Vreya®

G03HB01
 
 
Kombineret antiandrogen (gestagen)-østrogenpræparat.

Anvendelsesområder

Oral antikonception hos kvinder med: 

 • acne
 • svær seboré
 • hirsutisme.

 

Inden behandling påbegyndes, bør androgenproducerende tumor udelukkes. Effekten på hirsutisme er ofte skuffende. Hvis der er effekt, recidiverer hirsutismen, når behandlingen ophører. Effekten over for acne og seboré er god. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (overtrukken) indeholder 2 mg cyproteronacetat og 35 mikrogram ethinylestradiol. 

Doseringsforslag

 • I første behandlingsperiode startes på 1. dag regnet fra menstruationens begyndelse. Der tages 1 tabl. dgl. i 21 dage. Derefter 7 dages pause, hvori der kommer en menstruationslignende blødning.
 • Kvinden kan skifte fra orale tabletter på en hvilken som helst dag (ved skift fra implantat eller intrauterint indlæg på den dag det fjernes; ved skift fra injektion, når næste injektion skulle være givet). I alle tilfælde skal kvinden tilrådes at bruge en barrieremetode samtidig i de første 7 dage af tabletindtagelsen.

Ved glemt indtagelse: 

 • En glemt tablet indtages straks - også selvom det betyder, at der skal indtages to tabletter samtidig. Hvis der er forløbet mere end 36 timer mellem indtagelse af to tabletter, kan den svangerskabsforebyggende effekt være usikker - specielt inden for seriens første eller sidste 7 dage. Glemmes tabletten inden for de første 7 dage, bør der suppleres med en anden kontraceptiv metode i de næste 7 dage.
 • Glemmes tabletten inden for de sidste 7 dage kan man enten vælge, at overspringe den kommende pause og straks starte på næste pakning eller straks at holde op til 7 dages pause og derefter starte på en ny pakning på den sædvanlige ugedag.
  Patienten bør kontrolleres som ved anden hormonal kontraception.

 

Bemærk

 • Tabletterne synkes hele
 • Tages med et glas vand
 • Tabletterne må ikke knuses
 • Kan tages med eller uden mad

Kontraindikationer

 • Aktuel eller tidligere idiopatisk venøs tromboemboli eller familiær disposition til dette.
 • Aktuel eller tidligere arteriel tromboembolisk sygdom (herunder TCI og angina pectoris).
 • Alvorlige eller multiple risikofaktorer for venøs eller arteriel trombose.
 • Migræne med fokale neurologiske symptomer.
 • Diabetes mellitus med vaskulære komplikationer.
 • Alvorlig hypertension.
 • Alvorlig dyslipoproteinæmi.
 • Aktuel eller tidligere pancreatitis med alvorlig hypertriglyceridæmi.
 • Svær leversygdom.
 • Kønshormonafhængige maligne tilstande.
 • Levertumorer.
 • Uafklaret vaginalblødning.
 • Meningeom eller meningeom i anamnesen. Der er set forekomst af meningeomer ved behandling med cyproteronacetat, særligt ved behandling i længere tid og med doser på 25 mg eller derover.

Forsigtighedsregler

 • Venøse tromboemboliske sygdomme
  Kvinder med svær overvægt, store åreknuder eller faktor 5 leiden mutation (særligt homozygote) bør ikke anvende kontraception indeholdende ethinylestradiol. Ønsker man alligevel at give p-piller, må man foretrække midler med 2. generations gestagener.
 • Arterielle tromboemboliske sygdomme
  Kontraception indeholdende ethinylestradiol bør ikke anvendes til kvinder over 35 år, som ryger, har hypertension eller andre kardiovaskulære risikofaktorer, idet risikoen for myokardieinfarkt og apopleksi øges.
 • Migræne
  Patienter med migræne har formentlig en øget risiko for cerebral trombose, og p-piller bør derfor seponeres, hvis en kvinde udvikler migræne eller oplever forværring af eksisterende migræne under behandlingen.
 • Pausering i forbindelse med elektiv kirurgi
  Det anbefales at seponere p-piller før større elektiv kirurgi, der kan forudses at medføre længerevarende immobilisering. I forbindelse med akut kirurgi kan det være en fordel at give tromboseprofylakse.

 

Bemærk: 

Antikonception må ikke være eneste indikation. Det anbefales, at behandlingen seponeres 3 til 4 cykli, efter at symptomerne på acne, svær seboré, hirsutisme eller androgenetisk alopeci er helt forsvundet. Behandlingen kan om nødvendigt gentages. 

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Kvalme
Undersøgelser Vægtøgning
Nervesystemet Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Depression, Humørforstyrrelser
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter, Brystspænding
Vaskulære sygdomme Væskeretention
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré, Opkastning
Immunsystemet Urticaria
Nervesystemet Migræne
Det reproduktive system og mammae Mammahypertrofi, Nedsat libido
Hud og subkutane væv Hududslæt
Vaskulære sygdomme Ødemer
Sjældne (0,01-0,1 %)
Øjne Øjentørhed
Lever og galdeveje Kolestase
Immunsystemet Hypersensitivitetsreaktioner
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Intolerance over for kontaktlinser
Undersøgelser Vægttab
Det reproduktive system og mammae Galaktoré, Udflåd, Øget libido
Hud og subkutane væv Erythema multiforme, Erythema nodosum
Vaskulære sygdomme Arterielle og venøse tromboembolier
Meget sjældne (< 0,01 %)
Lever og galdeveje Levertumorer  (ved langtidsbehandling)
Immunsystemet Allergiske reaktioner
Ikke kendt hyppighed
Mave-tarm-kanalen Colitis  (inkl. Chrons sygdom)
Lever og galdeveje Leverpåvirkning
Metabolisme og ernæring Hypertriglyceridæmi
Nervesystemet Chorea  (forværring af eksisterende bevægeforstyrrelser)
Det reproduktive system og mammae Blødningsforstyrrelser, Vaginal candidiasis
Hud og subkutane væv Chloasma
Vaskulære sygdomme Hypertension
 • Cerebrovaskulære hændelser, hypertriglycæridæmi, ændringer i glucosetolerancen, levertumorer og chloasma er generelt set hos kvinder, der anvender p-piller af kombinationstypen. Desuden er der rapporteret tilfælde af systemisk lupus erythematosus, herpes gestationis, Crohns sygdom, iskæmisk colitis, porfyri, hæmolytisk uræmisk syndrom, Sydenhams chorea, otosklerose-relateret nedsat hørelse, colitis ulcerosa og livmoderhalskræft, men sammenhængen med p-pillebrug er ikke entydig.
 • Der er blevet indberettet forekomster af meningeomer (enkelte og multiple) i forbindelse med anvendelsen af cyproteron, især ved høje doser på 25 mg og derover og i længere tid. Hvis en patient diagnosticeres med meningeom, skal alle behandlinger, der indeholder cyproteron, som en sikkerhedsforanstaltning afbrydes.
 • Hos kvinder med hereditært angioødem kan eksogene østrogener forårsage eller forværre symptomerne.

Interaktioner

CYP3A4 induktorer og hæmmere 

Hormonale kontraceptiva metaboliseres bl.a. via CYP3A4 og kombination med induktorer og hæmmere af dette enzym kan påvirke omsætningen. 

 • Induktorer af CYP3A4 kan øge metaboliseringshastigheden, hvilket kan medføre gennembrudsblødning eller nedsat antikonceptionel virkning. CYP3A4-induktorer er fx visse antiepileptika (bl.a phenytoin, carbamazepin, perampanel, topiramat), visse antibiotika (bl.a. rifampicin, rifabutin), bosentan, modafinil, nevirapin og naturlægemidler indeholdende perikon - se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Potente hæmmere af CYP3A4 kan øge plasmakoncentration. Dette kan muligvis øge risikoen for bivirkninger. Potente hæmmere er fx azol-antimykotika (voriconazol mm.), verapamil, makrolider (fx clarithromycin, erythromycin), diltiazem og grapefrugtjuice - se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

 

Proteasehæmmere 

Der er set øget metabolisme og reduktion af plasmakoncentrationen af hormonelle kontraceptiva og ritonavir. Sandsynligvis via øget glukuronidering. Risiko for gennembrudsblødning og nedsat antikonceptionel virkning. Flere andre proteasehæmmere kan desuden i varierende grad påvirke metaboliseringen af hormonelle kontraceptiva gennem påvirkning af CYP3A4. Alternativ kontraceptionsmetode bør overvejes.  

 

CYP3A4 substrater 

Metaboliseringen af visse andre CYP3A4 substrater kan nedsættes (muligvis pga. kompetitiv hæmning). Dosisjustering kan være nødvendig. Det gælder bl.a. ciclosporin. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet

 

CYP1A2 og CYP2C19 substrater 

Ethinylestradiol hæmmer CYP1A2 og CYP2C1, hvilket kan føre til øget plasmakoncentration for substrater af disse enzymer. Det gælder bl.a. clozapin og tizanidin, hvor dosisjustering kan være nødvendig. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet

 

Colesevelam 

Colesevelam i kombination med orale hormonelle kontraceptiva nedsætter biotilgængeligheden af ethinylestradiol. P-piller bør derfor indtages mindst 1 time før eller 4 timer efter colesevelam.  

 

Etoricoxib 

Etoricoxib øger plasmakoncentrationen af ethinylestradiol pga. hæmning af sulfotransferaseaktiviteten. Risikoen for bivirkninger, bl.a. venøs tromboemboli, hos disponerede kvinder, kan muligvis øges.  

 

Glukokortikoider 

Hormonale kontraceptiva kan øge virkningen af glukokortikoider. Muligvis pga. en øgning af kortisol bindende globulin og følgende nedsat clearance. Dosisjustering kan være nødvendig. 

 

Lamotrigin 

Plasmakoncentrationen af lamotrigin nedsættes ved brug af hormonale kontraceptiva pga. øget glukuronidering. Dosisjustering og kontrol af plasmakoncentration kan være nødvendig. 

 

Levothyroxin 

Østrogenbehandling kan medføre reduktion af frit thyroxin samt øgning af TSH hos hypothyroide kvinder i behandling med levothyroxin. Dosisjustering kan være nødvendig. 

 

Midler til behandling af hepatitis C 

Der er set forhøjet niveau af ALAT (over 5 gang øverste normalgrænse) ved samtidig behandling med ethinylestradiol og en række antivirale midler mod hepatitis C. Det gælder glecaprevir/pibrentasvir og sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir, hvor kombination med ethinylestradiol er kontraindiceret (indtag af midler indeholdende ethinylestradiol kan genoptages 2 uger efter afsluttet behandling med de antivirale midler). 

Graviditet

Må ikke anvendes.

Baggrund: Der er ingen humane data, der tillader et meningsfyldt risikoestimat. Hæmning af maskulinering af hankøns-fostre er vist i dyreforsøg. Konstateres graviditet, seponeres behandlingen. Der er data for mange tusinde børn, der er blevet eksponerede for p-piller i 1. trimester. Der er ingen betydende overhyppighed af misdannelser ved anvendelse af gestagen i kontraceptive doser. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3711, 3966, 4098, 4099, 4100

Amning

Må ikke anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis for henholdsvis ethinylestradiol og cyproteron er 1 % og 4 %, hvilket almindeligvis er betryggende lavt. Der findes ingen data for klinisk effekt på barnet. På grund af den antiandrogene virkning frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).
Ingen karantæne ved tapning af plasma til fraktionering.

Farmakodynamik

Acne, seborré, hirsutisme og androgenbetinget alopeci kan skyldes øget sensitivitet for androgen i talgkirtler og hårsække eller højere niveauer af androgen i plasma.  

Cyproteronacetat 

 • Konkurrerende antagonist til androgenreceptoren. Forårsager tillige et fald i koncentrationen af androgen i blodet via hæmning af udskillelsen af gonadotropiner.

Ethinylestradiol 

 • Forstærker den antigonadotropiske virkning. Regulerer desuden syntesen af kønshormonbindende globulin (SHBG) i plasma. Derved reduceres frit, biologisk tilgængeligt androgen i kredsløbet.

P-pillernes kontraceptive virkning er baseret på interaktion af forskellige faktorer, hvoraf den vigtigste er hæmningen af ovulationen og ændringer i cervikalsekretionen. 

Farmakokinetik

Ethinylestradiol 

 • Biotilgængelighed ca. 60 % pga. first pass-metabolisme i tarm og lever.
 • Eliminationen er bifasisk med terminal plasmahalveringstid på 10-20 timer.
 • Udskilles gennem nyrerne og med fæces i form af metabolitter.

Cyproteronacetat 

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • Metaboliseres i leveren til 15-hydroxy-cyproteronacetat, som har en betydelig antiandrogen effekt, men lavere progesteron effekt.

Håndtering af kapsler og tabletter

overtrukne tabletter 2,0+0,035 mg, Stragen Nordic  Ingen kærv

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knusning/åbning

Må ikke knuses.

Administration

Synkes hele.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) overtrukne tabletter 2,0+0,035 mg 037214
3 x 21 stk. (blister)
98,55 1,56

Substitution

overtrukne tabletter 2,0+0,035 mg
Zyrona Orifarm Generics, Cyproteronacetat, Ethinylestradiol, overtrukne tabletter 2,0+0,035 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Overtrukne tabletter  2,0+0,035 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,7 x 5,7
overtrukne tabletter 2,0+0,035 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4098. Charlton BM, Mølgaard-Nielsen D, Svanström H et al. Maternal use of oral contraceptives and risk of birth defects in Denmark: prospective, nationwide cohort study. BMJ. 2016, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26738512 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4099. Wogelius P, Horváth-Puhó E, Pedersen L et al. Maternal use of oral contraceptives and risk of hypospadias - a population-based case-control study. Eur J Epidemiol. 2006; 21(10):777-81, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17077991 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4100. Raman-Wilms L, Tseng AL, Wighardt S et al. Fetal genital effects of first-trimester sex hormone exposure: a meta-analysis. Obstet Gynecol. 1995; 85(1):141-9, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7800312 (Lokaliseret 24. februar 2022)


1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

27.02.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...