Trodelvy

L01FX17
 
 

Humaniseret monoklonalt antistof. 

Anvendelsesområder

Ikke-resektabel eller metastatisk triple-negativ brystkræft (mTNBC) hos patienter, som tidligere har fået mindst to systemiske behandlinger, heraf mindst én behandling ved fremskreden sygdom. 

 

Sacituzumab govitecan bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Dispenseringsform

Pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 200 mg sacituzumab govitecan. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 10 mg/kg legemsvægt i.v. på dag 1 og dag 8 i 21-dages-cyklusser.
 • Behandlingen fortsættes indtil sygdomsprogression eller uacceptabel toksicitet.

 

Dosisjustering 

 • Ved bivirkninger kan dosis nedsættes jf. tabel 1 i produktresumé.
 • Dosis bør ikke øges igen efter en dosisnedsættelse.
 • Vedr. infusionsrelaterede reaktioner, se Forsigtighedsregler.

 

Præmedicinering 

 • Før infusion af sacituzumab govitecan gives antipyretika, antihistamin eller glukokortioider samt antiemetika.

 

Indgivelse 

 • Gives som intravenøs infusion.
 • Infusionstid:
  • 1. infusion bør gives over 3 timer.
  • Derefter kan infusionerne gives over 1-2 timer, forudsat god tolerance af 1. infusion.

• Patienten observeres under og i mindst 30 minutter efter hver infusion.  

 

Bemærk: 

 • Begrænset erfaring vedr. ældre ≥ 75 år.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, ingen eller begrænset erfaring

 • GFR 0-45 ml/min.

  Sacituzumab govitecan er ikke undersøgt ved moderat og stærkt nedsat nyrefunktion. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Sacituzumab govitecan bør pga. manglende fastlæggelse af sikkerheden ikke anvendes ved: 

 • Moderat til stærkt nedsat leverfunktion.
 • Serum-bilirubin > 1,5 UNL eller ASAT/ALAT > 3 UNL hos patienter uden levermetastaser.
 • ASAT/ALAT > 5 UNL hos patienter med levermetastaser.

Se endvidere

Forsigtighedsregler

Infusionsrelaterede reaktioner 

 • Ved tegn på infusionsrelaterede reaktioner nedsættes infusionshastigheden, eller behandlingen afbrydes.
 • Sacituzumab govitecan bør seponeres permanent ved livstruende infusionsrelaterede bivirkninger.

 

Neutropeni 

 • Blodtal monitoreres før hver behandling, og sacituzumab govitecan bør ikke administreres ved:
  • absolut neutrofiltal < 1.500/mm3 på dag 1 i en enhver cyklus
  • absolut neutrofiltal < 1.000/mm3 på dag 8 i enhver cyklus
  • febril neutropeni.

 

Diarré 

 • Ved diarré af grad 3 eller 4 på tidspunktet for infusion bør sacituzumab govitecan ikke administreres, og infusionen bør først gives efter bedring til grad ≤ 1.
 • Ved begyndende diarré uden påvist infektionsårsag bør der initieres behandling med loperamid.
 • Til patienter med meget høj kolinerg respons, fx abdominalkramper, diarré og øget spytsekretion, på infusion af sacituzumab govitecan, kan der i forbindelse med de næste behandlinger gives fx atropin.

 

Kvalme og opkastning 

 • Ved kvalme af grad 3 eller opkastning af grad 3 eller 4 på tidspunktet for infusion bør sacituzumab govitecan ikke administreres, og infusionen bør først gives efter bedring til grad ≤ 1.

 

Nedsat UGT1A1-aktivitet 

 • Patienter med kendt nedsat UGT1A1-aktivitet skal monitoreres tæt for bivirkninger, da metabolisme af SN-38 sker via UGT1A1, se Farmakodynamik. Hvis UGT1A1-status ikke er kendt, er det dog ikke nødvendigt med en test til bestemmelse af denne, fordi behandling af bivirkninger, herunder dosisændring, er den samme for alle patienter, se produktresumé.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Blod og lymfesystem Anæmi, Leukopeni, Lymfopeni, Neutropeni
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Kvalme, Obstipation, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Immunsystemet Hypersensitivitet  (herunder urticaria, anafylaktisk reaktion, urticaria)
Infektioner og parasitære sygdomme Infektion i øvre luftveje
Undersøgelser Vægttab
Metabolisme og ernæring Hyperglykæmi, Hypokaliæmi, Hypomagnesiæmi Nedsat appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Rygsmerter
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Søvnløshed
Nyrer og urinveje Urinvejsinfektion
Luftveje, thorax og mediastinum Hoste
Hud og subkutane væv Alopeci Hudkløe, Hududslæt
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Oral herpes, Stomatitis Gastro-øsofageal refluks, Meteorisme, Smagsforstyrrelser
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Smerter Kulderystelser
Infektioner og parasitære sygdomme Influenzalignende symptomer
Undersøgelser Forlænget aktiveret tromboplastintid Forhøjet basisk fosfatase
Metabolisme og ernæring Hypocalcæmi, Hypofosfatæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelkramper
Psykiske forstyrrelser Angst
Nyrer og urinveje Hæmaturi Dysuri
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter
Luftveje, thorax og mediastinum Bronchiolitis obliterans, Dyspnø  (ved anstregelse), Pneumoni Nasal tilstopning, Nasopharyngitis, Rhinoré, Sinuitis, Symptomer fra øvre luftveje
Hud og subkutane væv Makulopapuløst hududslæt, Tør hud

Interaktioner

 • Der er ikke udført interaktionsstudier.
 • Forsigtighed anbefales dog ved brug af sacituzumab govitecan sammen med:
  • UGT1A1-hæmmere, fx propofol, ketoconazol eller tyrosinkinasehæmmere (fx erlotinib, dasatinib, nilotinib), da der forventes en øget forekomst af bivirkninger pga. en mulig øget systemisk eksponering for SN-38.
  • UGT1A1-inducere, fx carbamazepin, phenytoin, rifampicin eller ritonavir, da der forventes væsentligt nedsat eksponering for SN-38.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er ikke specifikke humane data for anvendelse af sacituzumab govitecan under graviditet, som tillader et meningsfyldt risikoestimat.  

 

Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler, hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning.  

Se også Antineoplastiske midler

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

 

Fertile kvinder og mænd

Fertile kvinder 

Produktresumeet anbefaler sikker prævention under behandling og i 6 måneder efter behandlingsophør. Dette synes baseret på teoretiske overvejelser om egenskaberne ved den aktive substans. 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Må ikke anvendes.

Baggrund: På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

 • Sacituzumab govitecan er et antistof-lægemiddel-konjugat bestående af et monoklonalt antistof rettet mod Trop2 koblet til en topoisomerase I-hæmmer SN-38 via en hydrolyserbar linker.
 • Efter binding til Trop2-udtrykkende kræftceller internaliseres komplekset, og SN-38 frigives førende til DNA-skade, apoptose og celledød.

Farmakokinetik

 • Fordelingsvolumen 0,042 l/kg.
 • Plasmahalveringstid ca. 15 timer for sacituzumab govitecan og ca. 20 timer for fri SN-38.
 • SN-38 metaboliseres via UGT1A1.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber

 • Sacituzumab govitecan er et Trop2-rettet antistofkonjugat (ADC).
 • Sacituzumab er et humaniseret monoklonalt antistof (hRS7 IgG1κ), der genkender Trop2.

Håndtering

Tilberedning af koncentrat til infusionsvæske 

 • Det beregnede antal hætteglas tempereres til stuetemperatur (20-25 ⁰C).
 • I hvert hætteglas injiceres langsomt 20 ml isotonisk natriumchlorid-injektionsvæske til en slutkoncentration af sacituzumab govitecan på 10 mg/ml.
 • Hætteglasset svinges forsigtigt, men må ikke rystes. Pulveret opløses i løbet af højst 15 minutter.
 • Straks derefter fortyndes koncentratet til infusionsvæske, se tilberedning herunder.
 • Se også medfølgende brugsvejledning.
 • Advarsel: Koncentrat til infusionsvæske må ikke anvendes ufortyndet.

 

Tilberedning af infusionsvæske 

 • Der beregnes:
  • Det nødvendige volumen af koncentrat til infusionsvæske.
  • Slutvolumen af infusionsvæske svarende til en koncentration af sacituzumab govitecan i intervallet fra 1,1 mg/ml til 3,4 mg/ml. Det samlede volumen må ikke overstige 500 ml.
 • Fra den endelige infusionspose med isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske udtages et volumen svarende til det beregnede volumen af koncentrat til infusionsvæske.
 • Derefter tilsættes det beregnede volumen koncentrat til infusionsvæske til infusionsposen ved langsom injektion.
 • Infusionsposen må ikke rystes.
 • Ved behandling af patienter med legemsvægt > 170 kg, se produktresumé mht. fordeling af dosis.
 • Se også medfølgende brugsvejledning.

 

Indgivelse af infusionsvæske 

 • Se Holdbarhed vedr. beskyttelse mod lys.
 • Infusionspumpe kan anvendes til den intravenøse infusion.
 • Til slut skylles infusionsslangen med 20 ml isotonisk natriumchlorid-injektionsvæske.
 • Se også medfølgende brugsvejledning.

 

Forligelighed ved infusion 

 • Må ikke blandes med eller administreres som infusion sammen med andre lægemidler.

Holdbarhed

 • Opbevares i køleskab (2-8 ⁰C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Koncentrat til infusionsvæske:
  • Fortyndes straks videre efter tilberedning.
 • Brugsfærdig infusionsvæske:
  • Kan opbevares højst 24 timer i køleskab (2-8 ⁰C). Kan anvendes efter opbevaring ved stuetemperatur (≤ 25 ⁰C) i højst 8 timer ( inklusiv infusionstid).
 • Under intravenøs infusion:
  • Infusionsposen skal være dækket under indgivelsen, så den er beskyttet mod lys; men det er ikke nødvendigt at beskytte infusionsslangen mod lys.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 200 mg 109980
1 stk.
9.364,65 9.364,65

Referencer

4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 3. marts 2022)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 10. maj 2023)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 10. maj 2023)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 24. februar 2022)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 4. maj 2023)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 4. maj 2023)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15120665/ (Lokaliseret 7. december 2021)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 24. februar 2022)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11476352/ (Lokaliseret 7. december 2021)


1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

22.03.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...