Tezspire®

R03DX11
 
 

Rekombinant humaniseret monoklonalt antistof rettet mod thymisk stromal lymfopoietin (TSLP) til behandling af astma. 

Anvendelsesområder

Tillægsbehandling til voksne og unge ≥ 12 år med svær astma, der ikke er kontrolleret tilstrækkeligt på trods af højdosis inhaleret glukokortikoid plus et andet lægemiddel til vedligeholdelsesbehandling. 

 

Bemærk: Medicinrådet har lavet en vurdering af præparatet og anbefaler anvendelse som tillægsbehandling til voksne med svær astma og tegn på type 2-inflammation. Anbefalingen gælder ikke unge 12-18 år og patienter uden tegn på type 2-inflammation. 

 

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning i fyldt sprøjte. 1 sprøjte indeholder 210 mg tezepelumab. 

Doseringsforslag

Voksne og unge ≥ 12 år. 210 mg s.c. 1 gang hver 4. uge.  

 

Administration 

 • Kan administreres af patienten selv eller en omsorgsperson efter passende oplæring.
 • Injiceres i overarm (ikke af patienten selv), lår eller abdomen (mindst 5 cm, fra navlen).
 • Der bør skiftes injektionssted for hver injektion.

 

Bemærk: 

Forsigtighedsregler

Astmasymptomer 

Patienten bør instrueres i at søge læge ved forværring eller manglende bedring af astmasymptomer efter indledt behandling. 

 

Infektioner 

Blokering af TSLP kan teoretisk øge risikoen for infektion og påvirke det immunologiske respons på visse ormeinfektioner. Alvorlige infektioner og ormeinfektioner bør behandles inden behandlingen indledes. Hvis der opstår infektion, bør tezepelumab pauseres, indtil infektionen er overstået. 

 

Risiko for anafylaksi 

Tidligere udvikling af anafylaksi, uden relation til tezepelumab, kan være en risikofaktor for udvikling af anafylaksi ifm. behandlingen. Skærpet opmærksomhed anbefales for disse patienter i starten af behandlingen. 

 

Risiko for kardielle bivirkninger 

Overhyppighed af alvorlige kardielle bivirkninger er set i et langtidsstudie. Patienten bør instrueres i at søge læge ved symptomer på kardiel påvirkning (brystsmerter, dyspnø, svimmelhed). I sådanne tilfælde bør behandlingen pauseres. 

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner på indstiksstedet
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi
Luftveje, thorax og mediastinum Pharyngitis
Hud og subkutane væv Hududslæt

Interaktioner

Vaccination med levende, svækkede vacciner bør undgås under behandlingen. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Der er ikke humane data som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 måneders karantæne).

Farmakodynamik

Tezepelumab blokerer TSLP’s interaktion med den heterodimere TSLP-receptor og reducerer derved en række biomarkører og cytokiner forbundet med luftvejsinflammation. Virkemekanismen er dog ikke fuldstændig klarlagt. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 77 %
 • Central fordelingsvolumen 3,9 l og perifer fordelingsvolumen 2,2 l.
 • Metaboliseres ikke af leverenzymer, men ved intracellulær katabolisme.
 • Halveringstid ca. 26 dage.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

 • Må ikke omrystes.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys.
 • Må ikke nedfryses eller udsættes for varme.
 • Kan opbevares i højst 30 dage ved stuetemperatur (højst 25°C) beskyttet mod lys. Må ikke genplaceres i køleskab. Ikke-anvendte sprøjter skal kasseres efter 30 dage.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) injektionsvæske, opl. i sprøjte 210 mg 041811
1 stk.
11.644,95 11.644,95

Foto og identifikation

Foto

Injektionsvæske, opl. i sprøjte  210 mg

Tezspire 210 mg inj. væske i sprøjte
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

19.01.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 15. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...