Androcur®

Androcur Depot
G03HA01
 
 
Antiandrogen med steroidstruktur, hæmmer virkningen af androgener på receptorplan. Har tillige gestagen effekt.

Anvendelsesområder

 • Prostatacancer
 • Mandlig hyperseksualitet
 • Nedsættelse af kønsdriften hos mænd ved seksuel afvigelse, hvor andre interventioner er uhensigtsmæssige.

Behandlingen bør forestås af læger med særligt kendskab til disse sygdomme og deres behandling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 50 mg (delekærv) cyproteronacetat.
Androcur®-Depot, injektionsvæske. 1 ml indeholder 100 mg cyproteronacetat. 

Doseringsforslag

Prostatacancer 

 • Oralt. Kan på speciel indikation anvendes som oral monoterapi. Voksne. 200-300 mg i døgnet fordelt på 2-3 doser.
 • Parenteralt. Voksne. 300 mg 1 gang om ugen dybt i.m.

 

Hyperseksualitet og nedsættelse af kønsdriften 

 • Oralt. Voksne. 50 mg 2 gange dgl. Om nødvendigt kan dosis forbigående øges til 200-300 mg dgl. fordelt på 2-3 doser. Ved tilfredsstillende effekt foretages gradvis dosisreduktion på 25-50 mg dgl. med nogle ugers interval, indtil lavest mulige terapeutisk virkende dosis opnås. Vedligeholdelsesdosis: 25-50 mg 2 gange dgl.
 • Parenteralt. Voksne. 300 mg dybt i.m. hver 10.-14. dag. Dosis kan evt. øges til 600 mg hver 10.-14. dag. Ved tilfredsstillende effekt bør dosisreduktion foretages.

 

Bemærk:  

 • Tabletterne tages med et glas vand
 • Tablet kan opslæmmes i vand
 • Tages med et glas vand
 • Injektionsvæsken skal indgives langsomt.
 • Ændringer i dosis eller seponering bør foregå gradvist.

 

Seponering

Ved oral behandling nedtrappes dosis gradvist med 25-50 mg dgl. med nogle ugers interval. 

Kontraindikationer

 • Akutte og kroniske leversygdomme
 • Levertumorer
 • Kroniske sygdomme med kakeksi (bortset fra prostatacancer)
 • Svær depression
 • Diabetes mellitus med angiopati
 • Tromboemboliske sygdomme
 • Seglcelleanæmi
 • Tidligere eller aktuel meningeom
 • Dubin-Johnsons eller Rotors syndrom.

Forsigtighedsregler

 • Patienter under androgen deprivationsbehandling kan opleve metaboliske ændringer (fx glucoseintolerans).
 • Da cyproteron kan medføre træthed, tilrådes forsigtighed ved bilkørsel og betjening af maskiner.

 

Monitorering 

 • Leverfunktionen kontrolleres før behandlingsstart, regelmæssigt under behandlingen samt ved tegn på leverpåvirkning.
 • Hæmoglobin kontrolleres under behandlingen (anæmi er forekommet).
 • Binyrebarkfunktionen bør kontrolleres regelmæssigt pga. risiko for hæmning af binyrebarkfunktionen - særligt ved høje doser eller langtidsbehandling.
 • Øget kontrol anbefales ved diabetes, da justering af den antidiabetiske behandling kan være nødvendig.
 • Patienten bør overvåges for meningeomer under behandlingen.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Det reproduktive system og mammae Erektil dysfunktion, Hæmning af spermatogenese  (reversibel) Nedsat libido
Almindelige (1-10 %)
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Lever og galdeveje Hepatotoksicitet  (medførende hepatitis, icterus og leversvigt)*
Undersøgelser Vægtændring
Psykiske forstyrrelser Depression  (forbigående) Rastløshed
Det reproduktive system og mammae Gynækomasti
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø**
Hud og subkutane væv Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Hedeture
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hud og subkutane væv Hududslæt
Sjældne (0,01-0,1 %)
Immunsystemet Allergiske reaktioner
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Meningeom
Meget sjældne (< 0,01 %)
Lever og galdeveje Levertumorer  (benigne og maligne)
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Anæmi, Hæmoragi  (sekundært til levertumor)
Knogler, led, muskler og bindevæv Osteoporose

* Dosisafhængig og kan opstå efter måneders behandling. 

** Kan ses ved højdosisbehandling. 

 

 • Meningeomer er set i forbindelse med behandlingen, særligt ved doser på 25 mg dgl. og derover. Risikoen stiger med stigende kumulative doser (fx ved langvarig anvendelse eller kortvarig anvendelse af høje daglige doser) og falder efter seponering. Ved forekomst af meningeomer seponeres behandlingen permanent.
 • Injektionsvæske. Vasovagale reaktioner (fx utilpashed, hyperhidrose, svimmelhed, paræstesi eller synkope) kan opstå pga. mikroembolier, hvis der injiceres for hurtigt.

Interaktioner

 • Virkningen kan reduceres af alkohol.
 • Stærke CYP3A4-hæmmere (fx ketoconazol, itraconazol, clotrimazol og ritonavir) kan hæmme metabolismen af cyproteronacetat.
 • Modsat kan CYP3A4-inducere (fx rifampicin, phenytoin og perikon) reducere plasmaniveauet af cyproteronacetat.

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Kompetitiv androgenreceptorantagonist. Har desuden en antigonadotropisk virkning, der medfører en reduktion i testosteronsyntesen i testes. Libido, potens og gonadefunktionen hæmmes reversibelt. Let øget prolaktinniveau ved højere doser forekommer. 

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • Oralt: Maksimal plasmakoncentration efter ca. 3 timer.
 • Parenteralt (i.m.-injektion): Maksimal plasmakoncentration efter 2-3 døgn pga. depotvirkning efter i.m. injektion.
 • Metaboliseres i leveren til 15-hydroxy-cyproteronacetat.
 • Plasmahalveringstid 2-3 døgn.
 • Udskilles gennem nyrerne og med galden.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Forligelighed ved injektion: Bør ikke blandes med andre lægemidler eller injektionsvæsker. 

Håndtering af kapsler og tabletter

tabletter 50 mg, Bayer (Orifarm)  kærv: ikke oplyst
tabletter 50 mg, Bayer  kærv: ikke oplyst

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Tages umiddelbart efter et måltid.

Administration

Tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Tilskud

Tabletter 

 • Klausuleret tilskud til behandling af mandlig hyperseksualitet, når behandlingen varetages af specialist på området, og andre behandlingsmuligheder er vurderet uegnede eller utilstrækkelige.
 • En betingelse for at opnå tilskud er, at lægen har skrevet ”Tilskud” på recepten.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) tabletter 50 mg  (Orifarm) 046087
50 stk. (blister)
508,90 10,18 20,36
(B) tabletter 50 mg 570575
50 stk. (blister)
510,25 10,21 20,41
(B) injektionsvæske, opl. 100 mg/ml 508829
3 x 3 ml
413,95 45,99 45,99
 
 

Revisionsdato

20.10.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...