Rimstar

J04AM06
 
 

Anvendelsesområder

Initialbehandling af tuberkulose, hvor det faste forhold mellem indholdsstofferne muliggør behandling af patienten. 

  

Præparatet bør kun anvendes, når behandlingen forestås af en læge med særligt kendskab til behandling af tuberkulose. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 275 mg ethambutolhydrochlorid, 75 mg isoniazid, 400 mg pyrazinamid og 150 mg rifampicin. 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 8 år 

Legemsvægt  

Dosis  

> 70 kg 

5 tabl. 1 gang dgl. 

55-70 kg 

4 tabl. 1 gang dgl. 

38-54 kg 

3 tabl. 1 gang dgl. 

30-37 kg 

2 tabl. 1 gang dgl. 

 

Bemærk: 

 • Tabletterne tages med et glas vand.
 • Tabletterne kan knuses.
 • Knust tablet kan opslæmmes i vand.
 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.
 • Bør tages 1 time før et måltid.

Kontraindikationer

 • Aktuel eller tidligere medikamentelt udløst hepatitis.
 • Akut leversygdom.
 • Porfyri.
 • Tidligere allergiske reaktioner over for rifamyciner eller isoniazid.
 • Samtidig behandling med:
  • bedaquilin
  • gestagener
  • lurasidon
  • netupitant
  • nifedipin
  • verapamil
  • voriconazol
  • visse proteinkinasehæmmere, fx osimertinib eller regorafenib
  • visse antiretrovirale protease- eller integrase hæmmere, fx nevirapin eller rilpirivin. Se Interaktioner.

Forsigtighedsregler

 • Ved epilepsi kan det være nødvendigt at justere den antiepileptiske behandling.
 • Tæt klinisk og paraklinisk observation ved påvirket leverfunktion.
 • Patienten skal informeres om at henvende sig ved nyopståede synsforstyrrelse.
 • Ved behandlingsstart testes evnen til at skelne farver.
 • Risiko for permanent misfarvning af bløde kontaktlinser.
 • Ved tegn på overfølsomhed skal behandlingen seponeres, og behandling med rifampicin må ikke fortsættes eller genoptages.
 • Hos patienter med Addisons sygdom kan rifampicin inducere Addison-krise.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Kvalme, Meteorisme
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Rødfarvning  (af urin, spyt og tårevæske), Træthed
Immunsystemet Allergiske reaktioner Urticaria
Undersøgelser Forhøjet serum-urat Forhøjede leverenzymer
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi Myalgi
Nervesystemet Perifer neuropati, Sedation, Svimmelhed Hovedpine
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt
Vaskulære sygdomme Ansigtsrødme
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Agranulocytose, Dissemineret intravaskulær koagulation, Eosinofili, Hæmolytisk anæmi, Leukopeni, Trombocytopeni
Øjne Opticus neuritis**, Synsforstyrrelser Konjunktivale gener
Mave-tarm-kanalen Erosiv gastritis, Pancreatitis, Pseudomembranøs colitis Diarré, Opkastning
Lever og galdeveje Hepatitis, Leverinsufficiens Icterus
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Toksisk encefalopati
Metabolisme og ernæring Induktion af Addison-krise*, Pellagra, Porfyri
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelsvaghed, Myopati
Nervesystemet Ataksi
Psykiske forstyrrelser Eufori, Hyperaktivitet, Konfusion, Psykose Søvnløshed
Nyrer og urinveje Akut nyresvigt
Det reproduktive system og mammae Menstruationsforstyrrelser
Hud og subkutane væv Alvorlige hudreaktioner***, Trombocytopenisk purpura
Vaskulære sygdomme Kredsløbskollaps, Ødemer

* Addison-krise er en akut livstruende tilstand hos patienter med primær eller sekundær binyrebarkinsufficiens. 

 

** Neuritis optica og/eller retrobulær neuritis forårsaget af ethambutol kan medføre nedsat synsskarphed og nedsat farvesyn. Bivirkningen er afhængig af dosis og behandlingsvarighed samt normalt reversibel. Synsskarphed genvindes normalt efter uger til måneder, evt. år. Irreversibel blindhed er dog set. Nogle patienter har efter restituering af nedsat synsskarphed fået ethambutol uden at få tilbagefald af synsskarphed. 

 

*** Alvorlige hudreaktionersom Stevens-Johnsons syndrom, eksfoliativ dermatitis og toksisk epidermal nekrolyse. 

 

 • Alvorlig hepatotoksicitet forårsaget af isoniazid ses hypigst hos patienter over 50 år. Alvorlige allergiske reaktioner skyldes hyppigst rifampicin.
 • Risikoen for neurotoksiske bivirkninger kan muligvis reduceres ved samtidig indgift af pyridoxin 20 mg i døgnet.
 • Rødfarvning af urin, spyt og tårevæske er en harmløs bivirkning, som forsvinder ved behandlingsophør.

Interaktioner

Anden medicin sammen med Rimstar, komb.
 • Rifampicin øger metaboliseringen af en række stoffer pga. meget udtalt induktion af cytokrom P450-enzymer:
  Samtidig brug af rifamapicin og flg. er kontraindiceret:
  • bedaquilin
  • gestagener
  • lurasidon
  • netupitant
  • nifedipin
  • verapamil
  • voriconazol
 • visse proteinkinasehæmmere, fx osimertinib eller regorafenib
 • visse antiretrovirale protease- eller integrase hæmmere, fx nevirapine eller rilpirivin. Se HIV Drug Interactions.
 • Absorptionen af ethambutol nedsættes ved samtidig indgift af aluminiumhydroxidholdige præparater.
 • Isoniazid øger plasmakoncentrationen og virkningen af phenytoin, carbamazepin og triazolam pga. hæmmet hepatisk metabolisme.
 • Isoniazid kan forlænge plasmahalveringstiden for diazepam.
 • Antacida hæmmer absorptionen af isoniazid.
 • Pyrazinamid hæmmer allopurinols urikosuriske virkning.
 • Allopurinol øger plasmakoncentrationen af pyrazinsyre, som direkte hæmmer den renale uratudskillelse.
 • Probenecids urikosuriske effekt mindskes af pyrazinamid.
 • Pyrazinamid kan nedsætte plasmakoncentrationen af ciclosporin.
 • Kombination af pyrazinamid og rifampicin øger levertoksiciteten.
 • Rifampicin øger metaboliseringen af en række stoffer på grund af meget udtalt induktion af cytokrom P450-enzymer.
 • Orale antikoagulantia og kræver nøje monitorering.
 • En ufuldstændig liste i alfabetisk rækkefølge af andre stoffer, hvormed der er kendt interaktion er
  • amiodaron
  • atovaquon
  • betametason
  • buspiron
  • carbamazepin
  • carvedilol
  • caspofungin
  • ciclosporin
  • digoxin
  • ethionamid
  • efavirenz
  • itraconazol
  • methadon
  • tacrolimus
  • tamoxifen
  • terbinafin
  • triazolam
  • verapamil
  • voriconazol
  • warfarin.
 • Nedbrydningshastigheden af østrogener forøges, hvorfor rifampicin kan ophæve virkningen af hormonale kontraceptiva og medføre menstruationsforstyrrelser. Brugere af disse midler bør informeres om, at samtidig indtagelse af rifampicin medfører en usikker antikonceptionel virkning. Rifampicin nedsætter også virkningen markant af levonorgestrol. Ved behov for postcoital kontraception i op til 4 uger efter indtagelse af rifampicin bør derfor anvendes et ikke-hormonalt præventionsmiddel, fx en kobberspiral.
 • Den enzyminducerende virkning ophører 2-3 uger efter seponering af rifampicin.
 • Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: For pyrazinamid er der ikke humane data, der tillader et meningsfyldt risikoestimat. Må kun anvendes til behandling af turberkulose, og behandlingen bør forestås af en speciallæge i lungemedicin eller infektionsmedicin. 

For izoniazid er der data for flere tusinde eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. For rifampicin er der ukontrollerede data for ca. 500 eksponerede, heraf ca. 150 i 1. trimester, uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. For ethambutol er der data for ca. 400 1. trimester-eksponerede uden tegn på en overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Datamængden udelukker ikke en øget risiko. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 4341, 4342, 4343, 4344, 4346

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er utilstrækkelige data for ethambutol. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Alkohol

Alkohol: Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Rimstar.Patienten kan opleve kvalme og opkastninger.

Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Rimstar. 

Patienten kan opleve kvalme og opkastninger. 

Forgiftning

Isoniazid: Se Isoniazid (forgiftning)

Rifampicin: Forbigående orange misfarvning af huden samt ansigtsødem. 

Farmakodynamik

Ethambutol 

 • Hæmmer mykobakteriers cellevægssyntese.
 • Bakteriostatisk virkning på mykobakterier i vækstfase.

Isoniazid 

 • Hæmmer syntesen af mycolsyre, som er en vigtig bestanddel af mykobakteriernes cellevæg.
 • Virker baktericidt på bakterier i vækst.

Pyrazinamid 

 • Virker baktericidt.
 • Virker især ved lavt pH.
 • Virkningsmekanismen er ukendt.

Rifampicin 

 • Binder β-subunit af den bakterielle RNA-polymerase.
 • Baktericid virkning på bakterier i vækstfase.

Farmakokinetik

Ethambutol 

 • Ca. 80 % absorberes fra mave-tarm-kanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 2 timer.
 • Plasmahalveringstid ca. 4 timer.
 • Ca. 80 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Isoniazid 

 • Absorberes hurtigt og næsten fuldstændigt fra mave-tarm-kanalen.
 • Metaboliseres overvejende i leveren
 • Plasmahalveringstid ca. 60 minutter eller ca. 160 minutter afhængig af genetisk betinget metaboliseringsvej.
 • Udskilles primært gennem nyrerne.

Pyrazinamid 

 • Absorberes hurtigt fra mave-tarm-kanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 2 timer.
 • Metaboliseres overvejende i leveren til den aktive metabolit pyrazinsyre.
 • Plasmahalveringstid 9-10 timer (pyrazinamid) og ca. 12 timer (pyrazinsyre).
 • Ca. 5 % udskilles uomdannet gennem nyrerne og ca. 30 % som pyrazinsyre og metabolitter.

Rifampicin 

 • Absorberes fuldstændigt fra mave-tarm-kanalen. Absorptionen nedsættes ved samtidig fødeindtagelse.
 • Fordelingsvolumen 1,6 l/kg (voksne) og 1,1 l/kg (børn).
 • Plasmahalveringstid 2,5-5 timer (efter enkeltdoser) og 1-2 timer (efter multiple doser).
 • Udskilles hovedsageligt med galden. En mindre mængde udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter , Sandoz  Ingen kærv
filmovertrukne tabletter , Sandoz (Orifarm)  kærv: ikke oplyst
filmovertrukne tabletter , Sandoz (2care4)  kærv: ikke oplyst
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Bør tages 1 time før et måltid.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter (kan dosisdisp.) 380114
60 stk. (blister)
692,25 11,54
(B) filmovertrukne tabletter  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 540008
60 stk. (blister)
668,30 11,14
(B) filmovertrukne tabletter  (2care4) (kan dosisdisp.) 485985
60 stk. (blister)
724,40 12,07

Substitution

filmovertrukne tabletter 
Rifampar (Parallelimport), Ethambutol, Isoniazid, Pyrazinamid, Rifampicin, filmovertrukne tabletter 
 

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Brun
filmovertrukne tabletter
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4343. Nguyen HT, Pandolfini C, Chiodini P et al. Tuberculosis care for pregnant women: a systematic review. BMC Infect Dis. 2014; 14:617, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25407883 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4342. Bothamley G. Drug treatment for tuberculosis during pregnancy: safety considerations. Drug Saf. 2001; 24(7):553-65, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11444726 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4341. Scheinhorn DJ, Angelillo VA. Antituberculous therapy in pregnancy. Risks to the fetus. West J Med. 1977; 127(3):195-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/906455 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4346. Steen JS, Stainton-Ellis DM. Rifampicin in pregnancy. Lancet. 1977; 2(8038):604-5, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/71415 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4344. Bobrowitz ID. Ethambutol in pregnancy. Chest. 1974; 66(1):20-4, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4843599 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 
 

Revisionsdato

28.08.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. oktober 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...