Ondansetron "Orifarm"

A04AA01
 
 

Serotonin-receptorantagonister af 5-HT3-typen med antiemetisk virkning. 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Smeltetabletter. 1 smeltetablet indeholder 4 mg eller 8 mg ondansetron. 

Doseringsforslag

 • Stærkt opkastningsinducerende kemoterapi
  Voksne. Efter indledende parenteral eller oral behandling fortsættes efter 24 timer med 8 mg hver 12. time i indtil 5 døgn.

 

 • Mindre opkastningsinducerende kemoterapi, hvor initial oral indgift er mulig
  Voksne. 8 mg 0,5-2 timer før kemoterapi. Derpå 8 mg hver 12. time i indtil 5 døgn.

 

 • Kvalme og opkastninger efter stråleterapi
  Voksne. 8 mg 1-2 timer før stråleterapi. Derpå 8 mg hver 12. time. Behandlingens varighed afhænger af strålebehandlingens varighed.

 

 • Profylaktisk mod postoperativ kvalme og opkastning hos risikopatienter
  Voksne. 16 mg 1 time før anæstesi.

 

 • Opkastningsinducerende kemoterapi
  Børn > 6 mdr. Efter indledende parenteral behandling fortsættes hver 12. time i indtil 5 døgn med 2 mg for en total legemsoverflade < 0,6 m2 og 4 mg for > 0,6 m2. Den totale daglige dosis må ikke overstige voksendosis.


Bemærk: 

 • Behandling af børn er en specialistopgave.
 • Personer med udtalt mundtørhed kan have vanskeligheder med at anvende smeltetabletter.
 • Effekten af ondansetron kan øges ved samtidig indgift af dexamethason eller andre glukokortikoider.
 • Ved stærkt opkastningsinducerende kemoterapi (med enten cisplatin eller cyclophosphamid og et antracyclin i kombination) kan den antiemetiske effekt øges ved at kombinere behandlingen med aprepitant.

 

Indtagelse: 

 • Smeltetabletterne lægges på tungen. Efter opløsning i munden synkes smeltetabletten med eller uden vand.
 • Knuste smeltetabletter kan opslæmmes i vand.
 • Smeltetabletterne kan tages med eller uden mad.

 

 

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Nedsat leverfunktion

Højst 8 mg dgl. ved moderat til stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh B-C).  


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Samtidig behandling med apomorphin.
 • Smeltetabletterne indeholder aspartam, der i organismen omdannes til fenylalanin. Må derfor ikke anvendes ved fenylketonuri (Føllings sygdom).
 • Overfølsomhed over for andre selektive 5-HT3-receptorantagonister.

Forsigtighedsregler

 • Ondansetron kan skjule okkult blødning i forbindelse med adenotonsillær operation, og tæt monitorering tilrådes.
 • Subakut tarmobstruktion, idet tarmmotiliteten kan påvirkes.
 • Forsigtighed ved forlænget QT-interval eller øget risiko herfor (fx elektrolytforstyrrelser, kongestiv hjerteinsufficiens og bradyarytmi) pga. risiko for torsades de pointes. Hypokaliæmi og hypomagnesiæmi skal være korrigeret inden behandlingsstart.
 • Der er rapporteret tilfælde af myokardieiskæmi. Hos nogle opstod der symptomer umiddelbart, især efter i.v. administration af ondansetron. Der skal derfor være øget opmærksomhed på tegn og symptomer.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Nervesystemet Hovedpine
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Obstipation
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner og ubehag på indstiksstedet  (ved parenteral adm.)
Vaskulære sygdomme Rødme og varmefølelse
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Arytmier, Bradykardi
Mave-tarm-kanalen Hikke
Lever og galdeveje Leverpåvirkning
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelkramper
Nervesystemet Ekstrapyramidale gener  (fx okulogyr krise og dystoni)
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter
Vaskulære sygdomme Hypotension
Sjældne (0,01-0,1 %)
Øjne Synsforstyrrelser  (fx sløret syn, primært ved i.v. adm.)
Immunsystemet Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion
Undersøgelser Forlænget QT-interval
Meget sjældne (< 0,01 %)
Øjne Forbigående blindhed  (især ved i.v. adm.)
Hud og subkutane væv Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)
Ikke kendt hyppighed
Hjerte Myokardieiskæmi

Interaktioner

Anden medicin sammen med Ondansetron "Orifarm"
 • Potente CYP3A4-induktorer, fx rifampicin, nedsætter plasmakoncentrationen af ondansetron. Se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Brug af ondansetron sammen med lægemidler, der forlænger QT-intervallet, kan resultere i yderligere QT-forlængelse.
 • Samtidig brug af ondansetron med kardiotoksiske lægemidler, fx antracycliner, kan øge risikoen for arytmier.
 • Serotoninsyndrom (se SSRI) er forekommet ved samtidig brug af ondansetron og andre serotonerge midler, fx SSRI og SNRI.
 • Samtidig behandling med apomorphin skal undgås pga. tilfælde med udtalt hypotension og bevidsthedstab.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for > 100.000 1. trimester-eksponerede.  

Sammenlagt er der i de største og nyeste datasæt ikke nogen overrisiko generelt eller for hjertesygdomme. Enkelte studier har tidligere rejst mistanke om en mindre øget risiko for hjertemisdannelser - denne har været omdiskuteret og må betragtes som afvist med et nyere meget stort datasæt. Nyeste data tyder på lille overrisiko for læbe-gane-spalte; fra 0,11 % til 0,14 %. Risikoen er i absolutte tal uændret meget lav. 

Et studie fra 2019 (4152) må betragtes som metodologisk mere end kontroversielt og kan ikke indgå i en samlet betragtning. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3073, 3711, 4150, 4151, 4152, 4153

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Serotonin-receptorantagonist. Bindes selektivt til 5-HT3-receptorerne i kemoreceptor-triggerzonen, nucleus tractus solitarius samt på vagale afferente nervebaner.  

Farmakokinetik

 • Plasmahalveringstid ca. 3 timer.
 • Metaboliseres i leveren via CYP2D6, CYP3A og CYP1A2.
 • < 5 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Oral administration. Biotilgængelighed ca. 60 %. Maksimal plasmakoncentration efter ca. 1,5 timer.
 • Parenteral administration. Maksimal plasmakoncentration efter ca. 10 minutter (i.m.).

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
smeltetabletter 4 mg, Orifarm Generics  Ingen kærv
smeltetabletter 8 mg, Orifarm Generics  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Kan tages med eller uden mad.

Administration

Lægges på tungen.

Efter opløsning i munden synkes med/uden vand.

Tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(A) smeltetabletter 4 mg  (Orifarm Generics) 553753
10 stk. (blister)
175,00 17,50 70,00
(A) smeltetabletter 8 mg  (Orifarm Generics) 400379
10 stk. (blister)
167,45 16,75 33,49

Substitution

smeltetabletter 4 mg
Ondansetron "Aristo" Aristo Pharma Nordic, Ondansetron, smeltetabletter 4 mg
Ondansetron "Bluefish" Bluefish, Ondansetron, smeltetabletter 4 mg
Ondansetron "Epione Medicine" (Parallelimport), Ondansetron, smeltetabletter 4 mg
Ondansetron "Paranova" (Parallelimport), Ondansetron, smeltetabletter 4 mg
Zofran Sandoz, Ondansetron, frysetørrede tabletter 4 mg
 
smeltetabletter 8 mg
Ondansetron "Aristo" Aristo Pharma Nordic, Ondansetron, smeltetabletter 8 mg
Ondansetron "Bluefish" Bluefish, Ondansetron, smeltetabletter 8 mg
Ondansetron "Paranova" (Parallelimport), Ondansetron, smeltetabletter 8 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Smeltetabletter  4 mg  (Orifarm Generics)

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7 x 7
smeltetabletter 4 mg
 
 
 

Smeltetabletter  8 mg  (Orifarm Generics)

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 10 x 10
smeltetabletter 8 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


3073. Kaplan YC, Richardson JL, Keskin-Arslan E et al. Use of ondansetron during pregnancy and the risk of major congenital malformations: A systematic review and meta-analysis. Reprod Toxicol. 2019; 86:1-13, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30849498 (Lokaliseret 18. februar 2022)


4152. Zambelli-Weiner A, Via C, Yuen M et al. First trimester ondansetron exposure and risk of structural birth defects. Reprod Toxicol. 2019; 83:14-20, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30385129 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4150. Lavecchia M, Chari R, Campbell S et al. Ondansetron in Pregnancy and the Risk of Congenital Malformations: A Systematic Review. J Obstet Gynaecol Can. 2018; 40(7):910-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29754832 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4151. Huybrechts KF, Hernández-Díaz S, Straub L et al. Association of Maternal First-Trimester Ondansetron Use With Cardiac Malformations and Oral Clefts in Offspring. JAMA. 2018; 320(23):2429-37, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30561479 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4153. Parker SE, Van Bennekom C, Anderka M et al. Ondansetron for Treatment of Nausea and Vomiting of Pregnancy and the Risk of Specific Birth Defects. Obstet Gynecol. 2018; 132(2):385-94, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29995744 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

01.08.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...