Ulcozol

A02BC01
 
 

Ventrikelsekretionshæmmende middel med specifik virkning på syrepumpen (protonpumpen) i parietalcellerne. Syrepumpehæmmer

Anvendelsesområder

Se endvidere:

Dispenseringsform

Enterokapsler, hårde. 1 enterokapsel indeholder 40 mg omeprazol. 

Doseringsforslag

Gastro-øsofageal reflukssygdom 

 • Voksne og børn > 2 år med legemsvægt > 20 kg. 20 mg 1 gang dgl. i 4 (-8) uger. Dosis kan øges til 40 mg 1 gang dgl.
  Langtidsbehandling. 10 mg 1 gang dgl.
 • Børn > 1 år med legemsvægt 10-20 kg. 10 mg 1 gang dgl. Dosis kan øges til 20 mg 1 gang dgl.

 

Ulcussygdom 

 • Voksne. 20(-40) mg 1 gang dgl. i 2-4 uger ved ulcus duodeni og 4-8 uger ved ulcus ventriculi.

 

Helicobacter pylori-associeret ulcus i kombination med antibiotika 

 • Voksne. 20 mg 2 gange dgl. i 1-2 uger.
 • Børn > 4 år. 10 mg (børn 15-30 kg) eller 20 mg (børn > 30 kg) 2 gange dgl. i 1 uge.

 

NSAID-associeret ulcus 

 • Behandling. Voksne. 20 mg 1 gang dgl. i 4-8 uger.
 • Profylakse. Voksne. 20 mg 1 gang dgl.

 

Zollinger-Ellisons syndrom 

 • Voksne. Initialt 60 mg 1 gang dgl. Den fortsatte behandling justeres efter syresekretionen. Døgndoser > 80 mg bør fordeles på 2 doser.

 

Aspirationsprofylakse 

 • Voksne. 40 mg aftenen før kirurgisk indgreb og 40 mg om morgenen inden indgrebet.


Bemærk: 

 • Enterokapslerne skal synkes hele med et glas vand.
 • For optimal effekt anbefales indtagelse 30-60 min før et måltid (4469).
 • Enterokapslerne og kapselindholdet må ikke tygges eller knuses.
 • Enterokapslerne kan åbnes og indholdet kan opslæmmes i vand eller kommes på blød mad, fx yoghurt eller æblemos.
 • Enterokapslerne kan evt. suges. Efter sugning af enterokapslen synkes indholdet med et glas vand.
 • Behandling af børn er en specialistopgave.
Referencer: 4469

Nedsat leverfunktion

Dosisreduktion bør overvejes ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

Forsigtighed ved kendt overfølsomhed for syrepumpehæmmere, da krydsallergiske reaktioner inkl. anafylaktisk shock kan forekomme.  

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Benigne gastriske polypper, Diarré, Flatulens, Kvalme, Obstipation, Opkastning
Nervesystemet Hovedpine
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Utilpashed
Immunsystemet Urticaria
Undersøgelser Forhøjede leverenzymer
Knogler, led, muskler og bindevæv Øget risiko for knoglebrud*
Nervesystemet Paræstesier, Svimmelhed
Psykiske forstyrrelser Somnolens Søvnløshed
Hud og subkutane væv Dermatitis Hudkløe, Hududslæt
Vaskulære sygdomme Perifere ødemer
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Leukopeni, Trombocytopeni
Øjne Sløret syn
Mave-tarm-kanalen Stomatitis Mundtørhed, Smagsforstyrrelser, Øsofageal candidiasis
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Feber
Lever og galdeveje Hepatitis Icterus
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Angioødem
Metabolisme og ernæring Hyponatriæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi Myalgi
Psykiske forstyrrelser Agitation, Depression, Konfusion
Nyrer og urinveje Interstitiel nefritis
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme
Hud og subkutane væv Akut generaliseret eksantematøs pustulose, Alopeci, Fotosensibilitet, Lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer - DRESS Øget svedtendens
Meget sjældne (< 0,01 %)
Blod og lymfesystem Agranulocytose, Pancytopeni
Lever og galdeveje Leverpåvirkning**
Immunsystemet Stevens-Johnsons syndrom
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelsvaghed
Nervesystemet Hepatisk encefalopati
Psykiske forstyrrelser Aggressivitet, Hallucinationer
Det reproduktive system og mammae Gynækomasti
Hud og subkutane væv Erythema multiforme, Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)
Ikke kendt hyppighed
Mave-tarm-kanalen Colitis
Metabolisme og ernæring Hypomagnesiæmi***
Knogler, led, muskler og bindevæv Subakut kutan lupus erythematosus

* Brug af syrepumpehæmmere, især i høje doser og over længere tid (> 1 år) er forbundet med let øget risiko for fraktur (hofte, håndled, rygsøjle), hovedsageligt hos ældre eller patienter med andre kendte risikofaktorer.  

** Kan føre til leversvigt. 

*** Svær hypomagnesiæmi kan forårsage hypokaliæmi. 

 

 • Behandling i 8 uger eller mere inducerer et rebound-fænomen af ventriklens syreproduktion, som i sig selv kan inducere syrerelaterede symptomer (dyspepsi, halsbrand, sure regurgitationer) efter ophør. Disse symptomer kan fortsætte i mindst 4 uger efter seponering.
 • Syrepumpehæmmer har været associeret med B12 mangel pga. hypo- eller aklorhydri. Opmærksomhed på en mulig risiko ved langtidsbehandling.

Interaktioner

Anden medicin sammen med Ulcozol
 • Omeprazol nedsætter AUC for atazanavir og nelfinavir, og kombinationen bør undgås. Dosis af andre proteasehæmmere, fx indinavir og saquinavir, bør justeres ved samtidig brug af omeprazol.
 • Omeprazol kan nedsætte virkningen af clopidogrel med øget risiko for tromboser, formentlig pga. reduceret omdannelse af clopidogrel til den aktive metabolit i leveren. Blandt syrepumpehæmmere bør anvendes lansoprazol eller pantoprazol, hvis muligt.
 • Omeprazol nedsætter plasmakoncentrationen af clozapin ved induktion af CYP1A2.
 • Omeprazol øger plasmakoncentrationen af methotrexat og carbamazepin, og dosisjustering kan være nødvendig.
 • Omeprazol øger plasmakoncentrationen af lægemidler, der metaboliseres af CYP2C19, fx moclobemid, diazepam og phenytoin, og dosisreduktion kan være nødvendig, se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Syrepumpehæmmere kan ændre absorptionen af lægemidler, hvis optagelse er afhængig af pH i ventriklen, fx itraconazol og dabrafenib.
 • Voriconazol øger plasmakoncentrationen af omeprazol ved hæmning af CYP2C19 og CYP3A4; halvering af omeprazoldosis anbefales ved omeprazoldoser > 40 mg dgl.
 • Naturlægemidler med perikon nedsætter virkningen af omeprazol ved induktion af CYP2C19 og CYP3A4.
 • Der er set øget INR og protrombintid ved samtidig behandling med syrepumpehæmmere og warfarin. Ved samtidig brug øges monitorering af stigninger i INR og protrombintid.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for mange tusinde 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning.  

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 4147

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1 %. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet.  


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må tappes. Hvis behandlingen er profylaktisk/vedligeholdelsesbehandling.
Ingen karantæne ved tapning af plasma til fraktionering.

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Ulcozol påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Ulcozol påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

Specifik inhibitor af enzymet H+/K+-ATPase (syrepumpen) i parietalcellerne. 

Farmakokinetik

 • Omeprazol er en prodrug, der omdannes til dens aktive form i parietalcellerne.
 • Biotilgængelighed ca. 50 % pga. udtalt first pass-metabolisme i leveren.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer timer (for pulver til oral suspension er maksimal plasmakoncentration ca. 30 min. efter dosering).
 • Metaboliseres i leveren via CYP2C19 og CYP3A4.
 • Plasmahalveringstid ca. 1 time.
 • Ca. 80 % udskilles gennem nyrerne i form af metabolitter, resten med fæces.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Opbevares i den originale yderpakning, for at beskytte mod fugt. 

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
enterokapsler 40 mg, Parallelimport (Nordic Prime)  
Mad og drikke

Mad og drikke

Indholdet kan kommes på blød mad, fx yoghurt eller æblemos.

For optimal effekt anbefales indtagelse 30-60 min før et måltid. 

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan åbnes.

Administration

Synkes hele med et glas vand.

Umiddelbart før indtagelse kan indholdet opslæmmes i vand.

Indholdet må ikke tygges eller knuses.

Efter sugning af kapslen synkes indholdet med et glas vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) enterokapsler 40 mg  (Nordic Prime)
Ulcozol
076054
28 stk. (blister)
79,55 2,84 1,42
(B) enterokapsler 40 mg  (Nordic Prime)
Ulcozol
154033
112 stk. (blister)
309,20 2,76 1,38

Substitution

enterokapsler 40 mg
Omeprazol "2care4" (Parallelimport), Omeprazol, enterokapsler 40 mg Genordn. J
Omeprazol "Medical Valley" Medical Valley, Omeprazol, enterokapsler 40 mg Genordn. J
Omeprazol Pensa (Parallelimport), Omeprazol, enterokapsler 40 mg Genordn. J
 

Foto og identifikation

Foto
Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Enterokapsler  40 mg  (Nordic Prime)

Præg:
OM, 40
Kærv: Ikke relevant
Farve: Hvid
Mål i mm: 7 x 21
enterokapsler 40 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4469. Havelund T, Lødrup A, Miliam P et al. Gastroøsofageal reflukssygdom: Diagnostik og behandling. Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi. 2018, https://dsgh.dk/wp-content/uploads/2022/06/Gastrooesofageal_reflukssygdom.pdf (Lokaliseret 14. september 2023)


4147. Pasternak B, Hviid A. Use of proton-pump inhibitors in early pregnancy and the risk of birth defects. N Engl J Med. 2010; 363(22):2114-23, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21105793 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

20.10.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...