Pethidine "Macure"

N02AB02
 
 

Opioidagonist

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Vær opmærksom på bl.a. dosisreduktion hos ældre. Læs mere.  

 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 50 mg pethidinhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Voksne
50-100 mg i.m. , s.c. eller ved langsom i.v. injektion. Dosis kan gentages hver 4. time.  

 

Ældre 

Dosis bør nedsættes.  

 

Bemærk: 

 • Ved i.v. administration bør patienten ligge ned, og naloxon og udstyr til assisteret vejrtrækning bør være tilgængelige.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR < 10 ml/min.

  Dosis skal nedsættes med 50 % og doseringsinterval skal være minimum 8 timer. 

 • GFR 10-20 ml/min.

  Dosis skal nedsættes med 25 % og doseringsinterval skal være minimum 6 timer. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Dosis bør nedsættes ved nedsat leverfunktion pga. risiko for akkumulering af pethidin og dens aktive metabolit. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Svær respirationsdepression
 • Paralytisk ileus eller gastro-intestinal obstruktion.
 • Samtidigbehandling med MAO-hæmmere samt behandling med irreversible MAO-hæmmere (isocarboxazid) inden for 14 dage, inden behandling med pethidin påbegyndes, se Interaktioner.
 • Epilepsi.
 • Fæokromocytom.

Forsigtighedsregler

 • Ældre eller bevidsthedspåvirkede patienter.
 • Myasthenia gravis.
 • Respiratorisk dysfunktion.
 • Galdevejssygdomme.
 • Hypotension i forbindelse med hypovolæmi.
 • Forhøjet intrakranielt tryk.
 • Prostatahypertrofi.
 • Hypotyroidisme.
 • Pancreatitis.
 • Binyrebarkinsufficiens.
 • Bør undgås ved svær overfølsomhedsreaktion på andre opioider. Egentlig allergi er dog yderst sjælden.
 • Risikoen for fysisk og psykisk afhængighed skal haves in mente.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Hvis der gentagne gange er behov for at øge dosis for at opretholde effekten, bør behandlingen revurderes.
 • Ved seponering efter længerevarende behandling aftrappes med 10-25 % af døgndosis med 1-2 ugers mellemrum, således at de største reduktioner sker først, og at man går langsommere frem sidst i udtrapningen. Ved kortere tids behandling aftrappes i praksis med 5-10 mg hver eller hver anden dag. Se endvidere Opioider (iatrogen afhængighed).

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme, Mundtørhed, Obstipation, Opkastning
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion Urticaria
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper
Nervesystemet Sedation, Svimmelhed, Tremor Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Eufori Døsighed
Luftveje, thorax og mediastinum Respirationsdepression
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt, Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Hypertension, Hypotension, Synkope Ansigtsrødme
Ikke kendt hyppighed
Hjerte Bradykardi Takykardi
Øjne Hemianopsi, Synsforstyrrelser Miosis, Øjentørhed
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Hypotermi
Immunsystemet Hypersensitivitetsreaktioner
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner og ubehag på indstiksstedet
Psykiske forstyrrelser Afhængighed af midlet, Agitation, Angst, Hallucinationer, Humørforstyrrelser, Konfusion, Nervøsitet
Nyrer og urinveje Urinretention, Urinvejssymptomer
Det reproduktive system og mammae Seksuelle forstyrrelser
Se endvidere Rene agonister.

Interaktioner

Anden medicin sammen med Pethidine "Macure"
 • Alvorlige symptomer (fx kramper, høj feber, kredsløbsdepression, koma) ved kombination med MAO-hæmmere kan ikke udelukkes. Samtidig behandling med MAO-hæmmere og behandling med irreversible MAO-hæmmere inden for 14 dage bør undgås.
 • Virkningen af hypnotika og tricykliske antidepressiva samt antipsykotika - specielt højdosisantipsykotika - kan forstærkes.
 • Samtidig brug af opioider og andre CNS-depressiva (fx benzodiazepiner, anxiolytika, alkohol og anæstetika) øger risikoen for sedation, respirationsdepression, koma og dødsfald som følge af den additive virkning.
 • Samtidig brug af ritonavir og pethidin bør undgås.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for ca. 1.100 eksponerede, heraf < 300 i 1. trimester, uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Datamængden tillader ikke at udelukke en øget risiko. Respirationsdepression og bradykardi hos den nyfødte kan ses ved behandling i forbindelse med fødslen. Risikoen er størst ved fødsel 1-4 timer efter indgift. Forringet psykomotorisk respons og EEG-forandringer i adskillige dage efter fødslen har været meddelt, men langtidseffekter er ikke set. Kan anvendes under graviditet og fødsel, men kun under tæt obstetrisk kontrol. For at undgå respirationsdepression bør opioider generelt undgås de sidste 2 uger inden forventet fødsel. Se endvidere Opioider (analgetika)

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3907, 4235

Amning

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 2%, hvilket almindeligvis er betryggende lavt. Den aktive metabolit, norpethidin, kan akkumuleres ved længerevarende behandling. Specielt er nyfødte i risiko, da norpethidins halveringstid er 63 timer. En enkelt dosis udgør formentlig ikke en risiko, men ved gentagen dosering frarådes amning. 


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.
Behandling med opioider kan udgøre en trafiksikkerhedsmæssig risiko og effekten kan ofte sidestilles med promillekørsel. Fast behandling med korttidsvirkende opioider er i udgangspunktet ikke foreneligt med bilkørsel.

Se mere i trafikafsnittet under Opioider (analgetika),
i Vejledning om helbredskrav til kørekort, Styrelsen for Patientsikkerhed, August 2017 og i Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler, Sundhedsstyrelsen, 19. juni 2019. 

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Forbudt

Anvendelse af Pethidine "Macure" medfører diskvalifikation af den sportsudøvende i konkurrencer.  

Alkohol

Alkohol: Alkohol bør undgås ved behandling med Pethidine "Macure".Patienten kan opleve, at den sløvende virkning af Pethidine "Macure" bliver forstærket samt en påvirkning af vejrtrækning og bevidsthed.

Alkohol bør undgås ved behandling med Pethidine "Macure". 

Patienten kan opleve, at den sløvende virkning af Pethidine "Macure" bliver forstærket samt en påvirkning af vejrtrækning og bevidsthed. 

Schengen-attest (pillepas)

Schengen attest
Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Forgiftning

Farmakodynamik

 • Opioidagonist med virkning på især μ- og i mindre grad σ- og қ-opioidreceptorerne i CNS. μ-opioidreceptorerne menes at formidle supraspinal analgesi, respirationsdepression og eufori, σ-opioidreceptorerne dysfori og hallucinationer og қ-opioidreceptorerne spinal analgesi, miosis og sedation.
 • Virkningsvarighed 2-4 timer.

Farmakokinetik

 • Metaboliseres til bl.a. den aktive metabolit, norpethidin.
 • Plasmahalveringstid 3-4 timer (pethidin) og 15-20 timer (norpethidin).
 • Ca. 5 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Fordelingsvolumen 2,8 - 4,2 l/kg

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 3,5-6,0 


Forligelighed ved infusion 

Blandbar med isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske.  

Indholds- og hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(AP4) injektionsvæske, opl. 50 mg/ml 053408
10 x 2 ml
484,10 24,21 193,64

Referencer

4235. Jick H, Holmes LB, Hunter JR et al. First-trimester drug use and congenital disorders. JAMA. 1981; 246:343-6, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7241780 (Lokaliseret 24. februar 2022)


3907. Heinonen OP, Slone D, Shapiro S. Birth defects and drugs in pregnancy. Birth defects and drugs in pregnancy. 1977, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ajmg.1320010113 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

11.09.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...