Targin depottabletter

N02AA55
 
 

Semisyntetisk opioidagonist (oxycodon) kombineret med opioidantagonist (naloxon). 

 

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Vær opmærksom på bl.a. dosisreduktion hos ældre. Afvent virkning af tabletter/kapsler før næste dosis gives. Læs mere

 

Anvendelsesområder

Moderate til stærke smerter

Depottabletterne kan ikke anvendes til akutte smerter eller "smertegennembrud" hos patienter med kroniske smerter. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Depottabletter. 1 depottablet (filmovertrukken) indeholder 

 • 5 mg oxycodonhydrochlorid og 2,5 mg naloxonhydrochlorid
 • 10 mg oxycodonhydrochlorid og 5 mg naloxonhydrochlorid
 • 20 mg oxycodonhydrochlorid og 10 mg naloxonhydrochlorid
 • 40 mg oxycodonhydrochlorid og 20 mg naloxonhydrochlorid.

Doseringsforslag

Ikke tidligere opioidbehandlede 

 • Voksne. Sædvanligvis 5+2,5 mg hver 12. time, stigende efter behov. Doseres ikke oftere end hver 12. time. Den maksimale døgndosis er 80+40 mg.
 • Ældre. Dosis bør nedsættes.

Bemærk 

 • Depottabletterne skal synkes hele med et glas vand.
 • Depottabletterne må ikke tygges eller knuses.
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Erfaring savnes vedr. børn.
 • Matriksen i depottabletterne udskilles i tabletlignende form med fæces.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Forsigtig dosistitrering, anvend evt. lavere dosis. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Oxycodon og naloxon metaboliseres i leveren. Naloxon påvirkes i højere grad end oxycodon. Kontraindiceret ved moderat til stærkt nedsat leverfunktion. Forsigtighed ved let nedsat leverfunktion, se Nedsat leverfunktion, Opioider.  


Se endvidere

Seponering

Stop af behandling

Ved seponering efter længerevarende behandling aftrappes med 10-25 % af døgndosis med 1-2 ugers mellemrum, således at de største reduktioner sker først, og at man går langsommere frem sidst i udtrapningen. Se endvidere Opioider (iatrogen afhængighed).  

Kontraindikationer

 • Svær respirationsdepression
 • Paralytisk ileus eller gastro-intestinal obstruktion.
 • Samtidig behandling med MAO-hæmmere samt behandling med irreversible MAO-hæmmere (isocarboxazid) inden for 14 dage, inden behandling med oxycodon påbegyndes, se Interaktioner.

Forsigtighedsregler

 • Nedsat lungefunktion
 • Forhøjet intrakranielt tryk
 • Hypotension i forbindelse med hypovolæmi
 • Prostatahypertrofi
 • Hypotyroidisme
 • Pancreatitis
 • Bør undgås ved svær overfølsomhedsreaktion på andre opioider. Egentlig allergi er dog yderst sjælden.
 • Samtidig behandling med MAO-hæmmere og behandling med irreversible MAO-hæmmere inden for 14 dage.
 • Overvej at sænke den totale opioiddosis hos patienter med central søvnapnø (CSA), da risikoen for CSA er dosisafhængig.
 • Risikoen for fysisk og psykisk afhængighed skal haves in mente.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Hvis der gentagne gange er behov for at øge dosis for at opretholde effekten, bør behandlingen revurderes.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Overdosering
Depotpræparater bør ikke doseres oftere end anbefalet. Der gives oxycodon depottabletter 5 mg x 4 til dement ældre patient, selvom anbefalingen lyder dosering hver 12. time. Indlæggelse. Der gives antidot i form af naloxon
Dobbeltordination. Man overså, at patienten i forvejen fik anden behandling med respirationsdæmpende effekt i fast eller varierende dosering. Overdosering. Indlæggelse på intensiv afdeling.
Manglende dosisreduktion til ældre. Overdosering. Påvirket bevidsthed, respirationsstop.
Overset nyreinsufficiens. Ingen dosistilpasning som følge af monitorering af nyrefunktion. Pneumoni, relateret til dårlig ventilation ved morfinoverdosering.
Ukorrekt håndtering
Fast smertebehandling med depotpræparater gives fejlagtigt kun som p.n. Patienten bliver ikke smertedækket optimalt og risikoen for komplikationer øges (gennembrudssmerter, delir hos ældre mm.). Indlæggelse på grund af smerter.
Forvekslinger (fx styrker, dosis, enheder, præparat)
Forveksling af styrker. Der udleveres depottabletter 40 mg i stedet for depottabletter 5 mg. Bevidstløshed, kramper.
Fejl ved skift mellem opioider
Manglende seponering af orale opioider på trods af ordination af plaster. Overdosering. Død.
Overdosering ved ændring af smertebehandling, fordi de forskellige rene agonister ikke er ækvipotente. Fx blev det ikke overvejet eller oplyst, at tabletter 20 mg/dgl. morphin svarer til 10 mikrogram/t buprenorphin plaster. Der blev påsat et for kraftigt plaster (20 mikrogram/t). Bevidsthedspåvirkning.
Oxycodon kapsler/tabletter og depottabletter substitueres, selvom de ikke er ækvipotente. Døgndosis af depotpræparater bør reduceres til 60-80% af tilsvarende dosis ved kortidsvirkende opioid. Respirationsdepression på grund af overdosering. Indlæggelse.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Dyspepsi, Flatulens, Hikke, Kvalme, Mundtørhed, Obstipation, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Humørforstyrrelser Døsighed, Søvnløshed
Nyrer og urinveje Dysuri
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hudreaktioner, Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Hedeture
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Angina pectoris Palpitationer
Øre og labyrint Høretab
Det endokrine system Hypogonadisme
Øjne Synsforstyrrelser
Mave-tarm-kanalen Ileus, Stomatitis Meteorisme, Orale ulcera, Smagsforstyrrelser, Synkebesvær
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Letargi Kulderystelser
Immunsystemet Hypersensitivitet
Undersøgelser Forhøjede leverenzymer, Vægttab
Metabolisme og ernæring Dehydrering Tørst
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper, Muskelkramper, Øget muskeltonus Myalgi
Nervesystemet Dystoni, Koordinationsbesvær, Migræne, Tremor
Psykiske forstyrrelser Agitation, Angst, Depression, Koncentrationsbesvær, Konfusion, Nervøsitet, Talebesvær Rastløshed
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter, Nedsat libido
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø Hoste, Rhinoré
Hud og subkutane væv Tør hud
Vaskulære sygdomme Hypertension, Hypotension, Perifere ødemer, Synkope Vasodilatation
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hjerte Takykardi
Mave-tarm-kanalen Melæna, Tandgener Gingival blødning
Lever og galdeveje Kolestase
Immunsystemet Urticaria
Undersøgelser Vægtøgning
Metabolisme og ernæring Øget appetit
Psykiske forstyrrelser Afhængighed af midlet**
Luftveje, thorax og mediastinum Gaben
Ikke kendt hyppighed
Mave-tarm-kanalen Gastro-øsofageal refluks
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Abstinenser*, Toleransudvikling
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion
Nervesystemet Paræstesier, Sedation Hyperalgesi
Psykiske forstyrrelser Aggressivitet, Eufori, Hallucinationer Mareridt
Nyrer og urinveje Urinretention
Det reproduktive system og mammae Amenoré, Erektil dysfunktion
Luftveje, thorax og mediastinum Respirationsdepression, Søvnapnø

* Kan ses ved pludselig seponering.  

** Personlig anamnese eller familieanamnese med misbrugsrelaterede lidelser (herunder alkoholmisbrug), tobaksrygere og patienter med psykiske sygdomme (fx svær depression, angst og personlighedsforstyrrelser) eller samtidig brug af psykofarmaka (bl.a. benzodiazepiner) kan have øget risiko for afhængighed. Rådføring med en misbrugsspecialist bør overvejes.  

 

Se endvidere Opioider (analgetika)

Interaktioner

Anden medicin sammen med Targin depottabletter, komb.
 • Alvorlige symptomer (fx kramper, høj feber, kredsløbsdepression, koma) ved kombination med MAO-hæmmere kan ikke udelukkes. Samtidig behandling med MAO-hæmmere og behandling med irreversible MAO-hæmmere inden for 14 dage bør undgås.
 • Virkningen af hypnotika og tricykliske antidepressiva samt antipsykotika - specielt højdosisantipsykotika - kan forstærkes.
 • Samtidig administration af oxycodon og serotoninholdige lægemidler (fx selektiv serotoningenoptagshæmmer (SSRI-præparat) eller serotonin-noradrenalingenoptagshæmmer (SNRI-præparat)), kan medføre serotoninforgiftning. Det kan være nødvendigt at reducere dosis af oxycodon hos patienter, som anvender disse lægemidler.
 • Den sederende virkning forstærkes af benzodiazepiner.
 • Bevidstheds- og respirationssvækkelse forstærkes af alkohol og barbitursyrederivater.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat.  

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 4234

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Der er ingen data for udskillelse af naloxon i modermælken. 


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.
Behandling med opioider kan udgøre en trafiksikkerhedsmæssig risiko og effekten kan ofte sidestilles med promillekørsel. Behandling med langtidsvirkende opioider anses for at være forenelige med bilkørsel så længe dosis ikke overskrider vedtagne max grænser. Der kan være behov for at nedlægge kørselsforbud i startfasen.

Se mere i trafikafsnittet under Opioider (analgetika),
i Vejledning om helbredskrav til kørekort, Styrelsen for Patientsikkerhed, August 2017 og i Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler, Sundhedsstyrelsen, 19. juni 2019. 

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (7 døgns karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Forbudt

Anvendelse af Targin medfører diskvalifikation af den sportsudøvende i konkurrencer.  

Læs mere om Doping 

Alkohol

Alkohol: Alkohol bør undgås ved behandling med Targin.Patienten kan opleve, at den sløvende virkning af Targin bliver forstærket samt en påvirkning af vejrtrækning og bevidsthed.

Alkohol bør undgås ved behandling med Targin. 

Patienten kan opleve, at den sløvende virkning af Targin bliver forstærket samt en påvirkning af vejrtrækning og bevidsthed. 

Schengen-attest (pillepas)

Schengen attest
Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Forgiftning

Farmakodynamik

Oxycodon 

 • Opioidagonist med virkning på især μ-opioidreceptorerne i CNS, men også på қ- og δ-opioidreceptorerne. Virkningsvarighed ca. 12 timer.

Naloxon  

 • Modvirker opioidinduceret obstipation, idet oxycodons virkning på opioidreceptorerne lokalt i mave-tarm-kanalen blokeres. Naloxon har ingen central effekt og påvirker derved ikke oxycodons analgetiske effekt.

Farmakokinetik

Oxycodon 

 • Biotilgængelighed 60-87 %.
 • Steady state efter 24 timer.
 • Metaboliseres i leveren hovedsageligt til inaktive metabolitter.
 • Ca. 5 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Naloxon 

 • Biotilgængelighed < 3 % pga. en udtalt first pass-metabolisme.
 • Metaboliseres i leveren til inaktive glucuronider.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
depottabletter 10+5 mg, Mundipharma  Ingen kærv
depottabletter 10+5 mg, Mundipharma (2care4)  kærv: ikke oplyst
depottabletter 10+5 mg, Mundipharma (Orifarm)  kærv: ikke oplyst
depottabletter 20+10 mg, Mundipharma  Ingen kærv
depottabletter 20+10 mg, Mundipharma (2care4)  kærv: ikke oplyst
depottabletter 40+20 mg, Mundipharma  Ingen kærv
depottabletter 5+2,5 mg, Mundipharma  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Må ikke knuses.

Administration

Synkes hele.

Må ikke tygges.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Udvalgte hjælpestoffer
depottabletter 5+2,5 mg
Naloxon (2,500 mg)
Oxycodon (5 mg)
Farve
Andre
40+20 mg
Naloxon (20 mg)
Oxycodon (40 mg)
Farve
Andre
10+5 mg
Naloxon (5 mg)
Oxycodon (10 mg)
Farve
Andre
20+10 mg
Naloxon (10 mg)
Oxycodon (20 mg)
Farve
Andre
20+10 mg  (2care4)
Naloxon (10 mg)
Oxycodon (20 mg)
Farve
Andre
10+5 mg  (2care4)
Naloxon (5 mg)
Oxycodon (10 mg)
Farve
Andre
10+5 mg  (Orifarm)
Naloxon (5 mg)
Oxycodon (10 mg)
Andre
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

Firma

Tilskud

Enkelttilskud vil normalt kunne imødekommes, forudsat følgende er opfyldt og fremgår af ansøgningen: 

 • Patientens diagnose.
 • Kort beskrivelse af patientens behov for længerevarende behandling med stærke opioider i lyset af misbrugsrisikoen.
 • Patienten skal have opioidinduceret obstipation, og der skal være forsøgt fast behandling med laksantia med utilstrækkelig effekt.
 • Behandlingsforsøgene skal beskrives.
 • Der skal være effekt af Targin på obstipationen.
 • Der skal som hovedregel være forsøgt behandling med orale depotformuleringer af morfin og oxycodon i ækvieffektive doser i forhold til det ansøgte lægemiddel. For neuropatiske smerter endvidere TCA, gabapentin og pregabalin.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(AP4) depottabletter 5+2,5 mg (kan dosisdisp.)
Targin
053211
28 stk. (blister)
147,45 5,27 78,98
(AP4) depottabletter 10+5 mg (kan dosisdisp.)
Targin
033195
28 stk. blister)
254,20 9,08 68,10
(AP4) depottabletter 20+10 mg (kan dosisdisp.)
Targin
033218
28 stk. (blister)
463,40 16,55 62,06
(AP4) depottabletter 5+2,5 mg (kan dosisdisp.)
Targin
053200
98 stk. (blister)
464,65 4,74 71,12
(AP4) depottabletter 40+20 mg (kan dosisdisp.)
Targin
053166
98 stk. (blister)
2.891,20 29,50 55,32
(AP4) depottabletter 10+5 mg (kan dosisdisp.)
Targin
033206
98 stk. (blister)
684,30 6,98 52,37
(AP4) depottabletter 20+10 mg (kan dosisdisp.)
Targin
033229
98 stk. (blister)
1.518,70 15,50 58,11
(AP4) depottabletter 10+5 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.)
Targin
096567
98 stk. (blister)
734,00 7,49 56,17
(AP4) depottabletter 20+10 mg  (2care4) (kan dosisdisp.)
Targin
033349
100 stk. (blister)
1.570,00 15,70 58,87
(AP4) depottabletter 10+5 mg  (2care4) (kan dosisdisp.)
Targin
591502
100 stk. (blister)
750,00 7,50 56,25

Foto og identifikation

Foto

Depottabletter  5+2,5 mg

Præg:
OXN, 5
Kærv: Ingen kærv
Farve: Blå
Mål i mm: 4,6 x 9,5
depottabletter 5+2,5 mg
 
 
 

Depottabletter  10+5 mg

Præg:
OXN, 10
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 4,6 x 9,5
depottabletter 10+5 mg
 
 
 

Depottabletter  20+10 mg

Præg:
OXN, 20
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 4,6 x 9,5
depottabletter 20+10 mg
 
 
 

Depottabletter  40+20 mg

Præg:
OXN, 40
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 6 x 14
depottabletter 40+20 mg
 
 
 

Referencer

4234. Jumah NA, Edwards C, Balfour-Boehm J et al. Observational study of the safety of buprenorphine+naloxone in pregnancy in a rural and remote population. BMJ Open. 2016; 6, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27799240 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

20.11.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. december 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...
 

Vil du vide mere?

 

 

Se, hvad du skal være særlig opmærksom på, når du håndterer stærk smertestillende medicin med opioder (morfin) fx smerteplaster. Filmen er fra kampagnen STOP TÆNK TJEK