Akutte anfald og status epilepticus

Revideret: 28.09.2020

Status epilepticus kan for praktiske formål defineres som et konvulsivt anfald, der varer > 5 minutter, eller gentagne anfald hvor patienten ikke genvinder fuld bevidsthed mellem anfaldene, eller et non-konvulsivt anfald, der varer > 30 minutter, og som er associeret med iktale forandringer på EEG. Epileptisk status ses ofte i forbindelse med medicinsvigt, men kan også være patientens første anfald eller anfald sekundært til strukturel læsion (fx blødning eller tumor). 

 

Alle typer af epileptiske anfald kan udvikle sig til status. Absencestatus eller status med fokale anfald uden bevidsthedspåvirkning er formentlig ikke i sig selv skadelige for hjernen men konvulsivt status eller febrilt status er forbundet med en stor risiko for permanent hjerneskade eller død. Non-konvulsivt fokalt status er ofte symptomatisk og har generelt en dårlig prognose. 

Behandlingsvejledning

Enkeltstående epileptiske anfald behandles sædvanligvis ikke, da de ofte er selvlimiterende og varer < 2-3 minutter. Hvis et krampetilfælde derimod har varet > 5 minutter, er der overvejende sandsynlighed for, at anfaldet fortsætter, og behandling bør iværksættes med henblik på at afbryde anfaldet. 

 

Der skelnes primært mellem to typer epileptisk status afhængigt af motorisk involvering 

 • konvulsivt (tonisk-klonisk) status epilepticus
 • non-konvulsivt status epilepticus (vedvarende fokale anfald med påvirket bevidsthed eller absence status epilepticus)

Konvulsivt (tonisk-klonisk) status epilepticus

Konvulsivt (tonisk-klonisk) status epilepticus er en akut livstruende tilstand, som kræver hurtig og konsekvent behandling, hvorfor det er vigtigt, at der på alle hospitalsafdelinger foreligger en instruks for status-behandling. 

 

Der gives umiddelbart ilt på maske (10 l/min) og måles blodsukker. Derefter etableres intravenøs adgang med NaCl, og der tages blodprøver inkl. som minimum elektrolytter, levertal og plasmaniveau for evt. igangværende antiepileptisk behandling. Om muligt følges også iltmætning. 

 

Sideløbende med nedenstående symptomatiske behandling er det vigtigt at afklare eventuel udløsende årsag, som kan være apopleksi, tumor, forgiftning (alkohol eller andre rusmidler), metaboliske forstyrrelser, neuroinfektioner m.m. 

 

Mistænkes hypoglykæmi, gives glucose (i.v.) forudgået af thiamin (300 mg i.v.). 

 

VOKSNE  

Konvulsivt (tonisk-klonisk) status epilepticus  

behandling af VOKSNE  

Indtil der hurtigst muligt er etableret i.v. adgang, kan gives: 

 • Diazepam rektalvæske: 10 mg rektalt, max 2 gange.
  eller
 • Midazolam mundhulevæske 10 mg bukkalt, max 2 gange.

Trin 1: Den medicinske i.v. behandling startes med indgift af:  

Diazepam:  

 • 0,2 mg/kg. Injektionshastighed 5-10 mg/minut.
 • Indgiften kan gentages efter 5 minutter.

Trin 2: Hvis anfaldet ikke stopper efter 2 doser, bør der gives i.v. mætningsdosis af:  

Fosphenytoin (Pro-Epanutin):  

 • 20 mg PÆ/kg som i.v. infusion. Infusionshastighed max 150 mg PÆ/minut.
 • Indgiften skal ske under EKG-monitorering og kontrol af blodtryk.

 

ELLER 

 

Valproat: 40 mg/kg. Injektionshastighed max 5 mg/kg/minut 

 

ELLER  

 

Levetiracetam: 60 mg/kg givet over 15 minutter 

 

ELLER (særligt ved mistanke om abstinensudløst status) 

 

Phenobarbital: 10 mg/kg. Injektionshastighed < 100 mg/minut.  

Trin 3: Ved manglende respons på denne behandling:  

 • Patienten bør lægges i coma med midazolam eller propofol for definitivt at afbryde anfaldet.
 • Anfaldet bør være stoppet 30 minutter efter anfaldets begyndelse for at undgå irreversibel hjerneskade.

Det er vigtigt umiddelbart efter, at status er under kontrol, at instituere daglig vedligeholdelsesbehandling med det anvendte antiepileptikum. 

Efterfølgende kan stoffet aftrappes over et par uger, hvis andre anfaldsforebyggende tiltag er iværksat.  

(5199) 

 

BØRN  

Konvulsivt (tonisk-klonisk) status epilepticus  

I.V. behandling af BØRN (> 1 måned og < 18 år)  

Initialbehandling omfatter ABC-stabilisering, samt evt. korrektion af hypoglykæmi og elektrolytforstyrrelser. 

Indtil der hurtigst muligt er etableret i.v. adgang, kan gives: 

 • Diazepam rektalvæske 1 tube (5 mg) rektalt, max 2 gange. (Børn < 1 år dog kun ½ tube (2,5 mg)).
 • Midazolam: Hvis diazepam ikke forefindes eller er upraktisk, kan der alternativt gives midazolam mundhulevæske bukkalt, max 2 gange:
  • Børn 3-12 mdr. 2,5 mg
  • Børn 1-5 år. 5 mg
  • Børn 5-10 år. 7,5 mg
  • Børn og unge 10-18 år. 10 mg

Trin 1: Uanset evt. præhospital indgift af midazolam eller diazepam gives følgende i.v.:  

Diazepam: 0,4 mg/kg givet over 2 minutter. Max enkeltdosis 10 mg. Indgiften kan gentages efter 5 minutter. 

 

ELLER 

 

Midazolam: 0,2 mg/kg, givet over 2 minutter. Max enkeltdosis 10 mg. Indgiften kan gentages efter 5 minutter. 

Trin 2: Hvis anfaldet ikke stopper efter 2 doser gives efter yderligere 5 minutter:  

Valproat: 30 mg/kg givet over 2-5 minutter.  

Valproat skal ikke gives til børn, hvor der er mistanke om, at årsagen til status epilepticus er metabolisk lidelse betinget af mitokondriesygdom (fx sygdomme forårsaget af mitochondriel polymerase-gamma dysfunktion (POLG)). 

 

ELLER 

 

Levetiracetam: 50 mg/kg givet over 5 minutter. Max enkeltdosis 1.500 mg 

 

ELLER 

 

Fosphenytoin: 20 mg PÆ/kg givet over 5-7 minutter (max 150 mg PÆ/minut). Må som udgangspunkt ikke gives til børn < 5 år. Skal gives under intensiv monitorering (dvs. minimum EKG-overvågning og kontrol af blodtryk). Der gives mætningsdosis som angivet, men der skal IKKE følges op med vedvarende infusion. 

Trin 3: På Intensiv Afsnit efter 20 minutter:  

Midazolam: Bolus 0,2 mg/kg. (Max enkeltdosis 10 mg, kan gentages). Efterfulgt af 0,1 mg/kg/time som i.v. infusion med optrapning indtil effekt (dog max 2 mg/kg/time). 

Se endvidere Status epilepticus (børn > 1 måned), Dansk Pædiatrisk Selskab, september 2017. 

 

Non-konvulsivt status epilepticus

Behandles primært med intravenøs diazepam (evt. under EEG-monitorering), dog vælges valproat ved absence-status.  

Der kan anvendes samme lægemidler som ved konvulsivt status epilepticus, men oral behandling er oftest tilstrækkelig. Ved et symptomatisk (fokalt) non-konvulsivt status er prognosen dårlig. Diagnosen kan kun endeligt stilles ved EEG, og neuropædiatrisk/neurologisk ekspertise medinddrages. 

Referencer

5199. Jaideep Kapur, Jordan Elm, James M. Chamberlain et al. Randomized Trial of Three Anticonvulsant Medications for Status Epilepticus. NEJM. 2019; 381:2103-13, https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1905795 (Lokaliseret 28. september 2020)

 

3648. Dansk Neurologisk Selskab. Behandling af konvulsivt status epilepticus. 2018; , http://neuro.dk/wordpress/nnbv/behandling-af-status-epilepticus/ (Lokaliseret 7. juni 2018)