TEPMETKO

L01EX21
 
 

Antineoplastisk middel, Proteinkinasehæmmer

Anvendelsesområder

Monoterapi til behandling af voksne med fremskreden ikke-småcellet lungekræft med mutationer førende til mesenkymal-epitelial transitionsfaktorgen exon 14 (METex14) skipping, efter tidligere behandling med immunterapi og /eller platinbaseret kemoterapi.  

 

Tepotinib bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling.  

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 225 mg tepotinib (som hydrochloridhydrat). 

Doseringsforslag

Voksne  

 • 450 mg 1 gang dgl.

 

Bemærk: 

 • Ved bivirkninger kan dosisjustering til 225 mg dgl. ud fra respons og tolerabilitet være aktuelt, se produktresumé.
 • Tabletterne skal tages i forbindelse med et måltid for at øge absorptionen.
 • Glemt dosis kan tages indtil 8 timer før næste dosis.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, erfaring savnes

 • GFR 0-30 ml/min.

  Dosisjustering er ikke nødvendig ved let til moderat nedsat nyrefunktion. Der findes ingen data ved GFR < 30 ml/min.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved svært nedsat leverfunktion (Child-Pugh C), begrænsede data. 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Der er registreret tilfælde af interstitiel lungesygdom (ILD) eller ILD lignende bivirkninger d med letalt udfald. Patienten skal monitoreres for nye eller forværrede lungesymptomer, som kan være tegn på ILD lignende reaktioner. Ved verificeret pneumonitis/ILD bør behandling seponeres.
 • Leverfunktion (ALAT/ASAT/bilirubin) monitoreres inden opstart af behandling og efterfølgende efter klinisk vurdering.
 • Forsigtighed ved QTc-forlængelse i anamnesen eller samtidig behandling med QTc - forlængede lægemidler, se Antiarytmika. Monitorering af fx elektrolytter, EKG anbefales efter klinisk vurdering.
 • Tepotinib hæmmer transportproteiner i nyretubuli som kan føre til forhøjet s-Kreatinin urelateret til nyreskade. Påvirket s-Kreatinin og kreatininclearance skal derfor fortolkes med forsigtighed.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré, Kvalme, Opkastning
Undersøgelser Forhøjet ALAT/ASAT og basisk fosfatase, Forhøjet plasma-amylase, Forhøjet plasma-kreatinin, Forhøjet plasma-lipase
Metabolisme og ernæring Hypoalbuminæmi
Vaskulære sygdomme Ødemer
Almindelige (1-10 %)
Undersøgelser Forlænget QT-interval
Luftveje, thorax og mediastinum Interstitiel lungesygdom, Pneumonitis, Respirationsstop  (akut)

Interaktioner

Anden medicin sammen med TEPMETKO
 • Tepotinib hæmmer P-gp og transporten af substrater for brystcancerresistens protein (BCRP). Samtidig administration med substrater af P-gp eller BCRP (fx digoxin eller rosuvastatin/methotrexat) kan øge incidensen af substraternes bivirkninger. Det kan være nødvendig at dosisjustere P-gp substrat, dabigatranetexilat, ved samtidig anvendelse.
 • Ved samtidig behandling med metformin (substrat for OCT og MATE) kan der være øget risiko for metformin relaterede bivirkninger.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er ikke specifikke data for anvendelse af tepotinib under graviditet. 

Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget.  

Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning.  

 

Se også Antineoplastiske midler

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder bør anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst 1 måned efter afslutning af behandlingen.  

Produktresumeet anbefaler barriere metode hos fertile mænd under behandling og i mindst 7 dage efterfølgende - rationalet herfor synes dog beskedent. 

Referencer: 3803

Amning

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes.

Baggrund: På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Doping

Ingen restriktioner

Ingen restriktioner 

Alkohol

Alkohol: Alkohol og TEPMETKO påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og TEPMETKO påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

MET- receptor tyrosinkinase er involveret i cellevækst. Mutationer ledende til METex14 skipping fører til uhæmmet vækst, fremmer tumor proliferation og migration. Tepotinib er en reversibel inhibitor af MET-receptor tyrosinkinase og hæmmer herved tumorvækst. 

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 8 timer.
 • Fordelingsvolumen ca. 8,2 l/kg.
 • Udskilles primært via fæces.
 • Plasmahalveringstid ca. 32 timer.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 225 mg, Merck  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Tages til et måltid.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan om nødvendigt knuses - OBS: Personalerisiko.

OBS

Hvis det er tvingende nødvendigt, kan tabletten opslæmmes under de rette arbejdsmæssige sikkerhedsforanstaltninger, fx udsug. 

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) filmovertrukne tabletter 225 mg 176387
60 stk. (blister)
82.407,55 1.373,46 2.746,92

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  225 mg

Præg:
M
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 9 x 18
filmovertrukne tabletter 225 mg
 
 
 

Referencer

4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 3. marts 2022)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 10. maj 2023)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 10. maj 2023)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 24. februar 2022)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 4. maj 2023)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 4. maj 2023)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15120665/ (Lokaliseret 7. december 2021)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 24. februar 2022)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11476352/ (Lokaliseret 7. december 2021)


3803. Produktresumeer. http://www.produktresume.dk, http://www.ema.europa.eu, https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/daf/index.cfm, https://www.medicines.org.uk.

 
 

Revisionsdato

31.05.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...