Sprycel

L01EA02
 
 

Antineoplastisk middel. Proteinkinasehæmmer

Anvendelsesområder

 • Nyligt diagnosticeret Philadelphia-kromosompositiv (Ph+) kronisk myeloid leukæmi (CML) i den kroniske fase.
 • Kronisk, accelereret eller blastfase myeloid leukæmi (CML) med resistens eller intolerans over for tidligere behandling, inkl. imatinib.
 • Ph+ akut lymfoblastær leukæmi (ALL) og CML i lymfoid blastfase med resistens eller intolerans over for tidligere behandling.
 • Nydiagnosticeret Ph+ ALL hos børn i kombination med kemoterapi.

 

Dasatinib bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 20 mg, 50 mg, 70 mg, 100 mg eller 140 mg dasatinib. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Kronisk fase CML. Initialt 100 mg dgl. Dosis kan øges til 140 mg dgl.
 • Accelereret fase CML. Initialt 140 mg dgl. Dosis kan øges til 180 mg dgl.

 

Børn 

CML og ALL: 

Legemsvægt  

Daglig initialdosis  

Evt. dosisøgning til*  

> 45 kg 

100 mg 

120 mg 

30-45 kg 

70 mg 

90 mg 

20-30 kg 

60 mg 

70 mg 

10-20 kg 

40 mg 

50 mg 

* Dosisøgning anbefales ikke ved ALL, da dasatinib her administreres i kombination med kemoterapi.  

 

Bemærk: 

 • Dosis justeres i forhold til respons og tolerabilitet, se produktresume.
 • Tabletterne skal synkes hele.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 1år.

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed tilrådes. 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Behandlingen bør seponeres ved neutrofiltal < 0,5 x 109/l (kronisk fase eller accelereret fase og blastkrise), trombocyttal < 50 x 109/l (kronisk fase) eller 10 x 109/l (accelereret fase og blastkrise). Blodbilledet bør kontrolleres ugentligt de første 2 måneder og derefter mindst hver måned.
 • QT-forlængelse.
 • Reaktivering af hepatitis B kan forekomme.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Blødning, Knoglemarvsdepression.
Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Opkastning.
Kraftesløshed, Temperaturstigning.
Ansigtsødem.
Infektioner.
Smerter i ekstremiteter.
Hovedpine.
Dyspnø, Pleuraekssudat.
Hududslæt.
Perifere ødemer.
Almindelige (1-10 %) Neutropeni.
Arytmier, Hjerteinsufficiens, Palpitationer, Perikardieansamling.
Tinnitus.
Synsforstyrrelser, Øjentørhed.
Dyspepsi, Enterocolitis, Gastro-intestinal blødning, Obstipation, Smagsforstyrrelser.
Kulderystelser, Mucositis, Svimmelhed.
Urticaria.
Infektion i øvre luftveje, Sepsis.
Forhøjet serum-urat, Vægtændring.
Nedsat appetit.
Artralgi, Muskelkramper, Muskelsvaghed, Myalgi.
Neuropati.
Depression, Døsighed, Søvnløshed.
Brystsmerter.
Hoste, Lungeødem, Pneumoni, Pneumonitis.
Acne, Alopeci, Dermatitis, Hudkløe, Rødme, Tør hud, Øget svedtendens.
Hypertension, Pulmonal hypertension.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Lymfadenopati, Lymfopeni.
Angina pectoris, Kardiomegali, Myokardieinfarkt, Pericarditis.
Høretab.
Hypotyroidisme.
Conjunctivitis, Sløret syn.
Pancreatitis.
Balanceforstyrrelser.
Cholecystitis, Hepatitis, Kolestase.
Allergiske reaktioner.
Forhøjet gamma-glutamyltransferase - GGT, Forlænget QT-interval.
Dehydrering, Hyperkolesterolæmi.
Artritis, Osteonekrose, Rhabdomyolyse.
Tumorlysesyndrom.
Hukommelsesbesvær, Tremor.
Angst, Følelsesmæssig labilitet, Konfusion.
Nyresvigt.
Gynækomasti.
Astma, Bronkospasme.
Fotosensibilitet, Palmar-plantar erytrodysæstesi, Sårdannelse.
CNS-blødning, Hypotension, Synkope, Tromboflebitis, Trombose.
Sjældne (0,01-0,1 %) Pure Red Cell Aplasia  (PRCA).
Hjertestop, Myocarditis.
Hypertyroidisme, Thyroideapåvirkning, Væksthæmning.
Opticus neuritis.
Fistler, Ileus.
Fibrose.
Anafylaktisk reaktion.
Forlænget PR-interval.
Diabetes.
Kramper.
Ataksi, Gangforstyrrelser.
Spontan abort.
Demens.
Adult Respiratory Distress Syndrome  (ARDS).
Cerebral iskæmi, Dyb venetrombose, Emboli, Kutan vasculitis, Lungeemboli.
Ikke kendt Atrieflagren, Atrieflimren.
Stevens-Johnsons syndrom.
Nefrotisk syndrom.
Interstitiel lungesygdom.
Trombotisk mikroangiopati.

Interaktioner

 • Potente CYP3A4-hæmmere (fx clarithromycin, erythromycin, itraconazol, ritonavir) og grapefrugtjuice kan øge plasmakoncentrationen af dasatinib. Samtidig administration bør undgås. Hvis samtidig administration er nødvendig skal dosis af dasatinib nedsættes, se produktresume.
 • Rifampicin nedsætter AUC for dasatinib med 82%. En lignende effekt kan forventes af andre CYP3A4-induktorer (fx dexamethason, phenytoin, carbamazepin, phenobarbital og naturlægemidler med perikon), se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet. Samtidig anvendelse bør undgås.
 • H2-blokkere og syrepumpehæmmere kan nedsætte plasmakoncentrationen af dasatinib, hvorfor samtidig anvendelse bør undgås.
 • Samtidig indgift af antacida med aluminium- eller magnesiumhydroxid nedsætter AUC for dasatinib med ca. 55%, hvorfor indgift bør være forskudt med 2 timer.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

Se også Klassifikation - graviditet

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder og mænd skal anvende sikker antikonception under behandlingen. 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.
På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Hæmmer den på Philadelphiakromosomet onkogene BCR/ABL-inducerede tyrosinkinaseaktivitet.

Farmakokinetik

 • Samtidig fødeindtagelse øger biotilgængeligheden med 14-21%.
 • Metaboliseres overvejende i leveren via CYP3A4.
 • Plasmahalveringstid 5-6 timer.
 • 0,1% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Dasatinibfilmovertrukne tabletter  20 mgfilmovertrukne tabletter  50 mgfilmovertrukne tabletter  70 mgfilmovertrukne tabletter  100 mgfilmovertrukne tabletter  140 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 20 mg, filmovertrukne tabletter 50 mg, filmovertrukne tabletter 70 mg, filmovertrukne tabletter 100 mg, filmovertrukne tabletter 140 mg
Andre:
Lactose : filmovertrukne tabletter 20 mg, filmovertrukne tabletter 50 mg, filmovertrukne tabletter 70 mg, filmovertrukne tabletter 100 mg, filmovertrukne tabletter 140 mg
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 20 mg, filmovertrukne tabletter 50 mg, filmovertrukne tabletter 70 mg, filmovertrukne tabletter 100 mg, filmovertrukne tabletter 140 mg

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) filmovertrukne tabletter 20 mg 052305
60 stk.
16.543,15 275,72 1.378,60
(BEGR) filmovertrukne tabletter 20 mg 190440
60 stk. (Paranova)
20.191,85 336,53 1.682,65
(BEGR) filmovertrukne tabletter 50 mg 038490
60 stk. (Abacus)
36.331,85 605,53 1.211,06
(BEGR) filmovertrukne tabletter 50 mg 052333
60 stk.
33.069,50 551,16 1.102,32
(BEGR) filmovertrukne tabletter 50 mg 599448
60 stk. (Paranova)
36.331,85 605,53 1.211,06
(BEGR) filmovertrukne tabletter 70 mg 052360
60 stk.
33.069,50 551,16 787,37
(BEGR) filmovertrukne tabletter 70 mg 375035
60 stk. (Orifarm)
37.529,95 625,50 893,57
(BEGR) filmovertrukne tabletter 70 mg 496057
60 stk. (Paranova)
37.676,85 627,95 897,07
(BEGR) filmovertrukne tabletter 100 mg 030325
30 stk.
33.069,50 1.102,32 1.102,32
(BEGR) filmovertrukne tabletter 140 mg 590011
30 stk.
33.069,50 1.102,32 787,37

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  20 mg

Præg:
BMS, 527
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,6 x 5,6
filmovertrukne tabletter 20 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  50 mg

Præg:
BMS, 528
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,8 x 10,8
filmovertrukne tabletter 50 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  70 mg

Præg:
BMS, 524
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,7 x 8,7
filmovertrukne tabletter 70 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  100 mg

Præg:
BMS, 852, 100
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,1 x 14,7
filmovertrukne tabletter 100 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  140 mg

Præg:
BMS, 857, 140
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 10,9 x 10,9
filmovertrukne tabletter 140 mg
 
 
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)


4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 7. februar 2019)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 4. marts 2019)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 16. juni 2017)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 2. januar 2017)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 11. juli 2019)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 20. maj 2016)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 20. maj 2016)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15120665 (Lokaliseret 6. juni 2016)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 11. juli 2019)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11476352 (Lokaliseret 20. maj 2016)

 
 

Revisionsdato

28.06.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. oktober 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...