Dexamethasone phosphate "Kalceks"

H02AB02
 
 

Syntetisk glukokortikoid med overvejende glukokortikoid virkning. 

Anvendelsesområder

Intravenøs (eller intramuskulær) administration 

Intraartikulær, subkonjunktival administration og bløddelsinfiltration 

 • Intraartikulært: Vedvarende inflammation i et eller flere led efter systemisk behandling af kronisk ledinflammation, aktiveret osteoartritis eller akutte former af scapulohumeral periartritis.
 • Bløddelsinfiltration (begrundet): Non-bakteriel tendovaginitis, bursit, periartritis eller tendinopati.
 • Oftalmologi: Subkonjunktival administration ved non-infektiøs keratokonjunctivitis, skleritis, iridocyclitis eller uveitis.

Dispenseringsform

Injektions-/infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 4 mg dexamethasonphosphat. 

Doseringsforslag

Intravenøs (eller intramuskulær) administration

Individuelt og afhængigt af sygdommens art. Initialdosis er normalt mellem 0,5 og 8 mg dgl. Doser over 8 mg dgl. kan være nødvendige ved visse sygdomme.  

 

Behov for antiinflammatorisk og immunsupprimerende effekt 

 • Initialt sædvanligvis 1-4 mg i.v. (i svære tilfælde op til 8 mg) dgl. i få dage (op til 1 uge). Dosis nedsættes med 1-2 mg i.v. hver 3. dag til vedligeholdelsesdosis på sædvanligvis 1-2 mg i.v. dgl.

 

Cerebralt ødem eller forhøjet intrakranielt tryk ved hjernetumor 

 • Svære tilfælde: Indledning med i.v. glukokortikoid og derefter skift til sædvanligvis 4-16 mg dexamethason oralt dgl.
 • Lettere tilfælde: Direkte behandling med sædvanligvis 2-8 mg dexamethason oralt dgl.

 

Bryst-, ovarie-, prostata- eller testiscancer 

 • Initialt sædvanligvis 8-16 mg i.v. dgl. Vedligeholdelsesdosis sædvanligvis 4-12 mg i.v. dgl.

 

Kvalmeforebyggende ved kemoterapi 

Dosis og doseringsinterval afhænger af det emetogene potentiale af den cytostatiske behandling. Gives typisk 1 time før cytostatika, og behandlingen med glukokortikoid kan strække sig over 4 dage, evt. længere. Der anvendes doser på 4-24 mg dgl. 

 

Bemærk: 

 • Kan gives ufortyndet eller opblandet med fx isotonisk glucose-infusionsvæske som infusion, se Egenskaber, håndtering og holdbarhed.
 • Bør indgives langsomt (over 2-3 min.) ved i.v. administration pga. risiko for lokale bivirkninger som smerter og paræstesier.
 • Kan også gives som i.m. injektion.

Intraartikulær, subkonjunktival administration og bløddelsinfiltration

 • Sædvanligvis 4-8 mg.
 • 2 mg ved injektion i små led og ved subkonjunktival administration.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-60 ml/min.

  Systemisk anvendelse: 

  • Glukokortikoider kan medføre hypernatriæmi, hypokaliæmi, væskeretention og forhøjelse af blodtrykket.

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Dosis bør evt. nedsættes ved stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh C). 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Systemisk svampeinfektion.
 • Immunsupprimerede patienter bør ikke vaccineres med levende eller levende, svækkede mikroorganismer.
 • Intraartikulære injektioner er kontraindiceret ved:
  • Infektioner tæt på leddet, bakteriel artritis, ustabilitet i leddet, blødningstendens, periartikulær forkalkning, avaskulær nekrose i knoglen, seneruptur eller Charcots led.
 • Infiltration er kontraindiceret ved:
  • Infektion på administrationsstedet, herunder subkonjunktivalt ved infektiøse øjensygdomme, samt ved korneal-læsioner eller -sår.

Forsigtighedsregler

Betydende systemisk påvirkning ses sjældent ved korrekt behandling i led og bløddele.  

 

Immunsuppression 

 • På grund af glukokortikoidernes antiinflammatoriske virkning reduceres de sædvanlige tegn på infektion/inflammation, bl.a. feber, hvilket indebærer risiko for at overse infektioner, ligesom de kliniske symptomer ved fx akut peritonitis (perforeret ulcus ventriculi, appendicitis og diverticulitis) sløres.
 • Den antiinflammatoriske virkning nedsætter ydermere organismens forsvar mod infektioner (herunder parasit- eller svampeinfektioner) og særlig omhu er påkrævet ved behandling af en evt. infektion.
 • Immunisering (fx koppevaccination) bør undgås - specielt ved høje kortikosteroiddoser - pga. risiko for neurologiske komplikationer og manglende antistofrespons.
 • Forsigtighed ved tuberkulose - ved længerevarende behandling af patienter med latent tuberkulose bør der også gives antituberkulosebehandling profylaktisk.

 

Osteoporoserisiko 

 • Ved systemisk påvirkning bør der indtages tilstrækkeligt calcium og vitamin D under behandlingen - specielt hvis patienten har andre risikofaktorer for osteoporose.
 • BMD-måling bør udføres hos alle patienter, der sættes i systemisk glukokortikoidbehandling i farmakologiske doser. Ved T-score i columna og/eller hofte ≤ -1,0 anbefales antiresorptiv behandling, hvis dosis i gennemsnit overstiger hvad der svarer til 5 mg prednisolon dgl. i mere end 3 måneder.

 

Særlige patientgrupper 

 • Særlig tæt monitorering af patienter med hæmatologisk malignitet og øget risiko for udvikling af tumorlysesyndrom (fx høj proliferationsrate og høj tumorbyrde).
 • Glukokortikoider kan inducere insulinresistens og hyperglykæmi (5876). Mulig udvikling af diabetes under behandlingen, specielt ved overvægt og familiær disposition til diabetes. Ved eksisterende diabetes kan der være behov for øget antidiabetisk behandling og kontrol af blodsukker anbefales
 • Omhyggelig kontrol af patienter ved hypertension, hjerteinsufficiens og psykiske lidelser.
 • Øget risiko for myokardieruptur ved anvendelse af glukokortikoider efter et nyligt hjerteinfarkt er set i nogle studier - muligvis pga. dårligere opheling med tyndere arvæv. Særlig forsigtighed anbefales.
 • Tromboembolier er forekommet ved brug af glukokortikoider. Forsigtighed ved tromboemboliske sygdomme og risikofaktorer for udvikling af tromboemboli.
 • Bør om muligt undgås ved kramper.
 • Forsigtighed ved myasthenia gravis (risiko for myopati), okulær herpes simplex (risiko for corneaperforation), fæokromocytom, systemisk sklerose (risiko for sklerodermisk renal krise) samt til ældre (bl.a. risiko for hypertension).
 • Ved hypotyroidisme og levercirrose øges steroidvirkningen.
 • Børn og unge
  • Anvendelse til børn kræver særligt velbegrundede indikationer. Ved længerevarende behandling af børn, skal vækst og udvikling følges. Opmærksomhed på øget risiko for visse bivirkninger som pancreatitis ved højdosisbehandling og særlig risiko for pseudotumor cerebri ved længerevarende behandling.

Seponering 

 • Risiko for glukokortikoid-induceret binyrebarkinsufficiens med "withdrawal"-symptomer ved hurtig seponering efter længerevarende systemisk behandling med kortikosteroider. Synacthen®-test er et vigtigt værktøj i diagnosticeringen heraf.
 • Den glukokortikoid-inducerede binyrebarkinsufficiens kan vedvare i flere år efter seponering.
 • Symptomer som fx træthed, myalgi, artralgi og feber kan forekomme ved pludselig seponering, uden at være relateret til binyrebarkinsufficiens.

 

Øvrige 

 • Ved udsættelse for stress (fx kirurgiske indgreb) kan øget dosis kortidsvirkende glukokortikoid være nødvendig før, under og efter den stressinducerende situation.
 • Patienter i længerevarende behandling bør have et kort med oplysninger om behandlingen og den behandlende læges navn og afdeling.
Referencer: 5876

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Det endokrine system Væksthæmning  (hos børn)
Infektioner og parasitære sygdomme Infektioner
Undersøgelser Negativ nitrogenbalance
Metabolisme og ernæring Binyrebarkinsufficiens, Diabetes, Hyperkorticisme
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelatrofi, Osteoporose
Hud og subkutane væv Acne, Hirsutisme
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Arytmier  (a), Hjerteinsufficiens Palpitationer  (a)
Øjne Exophthalmus, Forhøjet intraokulært tryk, Glaukom, Katarakt
Mave-tarm-kanalen Gastro-intestinale gener  (fx kvalme, gastro-duodenale ulcera)
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Sårhelingskomplikationer
Immunsystemet Hypersensitivitetsreaktioner
Infektioner og parasitære sygdomme Analabsces  (a)
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner på indstiksstedet  (a)
Undersøgelser Falsk negativ hudtest, Vægtøgning
Metabolisme og ernæring Hypokaliæmi, Natriumretention Øget appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper  (a)
Psykiske forstyrrelser Psykiske ændringer  (fx eufori, søvnløshed, humørsvingninger, depression, psykose)
Hud og subkutane væv Hudatrofi, Hudreaktioner  (fx dermatitis, urticaria, angioødem)
Vaskulære sygdomme Hypertension, Trombose, Ødemer
Sjældne (0,01-0,1 %)
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Seneruptur
Knogler, led, muskler og bindevæv Aseptisk nekrose
Nervesystemet Intrakraniel trykstigning  (d)
Ikke kendt hyppighed
Hjerte Kardiomyopati  (e), Myokardieruptur  (b)
Det endokrine system Hypogonadisme  (kan fx ses som menstruationsforstyrrelser hos kvinder samt nedsat libido og evt. erektil dysfunktion hos mænd)
Øjne Central serøs chorioretinopati
Mave-tarm-kanalen Gastro-intestinal perforation, Pancreatitis  (c) Øsofagitis
Metabolisme og ernæring Alkalose, Nedsat glukosetolerans
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper, Myopati, Pateologisk fraktur
Hud og subkutane væv Purpura Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Væskeretention

(a) Set ved hurtig i.v. indgivelse af høje doser. 

(b) Set efter nylig myokardieinfarkt.  

(c) Set ved brug af høje doser glukokortikoider til børn. 

(d) Pseudotumor cerebri kan ses hos børn. Risikoen er størst ved længerevarende behandling og ses ved variationer i dosis, evt. i forbindelse med aftrapning af glukokortikoidbehandlingen. 

(e) Hypertrofisk kardiomyopati er set hos for tidligt fødte børn.  

 

 • Betydende systemiske bivirkninger ses sjældent ved korrekt behandling i led og bløddele.
 • LH, TSH og GH hæmmes alle af farmakologiske doser af glukokortikoider.
 • Forekomsten af bivirkninger, herunder deres sværhedsgrad og hyppighed, afhænger af dosis og især behandlingsvarighed. De i tabellen angivne bivirkningsfrekvenser er de der generelt ses ved længerevarende behandling med terapeutiske doser af syntetiske glukokortikoider.
 • Ved korttidsbehandling, selv i relativt høje doser, er alvorlige systemiske bivirkninger usædvanlige.
 • Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling).

 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Dexamethasone phosphate "Kalceks"
 • CYP3A4-hæmmere (fx erythromycin, itraconazol, ritonavir, lopinavir) øger koncentrationen af glukokortikoider. CYP3A4-induktorer (fx phenobarbital, phenytoin og rifampicin) nedsætter koncentrationen af glukokortikoider. Kombination med andre CYP3A4-substrater (fx ciclosporin, proteasehæmmere) kan påvirke koncentration og bivirkningsrisiko. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Der er øget risiko for hypokaliæmi ved samtidig indgift af thiazider og loop-diuretika på grund af synergistisk effekt på kaliumekskretionen.
  Samtidig behandling med amphotericin B eller beta2-agonister, kan også øge risikoen for hypokaliæmi.
 • Østrogener (herunder lavdosis hormonal kontraception) kan øge virkningen af glukokortikoider.
 • Samtidig behandling med NSAID øger risikoen for ulcus og blødning.
 • Glukokortikoider modvirker effekten af somatropin.
 • Glukokortikoider nedsætter virkningen af antidiabetika og interleukin-2.
 • Virkningen af kolinesterasehæmmere ved myasthenia gravis kan svækkes af glukokortikoider.
 • Glukokortikoider nedsætter absorptionen af calcium.
 • Påvirkning af den antikoagulerende effekt er set ved kombination med antikoagulerende midler. INR bør måles ved behandlingsstart og -ophør. Monitoreringen bør være særlig tæt ved højdosisbehandling med glukokortikoider.
 • Øget risiko for leverpåvirkning ved kombination med lapatinib. Kontrol af levertal anbefales.
 • Myopati er set ved kombination mellem højdosis glukokortikoid og antikolinergika.
 • Levende eller levende svækkede vacciner må ikke anvendes ved immunsupprimerende doser glukokortikoid.
 • Virkningen af døde eller inaktive vacciner kan være nedsat.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: For systemisk administrerede glukokortikoider generelt er der mange tusinde gravide, som har været eksponeret. Overordnet er der ikke tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. I nogle studier har der været tegn på øget risiko for spontanaborten og for tidlig fødsel ved længere tids behandling, men dette signal skyldes formentlig i overvejende grad den underliggende sygdom. Det har været diskuteret, om der er en lille øget risiko for læbespalte med eller uden ganespalte associeret med brug af kortikosteroider i 1. trimester, men dette signal genfindes ikke i de største datamaterialer.  

I klinisk praksis bør en velindiceret behandling fortsætte. Lavest mulig dosis i kortest mulig tid bør anvendes. Det er også vigtigt sidst i graviditeten, da postnatal forbigående binyrebarkinsufficiens har været observeret hos barnet. 

For dexamethason specifikt er der ikke data, som tillader et risikoestimat. 

Se endvidere Glukokortikoider

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 4133

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælken. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Doping

Forbudt
For injektions- og infusionsvæske, opl. og injektions- og infusionsvæske, opl. gælder:

Anvendelse af Dexamethasone phosphate "Kalceks" medfører diskvalifikation af den sportsudøvende i konkurrencer.  

Farmakodynamik

Syntetisk glukokortikoid. 

Farmakokinetik

 • Oralt. 80 % absorberes hurtigt fra mave-tarm-kanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer.
 • Plasmahalveringstid 3,5-4,5 timer.
 • Metaboliseres hovedsageligt i leveren.
 • Ca. 30 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber

pH 7,0-8,5. 

Håndtering

Forligelighed 

 • Kan til intravenøs infusion blandes med isotonisk glucose-infusionsvæske, eller Ringer-laktat infusionsvæske.
 • Kan ved palliativ behandling med kontinuerlig infusion blandes med isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske.
 • ikke blandes med lægemidler indeholdende amikacin, chlorpromazin, daunorubicin, diphenhydramin, doxorubicin, glycopyrroniumbromid. Hydromorphon, idarubicin, lorazepam, ondansetron, prochlorperazin eller vancomycin.
 • Bør ikke bruges med ciprofloxacin, idarubicin og midazolam i Y-site injektioner (1:1-blanding).

Holdbarhed

 • Opbevares beskyttet mod lys.
 • Kun til engangsbrug.
 • Injektions-/infusionsvæske fortyndet er kemisk og fysisk holdbar i højst 48 timer ved 25 °C beskyttet mod lys og i køleskab (2-8 °C), men bør anvendes umiddelbart.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) injektions- og infusionsvæske, opl. 4 mg/ml 500569
10 x 2 ml
3.154,10 157,71 59,14

Referencer

5876. Li J-X, Cummins CL. Fresh insights into glucocorticoid-induced diabetes mellitus and new therapeutic directions. Nat Rev Endocrinol. 2022; 18(9):540-57, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35585199/ (Lokaliseret 9. marts 2023)


3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4133. Bandoli G, Palmsten K, Forbess Smith CJ. A Review of Systemic Corticosteroid Use in Pregnancy and the Risk of Select Pregnancy and Birth Outcomes. Rheum Dis Clin North Am. 2017; 43:489-502, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28711148 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

09.03.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. oktober 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...