Opdualag

L01XY03
 
 

Rekombinant antineoplastisk antistof

Anvendelsesområder

Førstelinjebehandling af voksne og unge ≥ 12 år ved fremskreden inoperabelt eller metastatisk melanom med PD- L1-tumorcelleekspression < 1 %. 

 

Nivolumab/relatlimab bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 

 • 1 ml indeholder 12 mg nivolumab og 4 mg relatlimab.
 • Et 20 ml hætteglas indeholder 240 mg nivolumab og 80 mg relatlimab.

Doseringsforslag

Voksne og unge ≥ 12 år og vægt ≥ 30 kg 

 • 480 mg nivolumab og 160 mg relatlimab i.v. over 30 minutter hver 4. uge.

 

Bemærk:  

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, erfaring savnes

 • GFR 0-30 ml/min.

  Dosisjustering er ikke nødvendig ved let til moderat nedsat nyrefunktion. Der findes ingen data ved GFR < 30 ml/min. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Dosisjustering er ikke nødvendig ved let eller moderat nedsat leverfunktion.
 • Erfaring savnes vedr. stærkt nedsat leverfunktion.

Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Brug af systemiske glukokortikoider bør undgås, inden behandling med nivolumab indledes. Det kan dog blive nødvendigt at anvende bl.a. systemiske glukokortikoider ved immunrelaterede bivirkninger, der opstår under behandlingen.
 • Der er rapporteret afstødning af transplanterende solide organer under behandling med PD-1 hæmmere. Kombination af nivolumab med relatlimab kan øge denne risiko.
 • Der er observeret tilfælde af hæmofagocytisk lymfohistiocytose (HLH). Ved bekræftet mistanke seponeres behandling og relevant behandling for HLH opstartes.
 • Svær graft-versus-host sygdom (GvHD) er rapporteret hos patienter behandlet med nivolumab, både før eller efter en allogen hæmatopoetisk stamcelletransplantation (HSCT). Behandling med nivolumab i kombination med relatlimab kan øge denne risiko.
 • Patienten bør bære et kort på sig, der anfører, at vedkommende er i behandling med nivolumab/relatlimab.

Bivirkninger

Behandlingen kan medføre en række potentielt alvorlige immunrelaterede bivirkninger, bl.a. colitis, hepatitis, myocarditis, nefritis, pneumonitis og forskellige typer endokrinopatier (fx diabetes, binyrebarkinsufficiens og thyroideadysfunktion). 

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Blod og lymfesystem Anæmi, Leukopeni, Lymfopeni, Neutropeni
Det endokrine system Hypotyroidisme
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Kvalme, Obstipation, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Temperaturstigning, Træthed
Undersøgelser Forhøjet ALAT/ASAT og basisk fosfatase, Forhøjet plasma-kreatinin
Metabolisme og ernæring Hypercalcæmi, Hyperkaliæmi, Hypocalcæmi, Hypokaliæmi, Hypomagnesiæmi, Hyponatriæmi Nedsat appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi Muskuloskeletale smerter
Nervesystemet Hovedpine
Nyrer og urinveje Urinvejsinfektion
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø Hoste
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt, Pigmentforandringer i huden
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Eosinofili, Trombocytopeni
Hjerte Myocarditis
Det endokrine system Hypertyroidisme, Hypofysitis Thyroiditis
Øjne Sløret syn, Uveitis Tåreflåd, Øjentørhed
Mave-tarm-kanalen Colitis, Pancreatitis, Stomatitis Gastritis, Mundtørhed, Smagsforstyrrelser, Synkebesvær
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kulderystelser
Lever og galdeveje Hepatitis
Infektioner og parasitære sygdomme Infektion i øvre luftveje, Influenzalignende symptomer
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Infusions- eller injektionsrelaterede reaktioner
Undersøgelser Forhøjet gamma-glutamyltransferase - GGT, Forhøjet serum-urat Forhøjet ALAT/ASAT og laktatdehydrogenase, Forhøjet bilirubin, Forhøjet plasma-amylase, Forhøjet plasma-lipase, Forhøjet troponin, Vægttab
Metabolisme og ernæring Binyrebarkinsufficiens, Dehydrering, Diabetes, Hypermagnesiæmi, Hypernatriæmi, Hypoglykæmi Hypoalbuminæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Artritis, Muskelkramper, Muskelsvaghed
Nervesystemet Perifer neuropati, Svimmelhed
Psykiske forstyrrelser Konfusion
Nyrer og urinveje Nyresvigt Proteinuri
Luftveje, thorax og mediastinum Pneumonitis Nasal tilstopning
Hud og subkutane væv Alopeci, Fotosensibilitet, Lichenoid keratose Tør hud
Vaskulære sygdomme Flebitis, Ødemer
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Hæmolytisk anæmi
Hjerte Perikardieansamling
Det endokrine system Hypogonadisme, Hypopituitarisme
Øjne Okulær hyperæmi, Vogt-Koyanagi-Harada syndrom
Mave-tarm-kanalen Øsofagitis
Lever og galdeveje Cholangitis
Immunsystemet Psoriasis, Reumatoid artritis, Sjögrens syndrom Urticaria
Undersøgelser Forhøjet sedimentationsreaktion, Øget CRP
Knogler, led, muskler og bindevæv Myositis, Polymyalgi rheumatica, Systemisk lupus erythematosus
Nervesystemet Encefalitis, Guillain-Barrés syndrom, Neuritis  optica
Nyrer og urinveje Nefritis
Det reproduktive system og mammae Azoospermi
Luftveje, thorax og mediastinum Astma
Hud og subkutane væv Bulløs pemfigoid, Folliculitis
 • Patienten monitoreres nøje under behandlingen og i mindst 5 måneder efter sidste dosis for immunrelaterede bivirkninger.
 • Ved formodning om immunrelaterede bivirkninger anbefales yderligere specialistudredning for at bekræfte ætiologi eller udelukke andre årsager.
 • Udsættelse af dosis eller seponering samt evt. behandling med systemisk højdosis glukokortikoid, evt. kombineret med andre immunosuppressiva, kan være nødvendig som følge af immunrelaterede bivirkninger.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afvig er muligvis fra produktresumé.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning.  

 

Se også Antineoplastiske midler

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4270

 

Fertile kvinder og mænd

Fertile kvinder 

Produktresummet anbefaler sikker kontraception under og i mindst 5 måneder efter ophørt behandling. 

Referencer: 3803

Amning

Må ikke anvendes. Denne tekst afvig er muligvis fra produktresumé.

Baggrund: På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Nivolumab 

PD-1 er en receptor, som eksprimeres af aktiverede T-lymfocytter og som ved binding til dets ligander PD-L1 og PD-L2 hæmmer T-lymfocytaktiviteten. Ved at blokere PD-1’s binding til ligand vil nivolumab således hindre den hæmmende virkning og dermed forstærke T-lymfocytaktiviteten mod tumor.  

 

Relatlimab 

Relatlimab binder til LAG-3 receptoren og blokerer dens interaktion med ligander (herunder MHCII). Denne blokade fremmer T-lymfocytaktivitet og cytokinudskillelse.  

 

Kombination af nivolumab og relatlimab fører til øget T- lymfocytaktivitet og fremmer tumorregression. 

Farmakokinetik

Nivolumab 

 • Nivolumab metaboliseringsvej er ikke fuldt belyst.
 • Terminal plasmahalveringstid ca. 25 dage (ved steady state).

 

Relatlimab 

Terminal plasmahalveringstid ca. 26 dage (ved steady state). 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering

Tilberedning af infusionsvæske 

 • Den beregnede mængde koncentrat til infusionsvæske kan enten gives ufortyndet eller fortyndes til en slutkoncentration af nivolumab på 3-12 mg/ml og relatlimab på 1-4 mg/ml med isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske.
 • Det totale infusionsvolumen må ikke overstige 160 ml. For patienter < 40 kg total infusionsvolumen bør ikke overstige 4 ml/kg.

 

Infusionsteknik
Nivolumab med relatlimab skal infunderes via et "in-line" filter med porestørrelse 0,2-1,2 mikrometer.  

 

Forligelighed ved infusion 

 • Må ikke blandes med andre infusionsvæsker eller tilsættes andre farmaka.
 • Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler.

Holdbarhed

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Må ikke rystes.
 • Uåbnede hætteglas er holdbar i højst 72 timer ved stuetemperatur (< 25ºC).

 

Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk og fysisk holdbar i følgende tidsintervaller afhængig af den anvendte opløsning til fortynding: 

 • Ufortyndet eller fortyndet med isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske: Højst 30 dage i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys og 24 timer (ud af de i alt 30 dage) ved stuetemperatur (≤ 25 °C) i dagslys, men bør anvendes umiddelbart.
 • Fortyndet med isotonisk glucose-infusionsvæske: Højst 7 dage i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys og 24 timer (ud af de i alt 7 dage) ved stuetemperatur (≤ 25 °C) i dagslys, men bør anvendes umiddelbart.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 240+80 mg 176657
1 stk.
75.391,85 75.391,85

Referencer

4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 24. februar 2022)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 10. maj 2023)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 10. maj 2023)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 24. februar 2022)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 4. maj 2023)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 4. maj 2023)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15120665/ (Lokaliseret 7. december 2021)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 24. februar 2022)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11476352/ (Lokaliseret 7. december 2021)


3803. Produktresumeer. http://www.produktresume.dk, http://www.ema.europa.eu, https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/daf/index.cfm, https://www.medicines.org.uk.

 
 

Revisionsdato

14.04.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...