Diamox®

S01EC01
 
 

Sulfonamidderivat, carboanhydrasehæmmer. Glaukommiddel. 

Anvendelsesområder

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 250 mg acetazolamid. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 250-1.000 mg i døgnet fordelt på 2-4 doser.
 • I akutte tilfælde bør gives initialdosis på 500 mg.

 

Bemærk

 • Tabletterne tages med et glas vand.
 • Tabletterne kan knuses.
 • Knust tablet kan opslæmmes i vand.
 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.
 • Kan tages med eller uden mad. Indtagelse forskudt af et måltid nedsætter risikoen for bivirkninger i mave-tarm-kanalen.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-30 ml/min.

  Øget risiko for konkrementdannelse i nyrerne. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Overfølsomhed over for sulfonamider
 • Hyperchloræmisk acidose
 • Hypokaliæmi
 • Hyponatriæmi
 • Addisons sygdom
 • Coma hepaticum
 • Hypercalciuri
 • Levercirrose
 • Svær overfølsomhed for andre carboanhydrasehæmmere pga. risiko for krydsallergi
 • Langtidsbehandling med acetazolamid til patienter med kronisk vinkelblok-glaukom, der ikke skyldes kongestion, da det muliggør organisk lukning af vinklen, mens forværring af glaukomet samtidig maskeres på grund af det lavere intraokulære tryk.

Forsigtighedsregler

 • Langtidsbehandling
 • Lungeobstruktion eller lungeemfysem
 • Nyresten i anamnesen
 • Syre/base-forstyrrelser
 • Forsigtighed ved alvorlig overfølsomhedsreaktion for antibakterielle sulfonamider, fx dapson, sulfamethizol, sulfamethoxazol og sulfasalazin, selvom risikoen for krydsallergi er beskeden.
 • Carboanhydrasehæmmere kan påvirke væsketilførslen til cornea. Derfor har kontaktlinsebærere en øget risiko for skader på cornea. Det anbefales, at patienter med skadet cornea, herunder patienter med diabetes mellitus eller cornea-dystrofi, overvåges nøje.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Melæna Diarré, Kvalme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Feber, Kraftesløshed
Lever og galdeveje Leverpåvirkning
Undersøgelser Forhøjet serum-urat
Metabolisme og ernæring Hyperglykæmi, Hypoglykæmi Tørst
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper
Nervesystemet Føleforstyrrelser i ekstremiteterne, Parese, Sedation Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Depression, Konfusion Irritabilitet
Nyrer og urinveje Hæmaturi, Interstitiel nefritis, Nyresten, Nyresvigt Krystaluri, Polyuri
Det reproduktive system og mammae Nedsat libido
Vaskulære sygdomme Flushing
Sjældne (0,01-0,1 %)
Lever og galdeveje Fulminant levercellenekrose, Hepatitis, Kolestase Icterus
Undersøgelser Glucosuri Forhøjede leverenzymer
Hud og subkutane væv Fotosensibilitet
Meget sjældne (< 0,01 %)
Blod og lymfesystem Agranulocytose, Aplastisk anæmi, Knoglemarvsdepression, Leukopeni, Pancytopeni, Trombocytopeni
Øre og labyrint Høretab, Tinnitus
Øjne Myopi
Mave-tarm-kanalen Smagsforstyrrelser
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Stevens-Johnsons syndrom Urticaria
Undersøgelser Elektrolytforstyrrelser  (hyponatriæmi og hypokaliæmi)
Metabolisme og ernæring Acidose, Hypocalcæmi Nedsat appetit
Nervesystemet Paræstesier, Svimmelhed
Hud og subkutane væv Toksisk epidermal nekrolyse (TEN) Hirsutisme, Hududslæt
Ikke kendt hyppighed
Hud og subkutane væv Akut generaliseret eksantematøs pustulose  (AGEP)*, Trombocytopenisk purpura Hudkløe
Vaskulære sygdomme Hypotension

* Hvis AGEP diagnosticeres, skal acetazolamid seponeres og er efterfølgende kontraindiceret.  

Interaktioner

Anden medicin sammen med Diamox®
 • Samtidig indgift af orale antidiabetika (sulfonylurinstoffer) og carboanhydrasehæmmere medfører forstærkning af antidiabetikas hypoglykæmiske effekt.
 • Acetazolamid interfererer med HPLC-analysemetoden for theophyllin.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for lige omkring 100 1. trimester- eksponerede uden tegn på overhyppighed af fosterpåvirkning. Datamængden udelukker ikke en øget risiko. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 4207

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Doping

Forbudt

Anvendelse af Diamox® medfører diskvalifikation af den sportsudøvende, både i og uden for konkurrence.  

Farmakodynamik

 • Hæmmer enzymet carboanhydrase med efterfølgende reduktion af natrium- og væsketransport på tværs af det ciliære epitel og dermed mindre kammervæske.
 • Trykændring i øjet indtræder efter ca. 30 minutter og er maksimal efter 2-4 timer.
 • Virkningsvarighed ca. 12 timer.

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarm-kanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 2 timer.
 • Plasmahalveringstid ca. 15 timer, kortere ved alkalisk urin.
 • Udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Glaukom: Terapeutisk plasmakoncentrationsområde 45 mikromol/l (10 mg/l).
 • Epilepsi: Terapeutisk plasmakoncentrationsområde er ikke fastlagt. Se endvidere Tabel 1 i Antiepileptika.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
tabletter 250 mg, Amdipharm  Krydskærv
tabletter 250 mg, Amdipharm (2care4)  kærv: ikke oplyst
tabletter 250 mg, Amdipharm (Orifarm)  kærv: ikke oplyst
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Indtagelse forskudt af et måltid nedsætter risikoen for bivirkninger i mave-tarm-kanalen.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Udvalgte hjælpestoffer
tabletter 250 mg
250 mg  (2care4)
250 mg  (Orifarm)
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) tabletter 250 mg (kan dosisdisp.) 598021
100 stk.
335,20 3,35 10,06
(B) tabletter 250 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 037315
100 stk. (blister)
387,95 3,88 11,64
(B) tabletter 250 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 592778
100 stk. (blister)
350,00 3,50 10,50

Foto og identifikation

Foto

Tabletter  250 mg

Præg:
FW, 147
Kærv: Krydskærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 11 x 11
tabletter 250 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4207. Falardeau J, Lobb BM, Golden S et al. The use of acetazolamide during pregnancy in intracranial hypertension patients. J Neuroophthalmol. 2013; 33:9-12, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22635167 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

14.09.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...