Saroten®

N06AA09
 
 
Tricyklisk antidepressivum.

Anvendelsesområder

 • Moderat til svær depression.
 • Neuropatiske smerter.
 • Profylaktisk behandling af kronisk spændingshovedpine.
 • Profylaktisk behandling af migræne.
 • Enuresis nocturna hos børn over 6 år uden organisk patologi, hvor anden farmakologisk eller non-farmakologisk behandling ikke har haft effekt.
  Bemærk: Behandlingen må kun forestås af læger med erfaring i behandling af vedvarende enuresis.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (sukkerovertrukken) indeholder 10 mg eller 25 mg amitriptylinhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Depression 

 • Voksne. Initialt 25 mg 2 gange dgl., evt. stigende med 25 mg hver 2. dag til 150 mg dgl. fordelt på 1-2 doser.
 • Ældre over 65 år og patienter med kardiovaskulær sygdom. Initialt 10 mg 2 gange dgl., gradvis stigende til 100-150 mg dgl. fordelt på 1-2 doser. Forsigtighed ved doser over 100 mg dgl.
 • Bemærk: Ingen erfaring vedr. børn og unge under 18 år.

 

Neuropatiske smerter, kronisk spændingshovedpine, migræne 

 • Voksne. Initialt 10-25 mg dgl. om aftenen, evt. stigende med 10-25 mg hver 3.-7. dag. Sædvanlig vedligeholdelsesdosis 25-75 mg dgl. om aftenen. Forsigtighed ved doser over 100 mg dgl. Enkeltdoser over 75 mg anbefales ikke.
 • Ældre over 65 år og patienter med kardiovaskulær sygdom. Samme dosering som ved voksne, men initial dosis i den lave ende af intervallet og forsigtighed ved doser over 75 mg dgl. anbefales.
 • Bemærk: Ingen erfaring vedr. børn og unge under 18 år.

 

Enuresis nocturna 

 • Børn 6-10 år. 10-20 mg dgl.
 • Børn over 11 år. 25-50 mg dgl.
 • Dosis tages 1-1½ time før sengetid.
 • Dosisøgning skal ske gradvist.
 • Behandlingsvarighed normalt højst 3 måneder. Ved behov for længere tids behandling skal der foretages en klinisk vurdering hver 3. måned.
 • Bemærk: Må ikke anvendes til børn under 6 år.

 

Bemærk: 

 • Ved betydeligt nedsat aktivitet af CYP2D6 og CYP2C19 kan 50 % reduktion af initialdosis overvejes.

Seponering

På grund af risiko for seponeringssymptomer som fx svimmelhed, ataksi, søvnforstyrrelser, koncentrationsbesvær, influenzalignende symptomer og abdominalsmerter bør seponering foretages gradvis. 

 • Det anbefales normalt at aftrappe behandlingen over mindst 4 uger, gerne 8 uger eller længere.
 • Aftrapningsplanen skal løbende tilpasses individuelt til den enkelte patient.
 • I udgangspunktet kan der forsøges med en halvering af dosis med 1-2 ugers mellemrum (ved evt. symptomer forlænges intervallet med mindst 1 uge).
 • Når den lavest mulige dosis er nået, seponeres behandlingen efter nogle uger. Opstår der herefter symptomer, kan man forsøge at give mindst mulig dosis hver anden dag eller skifte til escitalopram dråber, som kan gives i passende fortynding.
 • Bemærk, at der typisk opstår problemer når sidste dosis seponeres, ikke ved de initiale halveringer af dosis. Desuden skal man omhyggeligt monitorere for om depressionen eller angsttilstanden vender tilbage med hyppige samtaler.
 • Hvis sidste del af aftrapningen ikke lader sig gøre, kan der evt. forsøges med skift til fluoxetin (fx 10-20 mg dgl.), der så seponeres uden aftrapning efter 1-2 ugers behandling.

Kontraindikationer

 • Behandling med MAO-hæmmere (isocarboxazid, linezolid, moclobemid, rasagilin, selegilin). Behandling med en irreversibel MAO-hæmmer (fx isocarboxazid) inden for de sidste 14 dage eller en reversibel MAO-hæmmer (fx linezolid, moclobemid) inden for det sidste døgn. Det antibiotiske middel linezolid kan i enkeltstående tilfælde gives under tæt observation. Kombinationerne kan give alvorlige og i nogle tilfælde fatale reaktioner.
 • Hjerteinsufficiens, forstyrrelser af hjerterytmen eller AV-blok. Må ikke anvendes før 6 måneder efter akut myokardieinfarkt.
 • Stærkt nedsat leverfunktion.
 • Må ikke anvendes til børn under 6 år.

Forsigtighedsregler

Cariesrisiko 

På grund af øget cariesrisiko tilrådes regelmæssig tandlægekontrol, fx hver 3. måned.  

 

Diabetes mellitus 

Risiko for påvirkning af den glykæmiske kontrol hos patienter med diabetes mellitus. 

 

Hyperthyroidisme 

Øget risiko for arytmier. Patienten følges nøje. 

 

Hypomani eller mani 

Risiko for induktion af mani. Forsigtighed ved tidligere mani/hypomani. Behandling af bipolar depression med antidepressiva må almindeligvis kun foretages under samtidig dække af stemningsstabiliserende medicin. Ved udvikling af mani anbefales behandlingen seponeret eller, hvis der kommer seponeringssymptomer, udtrappet, da disse kan bidrage til at forværre manien. 

 

Kardiovaskulær lidelse 

Overdødelighed er set ved behandling med TCA hos patienter med hjertelidelser, især af arteriosklerotisk art. Kardielle ledningsforstyrrelser kan forværres. 

 

Kramper 

Amitriptylin kan sænke krampetærsklen. Forsigtighed ved fx epilepsi. Behandlingen seponeres ved tegn på nedsat krampetærskel.  

 

Leverinsufficiens 

Metaboliseres hovedsageligt i leveren. Forsigtig dosering ved nedsat leverfunktion. Plasmakoncentrationsmåling anbefales. 

 

Risiko for antikolinerg belastning 

Amitriptylin er et middel med en meget stærk antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning - særligt hos ældre og ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler, Sundhedsstyrelsen, juni 2019.  

 

Risiko for forlænget QT-interval 

QT-forlængelse er forekommet. Patienten bør monitoreres for symptomer på arytmier og ekg bør foretages før behandlingen, efter 1-2 ugers behandling samt ved dosisøgning på 50 % eller mere.  

Forsigtighed ved faktorer, der kan disponere for forlænget QT-interval, bl.a.:  

 • Elektrolytforstyrrelser
 • Bradykardi
 • Strukturel hjertesygdom
 • Hypothyroidisme
 • Samtidig behandling med diuretika
 • Kvinder
 • ældre.

Ved risikofaktorer overvejes kontakt til kardiolog.  

 

Risiko for overdosering 

Opmærksomhed på den mulige risiko for overdosering i suicidalt øjemed.  

 

Skizofreni 

De psykotiske symptomer kan forværres, især hvis amitriptylin er eneste behandling. Skizofreni er en relativ kontraindikation på grund af risiko for provokation respektivt eksacerbation af symptomer. 

 

Suicidaltanker og -adfærd 

Mulig øget risiko for suicidaltanker og -adfærd i starten af behandlingen, specielt hos unge under 25 år. Alle patienter følges tæt de første uger af behandlingen og ved dosisændringer. Speciel forsigtighed ved angstsymptomer eller ved tidligere suicidaladfærd.  

 

Tilstande der påvirkes af den antikolinergiske effekt 

En række tilstande kan forværres pga. den antikolinerge effekt, bl.a.:  

 • Autonom neuropati
 • GI-obstruktion
 • Glaukom
 • Hjertesvigt
 • Myastenia gravis
 • Prostatahyperplasi
 • Tyrotoksikose
 • Vandladningsbesvær.

 

Ældre 

Forsigtighed pga. overdødelighed hos ældre ved behandling med TCA samt øget følsomhed for ortostatisk hypotension og evt. antikolinerge bivirkninger. 

Bivirkninger

Oftest er bivirkningerne forbigående. 

Meget almindelige (> 10 %) Palpitationer, Takykardi.
Akkommodationsbesvær.
Kvalme, Mundtørhed, Obstipation.
Svimmelhed.
Vægtøgning.
Hovedpine, Sedation, Tremor.
Aggressivitet, Dysartri, Døsighed.
Nasal tilstopning.
Øget svedtendens.
Ortostatisk hypotension.
Almindelige (1-10 %) AV-blok, Grenblok.
Pupildilatation.
Smagsforstyrrelser.
Træthed.
Ekg-forandringer  (herunder forlænget QT-interval* og øget bredte af QRS-komplekset).
Hyponatriæmi, Tørst.
Ataksi, Paræstesier.
Agitation, Koncentrationsbesvær, Konfusion.
Erektil dysfunktion, Nedsat libido, Vandladningsbesvær.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Forværring af hjerteinsufficiens.
Tinnitus.
Forhøjet intraokulært tryk.
Tungeødem.
Leverpåvirkning.
Ansigtsødem.
Kramper.
Angst, Hypomani, Mani.
Urinretention.
Hypertension, Kredsløbskollaps.
Sjældne (0,01-0,1 %) Agranulocytose, Eosinofili, Knoglemarvsdepression, Leukopeni, Trombocytopeni.
Arytmier.
Paralytisk ileus.
Delirium  (hos ældre), Hallucinationer  (ved skizofreni), Suicidale tanker eller adfærd.
Gynækomasti.
Alopeci, Fotosensibilitet.
Meget sjældne (< 0,01 %) Kardiomyopati, Torsades de pointes-takykardi.
Akut glaukom.
Akatisi, Neuropati.
Allergisk alveolitis.
Ikke kendt Hypertermi.
Hepatitis.
Hyper- eller hypoglykæmi.
Ekstrapyramidale gener.
Psykose.

* QT-forlængelse er associeret til udvikling af torsades de pointes og pludselig hjertedød. 

 

 • Visse bivirkninger som fx træthed og søvnforstyrrelser kan være vanskelige at skelne fra depressionssymptomer.
 • De antikolinerge, neurologiske, psykiske og kardiovaskulære bivirkninger ses oftest hos ældre.
 • Der er set forøget risiko for knoglebrud hos patienter over 50 år ved langvarig behandling med tricykliske antidepressiva, men øget risiko for afkalkning af knoglerne ses også ved ubehandlet depression.

Interaktioner

MAO-hæmmere 

Serotonerge midler 

 • Samtidig brug af andre serotonerge midler (fx MAO-hæmmere, SSRI, SNRI, tramadol og lithium) giver risiko for udvikling af serotoninsyndrom. Se SSRI.

CYP-hæmmere og induktorer 

 • Samtidig brug af CYP2D6-hæmmere (fx fluoxetin, og paroxetin) vil øge plasmakoncentrationen af amitriptylin, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet. Dosisjustering kan være nødvendig ved kombination med potente hæmmere af CYP2D6.
 • Både tricykliske antidepressiva og flere antipsykotika metaboliseres via CYP2D6 (se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet). Ved samtidig behandling anbefales det generelt at justere dosis af begge lægemidler efter plasmakoncentrationerne.
 • Valproat kan øge koncentration af amitriptylin og metabolitten nortriptylin.
 • Fluconazol og andre hæmmere af CYP2C9 kan øge effekten af amitryptilin/nortriptylin. Bestemmelse af plasmakoncentrationen anbefales ved starten af behandlingen med fluconazol og efter en uge.
 • Plasmakoncentrationen af amitriptylin kan nedsættes ved samtidig indgift af barbiturater - specielt phenobarbital, enzyminducerende antiepileptika (fx carbamazepin, phenytoin) og perikon.
 • Fluvoxamin kan øge koncentrationen af amitriptylin 2-4 gange pga. hæming af CYP2C19 og kombinationen bør undgås.
 • Samtidig behandling med dextromethorphan kan føre til akkumulering af dextromethorphan hos patienter, der er "poor metabolizers" via CYP2D6.

Famakodynamiske interaktioner 

 • Samtidig indgift af adrenalin og noradrenalin kan udløse hypertensive kriser. Dopamin frigør noradrenalin og kan givet sammen med amitriptylin øge blodtrykket.
 • Andre antikolinerge midler (fx antihistaminer og antiparkinsonmidler) øger den antikolinerge effekt.
 • Forsigtighed ved kombination med andre midler, der potentielt kan sænke krampetærsklen (fx tramadol).
 • Forstærker effekten af CNS-supprimerende midler som fx alkohol, hypnotika og stærke analgetika.

Andre interaktioner 

 • Mulig nedsat absorption af levodopa med øget risiko for hypertension og kardiotoksicitet.

 

Forsigtighed ved samtidig behandling med midler, der kan forlænge QT-intervallet:  

 • Visse antiarytmika (fx amiodaron2, dronedaron2, flecainid, sotalol)
 • En lang række antipsykotika (fx amisulprid2, chlorprothixen2, clozapin1, droperidol2, flupentixol, haloperidol1,2, levomepromazin, lurasidon, paliperidon, periciazin, pimozid1,2, quetiapin, risperidon, sertindol1,2, sulpirid, ziprasidon1,2)
 • Visse anæstetika (fx propofol, sevofluran)
 • Visse azoler (fx fluconazol)
 • Fluorquinoloner (ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin2)
 • Makrolider (azithromycin, clarithromycin, erythromycin, roxithromycin)
 • Visse serotonin-receptorantagonister (fx ondansetron)
 • Visse SSRI (fx citalopram2, escitalopram2)
 • Andre tricycliske antidepressiva
 • En række øvrige midler (bl.a. anagrelid, chloroquin, domperidon2, donepezil, lithium1, methadon1, moclobemid, oxaliplatin, terlipressin, vandetanib2, venlafaxin).

1 For disse psykofarmaka er effekten særlig udtalt og/eller veldokumenteret. 

2 Samtidig behandling med andre midler, der kan forlænge QT-intervallet, er angivet som kontraindiceret på disse midler. 

Se endvidere Antiarytmika

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for ca. 1.300 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. I det svenske fødselsregister er der data for ca. 2.200 eksponeret for et tricycklisk antidepressivt lægemiddel i første trimester uden øget risiko for medfødte misdannelser (differentiering på enkeltstoffer ikke mulig). I et større datasæt (omkring 6.000 1. trimester eksponerede) fandtes ingen risiko for medfødte hjertemisdannelser ved eksponering for tricykliske antidepressiva (differentiering på enkeltstoffer ikke mulig). 

Irritative seponeringssymptomer er beskrevet ved anvendelse i 3. trimester. 

Se endvidere:
Antidepressiv behandling af gravide 

Referencer: 2785, 3711, 3835, 3878, 3931, 3932, 3933

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis af amitriptylin og metabolitten nortriptylin er ca. 2%. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

Tricycklisk antidepressivum. Hæmmer formentlig genoptagelsen af neurotransmitterne serotonin og noradrenalin. Påvirker desuden flere andre neurotransmittere og receptorer, hvilket har betydning for bivirkningsprofilen. 

Har, som andre antidepressiva, også indflydelse på en række andre faktorer, der kan være vigtige for mekanismen (fx opregulering af cortisolreceptorerne, medførende mindsket hypofyse-binyrebark aktivitet, øget neurogenese i hippocampus). 

Se endvidere tabel 4 i Antidepressiva

Virkningsmekanismen ved migræne og spændingshovedpine er ikke endeligt klarlagt, men formodes bl.a. at hænge sammen med noradrenalins og serotonins smertemodulerende rolle. 

Virkningsmekanismen ved enuresis er ikke fuldt belyst, men amitriptylin stimulerer udskillelsen af vasopressin, nedsætter tiden i REM-søvn og virker afslappende på m. detrusor vesicae

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 50% pga. first pass-metabolisme via CYP3A4, CYP2C9 og CYP2D6 bl.a. til den aktive metabolit nortriptylin.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 4 timer.
 • Steady state (amitriptylin+nortiptylin) efter ca. 1 uge.
 • Plasmahalveringstid 9-25 timer (amitriptylin)og 18-44 timer (nortriptylin)
 • Ca. 2% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Terapeutisk plasmakoncentrationsområde 400-900 nanomol/l (110-250 mikrogram/l) bestemt som summen af amitriptylin og nortriptylin og summen udtrykt som amitriptylin. Niveauer over 300-400 mikrogram/l kan give øget risiko for overledningsforstyrrelser.

Indholdsstoffer

Amitriptylinfilmovertrukne tabletter  10 mgfilmovertrukne tabletter  25 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 10 mg, filmovertrukne tabletter 25 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 10 mg, filmovertrukne tabletter 25 mg
Andre:
Lactose : filmovertrukne tabletter 10 mg, filmovertrukne tabletter 25 mg
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 10 mg, filmovertrukne tabletter 25 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 162149
100 stk.
47,10 3,53
(B) filmovertrukne tabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 162115
100 stk.
70,15 2,10

Substitution

filmovertrukne tabletter 10 mg
Amitriptylin "Abcur" Abcur, Amitriptylin, filmovertrukne tabletter 10 mg
Amitriptylin "DAK" Orifarm Healthcare, Amitriptylin, filmovertrukne tabletter 10 mg
 
filmovertrukne tabletter 25 mg
Amitriptylin "Abcur" Abcur, Amitriptylin, filmovertrukne tabletter 25 mg
Amitriptylin "DAK" Orifarm Healthcare, Amitriptylin, filmovertrukne tabletter 25 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  10 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Mørkerød
Mål i mm: 6 x 6
filmovertrukne tabletter 10 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  25 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Mørkerød
Mål i mm: 7,1 x 7,1
filmovertrukne tabletter 25 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


3878. Briggs GG , Freeman RK, Towers CV et al. Briggs: Drugs in Pregnancy and Lactation. Wolters Kluwer. 2017; 11th Edition, https://shop.lww.com/Drugs-in-Pregnancy-and-Lactation/p/9781496349620 (Lokaliseret 10. oktober 2018)


2785. Larsen ER, Damkier P, Pedersen LH et al. Use of psychotropic drugs during pregnancy and breast-feeding. Acta Psychiatr Scand Suppl. 2015; 445:1-28, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26344706 (Lokaliseret 24. maj 2016)


3931. Huybrechts KF, Palmsten K, Avorn J et al. Antidepressant use in pregnancy and the risk of cardiac defects. N Engl J Med. 2014; 370(25):2397-73, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24941178 (Lokaliseret 8. november 2018)


3932. Gentile S. Tricyclic antidepressants in pregnancy and puerperium. Expert Opin Drug Saf. 2014; 13(2):207-25, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24383525 (Lokaliseret 8. november 2018)


3835. Källén B, Borg N, Reis M. The use of central nervous system active drugs during pregnancy. Pharmaceuticals (Basel). 2013; 6(10):1221-86, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24275849 (Lokaliseret 10. juli 2019)


3933. McElhatton PR, Garbis HM, Eléfant E et al. The outcome of pregnancy in 689 women exposed to therapeutic doses of antidepressants. A collaborative study of the European Network of Teratology Information Services (ENTIS). Reprod Toxicol. 1996; 10(4):285-94, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8829251 (Lokaliseret 8. november 2018)

 
 

Revisionsdato

20.01.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 4. oktober 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...