Marcoumar®

B01AA04
 
 

Coumarinderivat. Indirekte virkende antikoagulans. 

 

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Overvåg og reagér på INR. Vær opmærksom på pausering, bridging og reordination perioperativt. Læs mere 

 

Anvendelsesområder

Forebyggelse og behandling af dyb tromboflebitis og tromboemboliske komplikationer. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 3 mg (krydskærv) phenprocoumon. 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 14 år 

 • Individuelt, afhængig af den ønskede INR-værdi.
 • Initialt 4,5 - 9 mg på dag 1.
 • Herefter 6 mg på dag 2.
 • Vedligeholdelsesdosis 1,5 - 4,5 mg dgl.

 

Bemærk: 

 • Hele, delte eller kvarte tabletter skal synkes med vand.
 • Tabletterne må ikke knuses eller opløses før indtagelse.
 • Tabletterne kan tages med eller uden mad.
 • Ældre > 75 år skal generelt have lavere dosis.
 • Der er utilstrækkelige data vedr. børn < 14 år.
 • Glemt dosis bør tages hurtigst muligt samme dag som skemalagt tid.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Tæt monitorering ved nedsat nyrefunktion pga. øget blødningsrisiko. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion, da leverens evne til at danne koagulationsfaktorer er nedsat ved denne tilstand og derved medfører øget risiko for blødning.
 • Forsigtighed ved leversygdomme.
 • Leverfunktionen bør monitoreres omhyggeligt hos patienter i langvarig behandling.

 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Hæmoragisk diatese
 • Ulcus ventriculi eller duodeni
 • Svær eller ubehandlet hypertension
 • Cerebrovaskulær aneurisme
 • Aortadissektion
 • Pericarditis
 • Bakteriel endocarditis
 • Nylig eller planlagt kirurgi, traumekirurgi eller terapeutiske procedurer, som kan forårsage ukontrollerbar blødning
 • Complianceproblemer.

Forsigtighedsregler

 • Patienter skal monitoreres særlig omhyggeligt efter kirurgisk indgreb, der kan resultere i en øget risiko for postoperativ blødning.
 • Intramuskulær injektion bør så vidt muligt undgås under antikoagulationsbehandling.
 • Forsigtighed ved patienter med bestående koagulationsdefekt, leversygdomme og større alkoholforbrug.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Dobbeltordination. Man overså, at patienten i forvejen fik antitrombotisk behandling. Død.
Fortsættelse af initialdosering på grund af manglende INR-kontrol. Risiko for alvorlig blødning.
Fortsættelse af ordination uafhængigt af journalnotat og pausering i EPJ. Blodtransfusion.
Forveksling af dosering i antal tabletter med dosering i mg. Risiko for alvorlig blødning. Risiko for tromboser.
Forveksling af ugentlig dosis med daglig dosis. Risiko for alvorlig blødning.
Mangelfuld skriftlig information til patienten om dosis og INR-kontrol. Indlæggelse.
Manglende kontrol af INR ved tilføjelse af nyt lægemiddel. INR skal kontrolleres inden supplerende behandling initieres, og det anbefales at INR igen måles 2-3 dage efter opstart af det nye regime. Blødning.
Manglende monitorering og/eller aktion på høj INR. Risiko for alvorlig blødning. Akut indlæggelse på grund af blødning fra rectum.
Manglende ordination af anden antitrombotisk behandling under pausering (bridging) af vanlig AK-behandling hos patienter i høj tromboserisiko. Lungeemboli. Forbigående neurologiske udfaldssymptomer (nedsat hørelse, apraksi m.m.). Hjertestop. Død.
Manglende re-ordination/administration/monitorering efter AK-behandlingspause. Lungeemboli. Trombedannelse.
Overset interaktion med azoler (inkl. mundhulegel). Indlæggelse for justering af INR-værdi.
Patient i AK-behandling pauseres præoperativt. Opstartes igen i for høj dosis - beregnet ud fra Marevan og ikke Marcoumar. Forhøjet INR og blødning fra operationssted.
Tidsbegrænset behandling med AK-behandling re-evalueres ikke efter 6 måneder, og recept fornys uden monitorering af behandlingen. Indlæggelse. Subdural hæmoragi.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Der er rapporteret om sjældne tilfælde af kalcifylaksi - også hos patienter uden nyresygdom. Hvis der optræder hudnekroser (særligt hudinfarkter) i begyndelsen af behandlingen, skal behandlingen med phenprocoumon stoppes, og dets virkning skal modvirkes med vitamin K1. Patienten skal straks skifte over til heparinbehandling. I tillæg kan der gives prednison. 

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Blod og lymfesystem Blødning
Mave-tarm-kanalen Gingival blødning
Nyrer og urinveje Hæmaturi
Luftveje, thorax og mediastinum Epistaxis
Vaskulære sygdomme Hæmatom
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Blødningstendens
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hud og subkutane væv Alopeci
Meget sjældne (< 0,01 %)
Lever og galdeveje Hepatitis, Leverinsufficiens, Leverpåvirkning
Immunsystemet Angioødem, Stevens-Johnsons syndrom Urticaria
Knogler, led, muskler og bindevæv Osteopeni
Hud og subkutane væv Eksfoliativ dermatitis, Hudnekrose, Toksisk epidermal nekrolyse (TEN) Hudkløe, Hududslæt, Makulopapuløst hududslæt
Vaskulære sygdomme Emboli
Ikke kendt hyppighed
Mave-tarm-kanalen Diarré, Kvalme, Opkastning
Metabolisme og ernæring Kalcifylaksi Nedsat appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Osteoporose
Hud og subkutane væv Purpura

Der er rapporteret tilfælde af smertefuld blåfarvning af tæerne (Purple Toe Syndrome). 

Interaktioner

 • Phenprocoumon har et smalt terapeutisk indeks og en lang række lægemidler, naturlægemidler, kosttilskud og vitaminer interagerer med phenprocoumon.
 • Forsigtighed ved samtidig behandling med trombocythæmmende midler pga. øget risiko for blødningskomplikationer.
 • Yderste forsigtighed ved samtidig behandling med dicloxacillin, rifampicin og svampemidler af typen azol-derivater.
 • Ved lokalbehandling med azoler bør INR ligeledes kontrolleres.
 • Ved samtidig behandling med lægemidler, hvor interaktionsforholdene ikke er kendte, bør INR kontrolleres hyppigt for at sikre, at patienten forbliver i terapeutisk niveau.

 

Induktorer af CYP2C9 eller CYP3A4 kan nedsætte den antikoagulerende virkning, mens hæmmere af CYP2C9 og CYP3A4 eller konkurrerende substrater for disse isoenzymer kan forstærke den antikoagulerende virkning. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet

 

Lægemidler, der potientielt kan nedsætte effekten af phenprocoumon (nedsætter INR): 

Aprepitant, azathioprin, bosentan, carbamazepin, colestyramin, cyclophosphamid, diazepam, dicloxacillin, flucloxacillin, metformin, phenobarbital, primidon, rifampicin, ritonavir og muligvis andre proteasehæmmere, sulfasalazin, østrogen og vitamin C i store doser. Naturlægemidler med perikon er kontraindiceret.  

 

Lægemidler, der potentielt kan øge effekten af phenprocoumon (øger INR): 

Amiodaron, amoxicillin, atovaquon, azithromycin, capecitabin, ceftriazon, ciprofloxacin, citalopram, clarithromycin, clavulansyre, disulfiram, duloxetin, dronedaron, entacapon, erlotinib, erythromycin, escitalopram, etoposid, fenylbutazon, fibrater, fluconazol, fluoruracil, fluoxetin, fluvoxamin, gemcitabin, gestagen (højdosis), glucosamin, glukokortikoider (højdosis), grapefrugt, ifosfamid, itraconazol, ketoconazol, leflunomid, levofloxacin, levothyroxin, metronidazol, miconazol, moxifloxacin, NSAID, orlistat, paroxetin, phenytoin, proguanil, propafenon, propranolol, raloxifen, sertralin, statiner (langvarig behl.), sulfamethizol, sulfamethoxazol/trimethoprim, tamoxifen, tegafur, tibolol, tramadol, trastuzumab, valproat, vitamin E i store doser og voriconazol. 

 

Phenprocoumon kan forstærke virkningen af sulfonylurinstoffer og medføre øget risiko for hypoglykæmi. 

 

Se endvidere interaktionsafsnittet i Vitamin K-antagonister

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: 

Der er data for omkring 400 1. trimester-eksponerede gravide. Risikoen for medfødte misdannelser og spontanabort synes omtrent fordoblet. Risikoen synes især forøget ved eksponering efter 5. gestationsuge og ved stigende varighed af behandlingen. 

AK-behandlingen af gravide er en specialistopgave. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3901

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder skal anvende effektiv antikonception under behandling og bør fortsætte hermed i 3 måneder efter sidste dosis. 

Fertile kvinder, der planlægger graviditet, bør overgå til anden, sikrere behandling inden graviditet. 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

 • Vitamin K-antagonist. Hæmmer leverens syntese af biologisk aktive koagulationsfaktorer.
 • Maksimal virkning af en enkelt dosis nås efter ca. 3 døgn.
 • Ved ændring af vedligeholdelsesdosis kan den fulde effekt heraf først vurderes ca. 4 uger efter ændringen.
 • Virkningen ophører 7-14 døgn efter seponeringen.

 

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt efter oral indgift.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 6 timer.
 • Metaboliseres i leveren.
 • Plasmahalveringstid 6-8 dage.
 • Udskilles gennem nyrerne i form af glucuronider.

Håndtering af kapsler og tabletter

tabletter 3 mg, Parallelimport  kærv: ikke oplyst
tabletter 3 mg, Parallelimport (Orifarm)  Krydskærv

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knusning/åbning

Må ikke knuses.

Administration

Synkes hele, halve eller kvarte.

Må ikke opløses.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) tabletter 3 mg (kan dosisdisp.) 425434
25 stk.
149,20 5,97 5,97
(B) tabletter 3 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 141017
25 stk.
150,00 6,00 6,00
(B) tabletter 3 mg (kan dosisdisp.) 551873
100 stk.
173,65 1,74 1,74
(B) tabletter 3 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 539574
100 stk.
172,90 1,73 1,73

Foto og identifikation

Foto
Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Tabletter  3 mg  (Orifarm)

Præg:
Intet præg
Kærv: Krydskærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,3 x 8,3
tabletter 3 mg
 
 
 

Referencer

3901. Hüttel E, Padberg S, Meister R et al. Pregnancy outcome of first trimester exposure to the vitamin K antagonist phenprocoumon depends on duration of treatment. Thromb Haemost. 2017; 177(5):870-9, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28229160 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

22.09.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...