Buspiron "Actavis"

N05BE01
 
 
Anxiolytikum af azapirongruppen. Partiel serotonin (5HT1A)-agonist.

Anvendelsesområder

Angst- og urotilstande

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 10 mg (delekærv) buspironhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Voksne  

Initialt 5 mg 3 gange dgl. evt. stigende efter effekt op til 10 mg 2-3 gange dgl. 

 

Bemærk: 

 • Tabletterne tages med et glas vand.
 • Tabletterne kan knuses.
 • Tablet eller knust tablet kan opslæmmes i vand.
 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.
 • Tages konsekvent med mad eller uden mad.
 • Døgndosis bør ikke overskride 60 mg.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge under 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-20 ml/min.

  Op til 63% af buspiron og de aktive metabolitter udskilles via nyrerne. Risiko for akkumulering ved stærkt nedsat nyrefunktion.  

Dosisjustering

 • GFR 20-50 ml/min.

  Lavere døgndosis fordelt på 2 doser. 

  Behandlingen vurderes nøje, før evt. dosisøgning initieres. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Buspiron metaboliseres via leveren og undergår udtalt first-pass metabolisme.
 • Dosis bør nedsættes ved let til moderat nedsat leverfunktion.
 • Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion.

Se endvidere

Kontraindikationer

Epilepsi 

Bør ikke anvendes ved epilepsi. Kramper er en ikke-almindelig bivirkning til behandlingen. Buspiron har ingen antikonvulsiv effekt. 

 

Forgiftninger  

Må ikke anvendes ved akutte forgiftninger med alkohol, analgetika, hypnotika eller antipsykotika. 

Forsigtighedsregler

Depression 

Buspiron bør ikke anvendes som eneste behandling ved depression. De kliniske tegn ved depression kan maskeres. 

 

Glaukom 

Forsigtighed ved akut glaukom på grund af mulige øjenbivirkninger (sløret syn og tunnelsyn). 

 

Kramper i anamnesen 

Forsigtighed ved tidligere tilfælde af kramper - kramper kan ses som en bivirkning ved behandlingen.  

 

Myasthenia gravis 

Kraftesløshed og muskelsvaghed er set ved behandling med buspiron (som henholdsvis almindelig og sjælden bivirkning).  

 

Narkotikamisbrug 

Anvendes med forsigtighed ved samtidigt misbrug af narkotiske stoffer pga. buspirons påvirkning af CNS. 

Bivirkninger

Bivirkningerne forekommer oftest i starten af behandlingen. 

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Søvnighed
Almindelige (1-10 %)
Øre og labyrint Tinnitus
Øjne Sløret syn
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Dyspepsi, Kvalme, Mundtørhed, Obstipation, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Knogler, led, muskler og bindevæv Smerter i bevægeapparatet
Nervesystemet Koordinationsbesvær, Paræstesier, Tremor
Psykiske forstyrrelser Aggressivitet, Depression, Koncentrationsbesvær, Konfusion, Nervøsitet Abnorme drømme, Døsighed, Rastløshed, Søvnforstyrrelser, Søvnløshed
Luftveje, thorax og mediastinum Halssmerter, Nasal tilstopning
Hud og subkutane væv Hududslæt, Koldsved, Øget svedtendens
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelsvaghed
Sjældne (0,01-0,1 %)
Øjne Tunnelsyn
Immunsystemet Angioødem Urticaria
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Serotoninsyndrom
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper, Rigiditet
Nervesystemet Ataksi, Dystoni, Hukommelsesbesvær  (forbigående)
Psykiske forstyrrelser Depersonalisering, Hallucinationer, Humørforstyrrelser, Psykose
Det reproduktive system og mammae Galaktoré
Hud og subkutane væv Purpura
Meget sjældne (< 0,01 %)
Nervesystemet Akatisi, Dyskinesier, Ekstrapyramidale gener, Parkinsonisme Restless legs syndrome
Nyrer og urinveje Urinretention
Vaskulære sygdomme Synkope

Interaktioner

Anden medicin sammen med Buspiron "Actavis"

MAO-hæmmere 

Samtidig behandling med MAO-hæmmere kan forårsage forhøjet blodtryk. Kombinationen bør undgås.  

 

CYP3A4-hæmmere 

 • Erythromycin og itraconazol hæmmer leveromsætningen af buspiron (CYP3A4), hvilket medfører øget plasmakoncentration af buspiron, henholdsvis 6 og 13 gange forøgelse af AUC. En lignende effekt må forventes af andre kraftige CYP3A4-hæmmere. Dosisjustering kan være nødvendig. Se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Samtidig indgift af større mængder grapefrugtjuice øger AUC for buspiron 3-9 gange.

 

CYP3A4-induktorer 

Rifampicin øger metaboliseringen gennem induktion af CYP3A4 med betydelig reduktion af plasmakoncentrationen af buspiron til følge. Lignende effekt kan forventes ved kombination med andre CYP3A4-induktorer og dosisjustering kan være nødvendig ved samtidig brug af potente CYP3A4-induktorer. Se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.  

 

Fluvoxamin 

Fluvoxamin øger AUC for buspiron med en faktor 2,4 pga. hæmning af buspirons omsætning i leveren. 

 

Sedativ påvirkning 

Opmærksomhed tilrådes ved kombination med andre midler med sedativ effekt. Samtidig alkoholindtagelse bør undgås. 

 

Serotoninsyndrom 

Samtidig brug af serotonerge midler (fx amfetamin, MAO-hæmmere, tramadol, fentanyl og triptaner) kan muligvis give risiko for udvikling af serotoninsyndrom, se SSRI (Selective Serotonin Reuptake Inhibitor)

Graviditet

Ingen restriktioner.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er data for ca. 150 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Alkohol

Alkohol: Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Buspiron "Actavis".Patienten kan opleve øget træthed.

Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Buspiron "Actavis". 

Patienten kan opleve øget træthed. 

Farmakodynamik

Buspiron er en partiel serotonin (5-HT1A)-agonist med virkning både præ- og postsynaptisk. Virkningsmekanismen er ikke fuldt klarlagt. Bindes desuden til dopaminreceptorer (især præsynaptisk) med overvejende dopaminfaciliterende effekt. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 4 % pga. udtalt first pass-metabolisme i leveren.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-1,5 timer.
 • Steady state efter ca. 2 døgn.
 • Plasmahalveringstid 2-4 timer.
 • < 0,1 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
tabletter 10 mg, TEVA  Delekærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Tages konsekvent med mad eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Tablet eller knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud til behandling af generaliseret angst

 • hvor behandling med angstdæmpende lægemiddel med generelt tilskud uden klausulering har vist sig utilstrækkelig eller ikke tolereres, eller
 • i de helt særlige tilfælde, hvor et skifte for velbehandlede patienter til angstdæmpende lægemiddel med generelt tilskud uden klausulering efter lægens samlede kliniske vurdering af patientens mentale tilstand vil være forbundet med stor risiko for tilbagefald.

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(A) tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 019753
100 stk
227,75 2,28 6,83

Substitution

tabletter 10 mg
Buspirone "Orion" Orion Pharma, Buspiron, tabletter 10 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Tabletter  10 mg

Præg:
CD, C
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9 x 9
tabletter 10 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

10.12.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...