Metex®

Metex Pen
L04AX03
 
 

Cytostatikum. Folsyreantagonist. 

 

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Ved Crohns sygdom, reumatologiske og dermatologiske sygdomme må dosis kun gives 1 gang om ugen. Læs mere 

 

Anvendelsesområder

Methotrexat bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til ovennævnte sygdomme og deres behandling. 

Dispenseringsform

 • Injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte. 1 injektionssprøjte indeholder 7,5 mg, 10 mg, 12,5 mg, 15 mg, 17,5 mg, 20 mg, 22,5 mg, 25 mg eller 30 mg methotrexat (som dinatriumsalt),
 • Metex® Pen, injektionsvæske, opløsning, fyldt pen. 1 pen indeholder 7,5 mg, 10 mg, 12,5 mg, 15 mg, 17,5 mg, 20 mg, 22,5 mg, 25 mg eller 30 mg methotrexat.

Doseringsforslag

Reumatoid artritis 

 • Voksne
  • Initialt 7,5 mg s.c., i.m. eller i.v. 1 gang ugentlig.
 • Ved manglende respons og god tolerans kan dosis øges trinvis med 2,5 mg hver 2. uge til højst 25 mg 1 gang ugentlig.
 • Doser over 20 mg/uge kan være forbundet med øget toksicitet, især knoglemarvsdepression.
 • Behandlingsrespons kan forventes efter 4-8 uger.
 • Når ønsket effekt er nået, reduceres dosis gradvis til lavest effektive vedligeholdelsesdosis.

 

Polyartikulær juvenil idiopatisk artritis 

 • Børn og unge 3-16 år
  • 10-15-mg/m2 s.c. eller i.m. 1 gang ugentlig.
  • Dosis kan om nødvendigt øges til 20 mg/m2 1 gang ugentlig.
 • Erfaring savnes vedr. i.v. administration til børn og unge.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 3 år.

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

 

Psoriasis og psoriasis artritis 

 • Voksne
  • Parenteral testdosis på 5-10 mg anbefales en uge før behandlingsstart.
  • Initialt 7,5 mg s.c., i.m. eller i.v. 1 gang ugentlig. Dosis kan trinvis øges til højst 25 mg 1 gang ugentlig.
 • Doser over 20 mg/uge kan være forbundet med øget toksicitet, især knoglemarvsdepression.
 • Behandlingsrespons kan forventes efter 2-6 uger.
 • Når ønsket effekt er nået, reduceres dosis gradvis til lavest effektive vedligeholdelsesdosis.

 

Crohns sygdom 

 • Voksne
  • Initialt 25 mg s.c., i.m. eller i.v. 1 gang ugentlig.
  • Behandlingsrespons kan forventes efter 8-12 uger.
  • Vedligeholdelsesdosis. 15 mg s.c., i.m. eller i.v. 1 gang ugentlig.
 • Erfaring savnes vedr. børn.

 

Bemærk: 

 • Methotrexat kan kombineres med 1 mg folsyre dgl. undtagen på methotrexatdagen, eller 5-10 mg en gang ugentligt. Derved nedsættes risikoen for gastro-intestinale gener, uden at den kliniske effekt påvirkes.
 • Firmaet har pr. 8. februar 2022 gjort opmærksom på, at der på markedet kan være penne med forskellige farvekoder til at identificere samme dosis, da man fremadrettet laver pennene med nye farvekoder.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-20 ml/min.

  Elimination af methotrexat er nedsat, da det hovedsageligt udskilles gennem nyrerne. 

Dosisjustering

 • GFR 20-50 ml/min.

  Dosis nedsættes til 50 % af normaldosis. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Alkoholmisbrug
 • Aktiv infektion, fx tuberkulose, HIV eller tegn på immundefektsyndrom.
 • Eksisterende knoglemarvsinsufficiens.

Forsigtighedsregler

 • Regelmæssig monitorering af hæmatologiske parametre samt nyre- og leverfunktion tilrådes. De første 2 måneder hver 14. dag, derefter hver 8. til 12. uge.
 • Forsigtighed ved insulinafhængig diabetes, da der er registreret levercirrose uden transaminase stigninger under behandling.
 • Før behandlingsstart anbefales røntgen af thorax og hos risikopatienter tillige hepatitis B- og C-serologi.
 • Forsigtighed ved ascites og pleuraekssudat, hvor methotrexat ophobes for siden langsomt at blive afgivet til cirkulationen.
 • Orale ulcera og kendt aktiv gastro-intestinal ulcussygdom.
 • Kroniske lungelidelser
 • Methotrexat indgivet samtidig med stråleterapi øger muligvis risikoen for bløddelsnekrose og knoglenekrose.
 • Ved samtidig behandling med immunsuppresive lægemidler er der registreret progressiv multifokal leukoencefalopati (PML) med letal udgang.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Dobbeltdosering. Samtidig indgift af inj.-/inf. væske og tabletter. Orale ulcera.
Overdosering. Manglende monitorering og/eller aktion på blodprøver og nyretal. Indlæggelse. Død.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Forekomst og sværhedsgrad af bivirkninger er generelt dosisrelaterede. Doser, der overstiger 20 mg om ugen, kan være forbundet med signifikant stigning i toksicitet, især knoglemarvssuppression.  

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Blod og lymfesystem Leukopeni, Trombocytopeni
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter, Stomatitis Diarré, Kvalme, Opkastning, Orale ulcera
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed, Utilpashed
Undersøgelser Forhøjede leverenzymer, Forhøjet bilirubin, Forhøjet plasma-kreatinin
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Luftveje, thorax og mediastinum Hoste
Hud og subkutane væv Alopeci
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Agranulocytose, Anæmi, Knoglemarvsdepression, Pancytopeni
Øjne Conjunctivitis
Infektioner og parasitære sygdomme Herpes zoster
Nervesystemet Paræstesier
Psykiske forstyrrelser Døsighed
Luftveje, thorax og mediastinum Interstitiel pneumonitis
Hud og subkutane væv Erytem, Fotosensibilitet, Sårdannelse Hudkløe, Hududslæt
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Lymfom
Mave-tarm-kanalen Gastro-intestinal blødning, Pancreatitis Gastroenteritis
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Sårhelingskomplikationer
Lever og galdeveje Biliær cirrose, Fedtlever, Hepatotoksicitet, Leverfibrose
Immunsystemet Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion, Immunsuppression, Stevens-Johnsons syndrom Urticaria
Infektioner og parasitære sygdomme Infektioner
Undersøgelser Nedsat plasma-albumin
Metabolisme og ernæring Diabetes
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Osteoporose Myalgi
Nervesystemet Hemiparese
Psykiske forstyrrelser Depression, Konfusion
Nyrer og urinveje Akut nefropati, Anuri, Hæmaturi, Nyresvigt, Oliguri Cystitis, Dysuri
Det reproduktive system og mammae Vaginal ulceration, Vaginitis, Vandladningsbesvær
Luftveje, thorax og mediastinum Lungefibrose, Pleuraekssudat
Hud og subkutane væv Toksisk epidermal nekrolyse (TEN) Hudnoduli, Pigmentforandringer i huden
Vaskulære sygdomme Vasculitis
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Megaloblastisk anæmi
Øjne Retinal blodprop, Synsforstyrrelser
Mave-tarm-kanalen Melæna Tandkødsbetændelse
Lever og galdeveje Hepatitis
Infektioner og parasitære sygdomme Sepsis
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Atypisk femurfraktur
Undersøgelser Forhøjet serum-urat Forhøjet plasma-carbamid og -kreatinin
Nervesystemet Afasi, Leukoencefalopati, Parese
Graviditet, puerperium og den perinatale periode Spontan abort
Psykiske forstyrrelser Dysartri, Humørforstyrrelser, Kognitiv dysfunktion
Nyrer og urinveje Azotæmi
Det reproduktive system og mammae Oligospermi Menstruationsforstyrrelser
Luftveje, thorax og mediastinum Respirationsstop Pharyngitis
Hud og subkutane væv Erythema multiforme, Purpura Acne, Negleforandringer
Vaskulære sygdomme Hypotension, Lungeemboli, Tromboemboli
Meget sjældne (< 0,01 %)
Blod og lymfesystem Aplastisk anæmi, Eosinofili, Hypoglobulinæmi, Neutropeni
Hjerte Pericarditis, Perikardieansamling
Øjne Forbigående blindhed, Retinopati, Synstab Blefaritis, Fotofobi, Tåreflåd
Mave-tarm-kanalen Hæmatemese Smagsforstyrrelser
Lever og galdeveje Levercellenekrose, Leverinsufficiens
Immunsystemet Periorbitalt ødem
Infektioner og parasitære sygdomme CMV-infektion, Herpesvirusinfektioner, Hudinfektion, Kryptokokinfektion, Svampeinfektioner Negleinfektion
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Forlænget anovulation efter behandling
Metabolisme og ernæring Lipodystrofi  (på injektionsstedet)
Nervesystemet Aseptisk meningitis  (fx paralyse, opkastning), Hypæstesi, Myasteni, Neuralgi  (kranienerver)
Graviditet, puerperium og den perinatale periode Fosterdød
Psykiske forstyrrelser Søvnløshed
Nyrer og urinveje Proteinuri
Det reproduktive system og mammae Gynækomasti, Hæmning af spermatogenese, Impotens, Infertilitet Nedsat libido, Udflåd
Luftveje, thorax og mediastinum Astma, Dyspnø, Interstitiel lungesygdom, Lungeødem, Pneumoni
Hud og subkutane væv Teleangiektasi
Ikke kendt hyppighed
Mave-tarm-kanalen Peritonitis, Tarmperforation Glossitis
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Hypoxi Kulderystelser
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Arachnoiditis, Neurotoksicitet Nekrose på indstiksstedet
Knogler, led, muskler og bindevæv Kæbeosteonekrose  (sekundært til lymfoproliferative sygdomme)
Nervesystemet Ataksi, Benign intrakraniel trykstigning, Bevidsthedstab, Paraplegi
Psykiske forstyrrelser Demens
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter
Hud og subkutane væv Dermatitis, Eksfoliativ dermatitis, Lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer - DRESS
Vaskulære sygdomme Pulmonal blødning, Ødemer

Der er indberettet tilfælde af progressiv multifokal leukoencefalopati (PML) hos patienter, der får methotrexat, hovedsagelig i kombination med andre immunsuppressive lægemidler. PML kan være dødeligt og bør overvejes ved differentialdiagnosticering af immunsvækkede patienter med nye eller forværrede neurologiske symptomer. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Metex®
 • Probenecid og trimethoprim kan øge koncentrationen af methotrexat, og kombinationen bør undgås.
 • Leverfunktionen bør nøje overvåges ved samtidig behandling med andre potentielt levertoksiske midler, fx azathioprin, leflunomid, retinoider og sulfasalazin.
 • Samtidig administration af dinitrogenoxid kan medføre øget toksicitet som fx myelosuppression og stomatit og bør undgås.

Graviditet

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes.
 • Psoriasis og reumatoid artritis: Kvinder må ikke blive gravide under behandlingen. Se endvidere Methotrexat og immunosuppressiva mod psoriasis.
 • Maligne sygdomme: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning.
  Se også Antineoplastiske midler.

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 691, 692, 2302, 2304, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder skal anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst 6 måneder herefter. 

 

Produktresumeét angiver derudover, at mænd skal anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst 3 måneder herefter. Denne forholdsregel for mænd synes baseret på teoretiske overvejelser om det aktive lægemiddelstofs egenskaber. Der er ikke humane data, som understøtter anbefalingen. 

Referencer: 1550, 3966, 5805

Amning

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er < 1 %. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Doping

Ingen restriktioner

Ingen restriktioner 

Læs mere om Doping 

Alkohol

Alkohol: Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Metex®. Der er potentiel risiko for additive hepatotoksiske virkninger.

Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Metex®.  

Der er potentiel risiko for additive hepatotoksiske virkninger. 

Forgiftning

Farmakodynamik

Blokerer cellens metabolisme på flere områder. Bindes til dihydrofolsyrereduktase og blokerer derved folsyrereduktionen til tetrahydrofolat (calciumfolinat), som er nødvendig for purin- og pyrimidinbiosyntesen. Det omdannes endvidere i cellen til en polyglutamatform, der hæmmer en række enzymatiske processer i nukleinsyrestofskiftet. Methotrexat virker mest effektivt på prolifererende celler og celler, der omsættes hurtigt, fx i epidermis og mave-tarm-kanal. 

Farmakokinetik

 • Diffunderer let ud i vævene med højeste koncentrationer i lever, nyrer og milt.
 • Bindes reversibelt i pleuraekssudater og ascites, og udskillelsen kan herved forsinkes betydeligt. (Halveringstiden kan være forlænget op til 4 gange den normale længde).
 • Terminal plasmahalveringstid i 6-7 timer med betydelig variation (3-17 timer).
 • 80-90 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • 5-20 % udskilles med galden. Der er udtalt enterohepatisk cirkulation.
 • Oral administration: Biotilgængelighed ca. 70 % ved lavdosis, mindre ved højere doser, dog med stor individuel variation.
 • Parenteral administration: Biotilgængelighed ved i.v., i.m. og s.c. administration er tæt på 100 %.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af methotrexat bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(A) injektionsvæske, opl. i pen 7,5 mg
Metex Pen
449941
1 stk.
214,40 214,40 71,47
(A) injektionsvæske, opl. i pen 7,5 mg
Metex Pen
149049
4 stk.
807,15 201,79 67,26
(A) injektionsvæske, opl. i pen 10 mg
Metex Pen
381420
1 stk.
230,45 230,45 57,61
(A) injektionsvæske, opl. i pen 10 mg
Metex Pen
178209
4 stk.
871,25 217,81 54,45
(A) injektionsvæske, opl. i pen 10 mg  (2care4)
Metex Pen
432744
4 stk.
834,00 208,50 52,13
(A) injektionsvæske, opl. i pen 10 mg  (Orifarm)
Metex Pen
050234
4 stk.
833,00 208,25 52,06
(A) injektionsvæske, opl. i pen 10 mg  (Medartuum)
Metex Pen
517376
4 stk.
834,50 208,63 52,16
(A) injektionsvæske, opl. i pen 12,5 mg
Metex Pen
471479
1 stk.
238,45 238,45 47,69
(A) injektionsvæske, opl. i pen 12,5 mg
Metex Pen
520563
4 stk.
903,25 225,81 45,16
(A) injektionsvæske, opl. i pen 15 mg
Metex Pen
476301
1 stk.
246,45 246,45 41,08
(A) injektionsvæske, opl. i pen 15 mg
Metex Pen
117831
4 stk.
935,30 233,83 38,97
(A) injektionsvæske, opl. i pen 15 mg  (2care4)
Metex Pen
111025
4 stk.
917,65 229,41 38,24
(A) injektionsvæske, opl. i pen 15 mg  (Orifarm)
Metex Pen
420866
4 stk.
916,65 229,16 38,19
(A) injektionsvæske, opl. i pen 17,5 mg
Metex Pen
466548
1 stk.
249,80 249,80 35,69
(A) injektionsvæske, opl. i pen 17,5 mg
Metex Pen
134824
4 stk.
948,65 237,16 33,88
(A) injektionsvæske, opl. i pen 17,5 mg  (2care4)
Metex Pen
572145
4 stk.
947,30 236,83 33,83
(A) injektionsvæske, opl. i pen 20 mg
Metex Pen
138608
1 stk.
274,50 274,50 34,31
(A) injektionsvæske, opl. i pen 20 mg
Metex Pen
428596
4 stk.
1.047,45 261,86 32,73
(A) injektionsvæske, opl. i pen 20 mg  (2care4)
Metex Pen
426552
4 stk.
1.026,00 256,50 32,06
(A) injektionsvæske, opl. i pen 20 mg  (Orifarm)
Metex Pen
428608
4 stk.
1.024,00 256,00 32,00
(A) injektionsvæske, opl. i pen 22,5 mg
Metex Pen
444977
1 stk.
277,80 277,80 30,87
(A) injektionsvæske, opl. i pen 22,5 mg
Metex Pen
510251
4 stk.
1.060,80 265,20 29,47
(A) injektionsvæske, opl. i pen 22,5 mg
Metex Pen
506271
6 stk.
1.582,80 263,80 29,31
(A) injektionsvæske, opl. i pen 25 mg
Metex Pen
094568
1 stk.
281,15 281,15 28,12
(A) injektionsvæske, opl. i pen 25 mg
Metex Pen
443138
4 stk.
1.074,15 268,54 26,85
(A) injektionsvæske, opl. i pen 25 mg  (2care4)
Metex Pen
170346
4 stk.
1.072,80 268,20 26,82
(A) injektionsvæske, opl. i pen 30 mg
Metex Pen
061273
1 stk.
287,85 287,85 23,99
(A) injektionsvæske, opl. i sprøjte 50 mg/ml  (7,5 mg) 
Metex
099102
6 x 0,15 ml
Udgået 02-10-2023
(A) injektionsvæske, opl. i sprøjte 50 mg/ml  (12,5 mg) 
Metex
122893
6 x 0,25 ml
Udgået 02-10-2023
(A) injektionsvæske, opl. i sprøjte 50 mg/ml  (7,5 mg) 
Metex
168453
0,15 ml
214,40 214,40 71,47
(A) injektionsvæske, opl. i sprøjte 50 mg/ml  (10 mg) 
Metex
168464
0,2 ml
230,45 230,45 57,61
(A) injektionsvæske, opl. i sprøjte 50 mg/ml  (15 mg) 
Metex
168475
0,3 ml
251,80 251,80 41,97
(A) injektionsvæske, opl. i sprøjte 50 mg/ml  (20 mg) 
Metex
168486
0,4 ml
274,50 274,50 34,31
(A) injektionsvæske, opl. i sprøjte 50 mg/ml  (25 mg) 
Metex
168497
0,5 ml
281,15 281,15 28,12
(A) injektionsvæske, opl. i sprøjte 50 mg/ml  (22,5 mg) 
Metex
193009
6 x 0,45 ml
Udgået 02-10-2023
(A) injektionsvæske, opl. i sprøjte 50 mg/ml  (20 mg) 
Metex
398640
6 x 0,4 ml
Udgået 02-10-2023
(A) injektionsvæske, opl. i sprøjte 50 mg/ml  (15 mg) 
Metex
448401
6 x 0,3 ml
Udgået 02-10-2023
(A) injektionsvæske, opl. i sprøjte 50 mg/ml  (25 mg) 
Metex
449772
6 x 0,5 ml
Udgået 02-10-2023
(A) injektionsvæske, opl. i sprøjte 50 mg/ml  (17,5 mg) 
Metex
496163
0,35 ml
Udgået 02-10-2023
(A) injektionsvæske, opl. i sprøjte 50 mg/ml  (12,5 mg) 
Metex
527696
0,25 ml
Udgået 02-10-2023
(A) injektionsvæske, opl. i sprøjte 50 mg/ml  (17,5 mg) 
Metex
548147
6 x 0,35 ml
Udgået 02-10-2023
(A) injektionsvæske, opl. i sprøjte 50 mg/ml  (10 mg) 
Metex
557915
6 x 0,2 ml
Udgået 02-10-2023
(A) injektionsvæske, opl. i sprøjte 50 mg/ml  (30 mg) 
Metex
563465
0,6 ml
287,85 287,85 23,99
(A) injektionsvæske, opl. i sprøjte 50 mg/ml  (22,5 mg) 
Metex
569769
0,45 ml
Udgået 02-10-2023

Foto og identifikation

Foto

Injektionsvæske, opl. i pen  7,5 mg

Farve: Rød
Mål i mm: 149 x 24,2
Metex® inj. væske i pen 7,5 mg
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, opl. i pen  10 mg

Farve: Grøn
Mål i mm: 149 x 24,2
Metex® inj. væske i pen 10 mg
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, opl. i pen  12,5 mg

Farve: Lyseblå
Mål i mm: 149 x 24,2
Metex® inj. væske i pen 12,5 mg
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, opl. i pen  15 mg

Farve: Lilla
Mål i mm: 149 x 24,2
Metex® inj. væske i pen 15 mg
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, opl. i pen  17,5 mg

Farve: Lyserød
Mål i mm: 149 x 24,2
Metex® inj. væske i pen 17,5 mg
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, opl. i pen  20 mg

Farve: Brun
Mål i mm: 149 x 24,2
Metex® inj. væske i pen 20 mg
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, opl. i pen  22,5 mg

Farve: Mørkegrøn
Mål i mm: 149 x 24,2
Metex® inj. væske i pen 22,5 mg
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, opl. i pen  25 mg

Farve: Blå
Mål i mm: 149 x 24,2
Metex® inj. væske i pen 25 mg
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, opl. i pen  30 mg

Farve: Orange
Mål i mm: 149 x 24,2
Metex® inj. væske i pen 30 mg
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, opl. i sprøjte  50 mg/ml  (Sprøjter i alle styrker)

Mål i mm: 74,9 x 8,1
Farvekode: Rød
Metex® inj. væske i sprøjte 7, 5 mg
 
 
 
 
Farvekode: Grøn
 
Metex® inj. væske i sprøjte 10 mg
 
 
 
 
Farvekode: Lyseblå
 
Metex® inj. væske i sprøjte 12,5 mg
 
 
 
 
Farvekode: Lilla
 
Metex® inj. væske i sprøjte 15 mg
 
 
 
 
Farvekode: Lyserød
 
Metex® inj. væske i sprøjte 17,5 mg
 
 
 
 
Farvekode: Brun
 
Metex® inj. væske i sprøjte 20 mg
 
 
 
 
Farvekode: Mørkegrøn
 
Metex® inj. væske i sprøjte 22,5 mg
 
 
 
 
Farvekode: Blå
 
Metex® inj. væske i sprøjte 25 mg
 
 
 
 
Farvekode: Orange
 
Metex® inj. væske i sprøjte 30 mg
 
 
 
 
 

Referencer

5805. Grosen A, Bellaguarda E, Nersting J. Low-dose Methotrexate Therapy Does Not Affect Semen Parameters and Sperm DNA. Inflamm Bowel Dis. 2022; 28(7):1012-18, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34463329/ (Lokaliseret 26. oktober 2023)


4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 3. marts 2022)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 10. maj 2023)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 10. maj 2023)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 24. februar 2022)


2302. Weber-Schoendorfer C, Hoeltzenbein M, Wacker E et al. No evidence for an increased risk of adverse pregnancy outcome after paternal low-dose methotrexate: an observational cohort study. Rheumatology. 2014; 53(4):757-63, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24369411 (Lokaliseret 26. april 2023)


2304. Østensen M, Förger F. How safe are anti-rheumatic drugs during pregnancy?. Curr Opin Pharmacol. 2013; 13(3):470-5, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23522967 (Lokaliseret 26. april 2023)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 24. februar 2022)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 4. maj 2023)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 4. maj 2023)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15120665/ (Lokaliseret 7. december 2021)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 24. februar 2022)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11476352/ (Lokaliseret 7. december 2021)


1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

09.11.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...