Allergen immunterapi (Allergener)

V01AA

Revideret: 21.12.2021

Princippet bag allergen immunterapi er at øge patientens tolerance over for et givet allergen. Klassisk opnås det ved subkutan indgift af stigende mængder af allergenet, men også ved sublingual dosering med en konstant allergenmængde kan opnås en klinisk effekt. 


Subkutan anvendelse 

Ved subkutan anvendelse er der fundet effekt ved aktiv behandling sammenlignet med placebobehandling i kontrollerede studier (1697). Afhængigt af dosering kan en behandlingseffekt forventes i løbet af uger til måneder. I visse tilfælde er der set yderligere virkning efter mere end 3 års terapi. Såfremt der ikke er opnået effekt efter et års behandling, anbefales behandlingen dog standset. Bedst effekt ses ved insektstikallergi, hvor systemiske reaktioner kan forhindres hos op til 95 %, og ved allergisk rhinoconjunctivitis - specielt pollenudløst. Når disse symptomer skyldes husstøvmideallergi, er der i en del studier set en tilsvarende effekt. Ved astma, udløst af allergi over for husstøvmider, pollen og et enkelt dyr (kat) samt skimmelsvampe (Cladosporium og Alternaria), har man ligeledes påvist effekt i kontrollerede studier. Behandlingen fører sjældent til fuldstændig symptomfrihed, og der kan være behov for supplerende behandling - ikke mindst ved allergisk astma, hvor symptomerne også ofte er udløst af uspecifikke (irritative) faktorer. 

Kasuistisk er set såvel bedring som forværring af atopisk dermatitis i forbindelse med allergen immunterapi. 


Sublingual anvendelse 

Ved sublingual anvendelse har man ikke tilsvarende langtidserfaringer, men der er påvist signifikant effekt med flere forskellige allergener ved rhinoconjunctivitis og astma. En effekt, der i hvert fald ved græspollenallergi, holder sig mindst 2 år efter 3 års behandling.  

Anvendelsesområder

Forebyggende behandling ved rhinoconjunctivitis, astma og generaliserede insektstiksreaktioner, hvor der er påvist betydende type I-overfølsomhed for det allergen, som påtænkes anvendt. Ved sublingual anvendelse er effekten bedst dokumenteret ved rhinoconjunctivitis (birkepollen-, græspollen- og husstøvmideallergi) og ved astma (husstøvmideallergi).
Ved vurdering af indikation og præparatvalg må der tages hensyn til muligheden for sanering af miljø for specifikke og uspecifikke provokerende faktorer, den tilgængelige medicinske behandling og de praktiske forhold omkring allergen immunterapi. 

 

Der findes ikke dokumentation for en antiallergisk effekt af ekstrakter fra bakterier eller fødevarer. Enkelte studier har vist, at allergen immunterapi med pollenekstrakter kan give en bedring i de mundhulegener, der udløses af frugt og grøntsager (pollen-krydsreagerende fødeemner). Erhvervsallergener er kun dårligt undersøgt, men der er i enkeltstående tilfælde set behandlingseffekt af ekstrakt af mel ved bagerastma. 

Behandlingsvejledning

Det er en forudsætning for en god og længerevarende effekt af behandlingen, at allergenet svarer til patientens sensibilisering og benyttes i passende høj dosering i tilstrækkelig lang tid. Ved subkutan anvendelse anbefales, at behandlingen gennemføres i 3-5 år, i specielle tilfælde længere. Allergen immunterapi bør kun gennemføres af læger med erfaring i denne behandling, og patienten bør regelmæssigt (fx 1 gang årligt) vurderes med henblik på behandlingens effekt, bivirkninger, dosering, evt. anden allergi m.m.

Flere subkutane doseringsregimer kan anvendes. Det generelle grundprincip er, at al dosisstigning skal foretages med korte intervaller, mens vedligeholdelsesbehandling kan gives med lange intervaller. Hyppigst anvendes ugentlige injektioner med stigende doser i 15 uger, indtil den højst anbefalede eller højst tålte dosis er nået. Herefter øges intervallet til 6-8 uger (4 uger ved vandige præparater). En hurtigere opdosering kan gennemføres med 4-10 injektioner om dagen under indlæggelse (rush regime) eller 2-4 injektioner pr. dag med 1-2 ugers interval (cluster regime). Rush-opdosering kræver erfaring og anvendelse af ekstrakter uden depotvirkning, således at evt. overdoseringsbivirkninger når at vise sig, inden næste dosis gives. For høfeber er det vist, at såvel meget langsom opdosering som meget hyppige injektioner har flere bivirkninger end et mere moderat regime. Rush- og cluster-opdosering er specialistopgaver.

Injektionerne gives i det subkutane fedtvæv, hvor dette er så rigeligt, at der ikke er risiko for intramuskulær deponering. I praksis anbefales injektion lateralt på overarm Det er vigtigt at undgå intravaskulær injektion, der kan give svære allergireaktioner. Ekstraktet skal injiceres langsomt (1 ml over 1 min.), og der aspireres før indsprøjtning og for hver 0,2 ml. Hvis der aspireres blod, skal injektionen straks afbrydes, indholdet i sprøjten kasseres og patienten observeres. Såfremt der ikke kommer bivirkninger inden for 15-30 min., kan den resterende dosis gives, fx i den anden arm. Ved behandling med 2 forskellige ekstrakter bør man give et ekstrakt i hver arm. Traditionelt har man benyttet et 30 minutters interval, og det er også anbefalet i danske retningslinjer, men der er ikke fuld international enighed, og nyere undersøgelser tyder på, at man ved stor erfaring med behandlingen ikke behøver en sådan pause hos patienter med et ukompliceret forløb, der følger et almindeligt opdoseringsregi. 

Det er vigtigt, at injektionen kun gives, når patienten er symptomfri. Det kan nødvendiggøre periodevis intensivering af den øvrige behandling, fx i pollensæsonen. Hos særligt følsomme patienter kan allergendosis i denne periode reduceres med 50 % eller mere, for efter sæsonen igen at blive øget til vedligeholdelsesdosis.

Ved større lokale hævelser og ved overskredet doseringsinterval eller forudgående systemiske bivirkninger reduceres planlagt dosis et til flere doseringstrin som anvist for de enkelte produkter. Hos astma- og høfeberpatienter bør det før og efter injektionen sikres, at der ikke er bronkokonstriktion ved måling af lungefunktion (peakflow eller FEV1). For ikke at få en for hurtig spredning og dermed systemiske bivirkninger af den indgivne allergenmængde bør patienten på behandlingsdagen ikke udsætte sig for varme (som fx i sauna), belaste sig kraftigt fysisk eller indtage alkohol i en mængde, der giver kardilatation. Fejldosering har udløst alvorlige bivirkninger. Derfor anbefales dobbeltkontrol af allergen, koncentration, volumen og doseringsinterval samt patientidentifikation.

Ved sublingual anvendelse gives en fast dosis dagligt i 3 år. For Grazax® vil behandlingsstart mindst 4 måneder før sæson give en bedre effekt end en senere start. Der anbefales tilsvarende Itulazax®. Behandlingen fortsættes hele sæsonen. Hvis der i den første pollensæson ikke ses relevant forbedring af symptomerne, afbrydes behandlingen. For Acarizax kan forventes effekt efter 4 måneder. Effekten evalueres efter et år, og behandlingen fortsættes kun ved relevant klinisk forbedring. 

Præparatvalg

 • Til subkutan behandling bør depotpræparater (Alutard®) foretrækkes, fordi behandlingsintervallet her er større end ved vandige præparater (Aquagen® og Pharmalgen®).
 • Sublingual behandling (Grazax®) kan vælges ved græspollenallergi, hvis praktiske forhold besværliggør subkutan behandling, eller denne ikke kan gennemføres pga. bivirkninger. Der foreligger ikke studier, hvor effekten af Alutard® og de sublinguale præparater er sammenlignet. For voksne med græspollenallergi har kun Alutard® vist effekt både på rhinitis og astma, mens der ved husstøvmideallergi er set effekt af Acarizax både på rhinitis og astma. Effekten af Itulazax® er kun undersøgt ved rhinitis. Kun for Grazax® har man i studier tilstrækkelig lang behandlings- og observationsperiode til, at effekt ud over 2 år efter behandlingsophør har kunnet sandsynliggøres.
 • Sublingual behandling (Acarizax) kan vælges ved behandling af husstøvmideudløst allergisk rhinitis med eller uden ledsagende astma, hvis sanering ikke har haft tilstrækkelig effekt, og praktiske forhold besværliggør subkutan behandling, eller denne ikke kan gennemføres pga. bivirkninger.
 • Sublingual behandling (Itulazax®) kan vælges ved moderat til svær allergisk rhinitis og conjunctivitis ved symptomer trods symptomlindrende behandling og allergi for pollen fra birk og evt. for træpollen, der har allergenfællesskab med birk (hassel, eg, el, bøg eller avnbøg).
 • Sublingual behandling har klausuleret tilskud, som forudsætter at anden behandling har været forsøgt først. Se Grazax®, Itulazax® og Acarizax.
 • Soluprick® indeholder glycerol og kan ikke benyttes til behandling, men kun til diagnostik (priktest).

 

Tabel 1. ALK sortiment 

 

 

Soluprick®  

Aquagen®
SQ
 

Alutard®  

SQ  

Sublingual  

tablet  

Græspollen 

ALK 225 Engrottehale 

X - SQ 

 

Grazax® 

Urtepollen 

Alk 312 Grå bynke 

X - SQ 

 

 

 

Træpollen 

ALK 108 Vortebirk 

X - SQ 

 

X  

Itulazax® 

Dyrehår 

ALK (553) Hundehår 

X - SQ 

 

 

ALK (555) Kattehår 

X - SQ 

 

 

Insektgift 

ALK (801) Bigift 

X - SQ 

 

ALK (802) Hvepsegift 

X - SQ 

 

Husstøvmide 

ALK 503 Dermatophagoides pteronyssinus 

X - SQ 

 

Acarizax 

ALK 504 Dermatophagoides farinae 

X - SQ 

 

 

Acarizax 

Skimmelsvamp 

 

 

ALK (402) Alternaria alternata 

 

 

 

ALK (405) Aspergillus fumigatus 

 

 

 

ALK (417) Cladosporium herbarum 

 

 

 

Fødevarer 

ALK (779) Hvedemel 

 

 

 

ALK (701) Hønseæg 

 

 

 

ALK (762) Jordnød 

 

 

 

ALK (713) Komælk Rå 

 

 

 

ALK (729) Krabbe 

 

 

 

ALK (731) Reje 

 

 

 

ALK (725) Sild 

 

 

 

ALK (778) Sojabønne 

 

 

 

ALK (726) Torsk 

 

 

 

Hjælpepræparater 

 

 

ALK Soluprick® Positiv kontrol 

X  

 

 

 

ALK Soluprick® Negativ kontrol 

 

 

 

Alk-diluent 

 

 

 

 

 

Kontraindikationer

Alutard®, Pharmalgen® og Aquagen® til behandling: 

 • Ukontrolleret astma.
 • Aktive, alvorlige, systemiske autoimmune sygdomme. (Autoimmune sygdomme i remission, diabetes mellitus, Hashimoto’s thyroiditis, Crohns sygdom, colitis ulcerosa og reumatoid artritis i stabil fase er ikke en kontraindikation).
 • Maligne sygdomme (insektgiftpræparater kan anvendes til højrisiko-patienter).
 • Immundefektsygdomme.

For sublingual anvendelse desuden alvorlige inflammationstilstande i mundslimhinden. 

Forsigtighedsregler

Ved subkutan behandling skal patienten være rask og uden allergi- eller astmasymptomer, når behandlingen gives (se Behandlingsvejledning). Hvis der kommer allergiske bivirkninger, optræder de alvorligste reaktioner oftest kort efter injektionerne, og ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer skal patienten derfor altid observeres i 30 minutter før hjemsendelsen i et regi, hvor der findes personer og udstyr (ilt, sug) og medikamenter til behandling af anafylaksi. Specielt efter anvendelse af depotpræparater er der set senere opblussen af de allergiske symptomer, og patienten skal instrueres i altid at søge læge akut ved behandlingsresistente systemiske symptomer efter injektionerne. 


Ved sublingual anvendelse anbefales observation i ca. 30 minutter efter første dosis hos lægen. Behandlingen bør indstilles i 7 dage efter mundkirurgi, inkl. tandudtrækning, eller til sår i munden er helet. 

Bivirkninger

Ved subkutan anvendelse kan forværring af patientens sædvanlige allergiske manifestationer som astma og rhinitis ses, ligesom der kan optræde urticaria, angioødem og i sjældne tilfælde anafylaksi med shock. Lokal hævelse, kløe og rødme er uundgåelig. En hævelse på op til 10 cm i diameter nogle timer efter injektionen, som svinder inden for få døgn, er ikke usædvanlig - specielt i første del af behandlingen. Subkutan granulomdannelse (noduli) ses jævnligt under behandling med ekstrakter, der er tilsat aluminiumoxidhydrat. Granulomerne svinder ofte i løbet af 3-6 måneder. 


Ved sublingual anvendelse registreres ofte kløe, hævelse og irritation i mundhule og svælg, ørekløe og rhinitis i tilslutning til indtagelsen, men disse gener er sædvanligvis milde til moderate og kortvarige (minutter til timer efter hver indtagelse). De vil ofte aftage spontant efter 1-7 dages behandling. Angioødem og urticaria forekommer. 

Graviditet

Risikoen for fosterpåvirkning ved en evt. anafylaktisk reaktion gør, at allergen immunterapi ikke bør påbegyndes hos gravide. Behandlingen bør afbrydes ved konstateret graviditet, såfremt behandlingen forud har givet bivirkninger, eller vedligeholdelsesdosis endnu ikke er nået. Allergen immunterapi påvirker ikke fosteret i negativ retning, og sædvanligvis anbefales behandlingen fortsat, hvis vedligeholdelsesdosis er nået uden bivirkninger. 

Tilskud

Acarizax 

Der er klausuleret tilskud til patienter med dokumenteret husstøvmideallergi med allergisk rhinitis og eventuelt husstøvmideudløst allergisk astma, der: 

 • ikke opnår tilstrækkelig sygdomskontrol med husstøvmidesanering, optimal symptomatisk behandling med antihistamin og nasalsteroid (samt med inhalationssteroid hvor det er indiceret), eller hvor denne behandling medfører uacceptable bivirkninger
 • er stærkt motiverede for allergen immunterapi og med forventelig god compliance.

 

Grazax®
Der er klausuleret tilskud til patienter med dokumenteret græspollenallergi med allergisk rhino-conjunctivitis, der:  

 • ikke opnår tilstrækkelig sygdomskontrol med optimal symptomatisk behandling med antihistaminer og nasalsteroid, eller hvor denne behandling medfører uacceptable bivirkninger
 • er stærkt motiverede for allergen immunterapi og med forventelig god compliance.

 

Itulazax® 

Der er klausuleret tilskud til voksne patienter med dokumenteret træpollenallergi ( birk, el, avnbøg, bøg, eg eller hassel) med moderat til svær allergisk rhinitis og/eller conjunctivitis, der:  

 • ikke opnår tilstrækkelig sygdomskontrol med optimal symptomatisk behandling med antihistaminer og nasalsteroid, eller hvor denne behandling medfører uacceptable bivirkninger
 • er stærkt motiverede for behandlingen og med forventelig god compliance.

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Allergener Acarizax
ALK
frysetørrede tabletter  12 SQ-HDM 30 stk. (blister)   29,31
Allergener Acarizax
ALK
frysetørrede tabletter  12 SQ-HDM 90 stk. (blister)   28,93
Allergener Acarizax
ALK
frysetørrede tabletter  12 SQ-HDM 30 stk. (blister)   29,09
Allergener Acarizax
ALK
frysetørrede tabletter  12 SQ-HDM 90 stk. (blister)  
Allergener Acarizax
ALK
frysetørrede tabletter  12 SQ-HDM 30 stk. (blister)   29,12
Allergener Acarizax
ALK
frysetørrede tabletter  12 SQ-HDM 90 stk. (blister)   28,96
Allergener Acarizax
ALK
frysetørrede tabletter  12 SQ-HDM 30 stk. (blister)   29,17
Allergener Acarizax
ALK
frysetørrede tabletter  12 SQ-HDM 90 stk. (blister)  
Allergener Acarizax
ALK
frysetørrede tabletter  12 SQ-HDM 90 stk. (blister)   28,93
Allergener ALK (108) Betula verrucosa (Vortebirk)
ALK
injektionsvæske, susp.  Behandlingssæt 4 x 5 ml  Alutard SQ 170,17
Allergener ALK (108) Betula verrucosa (Vortebirk)
ALK
injektionsvæske, susp.  100.000 sq-u/ml 1 htgl. a 5 ml  Alutard SQ 597,37
Allergener ALK (108) Betula verrucosa (Vortebirk)
ALK
injektionsvæske, susp.  100.000 sq-u/ml 5 ml   597,37
Allergener ALK (108) Betula verrucosa (Vortebirk)
ALK
opløsning til priktest  10 HEP 2 ml  Soluprick SQ 320,13
Allergener ALK (225) Phleum pratense (Græs)
ALK
injektionsvæske, susp.  Behandlingssæt 4 x 5 ml  Alutard SQ 164,16
Allergener ALK (225) Phleum pratense (Græs)
ALK
injektionsvæske, susp.  100.000 sq-u/ml 1 htgl. a 5 ml  Alutard SQ 630,17
Allergener ALK (225) Phleum pratense (Græs)
ALK
opløsning til priktest  10 HEP 2 ml  Soluprick SQ 320,13
Allergener ALK (503) Dermatophagoides pteronyssinus - (Husstøvmide)
ALK
injektionsvæske, susp.  Behandlingssæt 4 x 5 ml  Alutard SQ 176,92
Allergener ALK (503) Dermatophagoides pteronyssinus - (Husstøvmide)
ALK
injektionsvæske, susp.  100.000 sq-u/ml 1 htgl. a 5 ml  Alutard SQ 558,72
Allergener ALK (503) Dermatophagoides pteronyssinus - (Husstøvmide)
ALK
opløsning til priktest  10 HEP 2 ml  Soluprick SQ 320,13
Allergener ALK (553) Hundehår
ALK
injektionsvæske, susp.  Behandlingssæt 4 x 5 ml  Alutard SQ 186,07
Allergener ALK (553) Hundehår
ALK
injektionsvæske, susp.  100.000 sq-u/ml 1 htgl. a 5 ml  Alutard SQ 645,38
Allergener ALK (553) Hundehår
ALK
opløsning til priktest  10 HEP 2 ml  Soluprick SQ 320,13
Allergener ALK (555) Kattehår
ALK
injektionsvæske  Behandlingssæt 4 x 5 ml  Alutard SQ 189,59
Allergener ALK (555) Kattehår
ALK
injektionsvæske  100.000 sq-u/ml 1 htgl. a 5 ml  Alutard SQ 659,45
Allergener ALK (555) Kattehår
ALK
opløsning til priktest  10 HEP 2 ml  Soluprick SQ 320,13
Allergener ALK (801) Bigift
ALK
injektionsvæske, susp.  Initialsæt 4 htgl. a 5 ml  Alutard SQ 201,06
Allergener ALK (801) Bigift
ALK
injektionsvæske, susp.  100.000 sq-u/ml 1 htgl. a 5 ml  Alutard SQ 696,02
Allergener ALK (801) Bigift
ALK
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  450.000 sq-u/htgl 1 htgl. + 1 htgl. alk diluent  Aquagen SQ 1.052,45
Allergener ALK (801) Bigift
ALK
opløsning til priktest  (10+100+300) mikrog. 3 x 2 ml  Soluprick SQ 424,62
Allergener ALK (802) Hvepsegift
ALK
injektionsvæske, susp.  Initialsæt 4 htgl. a 5 ml  Alutard SQ 202,82
Allergener ALK (802) Hvepsegift
ALK
injektionsvæske, susp.  100.000 sq-u/ml 1 htgl. a 5 ml  Alutard SQ 699,86
Allergener ALK (802) Hvepsegift
ALK
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  450.000 sq-u/htgl 1 htgl. + 1 htgl. alk diluent  Aquagen SQ 1.052,45
Allergener ALK (802) Hvepsegift
ALK
opløsning til priktest  (10+100+300) mikrog. 3 x 2 ml  Soluprick SQ 424,62
Albumin (humant) Alk-diluent
ALK
solvens  0,3 mg/ml 1 htgl.a 5 ml   10,09
Albumin (humant) Alk-diluent
ALK
solvens  0,3 mg/ml 10 htgl.a 5 ml   7,44
Allergener Grazax®
ALK
Frysetørret sublingual tablet  75.000 SQ.T 30 stk. (blister)   29,31
Allergener Grazax®
ALK
Frysetørret sublingual tablet  75.000 SQ.T 100 stk. (blister)   28,91
Allergener Grazax®
ALK
Frysetørret sublingual tablet  75.000 SQ.T 30 stk. (blister)  
Allergener Grazax®
ALK
Frysetørret sublingual tablet  75.000 SQ.T 30 stk. (blister)   29,40
Allergener Grazax®
ALK
Frysetørret sublingual tablet  75.000 SQ.T 100 stk. (blister)   28,90
Allergener Grazax®
ALK
Frysetørret sublingual tablet  75.000 SQ.T 100 stk. (blister)  
Allergener Itulazax®
ALK
frysetørrede tabletter  12 SQ-Bet 90 stk. (blister)   33,05
Allergener Itulazax®
ALK
Frysetørret sublingual tablet  12 SQ-Bet 30 stk. (blister)   33,40
Allergener Itulazax®
ALK
Frysetørret sublingual tablet  12 SQ-Bet 90 stk. (blister)   33,02

Referencer

3291. Roberts G, Pfaar O, Akdis CA et al. EAACI Guidelines on Allergen Immunotherapy: Allergic rhinoconjunctivitis. Allergy. 2018; 73(4):765-98, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28940458 (Lokaliseret 22. februar 2022)

 

3292. Sturm GJ, Varga EM, Roberts G, Mosbech H et al. EAACI guidelines on allergen immunotherapy: Hymenoptera venom allergy. Allergy. 2018; 73(4):744-64, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28748641 (Lokaliseret 22. februar 2022)

 

3290. Halken S, Larenas-Linnemann D, Roberts G et al. EAACI guidelines on allergen immunotherapy: Prevention of allergy. Pediatr Allergy Immunol. 2017; 28(8):728-45, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28902467 (Lokaliseret 22. februar 2022)

 

1694. Akdis CA, Akdis M. Mechanisms of allergen-specific immunotherapy. J Allergy Clin Immunol. 2011; 127(1):18-27, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21211639/ (Lokaliseret 15. december 2021)

 

1696. Di Bona D, Plaia A, Scafidi V et al. Efficacy of sublingual immunotherapy with grass allergens for seasonal allergic rhinitis: a systematic review and meta-analysis. J Allergy Clin Immunol. 2010; 126(3):558-66, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20674964/ (Lokaliseret 15. december 2021)

 

1697. Abramson MJ, Puy RM, Weiner JM. Injection allergen immunotherapy for asthma. Cochrane Database Syst Rev. 2010; (8), https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20687065/ (Lokaliseret 15. december 2021)

 

971. Alvarez-Cuesta E, Bousquet J, Canonica GW et al. Standards for practical allergen-specific immunotherapy. Allergy. 2006; 61(suppl 82):1-20, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16930249/ (Lokaliseret 10. december 2021)

 
 
 
Gå til toppen af siden...