Ethosuximid Medartuum

N03AD01
 
 

Antiepileptikum mod absencer. Succinimidderivat. 

Anvendelsesområder

Typiske absencer ved juvenil absenceepilepsi og børneabsenceepilepsi samt atypiske absencer ved myoklon astatisk epilepsi. Se endvidere Epilepsi hos voksne

Se endvidere:

Dispenseringsform

Oral opløsning. 1 ml indeholder 50 mg ethosuximid. 

Doseringsforslag

 • Voksne og børn > 6 år. Initialt 500 mg dgl. Døgndosis kan om nødvendigt øges med 250 mg hver 4.-7. dag indtil optimal virkning. Vedligeholdelsesdosis 1-1,5 g dgl.
 • Børn < 6 år. Initialt 250 mg dgl. Vedligeholdelsesdosis 20-40 mg/kg legemsvægt i døgnet fordelt på 2 eller 3 doser i forbindelse med måltiderne for at undgå irritation af ventriklen.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 0-45 ml/min.

  Forsigtighed tilrådes. Det anbefales at udføre løbende urinanalyse, da undersøgelser har vist unormal nyrefunktion. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed tilrådes. Det anbefales løbende at undersøge leverfunktionen, da undersøgelser har vist unormal leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Akut intermitterende porfyri.

Forsigtighedsregler

 • Behandling med antiepileptika er forbundet med en let øget risiko for suicidaltanker eller -adfærd.
 • Det anbefales at foretage periodiske blodtællinger (indledningsvist månedligt og efter 1 år hver 6. måned) for at identificere potentiel knoglemarvsdepression. Ved et leukocyttal på mindre end 3500/mm³ eller et granulocyttal på mindre end 25 % skal dosis reduceres, eller behandlingen seponeres.
 • Leverenzymer bør også jævnligt kontrolleres.
 • Ved eventuelle tegn på alvorlige hudreaktioner som fx hududslæt, slimhindelæsioner eller andre tegn på overfølsomhed bør ethosuximid seponeres.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Dyspepsi, Kvalme, Opkastning
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Hikke
Immunsystemet Urticaria
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Aggressivitet, Eufori, Hyperaktivitet Døsighed, Irritabilitet
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Leukopeni
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Agranulocytose, Aplastisk anæmi
Immunsystemet Allergiske reaktioner, Stevens-Johnsons syndrom
Knogler, led, muskler og bindevæv Systemisk lupus erythematosus  (SLE)
Nervesystemet Ataksi
Psykiske forstyrrelser Depression, Koncentrationsbesvær, Suicidaladfærd Søvnforstyrrelser
Nyrer og urinveje Hæmaturi
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Eosinofili, Trombocytopeni
Hud og subkutane væv Lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer - DRESS*

* Optræder oftest inden for den første måned af behandlingen. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Ethosuximid Medartuum
 • Carbamazepin, phenobarbital, phenytoin og primidon nedsætter plasmakoncentrationen af ethosuximid.
 • Valproat øger koncentrationen af ethosuximid, hvorved risikoen for bivirkninger øges.

Se endvidere Epilepsi hos voksne

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for under 100 eksponerede med tegn på en øget misdannelsesrate, i nogle datasæt omkring 10 %. Specielt ved polyfarmaci er set øget misdannelsesrate. 

 

Behandlingen af epilepsi hos gravide skal varetages i samarbejde med en speciallæge i neurologi. 


Se endvidere Epilepsi hos voksne

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 3835, 4215, 4216, 4217

Amning

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er høj, ca. 32 %. Der er beskrevet irritative og sedative bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Ethosuximid Medartuum påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Ethosuximid Medartuum påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

Hæmmer lav-spændingsaktiverede calciumkanaler. 

Farmakokinetik

 • Absorberes fuldstændigt fra mave-tarm-kanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 3-7 timer.
 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 30-60 timer.
 • 10-20 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Se endvidere Tabel 1 i Antiepileptika

Indholds- og hjælpestoffer

Tilskud

Klausuleret tilskud til Ethosuximid Medartuum, oral opløsning: 

 • Patienter med absencer, hvor behandling med ethosuximid kapsler ikke er mulig.

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud".  

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) oral opløsning 50 mg/ml
Ethosuximid Medartuum
146941
200 ml
161,65 0,81 20,21

Substitution

oral opløsning 50 mg/ml
Ethosuximid "2care4" (Parallelimport), Ethosuximid, oral opløsning 50 mg/ml
Ethosuximid "Paranova" (Parallelimport), Ethosuximid, oral opløsning 50 mg/ml
Zarondan Essential Pharma, Ethosuximid, oral opløsning 50 mg/ml
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4217. Veroniki AA, Cogo E, Rios P et al. Comparative safety of anti-epileptic drugs during pregnancy: a systematic review and network meta-analysis of congenital malformations and prenatal outcomes. BMC Med. 2017; 15:95, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28472982 (Lokaliseret 24. februar 2022)


3835. Källén B, Borg N, Reis M. The use of central nervous system active drugs during pregnancy. Pharmaceuticals (Basel). 2013; 6(10):1221-86, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24275849 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4215. Samrén EB, van Duijn CM, Koch S et al. Maternal use of antiepileptic drugs and the risk of major congenital malformations: a joint European prospective study of human teratogenesis associated with maternal epilepsy. Epilepsia. 1997; 38:981-90, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9579936 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4216. Kuhnz W, Koch S, Jakob S et al. Ethosuximide in epileptic women during pregnancy and lactation period. Placental transfer, serum concentrations in nursed infants and clinical status. Br J Clin Pharmacol. 1984; 18:671-7, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6508976 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

27.07.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. december 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...