Amvuttra®

N07XX18
 
 

Middel til behandling af hereditær transthyretin amyloidose (hATTR).  

Anvendelsesområder

Behandling af hereditær transthyretin amyloidose (hATTR) hos voksne patienter med polyneuropati i stadie 1 og 2.  

Behandlingen bør påbegyndes snarest muligt efter symptomstart og forestås af læger med særligt kendskab til amyloidose. 

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte.  

Én fyldt injektionssprøjte indeholder vustrisirannatrium svarende til 25 mg vutrisiran i 0,5 ml injektionsvæske. 

Doseringsforslag

Voksne 

Sædvanligvis 25 mg som s.c. injektion hver 3. måned. 

 

Administration 

Injiceres s.c. i maven (ikke omkring navlen), lår eller overarm.  

 

Glemt dosis 

En glemt dosis gives snarest muligt, og doseringen fortsættes hver 3. måned efter sidst indgivne dosis. 

 

Bemærk: 

 • Tilskud af 2.500-3.000 IE vitamin A dgl. anbefales under behandlingen.
 • Erfaring savnes hos børn og unge < 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, ingen eller begrænset erfaring

 • GFR 0-30 ml/min.

  Dosisjustering er ikke nødvendig ved let til moderat nedsat nyrefunktion. Der findes ingen data ved GFR < 30 ml/min. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Manglende erfaring ved moderat til svært nedsat leverfunktion (Child-Pugh B eller C).  


Se endvidere

Forsigtighedsregler

Risiko for A-vitamin mangel  

 • Behandling med vutrisiran medfører reduceret transthyretin (TTR-protein) i plasma og dermed reduceret niveau af vitamin A (retinol).
 • Før behandlingen skal evt. vitamin A-niveauer under normalgrænsen korrigeres, og symptomer på vitamin A mangel vurderes.
 • Dagligt tilskud af vitamin A anbefales (se doseringsforslag).
 • Plasmaniveauet af vitamin A kan ikke benyttes som vejledning for tilskud af vitamin A, da transport og optagelse af vitamin A i vævet kan forekomme via alternative mekanismer ved nedsat niveau af TTR.
 • Ved øjensymptomer tydende på vitamin A mangel (fx nedsat nattesyn, inflammation eller perforering af hornhinden) skal patienten henvises til oftalmologisk undersøgelse.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Smerter i ekstremiteter og artralgi var de mest almindelige bivirkninger (set hos henholdsvis 15 % og 11 %). 

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Smerter i ekstremiteter
Almindelige (1-10 %)
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner på indstiksstedet*
Undersøgelser Forhøjet basisk fosfatase
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø

* Omfatter bl.a. erytem, smerter, hudkløe og varmefornemmelse. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder 

I produktresumeet angives at kvinder i den fertile alder skal anvende sikker kontraception under behandlingen og at for lave eller for høje niveauer af vitamin A kan medføre risiko for føtale misdannelser. Vutrisiran og vitamin A tilskud skal være seponerede og plasmaniveauet af vitamin A normaliseret før evt. graviditet.  

Denne anbefaling er baseret på en teoretisk vurdering af det aktive stofs egenskaber. Sammenhængen mellem risiko for uønsket fosterpåvirkning og vitamin A status/tilskud gælder kun ekstremt lave niveauer eller meget høje tilskud af vitamin A gennem længere tid. 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Doping

Ingen restriktioner

Ingen restriktioner 

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Amvuttra® påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Amvuttra® påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

Vutrisiran er en dobbeltstrenget lille interfererende ribonukleinsyre (siRNA) rettet mod en sekvens i alle muterede og vildtype transthyretin (TTR) mRNA. Gennem den naturlige proces RNA-interferens medfører vutrisiran katalytisk nedbrydning af TTR-mRNA i leveren og dermed en reduktion af TTR-protein.  

 

Efter gentagne doseringer var TTR reduceret med 83 % og 88 % efter henholdsvis 9 måneders og 18 måneders behandling.  

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 3 timer.
 • Fordelingsvolumen ca. 0,146 l/kg.
 • Halveringstid 5,23 timer.
 • 15 - 25 % genfindes uomdannet i urinen.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH ca. 7 

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) injektionsvæske, opl. i sprøjte 25 mg 123472
1 stk.
1.084.109,70 1.084.109,70
 
 

Revisionsdato

13.06.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...