Tranexamsyre "Pfizer"

B02AA02
 
 

Tranexamsyre er en syntetisk aminosyre, som kompetitivt hæmmer aktivering af plasminogen, hvorved plasminmedieret nedbrydning af bl.a. fibrin, fibrinogen, fibronektin og komplement C1 reduceres. 

Antifibrinolytikum

Anvendelsesområder

Forebyggelse og behandling af blødning ved hæmofili og von Willebrands sygdom. 

Behandling eller forebyggelse af blødning, som skyldes øget fibrinolyse eller fibrinogenolyse: 

 • Generel fibrinolyse:
  • ved prostata- og pancreascancer
  • efter thoraxkirurgiske og andre større operative indgreb
  • ved obstetriske komplikationer som abruptio placentae og postpartum-blødning
  • medikamentelt induceret fibrinolyse.
 • Lokal fibrinolyse:
  • efter prostatektomi og indgreb på urinblæren med hæmaturi
  • ved menoragi
  • ved epistaxis
  • efter tandkirurgiske operationer (tandekstraktioner) især hos patienter med hæmoragisk diatese
  • ved hofte- og knæalloplastik
  • ved hereditært angioødem (Quinckes ødem)
  • oftalmologisk ved traumatisk hyphæma for at reducere risikoen for ny blødning pga. fibrinolyse.

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 100 mg tranexamsyre. 

Doseringsforslag

Generelt 

 • Individuel afhængig af tilstand.
 • Gives som langsom intravenøs injektion.


Generel fibrinolyse 

 • Voksne. 1 g i.v. 3-4 gange dgl.
 • Børn > 1 år. Ca. 20 mg/kg legemsvægt/døgn.

 

Lokal fibrinolyse 

 • Voksne. 0,5-1 g i.v. 2-3 gange dgl. til 3. postoperative dag, derefter oral behandling.
 • Børn > 1 år. Ca. 20 mg/kg legemsvægt/døgn.

 

Knæ- og hoftealloplastik 

 • Voksne
  • 1 g i.v. umiddelbart inden operationsstart (hofte og knæ) eller 0,5 g inden operationsstart plus 0,5 g efter proteseanbringelse
  • Kan evt. gentages efter 4 og 8 timer postoperativt.


Traumatisk hyphæma 

 • Voksne. 1 g i.v. 3 gange dgl. i 6 døgn.


Tandkirurgi ved hæmofili, von Willebrands sygdom og patienter i antikoagulationsbehandling 

 • Voksne
  • Forsigtig mundskylning med 10-20 ml 5 %-opløsning 4 gange dgl. i 3-7 dage.
  • Mundskyllevæsken kan fremstilles af injektionsvæsken. Alternativt kan indgives 0,1 ml/kg legemsvægt i.v.
  • Behandling af patienter med hæmofili eller von Willebrands sygdom bør altid foregå i samråd med hæmofilicenter.

 

Bemærk: 

 • Begrænset erfaring vedr. børn.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-50 ml/min.

  GFR (ml/min.)  

  Anbefalet døgndosis  

  (voksne)  

  20-50 ml/min. 

  10 mg/kg x 2 dgl. 

  10-20 ml/min. 

  10 mg/kg x 1 dgl. 

  < 10 ml/min. 

  5 mg/kg x 1 dgl. 

   

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Referencer: 5273

Kontraindikationer

 • Aktiv trombotisk sygdom som fx dyb venetrombose, lungeemboli, arteriel trombose og cerebral trombose
 • Subaraknoidalblødning, undtaget i den akutte fase
 • Kramper i anamnese
 • Dissemineret intravaskulær koagulation, undtagen ved akut dissemineret intravaskulær koagulation ledsaget af svær hyperfibrinolyse og fibrinogenmangel.

Forsigtighedsregler

 • Tidligere tromboembolisk sygdom eller familiær disposition hertil.
 • Ved akut dissemineret intravaskulær koagulation ledsaget af svær hyperfibrinolyse og fibrinogenmangel (fx postpartum blødning eller større traumatisk blødning) gives tranexamsyre 1 g i.v. i forbindelse med fibrinogensubstitution. Yderligere indgift af tranexamsyre bør undgås på grund af risiko for mikrovaskulær trombose og iskæmisk organskade.
 • Ved subarachnoidalblødning bør behandlingen kun gives i den akutte fase og højst i 72 timer. Senere eller længerevarende behandling øger risikoen for cerebralt ødem og cerebralt infarkt.
 • Ved behandling af patienter med kendt eller vurderet øget trombosetendens bør der samtidig gives tromboseprofylaktisk behandling.
 • Ved blødning i øvre urinveje risiko for koageldannelse og ureterobstruktion.
 • Regelmæssig øjenkontrol under kontinuerlig langtidsbehandling.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Kvalme, Opkastning
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hud og subkutane væv Allergiske hudreaktioner
Ikke kendt hyppighed
Øjne Synsforstyrrelser
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper
Vaskulære sygdomme Hypotension, Tromboemboli
Hypotension kan ses ved for hurtig injektion.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er kun data fra det svenske fødselsregister. Blandt lige under 1.000 gravide eksponeret i 1. trimester var der tegn på en lille øget risiko for medfødte misdannelser og en noget øget risiko for tidlig fødsel og lav fødselsvægt. Disse signaler kan dog i betydeligt omfang være fra underliggende sygdom. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. Ved indikation menstruationsblødning (1 døgns karantæne). Øvrige indikationer kræver lægelig vurdering.

Farmakodynamik

Syntetisk aminocarboxylsyre, som ved kompetitiv kompleksdannelse med plasminogen hæmmer aktivering af dette.  

Farmakokinetik

 • Plasmahalveringstid ca. 3 timer.
 • Udskilles hovedsageligt gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • pH 6,5-8.


Håndtering 

Forligelighed ved infusion 

 • Blandbar med elektrolyt-, kulhydrat-, aminosyre- eller dextran-infusionsvæsker samt heparin-injektionsvæsker.
 • Må ikke blandes med blod eller infusionsvæsker, der indeholder penicillin.

 

 

Holdbarhed 

 • Må ikke fryses.
 • Kun til engangsbrug.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) injektions- og infusionsvæske, opl. 100 mg/ml 021677
10 x 5 ml
253,10 5,06 101,24

Substitution

injektions- og infusionsvæske, opl. 100 mg/ml
Pilexam Pilum Pharma, Tranexamsyre, injektionsvæske, opl. 100 mg/ml
Tranexamic acid "Stragen" Stragen Nordic, Tranexamsyre, injektions- og infusionsvæske, opl. 100 mg/ml
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


5273. The Renal Drug Handbook. 2019; 5th. Edition, https://www.medicinainterna.net.pe/sites/default/files/The_Renal_Drug_Handbook_The_Ultimate.pdf (Lokaliseret 9. marts 2022)

 
 

Revisionsdato

06.04.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...