Symbicort®

Symbicort Forte Turbuhaler, Symbicort Mite Turbuhaler, Symbicort Turbohaler, Symbicort Turbuhaler
R03AK07
 
 
Middel med bronkodilaterende og antiinflammatorisk virkning beregnet til inhalation. Kombination af et syntetisk glukokortikoid og et langtidsvirkende sympatomimetikum.

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Symbicort® Turbuhaler® inhalationspulvere. 1 dosis indeholder 160 mikrogram budesonid og 4,5 mikrogram formoterolfumaratdihydrat.
Symbicort® Mite Turbuhaler® inhalationspulvere. 1 dosis indeholder 80 mikrogram budesonid og 4,5 mikrogram formoterolfumaratdihydrat.
Symbicort® Forte Turbuhaler® inhalationspulvere. 1 dosis indeholder 320 mikrogram budesonid og 9 mikrogram formoterolfumaratdihydrat. 

Inhalationsspray, suspension. 1 dosis indeholder 160 mikrogram budesonid og 4,5 mikrogram formoterolfumaratdihydrat. 

Doseringsforslag

Astma

Voksne og børn over 12 år 

 • Vedligeholdelsesbehandling. 1-2 sug (inhalationspulver eller Mite inhalationspulver) 2 gange dgl. eller 1 sug (Forte inhalationspulver) 2 gange dgl.
 • Behovsbehandling. Inhalationspulver eller mite inhalationspulver. 1 sug ved behov, evt. efterfulgt af endnu 1 sug ved utilstrækkelig effekt. Højst 6 sug på én gang og højst 12 sug dgl.
 • Behovsbehandling kan anvendes alene (trin 1-2 i GINA behandlingsguide) eller sammen med vedligeholdelsesbehandling, alt efter astmaens sværhedsgrad og graden af astmakontrol (2518) . Se endvidere Behandling af astma hos voksne.

Børn 6-12 år 

 • Sædvanligvis 2 sug (Mite inhalationspulver) 2 gange dgl.

Bemærk: 

KOL

Inhalationspulver 

 • Voksne. 2 sug (inhalationspulver) 2 gange dgl. eller 1 sug (Forte inhalationspulver) 2 gange dgl.

 

Inhalationsspray 

 • Voksne. 2 pust 2 gange dgl.

 

Bemærk-Generelt: 

 • Bør ikke anvendes til børn under 6 år på grund af manglende erfaring.
 • Spraybeholderen skal omrystes inden brug. Kan evt. til patienter med lavt inspiratorisk flow doseres i spacer.
 • Film med instruktion i brugen af forskellige inhalationsdevices kan ses under "Instruktioner".

 

Klimapåvirkning 

Symbicort®, inhalationsspray indeholder apafluran (HFC-227ea/HFA-227), som er en kraftig fluorholdig drivhusgas. Med mindre særlige kliniske forhold (fx behov for brug af spacer) taler for anvendelse af inhalationsspray, anbefales anvendelse af pulverinhalator (5747) (5748)

 

Referencer: 2518, 5747, 5748

Nedsat leverfunktion

Budesonid: Større risiko for systemisk påvirkning ved nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Seponering

Pludselig seponering af indiceret behandling med inhalationssteroid øger risikoen for eksacerbationer.  

Instruktioner

 

 

Til visse patienter kan inhalationsspray med fordel anvendes sammen med en spacer. 

Se Inhalationsspray med åndingsbeholdere (spacere)

Forsigtighedsregler

Budesonid

Risiko for oral candidiasis 

For at nedsætte risikoen for oral candidiasis efter brug af inhalationssteroid bør mund og svælg skylles med vand, som bør spyttes ud for at nedsætte systemiske effekter.  

 

Infektioner i luftvejene 

Forsigtighed ved lungetuberkulose og ved svampe eller virusinfektioner i luftvejene. Risiko for forværring pga. immunosuppression. 

 

Binyrebarkfunktionen 

Ved høje doser kan ses påvirkning af binyrebarkfunktionen, som dog normalt er uden klinisk betydning.  

 

Osteoporoserisiko 

 • DXA-scanning til ældre patienter, som gennem længere tid behandles med højdosisinhalationssteroid, kan overvejes - især ved tilstedeværelse af andre risikofaktorer for osteoporose.
 • Der bør indtages tilstrækkeligt calcium og vitamin D under behandlingen.

 

Monitorering af børn 

Ved længerevarende behandling af børn med inhaleret steroid bør barnets højde måles ca. en gang årligt.  

Formoterol

Risiko for hjertepåvirkning 

 • β2-agonister kan forårsage forhøjelse af blodtryk og hjertefrekvens og øget risiko for arytmier og EKG-forandringer.
 • Forsigtighed ved kardiovaskulære lidelser (fx arytmier, iskæmisk hjertesygdom, kardiomyopati, aortastenose, arteriosklerose, arteriel hypertension, aneurisme, forlænget QT-interval), behandling med lægemidler, der forlænger QT-intervallet samt ved tyrotoksikose pga. risiko for forværring af de adrenerge symptomer og øget risiko for hjertepåvirkning.

 

Risiko for hypokaliæmi 

Risiko for hypokaliæmi (fx ifm. svær KOL med hypoxi). Serumkalium bør kontrolleres ved akut svær astma samt ved samtidig behandling med midler, der øger risikoen for hypokaliæmi (fx steroider, diuretika)  

 

Diabetes 

Alle β2-agonister er diabetogene (5872) og kan forårsage forhøjet blodsukker. Kontrol af blodsukker hos personer med diabetes. 

 

Fæokromocytom 

β2-adrenoceptoragonister bør administreres med forsigtighed ved fæokromocytom, da tilstanden kan forværres. 

 

Referencer: 5872

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Palpitationer
Mave-tarm-kanalen Oral candidiasis
Nervesystemet Tremor Hovedpine
Luftveje, thorax og mediastinum Dysfoni, Hæshed, Pneumoni  (hos KOL patienter) Halsirritation, Hoste
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Takykardi
Øjne Sløret syn
Mave-tarm-kanalen Kvalme
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelkramper
Nervesystemet Svimmelhed
Psykiske forstyrrelser Aggressivitet, Angst, Hyperaktivitet Søvnforstyrrelser
Hud og subkutane væv Purpura
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hjerte Arytmier
Immunsystemet Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion og angioødem)
Metabolisme og ernæring Hypokaliæmi
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme
Meget sjældne (< 0,01 %)
Hjerte Angina pectoris
Det endokrine system Væksthæmning
Øjne Glaukom, Katarakt
Mave-tarm-kanalen Smagsforstyrrelser
Undersøgelser Blodtryksændringer, Fald i knoglemineraltætheden, Forlænget QT-interval*
Metabolisme og ernæring Binyrebarkinsufficiens, Hyperglykæmi, Hyperkorticisme
Psykiske forstyrrelser Adfærdsforstyrrelse  (ses oftest hos børn), Depression

* QT-forlængelse er associeret til udvikling af torsades de pointes og pludselig hjertedød. 

 

 • Paradoks bronkospasme ses i sjældne tilfælde ved inhalation. Behandlingen seponeres straks.
 • Der er set øget risiko for pneumoni hos KOL-patienter ved påbegyndt behandling med lokalt glukokortikoid.
 • Specielt ved behandling med høje doser i længere tid, kan der være risiko for systemisk påvirkning med bl.a. binyrebarksuppresion, Cushings syndrom, fald i knogletæthed og i mere sjældne tilfælde (især hos børn) psykisk påvirkning i form af fx depression, angst og aggressivitet.
 • Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling).

Interaktioner

 • Behandling med lægemidler, der hæmmer CYP3A4, og grapefrugtjuice kan øge den systemiske virkning af budesonid. Dosisjustering kan være nødvendig ved kombination med potente hæmmere af CYP3A4 (fx itraconazol). Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Samtidig brug af β-blokkere kan svække virkningen af formoterol.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: For kombinationen er der data for 4.800 1. trimester-eksponerede. Antallet af misdannelser er let forhøjet (4,6 %), hvilket formentlig kan tilskrives den underliggende sygdom. Anvendt alene er der for formoterol og budesonid data for henholdsvis 6.000 og 10.000 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Ved nyopstået behandlingsbehov i graviditeten bør kombinationspræparater ikke være førstevalg. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske eksponering er ringe. 


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. NB: Hvis donor ikke er i en stabil fase med sin astma, herunder er symptomfri på aktuel behandling, bør donor gives karantæne (fx 4 uger).

Doping

Inhalationsbehandling med formoterol er tilladt i doser ≤ 54 mikrogram pr. døgn, dog betragtes en koncentration af formoterol > 40 nanogram/ml i urinen som ulovligt analytisk fund, medmindre det kan bevises at være en konsekvens af behandlingen. 

Forgiftning

Formoterol: Som antidot kan benyttes β-blokkere (fx propranolol), men ved astma kan der være risiko for forværret bronkialobstruktion. 

Farmakodynamik

Budesonid 

 • Lokalt virkende glukokortikoid. Virker antiinflammatorisk. Den nøjagtige virkningsmekanisme er ikke fuldt klarlagt. Glukokortikoider hæmmer en række celletyper (fx mastceller, lymfocytter, makrofager og eosinofile, basofile og neutrofile granulocytter) samt frigørelsen af flere mediatorer (fx histamin, eicosanoider, leukotriener, cytokiner), der er involverede i den inflammatoriske reaktion. Ved inhalationsbehandling i terapeutiske doser vil de systemiske virkninger normalt være ringe.

Formoterol 

 • Langtidsvirkende β2-agonist. Virker dilaterende på bronkierne ved stimulation af β2-receptorerne og den afledte afslapning af den glatte muskulatur. Ved inhalation opnås næsten udelukkende lokal virkning i luftvejene.

Farmakokinetik

Budesonid 

 • Absorberes fra luftvejene.
 • Sekundær absorption fra mave-tarmkanalen kan forekomme. Oral biotilgængelighed ca. 11 %.
 • Metaboliseres i leveren ved udtalt first pass-metabolisme til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 2 timer (voksne) og 1,5 timer (børn).

Formoterol 

 • Absorberes fra luftvejene.
 • Biotilgængelighed 20-45 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 5 minutter.
 • Plasmahalveringstid ca. 8 timer.
 • < 10 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering

Se Instruktioner for anvendelse.  

 

Rengøring 

 • Mundstykke og inhalator aftørres med en ren tør klud.
 • Undgå brug af vand eller anden væske.
 • inhalationssprayen må beholderen ikke tages ud af inhalatoren.

 

Inhalationsspray, opløsning kan anvendes med følgende åndingsbeholdere (spacere)

 • A2A sammenklappelig spacer
 • Able spacer
 • AeroChamber Plus Flow-Vu
 • OptiChamber
 • Pocket Chamber® Mini Spacer
 • Vortex®.

Holdbarhed

Inhalationsspray 

 • Må ikke opbevares i køleskab eller fryses.
 • Efter ibrugtagning: Kan opbevares i højst 3 måneder.

Indholds- og hjælpestoffer

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Udvalgte hjælpestoffer
inhalationspulver 4,5+160 mikrog/dosis
Budesonid (160 mikg)
Formoterol (4,500 mikg)
Andre
4,5+80 mikrog/dosis
Budesonid (80 mikg)
Formoterol (4,500 mikg)
Andre
4,5+160 mikrog/dosis  (Orifarm)
Budesonid (160 mikg)
Formoterol (4,500 mikg)
9+320 mikrog/dosis
Budesonid (320 mikg)
Formoterol (9 mikg)
Andre
4,5+160 mikrog/dosis  (Orifarm)
Budesonid (160 mikg)
Formoterol (4,500 mikg)
9+320 mikrog./dosis  (Orifarm)
Budesonid (320 mikg)
Formoterol (9 mikg)
4,5+80 mikrog./dosis  (Orifarm)
Budesonid (80 mikg)
Formoterol (4,500 mikg)
9+320 mikrog./dosis  (Paranova Danmark)
Budesonid (320 mikg)
Formoterol (9 mikg)
4,5+160 mikrog/dosis
Budesonid (160 mikg)
Formoterol (4,500 mikg)
9+320 mikrog./dosis
Budesonid (320 mikg)
Formoterol (9 mikg)
4,5+ 80 mikrog/dosis
Budesonid (80 mikg)
Formoterol (4,500 mikg)
9+320 mikrog./dosis  (Abacus)
Budesonid (320 mikg)
Formoterol (9 mikg)
4,5+160 mikrog/dosis  (Abacus)
Budesonid (160 mikg)
Formoterol (4,500 mikg)
4,5+80 mikrog./dosis  (Abacus)
Budesonid (80 mikg)
Formoterol (4,500 mikg)
inhalationsspray, suspension 4,5+160 mikrog/dosis
Budesonid (160 mikg)
Formoterol (4,500 mikg)
Andre
4,5+160 mikrog/dosis  (Orifarm)
Budesonid (160 mikg)
Formoterol (4,500 mikg)
Andre
4,5+160 mikrog/dosis
Budesonid (160 mikg)
Formoterol (4,500 mikg)
Andre
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud til: 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) inhalationspulver 9+320 mikrog/dosis 011409
60 doser
517,25 8,62
(B) inhalationspulver 4,5+160 mikrog/dosis  (Orifarm) 012933
60 doser
251,00 4,18
(B) inhalationspulver 9+320 mikrog./dosis  (Orifarm) 015176
60 doser
352,00 5,87
(B) inhalationspulver 9+320 mikrog./dosis  (Paranova Danmark) 018121
60 doser
359,85 6,00
(B) inhalationspulver 4,5+160 mikrog/dosis 053414
60 doser
252,00 4,20
(B) inhalationspulver 9+320 mikrog./dosis 064179
60 doser
363,00 6,05
(B) inhalationspulver 9+320 mikrog./dosis  (Abacus) 383104
60 doser
378,65 6,31
(B) inhalationspulver 4,5+160 mikrog/dosis 003310
120 doser
632,95 5,27
(B) inhalationspulver 4,5+80 mikrog/dosis 003325
120 doser
559,80 4,67
(B) inhalationspulver 4,5+160 mikrog/dosis  (Orifarm) 010077
120 doser
364,15 3,03
(B) inhalationspulver 9+320 mikrog./dosis  (Orifarm) 405736
120 doser (2x60)
689,00 5,74
(B) inhalationspulver 4,5+80 mikrog./dosis  (Orifarm) 018377
120 doser
358,00 2,98
(B) inhalationspulver 4,5+160 mikrog/dosis 053426
120 doser (2 x 60)
371,95 3,10
(B) inhalationspulver 4,5+160 mikrog/dosis 509969
120 doser
370,60 3,09
(B) inhalationspulver 9+320 mikrog./dosis 125581
120 doser (2x60)
688,00 5,73
(B) inhalationspulver 4,5+ 80 mikrog/dosis 488129
120 doser
455,00 3,79
(B) inhalationspulver 4,5+160 mikrog/dosis  (Abacus) 534467
120 doser
432,25 3,60
(B) inhalationspulver 4,5+80 mikrog./dosis  (Abacus) 430878
120 doser
456,65 3,81
(B) inhalationspulver 9+320 mikrog/dosis 014185
180 doser (3x60)
1.518,20 8,43
(B) inhalationspulver 9+320 mikrog./dosis  (Orifarm) 017223
180 doser (3x60)
1.006,75 5,59
(B) inhalationspulver 9+320 mikrog./dosis  (Paranova Danmark) 018075
180 doser (3x60)
1.055,35 5,86
(B) inhalationspulver 9+320 mikrog./dosis 064190
180 doser
1.017,80 5,65
(B) inhalationspulver 9+320 mikrog./dosis  (Abacus) 469505
180 doser (3 x 60)
997,70 5,54
(B) inhalationspulver 4,5+160 mikrog/dosis 005241
360 doser (3 x 120)
1.865,15 5,18
(B) inhalationspulver 4,5+160 mikrog/dosis  (Orifarm) 010088
360 doser (3 x 120)
1.040,00 2,89
(B) inhalationspulver 4,5+160 mikrog/dosis 412220
360 doser
1.017,80 2,83
(B) inhalationspulver 4,5+160 mikrog/dosis  (Abacus) 546851
360 doser (3 x 120)
1.020,50 2,83
(B) inhalationsspray, suspension 4,5+160 mikrog/dosis 064208
120 doser
540,50 4,50
(B) inhalationsspray, suspension 4,5+160 mikrog/dosis  (Orifarm) 163000
120 doser
369,00 3,08
(B) inhalationsspray, suspension 4,5+160 mikrog/dosis 192840
120 doser
370,00 3,08
(B) inhalationsspray, suspension 4,5+160 mikrog/dosis  (Orifarm) 459279
360 doser (3 x 120)
985,00 2,74
(B) inhalationsspray, suspension 4,5+160 mikrog/dosis 477080
360 doser (3x120)
986,00 2,74

Foto og identifikation

Foto

Inhalationspulver  4,5+80 mikrog/dosis

Mål i mm: 34 x 84
Symbicort® Mite Turbuhaler® 80/4,5 mikg/dosis
 
 
 
 
Turbuhaler® uden beskyttelseshætte
 
Symbicort® Mite Turbuhaler® 80/4,5 mikg/dosis
 
 
 
 
Turbuhaler® set oppefra uden beskyttelseshætte
 
Symbicort® Mite Turbuhaler® 80/4,5 mikg/dosis
 
 
 
 
 

Inhalationspulver  4,5+160 mikrog/dosis

Mål i mm: 34 x 84
Symbicort® Turbuhaler® 160/4,5 mikg/dosis
 
 
 
 
Turbuhaler® uden beskyttelseshætte
 
Symbicort® Turbuhaler® 160/4,5 mikg/dosis
 
 
 
 
Turbuhaler® set oppefra uden beskyttelseshætte
 
Symbicort® Turbuhaler® 160/4,5 mikg/dosis
 
 
 
 
 

Inhalationspulver  9+320 mikrog/dosis

Mål i mm: 34 x 84
Symbicort® Forte Turbuhaler® 320/9 mikg/dosis
 
 
 
 
Turbuhaler® uden beskyttelseshætte
 
Symbicort® Forte Turbuhaler® 320/9 mikg/dosis
 
 
 
 
Turbuhaler® set oppefra uden beskyttelseshætte
 
Symbicort® Forte Turbuhaler® 320/9 mikg/dosis
 
 
 
 
 

Inhalationsspray, suspension  4,5+160 mikrog/dosis

Mål i mm: 34 x 82
Med beskyttelses hætte
Symbicort® inh. spray 160/4,5 mikg
 
 
 
 
Uden beskyttelses hætte
 
Symbicort® inh. spray 160/4,5 mikg
 
 
 
 
Foto af dosistæller på spray set oppefra
 
Symbicort® inh. spray 160/4,5 mikg
 
 
 
 
 

Referencer

5872. Lund LC, Jensen PH, Pottegård A et al. Identifying diabetogenic drugs using real world health care databases: A Danish and Australian symmetry analysis. Diabetes Obes Metab. 2023, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36683229/ (Lokaliseret 7. marts 2023)


2518. GINA. Global Strategy for Asthma Management and Prevention. The Global Initiative for Asthma. 2022, https://ginasthma.org/gina-reports/ (Lokaliseret 27. april 2023)


5747. Forberg S. Brug pulverinhalator i stedet for inhalationsspray også for klimaets skyld. Rationel Farmakoterapi, SST. 2022; 4, https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2022/Rationel-farmakoterapi-4-2022/Brug-pulverinhalator-i-stedet-for-inhalationsspray-ogsaa-for-klimaets-skyld (Lokaliseret 24. november 2022)


5748. Woodcock A, Janson C, Rees J et al. Effects of switching from a metered dose inhaler to a dry powder inhaler on climate emissions and asthma control: post-hoc analysis. BMJ Journals. 2022; 77; 12, https://thorax.bmj.com/content/77/12/1187 (Lokaliseret 24. november 2022)


3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

08.03.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...