Pamorelin®

L02AE04
 
 
Syntetisk analog til "gonadotropin-releasing hormone" (GnRH). Polypeptid.

Anvendelsesområder

 • Lokalt fremskreden eller metastatisk hormonfølsom prostatacancer.
 • Præmenopausal hormonreceptorpositiv brystkræft i kombination med tamoxifen eller aromatasehæmmer.
 • Central pubertas praecox.

Triptorelin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til ovennævnte sygdomme og deres behandling. 

Dispenseringsform

Pulver til depotinjektionsvæske, suspension. 1 hætteglas indeholder 3,75 mg, 11,25 mg eller 22,5 mg triptorelin (som embonat). 

Doseringsforslag

 • 3,75 mg s.c. eller i.m. hver 4. uge
  eller
 • 11,25 mg i.m. hver 12. uge
  eller
 • 22,5 mg i.m. hver 24. uge.

Behandlingseffekten bør kontrolleres klinisk og endokrinologisk (ved kontrol af serum-testosteron). 

 

Central pubertas praecox 

 • Børn (piger < 8 år og drenge < 10 år). 22,5 mg i.m. hver 24. uge.

 

Bemærk: Behandling af pubertas praecox bør foregå på en pædiatrisk afdeling med særlig endokrinologisk ekspertise. 

Instruktioner

Instruktionsfilm kan ses på indlægssedlen

Kontraindikationer

Børn: Progressive hjernetumorer. 

Forsigtighedsregler

 • Androgen deprivationsbehandling kan forlænge QT-intervallet. Hos patienter med risikofaktorer for QT-forlængelse i anamnesen og hos patienter, der samtidig får lægemidler, der kan forlænge QT-intervallet (se interaktioner), skal risikoen for torsades de pointes vurderes, før behandlingen med triptorelin påbegyndes.
 • Idiopatisk intrakraniel hypertension (pseudotumor cerebri) er rapporteret hos pædiatriske patienter og de skal observeres for symptomer som tilbagevendende hovedpine, synsforstyrrelser og tinnitus. Ved symptom forekomst, skal seponering overvejes.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed
Knogler, led, muskler og bindevæv Rygsmerter
Nervesystemet Paræstesier
Det reproduktive system og mammae Nedsat libido
Hud og subkutane væv Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Hedeture
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme, Mundtørhed
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner og ubehag på indstiksstedet
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Knoglesmerter Myalgi
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Depression, Humørforstyrrelser
Det reproduktive system og mammae Erektil dysfunktion
Vaskulære sygdomme Ødemer
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Palpitationer
Øre og labyrint Tinnitus
Øjne Synstab
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Obstipation, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Letargi
Immunsystemet Urticaria
Undersøgelser Forhøjede levertransaminaser, Forhøjet plasma-carbamid, Forhøjet plasma-kreatinin, Vægtændring
Metabolisme og ernæring Anfald af arthritis urica, Diabetes, Hyperlipidæmi Nedsat appetit, Øget appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelkramper
Psykiske forstyrrelser Irritabilitet, Søvnløshed
Nyrer og urinveje Urinretention Nykturi
Det reproduktive system og mammae Gynækomasti, Testikelatrofi Brystsmerter
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø Epistaxis
Hud og subkutane væv Alopeci, Erytem Acne, Hudkløe, Hududslæt
Vaskulære sygdomme Hypertension
Sjældne (0,01-0,1 %)
Øjne Synsforstyrrelser Øjenirritation
Mave-tarm-kanalen Flatulens, Smagsforstyrrelser
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Temperaturstigning
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion*
Infektioner og parasitære sygdomme Influenzalignende symptomer
Knogler, led, muskler og bindevæv Ledstivhed Muskelstivhed
Nervesystemet Hukommelsesbesvær
Psykiske forstyrrelser Eufori, Konfusion
Det reproduktive system og mammae Ejakulationsforstyrrelser
Hud og subkutane væv Purpura
Vaskulære sygdomme Hypotension
Ikke kendt hyppighed
Immunsystemet Angioødem
Undersøgelser Forlænget QT-interval
Nervesystemet Intrakraniel trykstigning  -idiopatisk/pseudotumor cerebri*
Psykiske forstyrrelser Angst
Nyrer og urinveje Inkontinens
Vaskulære sygdomme Apopleksi  -Pituitær**

* Større hyppighed for børn. 

** Pituitær apopleksi er rapporteret efter initial administration hos patienter med hypofyseadenom. 

 

Initialt ses forbigående forhøjelse af serum-testosteron samt evt. midlertidig stigning i forekomsten af knoglesmerter, evt. forværring i ureterobstruktion eller rygmarvskompression som følge af forbigående vækststimulation af primær tumor eller metastaser. Dette kan modvirkes ved behandling med et antiandrogen i indledningsfasen. 

Der kan hos børn ses epifysiolysis capitis femoris efter afslutning af GnRH-behandling. 

 

 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Pamorelin®
 • Kombinationer med lægemidler, som er kendt for at forlænge QT-intervallet, eller lægemidler, som kan inducere torsades de pointes, såsom antiarytmika af klasse III (fx dronedaron, sotalol og amiodaron), metadon, moxifloxacin og antipsykotika, skal vurderes nøje.
 • Ved behandling af børn bør samtidig anvendelse af kønshormoner, cyproteronacetat og væksthormon undgås.

Graviditet

Amning

Ikke relevant.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Doping

Restriktioner

Anvendelse af Pamorelin® medfører diskvalifikation af den sportsudøvende, både i og uden for konkurrence (kønsbestemt, gælder kun mænd). 

Læs mere om Doping 

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Pamorelin® påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Pamorelin® påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

GnRH-agonist, som nedbrydes langsommere end det naturlige hormon.  

Farmakokinetik

 • Depotpræparat.
 • Absorberes kontinuert over ca. 12 uger efter i.m. injektion.
 • Udskilles gennem leveren og nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Beregnet til injektion efter opslæmning i medfølgende solvens (2 ml). 

  

Egenskaber 

pH efter opslæmning 5,5-7,5 


Holdbarhed 

Brugsfærdig injektionsvæske bør anvendes umiddelbart. 

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(A) pulver til depotinjektionsvæske, susp. 3,75 mg
Pamorelin
490552
1 stk.
1.485,35 1.485,35 53,08
(A) pulver til depotinjektionsvæske, susp. 11,25 mg
Pamorelin
021820
1 stk.
4.280,80 4.280,80 50,99
(A) pulver til depotinjektionsvæske, susp. 22,5 mg
Pamorelin
078476
1 stk.
7.626,35 7.626,35 45,42

Substitution

pulver til depotinjektionsvæske, susp. 11,25 mg
Triptorelin "Orifarm" (Parallelimport), Triptorelin, pulver til depotinjektionsvæske, susp. 11,25 mg
 
 
 

Revisionsdato

23.10.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...