Diacomit®

N03AX17
 
 

Anvendelsesområder

 • Supplerende behandling ved refraktær tonisk-kloniske krampeanfald hos patienter med Dravet syndrom (Severe Myoclonic Epilepsy in Infancy; SMEI). Effekt er kun påvist i trestofbehandling med clobazam og valproat.

Stiripentol bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til diagnosticering og behandling af epilepsi hos børn

Se endvidere:

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 100 mg, 250 mg eller 500 mg stiripentol. 

Pulver til oral suspension, i brev. 1 brev indeholder 250 mg eller 500 mg stiripentol. 

Doseringsforslag

Initialt lav dosis stigende gradvis over 3 dage til vedligeholdelsesdosis 50 mg/kg legemsvægt dgl. fordelt på 2-3 doser.
Tages i forbindelse med et måltid. Bør ikke tages sammen med mælkeprodukter, kulsyreholdige drikke eller juice.
Kapslerne tages med et glas vand og synkes hele. Skift mellem kapsler og oral suspension bør foregå under klinisk overvågning pga. manglende bioækvivalens. 

 

Bemærk: 

 • Kapslerne synkes hele med et glas vand.
 • Kapslerne må ikke åbnes eller tygges.
 • Kapslerne skal tages i forbindelse med et måltid.
 • Kapslerne må ikke tages sammen med mælkeprodukter, juice, caffeinholdige eller kulsyreholdige drikke.
 • Begrænset erfaring vedr. børn < 1 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-60 ml/min.

  Bør ikke anvendes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Bør ikke anvendes pga. manglende erfaring. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Tidligere psykoser med tilfælde af delirium
 • Oral suspension indeholder aspartam, der i organismen omdannes til fenylalanin. Oral suspension må derfor ikke anvendes til patienter med fenylketonuri (Føllings sygdom).

Forsigtighedsregler

Kontrol af leukocyttal, differentialtælling og leverfunktion inden behandlingsstart og derefter hver 6. måned.  

Bivirkninger

Bivirkningerne forsvinder ofte ved dosisreduktion. Dosisreduktion af clobazam og evt. valproat kan forsøges ved bivirkninger som døsighed, hypotoni, irritabilitet, nedsat appetit og vægttab. 

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Undersøgelser Vægttab
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Hyperexcitabilitet, Nedsat muskeltonus
Nervesystemet Ataksi, Dystoni
Psykiske forstyrrelser Døsighed, Søvnforstyrrelser
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Neutropeni
Mave-tarm-kanalen Kvalme, Opkastning
Undersøgelser Forhøjede levertransaminaser
Nervesystemet Dyskinesier
Psykiske forstyrrelser Adfærdsforstyrrelse, Aggressivitet, Personlighedsændringer Irritabilitet
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Øjne Dobbeltsyn
Immunsystemet Urticaria

Interaktioner

 • Stiripentol kan øge plasmakoncentrationen af caffein og theophyllin. Kombination med lægemidler, drikkevarer og føde, der indeholder theophyllin eller caffein, bør undgås.
 • Stiripentol kan øge plasmaniveauet af carbamazepin, ethosuximid, phenobarbital, phenytoin, primidon, tiagabin og af benzodiazepiner (inkl. clobazam, diazepam, midazolam, triazolam og alprazolam).
 • Stiripentol hæmmer visse CYP450-enzymer. Derfor er der risiko for øgede bivirkninger ved lægemidler, der metaboliseres af CYP2C19 (fx citalopram, omeprazol), CYP3A4 (fx HIV-proteasehæmmere, visse antihistaminer, calciumantagonister, statiner, codein og orale antikonceptionsmidler), CYP2D6 (fx β-blokkere, antidepressiva, antipsykotika og analgetika). Dosisreduktion kan være nødvendigt. 
  Samtidig behandling med CYP3A4-substrater med snævert terapeutisk indeks kan øge risikoen for alvorlige bivirkninger. Se Se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Kombination med ergotamin, pimozid, tacrolimus, ciclosporin, sirolimus og statiner bør undgås.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

 

Behandlingen af epilepsi hos gravide skal varetages i samarbejde med en speciallæge i neurologi. 

 

Se endvidere Epilepsi hos voksne

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Øger muligvis GABA-niveauet i hjernen. Stiripentol hæmmer imidlertid også CYP2C19 og CYP3A4 og kan derved øge niveauet af andre antiepileptika. Det kan ikke udelukkes, at dette er en væsentlig virkningsmekanisme. Der er således kun påvist effekt af stiripentol i kombinationsbehandling med valproat og clobazam.  

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 2-3 timer.
 • Plasmahalveringstid 4-13 timer (stigende med stigende doser).
 • Metaboliseres i leveren til delvis aktive metabolitter.

Se endvidere Tabel 1 i Antiepileptika

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Pulver til oral suspension 

 • Indholdet af 1 brev opblandes i 1 glas vand og indtages umiddelbart.

 

Holdbarhed 

Pulver til oral suspension 

 • Opbevares beskyttet mod lys.

Håndtering af kapsler og tabletter

hårde kapsler 100 mg, Biocodex  
hårde kapsler 250 mg, Biocodex  
hårde kapsler 500 mg, Biocodex  

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Tages med mad.

Knusning/åbning

Må ikke åbnes.

Administration

Synkes hele.

Må ikke tygges.

OBS

ikke tages sammen med mælkeprodukter, juice, cafffeinholdige eller kulsyreholdige drikke.  

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud til: 

 • Supplerende behandling ved Dravet syndrom, hvor behandling med clobazam og valproat er utilstrækkelig. Derudover til velbehandlede patienter, hvor det efter lægens samlede kliniske vurdering af patienten vil være uhensigtsmæssigt med et præparatskifte til et antiepileptikum med generelt tilskud uden klausulering

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(NBS) (Neur.,pæd.) hårde kapsler 100 mg 533473
100 stk.
1.552,70 15,53 155,27
(NBS) (Neur.,pæd.) hårde kapsler 250 mg 029596
60 stk.
1.812,45 30,21 120,83
(NBS) (Neur.,pæd.) hårde kapsler 250 mg 516540
60 stk. (Medartuum)
1.811,10 30,19 120,74
(NBS) (Neur.,pæd.) hårde kapsler 500 mg 029608
60 stk.
3.608,05 60,13 120,27
(NBS) (Neur.,pæd.) pulver til oral suspension 250 mg 029619
60 stk.
1.812,45 30,21 120,83
(NBS) (Neur.,pæd.) pulver til oral suspension 500 mg 029630
60 stk.
3.608,05 60,13 120,27

Foto og identifikation

Foto

Hårde kapsler  100 mg

Præg:
Diacomit, 100 mg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Lyserød, Hvid
Mål i mm: 5,3 x 14
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 

Hårde kapsler  250 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Pink
Mål i mm: 6,2 x 17,7
hårde kapsler 250 mg
 
 
 

Hårde kapsler  500 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,4 x 24,4
hårde kapsler 500 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

17.06.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...