Pilexam

B02AA02
 
 

Anvendelsesområder

Behandling eller forebyggelse af blødning, som skyldes øget fibrinolyse eller fibrinogenolyse: 

 • Hæmofili og von Willebrands sygdom ved slimhindeblødning, tandekstraktion og andre kirurgiske indgreb
 • Medikamentelt induceret fibrinolyse
 • Generel fibrinolyse:
  • ved prostata- og pancreascancer, efter thorax-kirurgiske og andre større operative indgreb
  • ved obstetriske komplikationer som abruptio placentae og postpartum-blødning
 • Lokal fibrinolyse:
  • efter prostatektomi og indgreb på urinblæren med hæmaturi
  • ved menoragi, epistaxis og efter tandkirurgiske operationer (tandekstraktioner) især hos patienter med hæmoragisk diatese
  • ved hofte- og knæalloplastik samt hjertekirurg
  • oftalmologisk ved traumatisk hyphæma for at reducere risikoen for ny blødning pga. fibrinolyse.

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 100 mg tranexamsyre. 

Doseringsforslag

Generelt 

 • Individuel afhængig af tilstand.
 • Gives som langsom intravenøs injektion.


Generel fibrinolyse 

 • Voksne. 1 g i.v. 3-4 gange dgl.
 • Børn > 1 år. Ca. 20 mg/kg legemsvægt/døgn.

 

Lokal fibrinolyse 

 • Voksne. 0,5-1 g i.v. 2-3 gange dgl. til 3. postoperative dag, derefter oral behandling.
 • Børn > 1 år. Ca. 20 mg/kg legemsvægt/døgn.

 

Knæ- og hoftealloplastik 

 • Voksne
  • 1 g i.v. umiddelbart inden operationsstart (hofte og knæ) eller 0,5 g inden operationsstart plus 0,5 g efter proteseanbringelse
  • Kan evt. gentages efter 4 og 8 timer postoperativt.


Traumatisk hyphæma 

 • Voksne. 1 g i.v. 3 gange dgl. i 6 døgn.


Tandkirurgi ved hæmofili, von Willebrands sygdom og patienter i antikoagulationsbehandling 

 • Voksne
  • Forsigtig mundskylning med 10-20 ml 5%-opløsning 4 gange dgl. i 3-7 dage.
  • Mundskyllevæsken kan fremstilles af injektionsvæsken.
  • Alternativt kan indgives 0,1 ml/kg legemsvægt i.v., og derefter ved hæmofili faktor VIII- eller faktor IX-præparat umiddelbart før tandekstraktion.
  • Ved hæmofili skal der før tandekstraktion sikres, at faktor VIII/IX er ≥ 0,10 IU/ml.
  • Hos patienter med hæmofili A i let grad eller visse typer af von Willebrands sygdom kan forbehandling med desmopressin anvendes i stedet for faktorpræparat.
  • Behandling bør ske i samråd med hæmofilicenter eller koagulationskyndig.

 

Bemærk: 

 • Begrænset erfaring vedr. børn.
 • Erfaring savnes vedr. børn ved hjertekirurgi.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-50 ml/min.

  GFR (ml/min.)  

  Anbefalet døgndosis  

  (voksne)  

  20-50 ml/min. 

  10 mg/kg x 2 dgl. 

  10-20 ml/min. 

  10 mg/kg x 1 dgl. 

  < 10 ml/min. 

  5 mg/kg x 1 dgl. 

   

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Referencer: 5273

Kontraindikationer

 • Aktiv trombotisk sygdom som fx dyb venetrombose, lungeemboli, arteriel trombose og cerebral trombose
 • Subaraknoidalblødning, undtagen i den akutte fase
 • Kramper i anamnese
 • Dissemineret intravaskulær koagulation, undtagen ved akut dissemineret intravaskulær koagulation ledsaget af svær hyperfibrinolyse og fibrinogenmangel.

Forsigtighedsregler

 • Tidligere tromboembolisk sygdom eller familiær disposition hertil.
 • Ved akut dissemineret intravaskulær koagulation ledsaget af svær hyperfibrinolyse og fibrinogenmangel (fx postpartum blødning eller massivt traume) gives tranexamsyre 1 g i.v. i forbindelse med fibrinogensubstitution. 
  Yderligere indgift af tranexamsyre bør undgås på grund af risiko for mikrovaskulær trombose og iskæmisk organskade.
 • Ved subarachnoidalblødning bør behandlingen kun gives i den akutte fase og højst i 72 timer. Senere eller længerevarende behandling øger risikoen for cerebralt ødem og cerebralt infarkt.
 • Ved behandling af patienter med kendt eller vurderet øget trombosetendens bør der samtidig gives tromboseprofylaktisk behandling.
 • Ved blødning i øvre urinveje risiko for koageldannelse og ureterobstruktion.
 • Regelmæssig øjenkontrol under kontinuerlig langtidsbehandling.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Opkastning.
Svimmelhed.
Hovedpine.
Ikke kendt Synsforstyrrelser.
Kramper.
Hypotension, Tromboemboli.
Hypotension kan ses ved for hurtig injektion.

Interaktioner

Forsigtighed ved samtidig brug af orale kontraceptiva pga. teoretisk risiko for øget forekomst af tromboser. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er kun data fra det svenske fødselsregister. Blandt lige under 1.000 gravide eksponeret i 1. trimester var der tegn på en lille øget risiko for medfødte misdannelser og en noget øget risiko for tidlig fødsel og lav fødselsvægt. Disse signaler kan dog i betydeligt omfang være fra underliggende sygdom. 

Referencer: 3711

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Ved indikation menstruationsblødning (1 døgns karantæne). Øvrige indikationer kræver lægelig vurdering.

Farmakodynamik

Syntetisk aminocarboxylsyre, som ved kompetitiv kompleksdannelse med plasminogen hæmmer aktivering af dette.  

Farmakokinetik

 • Plasmahalveringstid ca. 3 timer.
 • Udskilles hovedsageligt gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • pH 6,5-8.


Forligelighed ved infusion 

 • Blandbar med elektrolyt-, kulhydrat-, aminosyre- eller dextran-infusionsvæsker samt heparin-injektionsvæsker.
 • Må ikke blandes med blod eller infusionsvæsker, der indeholder penicillin.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) injektionsvæske, opl. 100 mg/ml 191589
10 x 5 ml
150,65 3,01 60,26
(B) injektionsvæske, opl. 100 mg/ml 138600
10 x 10 ml
588,45 5,88 117,69

Substitution

injektionsvæske, opl. 100 mg/ml
Tranexamic acid "Stragen" Stragen Nordic, Tranexamsyre, injektions- og infusionsvæske, opl. 100 mg/ml
Tranexamsyre "Pfizer" Pfizer, Tranexamsyre, injektions- og infusionsvæske, opl. 100 mg/ml
 

Referencer

5273. The Renal Drug Handbook. https://bookshelf.vitalsource.com/#/books/9780429863639/cfi/6/2!/4/2/2/2@0:0. 2021; 5th. Edition


3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

05.05.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. oktober 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...