Klomipramin "Mylan"

N06AA04
 
 
Tricyklisk antidepressivum.

Anvendelsesområder

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 10 mg eller 25 mg clomipraminhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Voksne. Initialt 25 mg 2-3 gange dgl., stigende med 25 mg hver 2. dag til 100-150 mg dgl. Ved effekt justeres til vedligeholdelsesdosis 50-100 mg dgl. Maksimal dosis 250 mg dgl. 

Ældre. Initialt 10 mg dgl., stigende til normalt 30-50 mg dgl. 

 

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. børn og unge under 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Løbende monitorering anbefales. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Clomipramin bliver i udstrakt grad metaboliseret i leveren og nedsat leverfunktion kan påvirke dets farmakokinetik. Monitorering af levertal anbefales ved leversygdom. 


Se endvidere

Seponering

På grund af risiko for seponeringssymptomer som fx svimmelhed, ataksi, søvnforstyrrelser, koncentrationsbesvær, influenzalignende symptomer og abdominalsmerter bør seponering foretages gradvis. 

 • Det anbefales normalt at aftrappe behandlingen over mindst 4 uger, gerne 8 uger eller længere.
 • Aftrapningsplanen skal løbende tilpasses individuelt til den enkelte patient.
 • I udgangspunktet kan der forsøges med en halvering af dosis med 1-2 ugers mellemrum (ved evt. symptomer forlænges intervallet med mindst 1 uge).
 • Når den lavest mulige dosis er nået, seponeres behandlingen efter nogle uger. Opstår der herefter symptomer, kan man forsøge at give mindst mulig dosis hver anden dag eller skifte til escitalopram dråber, som kan gives i passende fortynding.
 • Bemærk, at der typisk opstår problemer når sidste dosis seponeres, ikke ved de initiale halveringer af dosis. Desuden skal man omhyggeligt monitorere for om depressionen eller angsttilstanden vender tilbage med hyppige samtaler.
 • Hvis sidste del af aftrapningen ikke lader sig gøre, kan der evt. forsøges med skift til fluoxetin (fx 10-20 mg dgl.), der så seponeres uden aftrapning efter 1-2 ugers behandling.

Se i øvrigt: Aftrapning af antidepressiva

Kontraindikationer

 • Behandling med MAO-hæmmere (isocarboxazid, linezolid, moclobemid, rasagilin, selegilin). Behandling med en irreversibel MAO-hæmmer (fx isocarboxazid) inden for de sidste 14 dage eller en reversibel MAO-hæmmer (fx linezolid, moclobemid) inden for det sidste døgn. Det antibiotiske middel linezolid kan i enkeltstående tilfælde gives under tæt observation. Kombinationerne kan give alvorlige og i nogle tilfælde fatale reaktioner.
 • Medfødt langt QT-syndrom.
 • Snævervinklet glaukom.
 • Hjerteinsufficiens. Må ikke anvendes før 6 måneder efter akut myokardieinfarkt.

Forsigtighedsregler

Blodtryk 

Blodtryksmåling anbefales før behandlingen pga. øget risiko for blodtryksfald ved fx ortostatisk hypotension. 

 

Cariesrisiko 

På grund af øget cariesrisiko tilrådes regelmæssig tandlægekontrol, fx hver 3. måned. 

 

Hypomani eller mani 

Risiko for induktion af mani. Forsigtighed ved tidligere mani/hypomani. Behandling af bipolar depression med antidepressiva må almindeligvis kun foretages under samtidig dække af stemningsstabiliserende medicin. Ved udvikling af mani anbefales behandlingen seponeret eller, hvis der kommer seponeringssymptomer, udtrappet, da disse kan bidrage til at forværre manien. 

 

Hyperthyroidisme 

Øget risiko for arytmier. Patienten følges nøje. 

 

Kardiovaskulær lidelse 

Overdødelighed er set ved behandling med TCA hos patienter med hjertelidelser, især af arteriosklerotisk art. 

 

Kramper 

Clomipramin kan sænke krampetærsklen. Mulig risiko for forværring af anfaldstendens hos patienter med epilepsi eller udvikling af kramper hos patienter med nedsat krampetærskel. Behandlingen seponeres, hvis dette viser sig at udgøre et klinisk problem.  

 

Leukocyttal 

Periodiske laboratorieværdier og monitorering af symptomer, som feber og ondt i halsen, anbefales særligt i de første måneder af behandlingen og ved længerevarende behandling, på grund af risiko for leukopeni og agranulocytose. 

 

Obstipation 

Bør anvendes med forsigtighed ved obstipation grundet risiko for paralytisk ileus. 

 

Risiko for antikolinerg belastning 

Clomipramin er et middel med en meget stærk antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning - særligt hos ældre og ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler, Sundhedsstyrelsen, juni 2019.  

 

Risiko for forlænget QT-interval 

QT-forlængelse er forekommet. Patienten bør monitoreres for symptomer på arytmier og ekg bør foretages før behandlingen, efter 1-2 ugers behandling samt ved dosisøgning på 50 % eller mere.  

Forsigtighed ved faktorer, der kan disponere for forlænget QT-interval, bl.a.:  

 • Elektrolytforstyrrelser
 • Bradykardi
 • Strukturel hjertesygdom
 • Hypothyroidisme
 • Samtidig behandling med diuretika
 • Kvinder
 • Ældre.

Ved risikofaktorer overvejes kontakt til kardiolog. 

 

Risiko for overdosering 

Opmærksomhed på den mulige risiko for overdosering i suicidalt øjemed. 

 

Skizofreni 

De psykotiske symptomer kan forværres, især hvis clomipramin er eneste behandling. Skizofreni er en relativ kontraindikation på grund af risiko for provokation respektivt eksacerbation af symptomer. 

 

Suicidaltanker og -adfærd 

Mulig øget risiko for suicidaltanker og -adfærd i starten af behandlingen, specielt hos unge under 25 år. Alle patienter følges tæt de første uger af behandlingen og ved dosisændringer. 

Speciel forsigtighed ved angstsymptomer eller ved tidligere suicidaladfærd.  

 

Tilstande der påvirkes af den antikolinerge effekt 

En række tilstande kan forværres pga. den antikolinerge effekt, bl.a. autonom neuropati, GI-obstruktion, glaukom, hjertesvigt, myastenia gravis, prostatahyperplasi, tyrotoksikose og vandladningsbesvær. 

 

Tumor i binyre 

Der bør udvises forsigtighed, når clomipramin administreres til patienter med tumorer i den adrenale medulla (fx fæokromocytom, neuroblastom) og samtidigt har nedsat leverfunktion, da der kan udløses hypertensiv krise. 

 

Ældre 

Forsigtighed pga. overdødelighed hos ældre ved behandling med TCA samt øget følsomhed for ortostatisk hypotension og evt. antikolinerge bivirkninger. 

Bivirkninger

Oftest er bivirkningerne forbigående.
Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Øjne Akkommodationsbesvær, Sløret syn
Mave-tarm-kanalen Kvalme, Mundtørhed, Obstipation
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Undersøgelser Vægtøgning
Metabolisme og ernæring Øget appetit
Nervesystemet Myokloni, Svimmelhed, Tremor Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Døsighed, Rastløshed
Det reproduktive system og mammae Impotens, Vandladningsbesvær Nedsat libido
Hud og subkutane væv Øget svedtendens
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Palpitationer, Takykardi
Øre og labyrint Tinnitus
Øjne Pupildilatation
Mave-tarm-kanalen Diarré, Dyspepsi, Misfarvning af tungen, Opkastning, Smagsforstyrrelser
Undersøgelser Ekg-forandringer Forhøjede levertransaminaser
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelsvaghed, Øget muskeltonus
Nervesystemet Hukommelsesbesvær, Paræstesier
Psykiske forstyrrelser Aggressivitet, Agitation, Angst, Delirium, Depression  (forværring), Hallucinationer*, Hypomani, Koncentrationsbesvær, Konfusion, Mani, Personlighedsændringer, Talebesvær Mareridt, Søvnforstyrrelser, Søvnløshed
Det reproduktive system og mammae Galaktoré, Mammahypertrofi
Luftveje, thorax og mediastinum Gaben
Hud og subkutane væv Fotosensibilitet Allergisk dermatitis, Hudkløe
Vaskulære sygdomme Ortostatisk hypotension Hedeture
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Arytmier
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper
Nervesystemet Ataksi
Psykiske forstyrrelser Psykose
Vaskulære sygdomme Hypertension
Sjældne (0,01-0,1 %)
Mave-tarm-kanalen Gastro-intestinal blødning
Det reproduktive system og mammae Vaginalblødning
Meget sjældne (< 0,01 %)
Blod og lymfesystem Agranulocytose, Eosinofili, Leukopeni, Trombocytopeni
Hjerte Kardielle ledningsforstyrrelser  (fx AV-blok, forlænget QT-interval**, torsades de pointes**)
Det endokrine system Uhensigtsmæssig produktion af antidiuretisk hormon - SIADH
Øjne Glaukom
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Hyperpyreksi, Malignt neuroleptikasyndrom
Lever og galdeveje Hepatitis
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion
Undersøgelser Eeg-forandringer
Psykiske forstyrrelser Suicidale tanker eller adfærd
Nyrer og urinveje Urinretention
Luftveje, thorax og mediastinum Allergisk alveolitis
Hud og subkutane væv Alopeci, Purpura
Vaskulære sygdomme Ødemer
Ikke kendt hyppighed
Det reproduktive system og mammae Ejakulationsforstyrrelser

* Ses særligt hos ældre og ved Parkinsons sygdom. 

** QT-forlængelse er associeret til udvikling af torsades de pointes og pludselig hjertedød.  

 

 • Visse bivirkninger som fx angst, træthed og søvnforstyrrelser kan være vanskelige at skelne fra depressionssymptomer.
 • De antikolinerge, neurologiske, psykiske og kardiovaskulære bivirkninger ses oftest hos ældre.
 • Malignt neuroleptikasyndrom består af varierende kombinationer af Parkinsons sygdom, dystone træk, forhøjet temperatur og puls, labilt blodtryk, sved, bevidsthedsændringer samt leukocytose og forhøjet kreatininfosfokinase. Der kræves omgående seponering og ofte indlæggelse på medicinsk intensiv afdeling i den initiale fase. Se endvidere Antipsykotika - bivirkninger.
 • Der er set forøget risiko for knoglebrud hos patienter over 50 år ved langvarig behandling med tricykliske antidepressiva, men øget risiko for afkalkning af knoglerne ses også ved ubehandlet depression.

Interaktioner

 • Kombination med MAO-hæmmere kan forårsage hypertensive kriser og er kontraindiceret.
 • Samtidig brug af CYP2D6-hæmmere vil øge plasmakoncentrationen af clomipramin, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Både tricykliske antidepressiva og flere antipsykotika metaboliseres via CYP2D6 (se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet). Ved samtidig behandling anbefales det generelt at justere dosis af begge lægemidler efter plasmakoncentrationerne.
 • Valproat kan øge koncentration af clomipramin og metabolitten desmethylclomipramin.
 • Samtidig indgift af adrenalin og noradrenalin kan udløse hypertensive kriser. Dopamin frigør noradrenalin og kan givet sammen med clomipramin øge blodtrykket.
 • Plasmakoncentrationen af clomipramin kan nedsættes ved samtidig indgift af barbiturater - specielt phenobarbital og enzyminducerende antiepileptika (fx carbamazepin).
 • Den antikolinerge virkning af andre midler med antikolinerg effekt (fx antihistaminer og antiparkinsonmidler) kan potenseres.
 • Levodopa forstærker risikoen for hypertension og kardiotoksicitet.
 • Forstærker effekten af CNS-supprimerende midler som fx alkohol, hypnotika og stærke analgetika.

 

Risiko for øgning af den serotonerge effekt 

Samtidig brug af andre serotonerge midler (fx amfetaminer, MAO-hæmmere, andre serotonerge antidepressiva, lithium, triptaner, tryptophan og opioider som buprenorphin, fentanyl, methadon og tramadol) giver risiko for udvikling af serotoninsyndrom, se SSRI.  

 

Risiko for forlænget QT-interval 

Forsigtighed ved samtidig behandling med midler, der kan forlænge QT-intervallet:  

 • Visse antiarytmika (fx amiodaron2, dronedaron2, flecainid, sotalol)
 • En lang række antipsykotika (fx amisulprid2, chlorprothixen2, clozapin1, droperidol2, flupentixol, haloperidol1,2, levomepromazin, lurasidon, paliperidon, periciazin, pimozid1,2, quetiapin, risperidon, sertindol1,2, sulpirid, ziprasidon1,2)
 • Visse anæstetika (fx propofol, sevofluran)
 • Visse azoler (fx fluconazol)
 • Fluorquinoloner (ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin2)
 • Makrolider (azithromycin, clarithromycin, erythromycin, roxithromycin)
 • Visse serotonin-receptorantagonister (fx ondansetron)
 • Visse SSRI (fx citalopram2, escitalopram2)
 • Andre tricycliske antidepressiva
 • En række øvrige midler (bl.a. anagrelid, chloroquin, domperidon2, donepezil, lithium1, methadon1, moclobemid, oxaliplatin, terlipressin, vandetanib2, venlafaxin).

1 For disse psykofarmaka er effekten særlig udtalt og/eller veldokumenteret. 

2 Samtidig behandling med andre midler, der kan forlænge QT-intervallet, er angivet som kontraindiceret på disse midler. 

Se endvidere Antiarytmika

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for 1.400 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Et studie har antydet en meget beskeden overrisiko for kardielle misdannelser. Dette kan være en følge af confounding by indication, men er også beskrevet for andre serotonerge præparater. I det svenske fødselsregister er der data for ca. 2.200 eksponeret for et tricyklisk antidepressivt lægemiddel i første trimester uden øget risiko for medfødte misdannelser (differentiering på enkeltstoffer ikke mulig). I et større datasæt (omkring 6.000 1. trimester eksponerede) fandtes ingen risiko for medfødte hjertemisdannelser ved eksponering for tricykliske antidepressiva (differentiering på enkeltstoffer ikke mulig).
Irritative seponeringssymptomer er beskrevet ved anvendelse i 3. trimester.
Se endvidere:
Antidepressiv behandling af gravide 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 2785, 3711, 3835, 3931, 3932, 3933

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 3 %. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

Tricyklisk antidepressivum. Hæmmer genoptaget af neurotransmitterne serotonin og noradrenalin. Påvirker desuden flere andre neurotransmittere og receptorer, hvilket har betydning for bivirkningsprofilen.  

Har, som andre antidepressiva, også indflydelse på en række andre faktorer, der kan være vigtige for mekanismen (fx opregulering af cortisolreceptorerne, medførende mindsket hypofyse-binyrebark aktivitet, øget neurogenese i hippocampus). 

Se endvidere tabel 4 i Antidepressiva

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 50 % pga. first pass-metabolisme.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 2-6 timer.
 • Steady state efter ca. 1 uge.
 • Metaboliseres i leveren via CYP2D6 til bl.a. den aktive metabolit desmethylclomipramin.
 • Plasmahalveringstid 12-40 timer (clomipramin) og 54-77 timer (desmethylclomipramin).
 • Udskilles gennem nyrerne.
 • Depottabletterne (polydepot) frigiver det aktive stof over ca. 24 timer.
 • Bemærk at clomipramin, i modsætning til fx noritren, har såkaldt nulte-ordens kinetik. Det betyder, at der kun omdannes en vis mængde stof pr. time, uanset hvor meget lægemiddel der indtages. Derfor kan en lille dosisøgning medføre en uventet risiko for forgiftning. Plasma-monitorering er derfor særlig vigtig.

Indholdsstoffer

Indholdsstoffer

Clomipramin.

Lægemiddelformer

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Hjælpestoffer
filmovertrukne tabletter 10 mg
Farve
Andre
25 mg
Farve
Andre
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 164829
100 stk.
210,00 2,10 21,00
(B) filmovertrukne tabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 164840
100 stk.
69,35 0,69 2,77

Substitution

filmovertrukne tabletter 25 mg
Anafranil zr pharma&, Clomipramin, overtrukne tabletter 25 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  10 mg

Præg:
G, CI, 10
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,5 x 5,5
filmovertrukne tabletter 10 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  25 mg

Præg:
G, CI, 25
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,5 x 5,5
filmovertrukne tabletter 25 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021; , https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


2785. Larsen ER, Damkier P, Pedersen LH et al. Use of psychotropic drugs during pregnancy and breast-feeding. Acta Psychiatr Scand Suppl. 2015; 445:1-28, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26344706 (Lokaliseret 18. februar 2022)


3931. Huybrechts KF, Palmsten K, Avorn J et al. Antidepressant use in pregnancy and the risk of cardiac defects. N Engl J Med. 2014; 370(25):2397-73, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24941178 (Lokaliseret 24. februar 2022)


3932. Gentile S. Tricyclic antidepressants in pregnancy and puerperium. Expert Opin Drug Saf. 2014; 13(2):207-25, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24383525 (Lokaliseret 24. februar 2022)


3835. Källén B, Borg N, Reis M. The use of central nervous system active drugs during pregnancy. Pharmaceuticals (Basel). 2013; 6(10):1221-86, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24275849 (Lokaliseret 24. februar 2022)


3933. McElhatton PR, Garbis HM, Eléfant E et al. The outcome of pregnancy in 689 women exposed to therapeutic doses of antidepressants. A collaborative study of the European Network of Teratology Information Services (ENTIS). Reprod Toxicol. 1996; 10(4):285-94, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8829251 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

06.12.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 28. november 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...