Zofran®

A04AA01
 
 

Serotonin-receptorantagonister af 5-HT3-typen med antiemetisk virkning. 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Frysetørrede tabletter. 1 frysetørret tablet indeholder 4 mg eller 8 mg ondansetron.
Oral opløsning. 1 ml indeholder 0,8 mg ondansetron (som hydrochlorid).
Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 2 mg ondansetron (som hydrochlorid).
Suppositorier. 1 suppositorie indeholder 16 mg ondansetron. 

Doseringsforslag

Oralt 

 • Stærkt opkastningsinducerende kemoterapi
  Voksne. Efter indledende parenteral eller oral behandling fortsættes efter 24 timer med 8 mg hver 12. time i indtil 5 døgn.
 • Mindre opkastningsinducerende kemoterapi, hvor initial oral indgift er mulig
  Voksne. 8 mg 0,5-2 timer før kemoterapi. Derpå 8 mg hver 12. time i indtil 5 døgn.
 • Kvalme og opkastninger efter stråleterapi
  Voksne. 8 mg 1-2 timer før stråleterapi. Derpå 8 mg hver 12. time. Behandlingens varighed afhænger af strålebehandlingens varighed.
 • Profylaktisk mod postoperativ kvalme og opkastning hos risikopatienter
  Voksne. 16 mg 1 time før anæstesi.
 • Opkastningsinducerende kemoterapi
  Børn > 6 mdr. Efter indledende parenteral behandling fortsættes hver 12. time i indtil 5 døgn med 2 mg for en total legemsoverflade < 0,6 m2 og 4 mg for > 0,6 m2. Den totale daglige dosis må ikke overstige voksendosis.

 

Parenteralt 

 • Stærkt opkastningsinducerende kemoterapi
  Voksne. 8 mg som langsom i.v. bolusinjektion over mindst 30 sekunder eller som korttidsinfusion over 15 min. umiddelbart før kemoterapi.
  Ved manglende effekt kan dosis gentages hver 4. time i alt 2 gange eller alternativt som kontinuerlig infusion af 1 mg/time i 24 timer.
  Initialdosis må ikke overskride 16 mg (som korttidsinfusion over 15 min.) pga. øget risiko for forlænget QT-interval.
  Efter 24 timer skiftes til oral behandling (8 mg hver 12. time).
 • Mindre opkastningsinducerende kemoterapi og stråleterapi, hvor initial oral indgift ikke er mulig
  Voksne. 8 mg (4 ml) som langsom i.v. bolusinjektion eller -infusion over 15 min. umiddelbart før behandlingen. Derpå skiftes til oral dosering.
 • Opkastningsinducerende kemoterapi
  Børn > 6 mdr. 5 mg/m2 legemsoverflade som langsom i.v. bolusinjektion eller -infusion over mindst 15 min. umiddelbart før behandlingen.
  Den intravenøse dosis må ikke overstige 8 mg. Derpå skiftes til oral dosering.
 • Profylakse og behandling af postoperativ kvalme og opkastning
  Voksne. Op til 8 mg som langsom i.v. bolusinjektion eller i.m.
  Børn > 1 måned. 0,1 mg/kg legemsvægt op til højst 4 mg som langsom i.v. bolusinjektion.
  Profylaktisk gives ondansetron i forbindelse med anæstesiindledningen som langsom i.v. bolusinjektion.


Rektalt 

 • Opkastningsinducerende kemoterapi og stråleterapi
  Voksne. 16 mg 1-2 timer før behandling. Derpå 16 mg 1 gang dgl. i indtil 5 døgn.

 

Bemærk: 

 • Behandling af børn er en specialistopgave.
 • Effekten af ondansetron kan øges ved samtidig indgift af dexamethason eller andre glukokortikoider.
 • Ved stærkt opkastningsinducerende kemoterapi (med enten cisplatin eller cyclophosphamid og et antracyclin i kombination) kan den antiemetiske effekt øges ved at kombinere behandlingen med aprepitant.
 • Tabletterne skal lægges oven på tungen, hvor de opløses i løbet af få sekunder og derefter synkes. Patienter med mundtørhed kan ikke anvende disse.

 

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Nedsat leverfunktion

Højst 8 mg dgl. ved moderat til stærkt nedsat leverfunktion.  


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Samtidig behandling med apomorphin.
 • Tabletterne indeholder aspartam, der i organismen omdannes til fenylalanin. Må derfor ikke anvendes ved fenylketonuri (Føllings sygdom).
 • Overfølsomhed over for andre selektive 5-HT3-receptorantagonister.

Forsigtighedsregler

 • Ondansetron kan skjule okkult blødning i forbindelse med adenotonsillær operation, og tæt monitorering tilrådes.
 • Subakut tarmobstruktion, idet tarmmotiliteten kan påvirkes.
 • Forsigtighed ved forlænget QT-interval eller øget risiko herfor (fx elektrolytforstyrrelser, kongestiv hjerteinsufficiens og bradyarytmi) pga. risiko for torsades de pointes. Hypokaliæmi og hypomagnesiæmi skal være korrigeret inden behandlingsstart.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Hovedpine.
Almindelige (1-10%) Obstipation.
Reaktioner og ubehag på applikationsstedet  (ved rektal adm.), Reaktioner og ubehag på indstiksstedet  (ved parenteral adm.).
Rødme og varmefølelse.
Ikke almindelige (0,1-1%) Arytmier, Bradykardi.
Leverpåvirkning.
Muskelkramper.
Ekstrapyramidale gener  (fx okulogyr krise og dystoni).
Hypotension.
Sjældne (0,01-0,1%) Synsforstyrrelser  (fx sløret syn, primært ved i.v. adm.).
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion.
Forlænget QT-interval.
Meget sjældne (< 0,01%) Forbigående blindhed  (især ved i.v. adm.).
Toksisk epidermal nekrolyse.

Interaktioner

 • Potente CYP3A4-induktorer, fx rifampicin, nedsætter plasmakoncentrationen af ondansetron. Se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Brug af ondansetron sammen med lægemidler, der forlænger QT-intervallet, kan resultere i yderligere QT-forlængelse.
 • Samtidig brug af ondansetron med kardiotoksiske lægemidler, fx antracycliner, kan øge risikoen for arytmier.
 • Serotoninsyndrom (se SSRI) er forekommet ved samtidig brug af ondansetron og andre serotonerge midler, fx SSRI og SNRI.
 • Samtidig behandling med apomorphin skal undgås pga. tilfælde med udtalt hypotension og bevidsthedstab.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for > 100.000 1. trimester-eksponerede.  

Sammenlagt er der i de største og nyeste datasæt ikke nogen overrisiko generelt eller for hjertesygdomme. Enkelte studier har tidligere rejst mistanke om en mindre øget risiko for hjertemisdannelser - denne har været omdiskuteret og må betragtes som afvist med et nyere meget stort datasæt. Nyeste data tyder på lille overrisiko for læbe-gane-spalte; fra 0,11% til 0,14%. Risikoen er i absolutte tal uændret meget lav. 

Et studie fra 2019 (4152) må betragtes som metodologisk mere end kontroversielt og kan ikke indgå i en samlet betragtning. 

Referencer: 3073, 3711, 4150, 4151, 4152, 4153

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Serotonin-receptorantagonist. Bindes selektivt til 5-HT3-receptorerne i kemoreceptor-triggerzonen, nucleus tractus solitarius samt på vagale afferente nervebaner.  

Farmakokinetik

 • Plasmahalveringstid ca. 3 timer.
 • Metaboliseres i leveren via CYP2D6, CYP3A og CYP1A2.
 • < 5% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Oral administration. Biotilgængelighed ca. 60%. Maksimal plasmakoncentration efter ca. 1,5 timer.
 • Rektal administration. Biotilgængelighed ca. 60%. Maksimal plasmakoncentration efter ca. 6 timer.
 • Parenteral administration. Maksimal plasmakoncentration efter ca. 10 minutter (i.m.).

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

Injektionsvæsker. pH ca. 3,5 


Forligelighed ved infusion 

Injektionsvæsken er blandbar med isotonisk glucose- eller natriumchlorid-infusionsvæske, 10% mannitol og Ringer-lactat-infusionsvæske. Kan blandes med dexamethason-injektionsvæske. Bør ikke blandes med andre infusionsvæsker eller tilsættes andre farmaka. 

Indholdsstoffer

Ondansetronfrysetørrede tabletter  4 mgfrysetørrede tabletter  8 mgoral opløsning  0,8 mg/mloral opløsning  0,8 mg/ml  (Paranova Danmark) injektionsvæske, opl.  2 mg/mlinjektionsvæske, opl.  2 mg/ml  (2care4) suppositorier  16 mg

Hjælpestoffer

Konservering:
Natriumbenzoat  (E211) : oral opløsning 0,8 mg/ml
Smag:
Jordbær : frysetørrede tabletter 4 mg, frysetørrede tabletter 8 mg, oral opløsning 0,8 mg/ml
Andre:
Aspartam : frysetørrede tabletter 4 mg, frysetørrede tabletter 8 mg
Citronsyre : injektionsvæske, opl. 2 mg/ml
Macrogoler : suppositorier 16 mg
Natriumchlorid : injektionsvæske, opl. 2 mg/ml
Natriumcitrat : injektionsvæske, opl. 2 mg/ml
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. 2 mg/ml

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) frysetørrede tabletter 4 mg 031216
10 stk. (blister)
257,90 103,16
(A) frysetørrede tabletter 8 mg 497617
10 stk. (blister)
563,25 112,65
(A) oral opløsning 0,8 mg/ml 574510
50 ml
499,70 199,88
(A) oral opløsning 0,8 mg/ml  (Paranova Danmark) 159302
50 ml
495,65 198,26
(A) injektionsvæske, opl. 2 mg/ml 175253
5 x 2 ml
447,25 357,80
(A) injektionsvæske, opl. 2 mg/ml  (2care4) 597038
5 x 2 ml
Udgået 30-11-2020
(A) suppositorier 16 mg 135167
5 stk. (blister)
490,25 98,05

Substitution

frysetørrede tabletter 4 mg
Ondansetron "Bluefish" Bluefish, Ondansetron, smeltetabletter 4 mg
Ondansetron "Orifarm" Orifarm Generics, Ondansetron, smeltetabletter 4 mg
 
frysetørrede tabletter 8 mg
Ondansetron "Bluefish" Bluefish, Ondansetron, smeltetabletter 8 mg
Ondansetron "Orifarm" Orifarm Generics, Ondansetron, smeltetabletter 8 mg
 

Foto og identifikation

Frysetørrede tabletter  4 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,9 x 8,9
frysetørrede tabletter 4 mg
 
 
 

Frysetørrede tabletter  8 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 11,9 x 11,9
frysetørrede tabletter 8 mg
 
 
 

Referencer

3073. Kaplan YC, Richardson JL, Keskin-Arslan E et al. Use of ondansetron during pregnancy and the risk of major congenital malformations: A systematic review and meta-analysis. Reprod Toxicol. 2019; 86:1-13, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30849498 (Lokaliseret 16. oktober 2019)


3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


4152. Zambelli-Weiner A, Via C, Yuen M et al. First trimester ondansetron exposure and risk of structural birth defects. Reprod Toxicol. 2019; 83:14-20, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30385129 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4150. Lavecchia M, Chari R, Campbell S et al. Ondansetron in Pregnancy and the Risk of Congenital Malformations: A Systematic Review. J Obstet Gynaecol Can. 2018; 40(7):910-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29754832 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4151. Huybrechts KF, Hernández-Díaz S, Straub L et al. Association of Maternal First-Trimester Ondansetron Use With Cardiac Malformations and Oral Clefts in Offspring. JAMA. 2018; 320(23):2429-37, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30561479 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4153. Parker SE, Van Bennekom C, Anderka M et al. Ondansetron for Treatment of Nausea and Vomiting of Pregnancy and the Risk of Specific Birth Defects. Obstet Gynecol. 2018; 132(2):385-94, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29995744 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

21.08.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...