Invanz®

J01DH03
 
 

Carbapenem, bredspektret β-laktamantibiotikum. 

Anvendelsesområder

 • Intra-abdominale infektioner, pneumoni og akutte gynækologiske infektioner forårsaget af ertapenemfølsomme bakterier, hvor mindre bredspektrede antibiotika ikke kan anvendes.
 • Hos voksne desuden profylaktisk ved elektiv colorektal kirurgi.

 

Bemærk: 

Dispenseringsform

Pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 1 g ertapenem (som natriumsalt). 

Doseringsforslag

Infektioner 

 • Voksne og børn > 13 år. 1 g 1 gang dgl. som i.v. infusion over 30 min.
 • Børn 3 mdr.-13 år. 15 mg/kg legemsvægt 2 gange dgl. som i.v. infusion over 30 min.

 

Profylakse mod infektioner ved elektiv colorektal kirurgi 

 • Voksne. 1 g som i.v. infusion over 30 min.

 

Bemærk 

 • Erfaring savnes vedr. børn < 3 mdr.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Dosisjustering er ikke nødvendig ved let til moderat nedsat nyrefunktion. Dosis bør nedsættes til 500 mg i.v. 1 gang dgl. ved GFR < 30 ml/min. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Forsigtighedsregler

 • Svær overfølsomhed for penicilliner og cefalosporiner, selvom risikoen for krydsallergi er lav (ved penicillinallergi < 1 %). Ved en alvorlig penicillin- eller cefalosporinreaktion med scær urticaria, luftvejs- eller kredsløbspåvirkning anbefales forsigtighed inkl. anafylaksiberedskab.
 • Natriumindhold
  1 hætteglas (1 g) indeholder ca. 6 mmol natrium, som svarer til ca. 351 mg natriumchlorid.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Trombocytose.
Diarré, Kvalme, Opkastning.
Ubehag og flebitis ved indstiksstedet.
Forhøjet ALAT/ASAT og basisk fosfatase, Forhøjet bilirubin, Forhøjet plasma-kreatinin.
Hovedpine.
Hudkløe, Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Neutropeni, Trombocytopeni.
Bradykardi.
Abdominalsmerter, Clostridioides difficile colitis, Pseudomembranøs colitis.
Ekstravasation, Svimmelhed.
Candidiasis.
Forlænget prothrombintid, Nedsat hæmatokritværdi.
Kramper.
Gangforstyrrelser.
Konfusion.
Vulvovaginitis.
Dyspnø.
Erytem.
Hypotension, Ødemer.
Sjældne (0,01-0,1 %) Blødning.
Arytmier.
Fækal inkontinens.
Cholecystitis, Leverpåvirkning.
Allergiske reaktioner.
Nedsat lymfocyttal.
Hyperkaliæmi, Hypofosfatæmi, Hypoglykæmi, Hypokaliæmi.
Muskelkramper.
Tremor.
Spontan abort.
Agitation, Angst, Depression.
Akut nyresvigt, Nyrefunktionspåvirkning, Urinvejsinfektion.
Vaginalblødning.
Idiopatisk pneumonitis, Pneumoni.
Akut generaliseret eksantematøs pustulose, Dermatitis, Dermatomyositis, DRESS - lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer, Eksfoliativ dermatitis.
Hypertension, Synkope.
Ikke kendt hyppighed Anafylaktisk reaktion.
Muskelsvaghed.
Bevidsthedstab, Dyskinesier, Myokloni.
Hallucinationer, Psykiske ændringer.

Interaktioner

Ertapenem kan nedsætte plasmakoncentrationen af valproat med 60-100 % i løbet af to dage. Kombination bør undgås. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Farmakodynamik

 • Binder sig til de enzymer (penicillinbindende proteiner) i bakteriernes periplasmatiske rum, som er nødvendige for opbygningen af bakteriernes cellevæg. Pga. sidekædens struktur og placering er β-laktamringen effektivt beskyttet mod den nedbrydende effekt af bakteriernes β-laktamaser.
 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  • Ertapenem har et meget bredt spektrum omfattende næsten alle grampositive og gramnegative bakterier, aerobe såvel som anaerobe.
  • Ertapenem mangler dog tilstrækkelig aktivitet over for Pseudomonas aeruginosa og Stenotrophomonas maltophilia.
  • Øvre grænse for MIC for mikroorganismer, som kan betegnes som fuldt følsomme, er 2 mikrogram/ml for ertapenem.

Farmakokinetik

 • Absorberes ikke fra mave-tarmkanalen.
 • Efter intravenøs indgift af 1 g nås maksimal plasmakoncentration i løbet af 30 minutter.
 • Det vides ikke, i hvilken udstrækning det passerer inflammerede meninges.
 • Plasmahalveringstid ca. 4 timer.
 • Ca. 40 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Tilberedning af infusionsvæske: 

 • 1 g pulver opløses i 10 ml sterilt vand eller isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske.
 • Fortyndes yderligere med isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske til et samlet volumen på 50 ml.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

 

Forligelighed ved infusion:ikke blandes med glucose-infusionsvæske eller andre lægemidler. 

 

Holdbarhed 

Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk holdbar i 24 timer i køleskab (2-8°C), men bør anvendes umiddelbart. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(A) pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 1 g 010234
1 stk.
545,40 545,40 545,40
(A) pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 1 g 033693
1 stk. (2care4)
541,40 541,40 541,40
 
 

Revisionsdato

12.05.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 10. januar 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...