Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Glenmark"

J05AR06
 
 

Antiviralt middel. Kombination af efavirenz, emtricitabin og tenofovirdisoproxil. Alle tre stoffer hæmmer det HIV-specifikke enzym reverse transcriptase. 

Anvendelsesområder

HIV-infektion hos voksne. Se endvidere Midler mod HIV.
 

Bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til HIV-associerede sygdomme og deres behandling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 600 mg efavirenz, 200 mg emtricitabin og 245 mg tenofovirdisoproxil. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 1 tablet 1 gang dgl.
 • Bør tages ved sengetid på tom mave, dvs. mindst 2 timer efter et måltid.


Bemærk: 

 • Tabletterne synkes hele med et glas vand.
 • Tabletterne kan knuses.
 • Knust tablet kan opslæmmes i vand.
 • Bemærk: Knusning kan nedsætte/øge virkningen af tabletterne, og derfor er ekstra kontrol nødvendig.
 • Glemt dosis kan tages indtil 12 timer før næste dosis.
 • Ved opkastning < 1 time efter indtagelse, tages ny dosis.
 • Erfaring savnes vedr. patienter under 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-50 ml/min.

  Kombinationspræparatet er uegnet pga. manglende mulighed for individuel dosisreduktion.  


  Uddybende tekst:

  For enkeltstofferne gælder flg. retningslinjer:  

  Efavirenz

  • GFR < 90 ml/min: Erfaring savnes.

  Emtricitabin: 

  • GFR 15-30 ml/min: Dosis nedsættes til 200 mg hver 72. time.
  • GFR < 15 ml/min: Dosis nedsættes til 200 mg hver 96. time.

   

  Tenofovirdisoproxil: 

  GFR  

  ml/minut  

  Dosis (voksne)  

  30-50 

  132 mg 1 gang dgl.  

  20-30 

  66 mg 1 gang dgl.  

  10-20 

  33 mg 1 gang dgl.  

  < 10 

  Bør kun anvendes i forbindelse med dialyse: 16,5 mg efter afslutning af hver 4-timers dialyse  

  Bemærk: 

  • GFR < 50 ml/min. Nyrefunktionen skal følges tæt.
  • GFR < 30 ml/min: Bør ikke anvendes, medmindre der ikke findes alternativ behandling.
  • Børn: Bør ikke anvendes.

   

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed ved moderat nedsat leverfunktion (Child-Pugh B).
 • Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh C).

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Da efavirenz kan forlænge QTc-intervallet, er der følgende kontraindikationer:
  • Patienter med familie, der har haft pludseligt dødsfald eller forlænget QTc-interval eller andre kliniske tilstande, der kan forlænge QTc-intervallet.
  • Anamnese med symptomatiske hjertearytmier.
  • Klinisk relevant bradykardi eller kongestiv hjerteinsufficiens ledsaget af nedsat venstre ventrikulær uddrivningsfraktion.
  • Alvorlige forstyrrelser i elektrolytbalancen, fx hypokaliæmi eller hypomagnesiæmi.
  • Samtidig brug af QTc-forlængende lægemidler.
 • Samtidig brug af fx:
  • Elbasvir/grazoprevir
  • Midazolam
  • Pimozid
  • Ergotalkaloider
  • Triazolam
  • Naturlægemidler med perikon.

Forsigtighedsregler

 • Behandlingen bør afbrydes, hvis der udvikles alvorligt udslæt eller udslæt sammen med feber, blæredannelse, afskalning og mucosapåvirkning.
 • Udvikles pancreatitis, bør behandlingen også seponeres.
 • Anvendes med forsigtighed ved hepatomegali eller hepatitis.
 • Nyrefunktionen (eGFR og serum-fosfat) bør kontrolleres før behandlingsstart og derefter regelmæssigt:
  • Hos patienter uden renale risikofaktorer:
   • efter 2-4 ugers behandling
   • efter 3 måneders behandling
   • derefter hver 3.-6. måned.
  • Hos patienter med risiko for nedsat nyrefunktion:
   • hyppigere kontrol er nødvendig.
 • Ved forværring af nyrefunktionen uden anden påviselig forklaring bør seponering af tenofovir overvejes.
 • Nyrefunktionen skal kontrolleres tæt ved samtidig behandling med højdosis NSAID eller ritonavir/cobicistat boosted HIV-proteasehæmmer.
 • Bør ikke anvendes samtidig med nefrotoksiske lægemidler, men hvis dette ikke kan undgås, bør nyrefunktionen kontrolleres mindst én gang om ugen.
 • Anden behandling bør overvejes til patienter med osteoporose med høj risiko for frakturer.
 • Tenofovirdisoproxil kan forårsage et fald i knoglemineraltæthed (BMD); men indvirkning på fremtidig frakturrisiko er uvis.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré, Kvalme, Opkastning
Undersøgelser Forhøjet plasma-kreatinkinase
Metabolisme og ernæring Hypofosfatæmi
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Hud og subkutane væv Hududslæt
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Neutropeni
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Balanceforstyrrelser
Immunsystemet Allergiske reaktioner Urticaria
Infektioner og parasitære sygdomme Pustuløst hududslæt
Undersøgelser Forhøjede levertransaminaser, Forhøjet bilirubin, Forhøjet plasma-lipase og -amylase
Metabolisme og ernæring Hyperglykæmi, Hypertriglyceridæmi
Psykiske forstyrrelser Angst, Depression, Koncentrationsbesvær, Somnolens Abnorme drømme, Døsighed, Søvnforstyrrelser
Hud og subkutane væv Dermatitis Hudkløe, Hyperpigmentering af huden, Makulopapuløst hududslæt
Vaskulære sygdomme Hedeture
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Anæmi
Øre og labyrint Tinnitus
Øjne Sløret syn
Mave-tarm-kanalen Pancreatitis
Lever og galdeveje Hepatitis
Immunsystemet Hypersensitivitet, Stevens-Johnsons syndrom
Undersøgelser Forhøjet plasma-kreatinin
Metabolisme og ernæring Hyperkolesterolæmi, Hypokaliæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper, Muskelsvaghed, Rhabdomyolyse
Nervesystemet Ataksi, Tremor
Psykiske forstyrrelser Agitation, Eufori, Følelsesmæssig labilitet, Hallucinationer, Konfusion, Mani, Psykose, Suicidaladfærd, Suicidaltanker
Nyrer og urinveje Fanconis syndrom, Proksimal renal tubulopati  (herunder Faconis syndrom) Proteinuri
Hud og subkutane væv Erythema multiforme
Vaskulære sygdomme Ansigtsrødme
Sjældne (0,01-0,1 %)
Lever og galdeveje Leverinsufficiens
Immunsystemet Angioødem
Metabolisme og ernæring Lactatacidose*
Knogler, led, muskler og bindevæv Myopati, Osteomalaci
Nyrer og urinveje Nefritis, Nefrogen diabetes insipidus, Nyresvigt
Hud og subkutane væv Fotosensibilitet

* Lactacidose er rapporteret ved behandling med tenofovirdisoproxil alene eller i kombination andre antiretrovirale lægemidler. Ved prædisponerende faktorer, fx dekompenseret leversygdom, eller ved samtidig brug af lactacidose-inducerende lægemidler er der større risiko for svær lactacidose, herunder med letal udgang. 

 

 • Legemsvægt og lipidkoncentration i blodet kan stige under antiretroviral kombinationsbehandling, se Midler mod HIV.
 • Det er rapporteret, at efavirenz kan give falsk positive resultater for cannabinoider eller for benzodiazepiner i nogle screeningstest.

 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Glenmark", komb.
 • Efavirenz metaboliseres via CYP3A4, hvorfor der er mulighed for gensidig kompetitiv hæmning mellem efavirenz og de lægemidler, som omsættes af samme enzym, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Samtidig brug af elbasvir/grazoprevir kan medføre tab af det virologiske respons på elbasvir/grazoprevir. Kombination er kontraindiceret.
 • Efavirenz øger plasmakoncentrationen af midazolam, pimozid, ergotalkaloider og triazolam. Kombination er kontraindiceret.
 • Samtidig brug af QT-forlængende lægemidler, fx antiarytmika klasse IA og III, antipsykotika, antidepressiva, makrolider, fluoroquinoloner, antimykotika, visse non-sederende antihistaminer, visse malariamidler og methadon, er kontraindiceret.
 • Efavirenz kan nedsætte AUC for saquinavir og atazanavir, og AUC for voriconazol reduceres med ca. 77 %.
 • Efavirenz kan nedsætte AUC for bupropion med 55 %.
 • Rifampicin nedsætter plasmakoncentrationen af efavirenz på grund af induktion af mikrosomale leverenzymer.
 • Hvis efavirenz administreres sammen med voriconazol, skal vedligeholdelsesdosis af voriconazol øges til 400 mg hver 12. time, og dosis af efavirenz skal reduceres med 50 %, dvs. til 300 mg en gang daglig. Når behandlingen med voriconazol er ophørt, bør den initiale dosis af efavirenz genoptages.
 • Ved kombination med atazanavir mindskes koncentrationen af atazanavir, og derfor bør denne gives boosted med ritonavir.
 • Ved kombinationsbehandling med ritonavir eller cobicistat-boostet proteasehæmmer er rapporteret øget risiko for nyrefunktionspåvirkning. Tæt monitorering af nyrefunktionen er derfor påkrævet. Samtidig brug af ritonavir i doser på 600 mg frarådes.
 • Hos patienter med risikofaktorer for renal dysfunktion, som samtidig er i højdosisbehandling med NSAID, er set tilfælde af nyresvigt. Tæt monitorering af nyrefunktionen er derfor påkrævet.
 • Efavirenz kan reducere plasmakoncentrationen af levonorgestrel med ca. 50 %. Ved behov for postcoital kontraception i op til 4 uger efter indtagelse af efavirenz bør derfor anvendes et ikke-hormonalt nødpræventionsmiddel, dvs. en kobberspiral.
 • Samtidig brug af sofosbuvir/velpatasvir frarådes, da plasmakoncentrationen af velpatasvir dermed forventes at blive reduceret.
 • Samtidig brug af lægemiddel med praziquantel anbefales ikke pga. fald i plasmakoncentration af praziquantel med risiko for behandlingssvigt pga. øget levermetabolisme for efavirenz.
 • Samtidig brug af metamizol kan forårsage en reduktion i plasmakoncentrationen af efavirenz med en potentiel nedsættelse af den kliniske virkning.
 • Samtidig brug af naturlægemidler med perikon kan nedsætte plasmakoncentrationen af efavirenz. Kombination er kontraindiceret.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Store epidemiologiske studier viser samstemmende, at antiretroviral behandling under graviditeten (for alle lægemidler og kombinationer er der data for i alt > 35.000 gravide; heraf > 16.000 eksponeret i 1. trimester) ikke er forbundet med en overhyppighed af medfødte misdannelser. Visse studier viser en lidt øget risiko for tidlig fødsel og lav fødselsvægt, men det er uklart, om og i hvilket omfang dette kan tilskrives behandlingen. 

 

Data for efavirenz (omkring 1.000 1. trimester-eksponerede), tenofovirdisoproxil (mere end 3.200 1. trimester eksponerede) og emtricitabin (mere end 4.500 1. trimester-eksponerede) tyder ikke på en væsentlig overrisiko for uønsket fosterpåvirkning.  

 

Behandling af gravide med HIV-infektion er en specialistopgave. Se endvidere Midler mod HIV

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 4374, 4375, 4376, 4377, 4378, 4379

Amning

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Amning frarådes på grund af smitterisiko. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Efavirenz 

 • HIV-non-nukleosid-RT-hæmmer.

Emtricitabin og tenofovir 

 • HIV-nukleosid/nukleotid-RT-hæmmere.
 • Omdannes intracellulært til de aktive metabolitter.

Farmakokinetik

Efavirenz 

 • Absorberes fra mave-tarm-kanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 3-5 timer.
 • Steady state efter 6-7 dage.
 • Metaboliseres i leveren via CYP3A4 og CYP2B6 til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 40-55 timer.
 • < 1 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Emtricitabin 

 • Biotilgængelighed ca. 95 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer.
 • Plasmahalveringstid ca. 10 timer.
 • Intracellulær halveringstid ca. 39 timer.
 • Ca. 85 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Tenofovirdisoproxil 

 • Tenofovirdisoproxil er en prodrug, som hurtigt omdannes til den aktive substans tenofovir.
 • Biotilgængelighed ca. 25 %. Øges med ca. 40 % ved samtidig indtagelse af fedtrigt måltid.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer.
 • Terminal plasmahalveringstid 12-18 timer.
 • 70-80 % udskilles gennem nyrerne som tenofovir.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt. 

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 600+200+245 mg, Glenmark Nordic  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages på tom mave.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Bemærk: Knusning kan nedsætte/øge virkningen af tabletterne, og derfor er ekstra kontrol nødvendig.

Administration

Synkes hele.

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) filmovertrukne tabletter 600+200+245 mg 060397
30 stk. (blister)
4.737,40 157,91

Substitution

filmovertrukne tabletter 600+200+245 mg
Efav/Emtri/Tenof. disopr. Krka KRKA, Efavirenz, Emtricitabin, Tenofovirdisoproxil, filmovertrukne tabletter 600+200+245 mg
Efav/Emtri/Tenof. disopr.Mylan Viatris, Efavirenz, Emtricitabin, Tenofovirdisoproxil, filmovertrukne tabletter 600+200+245 mg
Emtenef STADA Nordic, Efavirenz, Emtricitabin, Tenofovirdisoproxil, filmovertrukne tabletter 600+200+245 mg
Padviram Sandoz, Efavirenz, Emtricitabin, Tenofovirdisoproxil, filmovertrukne tabletter 600+200+245 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  600+200+245 mg

Præg:
CL 81
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 10,7 x 20,3
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 

Referencer

4375. Gandhi RT, Bedimo R, Hoy JF et al. Antiretroviral Drugs for Treatment and Prevention of HIV Infection in Adults: 2022 Recommendations of the International Antiviral Society-USA Panel. JAMA. 2023; 329-(1):63-84, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33052386/ (Lokaliseret 24. juli 2023)


4376. European Pregnancy and Paediatric HIV Cohort Collaboration (EPPICC) Study Group. Nucleoside reverse transcriptase inhibitor backbones and pregnancy outcomes. AIDS. 2019; 33(2):295-304, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30562172 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4377. Veroniki AA, Antony J, Straus SE et al. Comparative safety and effectiveness of perinatal antiretroviral therapies for HIV-infected women and their children: Systematic review and network meta-analysis including different study designs. PLoS One. 2018; 13(6), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29912896 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4379. Rough K, Seage GR 3rd, Williams PL et al. Birth Outcomes for Pregnant Women with HIV Using Tenofovir-Emtricitabine. N Engl J Med. 2018; 378(17):1593-603, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29694825 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4378. Zash R, Jacobson DL, Diseko M et al. Comparative Safety of Antiretroviral Treatment Regimens in Pregnancy. JAMA Pediatr. 2017; 171(10), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28783807 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4374. Antiretroviral Pregnancy Registry Advisory Committee. Interim Report. ANTIRETROVIRAL PREGNANCY REGISTRY. 1989-2023, http://www.apregistry.com/InterimReport.aspx (Lokaliseret 24. juli 2023)

 
 

Revisionsdato

27.07.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...