Invanz®

J01DH03
 
 

Carbapenem, bredspektret β-laktamantibiotikum. 

Anvendelsesområder

 • Intra-abdominale infektioner, pneumoni og akutte gynækologiske infektioner forårsaget af ertapenemfølsomme bakterier, hvor mindre bredspektrede antibiotika ikke kan anvendes.
 • Hos voksne desuden profylaktisk ved elektiv colorektal kirurgi.

 

Bemærk: 

Dispenseringsform

Pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 1 g ertapenem (som natriumsalt). 

Doseringsforslag

Infektioner 

 • Voksne og børn > 13 år. 1 g 1 gang dgl. som i.v. infusion over 30 min.
 • Børn 3 mdr.-13 år. 15 mg/kg legemsvægt 2 gange dgl. som i.v. infusion over 30 min.

 

Profylakse mod infektioner ved elektiv colorektal kirurgi 

 • Voksne. 1 g som i.v. infusion over 30 min.

 

Bemærk 

 • Erfaring savnes vedr. børn < 3 mdr.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Dosisjustering er ikke nødvendig ved let til moderat nedsat nyrefunktion. Dosis bør nedsættes til 500 mg i.v. 1 gang dgl. ved GFR < 30 ml/min. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Forsigtighedsregler

 • Svær overfølsomhed for penicilliner og cefalosporiner, selvom risikoen for krydsallergi er lav (ved penicillinallergi < 1 %). Ved en alvorlig penicillin- eller cefalosporinreaktion med scær urticaria, luftvejs- eller kredsløbspåvirkning anbefales forsigtighed inkl. anafylaksiberedskab.
 • Ved formodet ertapenem-induceret encefalopati, fx myokloni, anfald, ændret mental tilstand eller nedsat bevidsthedsniveau, bør det overvejes at seponere ertapenem. Ved nedsat nyrefunktion er der højere risiko for ertapenem-induceret encefalopati.
 • Natriumindhold
  1 hætteglas (1 g) indeholder ca. 6 mmol natrium, som svarer til ca. 351 mg natriumchlorid.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Trombocytose
Mave-tarm-kanalen Diarré, Kvalme, Opkastning
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Ubehag og flebitis ved indstiksstedet
Undersøgelser Forhøjet ALAT/ASAT og basisk fosfatase, Forhøjet bilirubin, Forhøjet plasma-kreatinin
Nervesystemet Hovedpine
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Neutropeni, Trombocytopeni Leukocytose
Hjerte Bradykardi
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter, Clostridioides difficile colitis, Pseudomembranøs colitis Gastro-øsofageal refluks, Mundtørhed, Obstipation, Smagsforstyrrelser
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Ekstravasation Feber, Kraftesløshed
Immunsystemet Urticaria
Infektioner og parasitære sygdomme Candidiasis
Undersøgelser Forlænget protrombintid, Nedsat hæmatokritværdi
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper
Nervesystemet Gangforstyrrelser, Svimmelhed
Psykiske forstyrrelser Konfusion Søvnighed, Søvnløshed
Det reproduktive system og mammae Vulvovaginitis Brystsmerter
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø Smerter i øvre luftveje
Hud og subkutane væv Erytem
Vaskulære sygdomme Hypotension, Ødemer
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Blødning
Hjerte Arytmier Takykardi
Mave-tarm-kanalen Fækal inkontinens Synkebesvær
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Utilpashed
Lever og galdeveje Cholecystitis, Leverpåvirkning Icterus
Immunsystemet Allergiske reaktioner
Undersøgelser Nedsat lymfocyttal Forhøjet LDH
Metabolisme og ernæring Hyperkaliæmi, Hypofosfatæmi, Hypoglykæmi, Hypokaliæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelkramper
Nervesystemet Encefalopati, Tremor
Graviditet, puerperium og den perinatale periode Spontan abort
Psykiske forstyrrelser Agitation, Angst, Depression
Nyrer og urinveje Akut nyresvigt, Nyrefunktionspåvirkning, Urinvejsinfektion
Det reproduktive system og mammae Vaginalblødning
Luftveje, thorax og mediastinum Idiopatisk pneumonitis, Pneumoni Epistaxis, Hoste, Nasal tilstopning
Hud og subkutane væv Akut generaliseret eksantematøs pustulose, Dermatitis, Dermatomyositis, Eksfoliativ dermatitis, Lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer - DRESS
Vaskulære sygdomme Hypertension, Synkope
Ikke kendt hyppighed
Mave-tarm-kanalen Misfarvning af tænder
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelsvaghed
Nervesystemet Bevidsthedstab, Dyskinesier, Myokloni
Psykiske forstyrrelser Hallucinationer, Psykiske ændringer

Interaktioner

Anden medicin sammen med Invanz®

Ertapenem kan nedsætte plasmakoncentrationen af valproat med 60-100 % i løbet af to dage. Kombination bør undgås. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Farmakodynamik

 • Binder sig til de enzymer (penicillinbindende proteiner) i bakteriernes periplasmatiske rum, som er nødvendige for opbygningen af bakteriernes cellevæg. Pga. sidekædens struktur og placering er β-laktamringen effektivt beskyttet mod den nedbrydende effekt af bakteriernes β-laktamaser.
 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  • Ertapenem har et meget bredt spektrum omfattende næsten alle grampositive og gramnegative bakterier, aerobe såvel som anaerobe.
  • Ertapenem mangler dog tilstrækkelig aktivitet over for Pseudomonas aeruginosa og Stenotrophomonas maltophilia.
  • Øvre grænse for MIC for mikroorganismer, som kan betegnes som fuldt følsomme, er 2 mikrogram/ml for ertapenem.

Farmakokinetik

 • Absorberes ikke fra mave-tarm-kanalen.
 • Efter intravenøs indgift af 1 g nås maksimal plasmakoncentration i løbet af 30 minutter.
 • Det vides ikke, i hvilken udstrækning det passerer inflammerede meninges.
 • Plasmahalveringstid ca. 4 timer.
 • Ca. 40 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Tilberedning af infusionsvæske: 

 • 1 g pulver opløses i 10 ml sterilt vand eller isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske.
 • Fortyndes yderligere med isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske til et samlet volumen på 50 ml.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

 

Forligelighed ved infusion:ikke blandes med glucose-infusionsvæske eller andre lægemidler. 

 

Holdbarhed 

Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk holdbar i 24 timer i køleskab (2-8°C), men bør anvendes umiddelbart. 

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(A) pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 1 g 010234
1 stk.
541,50 541,50 541,50
(A) pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 1 g 033693
1 stk. (2care4)
540,15 540,15 540,15
(A) pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 1 g 493961
1 stk. (Orifarm)
541,50 541,50 541,50
 
 

Revisionsdato

27.07.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. oktober 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...