Minirin®

H01BA02
 
 
Syntetisk fremstillet vasopressinanalog med øget antidiuretisk effekt og næsten elimineret pressoreffekt.

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Frysetørrede tabletter. 1 frysetørret tablet indeholder 60 mikrogram, 120 mikrogram eller 240 mikrogram desmopressin (som base).
Næsespray, opløsning. 1 ml indeholder 25 mikrogram (1 pust svarer til 2,5 mikrogram) eller 0,1 mg (1 pust svarer til 10 mikrogram) desmopressinacetat. 

Doseringsforslag

Diabetes insipidus

Sublingualt  

 • Voksne og børn. Sædvanlig initialdosis 60 mikrogram 1-3 gange dgl. Indtages uden væske.

Intranasalt  

 • Voksne. Individuelt. Initialdosis. 10-20 mikrogram 1-2 gange dgl.
 • Børn. Individuelt. 5-10 mikrogram 1-2 gange dgl. Dosisøgning afhængig af respons.

Nyrefunktionsundersøgelse

Intranasalt  

 • Voksne. 40 mikrogram.
 • Børn > 1 år. 20 mikrogram.
 • Børn < 1 år. 10 mikrogram.
 • Væskerestriktion skal overvåges.

Enuresis nocturna

Sublingualt  

 • Voksne og børn > 5 år. Individuelt. Sædvanligvis 120 mikrogram ved sengetid. Hvis denne dosis ikke er effektiv kan dosis øges til 240 mikrogram sublingualt.
 • Fremrykning af doseringstidspunkt til 1-2 timer før sengetid kan forsøges ved manglende effekt.
 • Væskeindtaget skal begrænses til mindst muligt i perioden 1 time før til 8 timer efter administration.
 • Spontan helbredelse er mulig. Derfor anbefales behandlingspause hver tredje måned.

Nykturi

Sublingualt  

 • Voksne < 65 år. Initialt 60 mikrogram ved sengetid. Dosis kan øges til 120 mikrogram og derefter til 240 mikrogram med 1 uges interval mellem hver dosisøgning.
 • Ældre > 65 år. Behandling med desmopressin kan generelt ikke anbefales til ældre over 65 år. Skønnes behandling til ældre over 65 år nødvendig bør s-natrium måles før behandlingen igangsættes, 3 dage efter behandlingsstart eller dosisforøgelse samt hvis det i løbet af behandlingen skønnes nødvendigt.

Bemærk:

 • Frysetørrede tabletter
  • Må ikke synkes hele.
  • Tabletten lægges under tungen. Efter opløsning i munden synkes med spyttet.
  • Kan om nødvendigt knuses.
  • Kan tages med eller uden mad.
 • Næsespray
  • Må ikke anvendes til behandling af enuresis nocturna/nykturi hos hverken børn eller voksne pga. risiko for kramper fremkaldt af hyponatriæmi.
 • Ved manglende effekt efter 4 ugers behandling med dosisøgning bør behandlingen seponeres.

 

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

 • GFR 0-50 ml/min.

  AUC og halveringstiden øges med øget sværhedsgrad af nedsat nyrefunktion.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Instruktioner

Sådan bruger du næsespray

 
  
 
 

Kontraindikationer

 • Habituel og psykogen polydipsi
 • Hjerteinsufficiens og andre tilstande, der kræver behandling med diuretika
 • Hyponatriæmi eller disposition til hyponatriæmi
 • Syndrome of Inappropriate Antidiuretic Hormone Secretion (SIADH).

Forsigtighedsregler

 • Behandling af enuresis noctuma og nykturi med desmopressin uden samtidig begrænsning i væskeindtagelsen kan føre til væskeretention, ødemer og hyponatriæmi. Væskeindtaget skal minimeres fra 1 time før og til 8 timer efter administration.
 • Der er øget risiko for hyponatriæmi hos ældre. Hvis ældre sættes i behandling, kontrolleres serum-natrium før behandlingsstart, i løbet af den første uges behandling, efter 1 måned og i øvrigt derefter ved dosisøgning samt efter klinisk skøn. Vægten følges tæt.
 • Næsespray, opløsning: indeholder stabiliseringsmidlet chlorbutanol.
  Det er uvist, om chlorbutanol er systemisk tilgængeligt efter nasal administration. Ved fuldstændig absorption har chlorbutanol potentiale til at forlænge QT-intervallet og kan, især sammen med anden QT-forlængende medicin, øge risikoen for arytmi.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Nervesystemet Hovedpine
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Kvalme, Mundtørhed, Obstipation, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Metabolisme og ernæring Hyponatriæmi
Nervesystemet Svimmelhed
Nyrer og urinveje Blære- og urinvejssymptomer
Vaskulære sygdomme Hypertension, Ødemer
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Palpitationer
Øjne Synsforstyrrelser
Mave-tarm-kanalen Dyspepsi, Flatulens, Meteorisme
Immunsystemet Urticaria
Infektioner og parasitære sygdomme Influenzalignende symptomer
Undersøgelser Forhøjede leverenzymer
Metabolisme og ernæring Hypokaliæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelkramper Myalgi
Nervesystemet Paræstesier
Psykiske forstyrrelser Somnolens Søvnløshed
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt, Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Ortostatisk hypotension
Sjældne (0,01-0,1 %)
Psykiske forstyrrelser Konfusion
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme
Hud og subkutane væv Allergisk dermatitis
Ikke kendt hyppighed
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion
Metabolisme og ernæring Dehydrering
Luftveje, thorax og mediastinum Epistaxis
 • Anafylaktisk reaktion, kramper og koma er set med ukendt hyppighed.
 • Kraftesløshed, dehydrering og hypernatriæmi er set med ukendt hyppighed hos patienter med diabetes insipidus.
 • Hyppighederne af ovenstående bivirkninger gælder anvendelse til voksne. Visse bivirkninger er kun set hos børn: Aggressivitet og angst er set som ikke-almindelig og sjældne bivirkninger og depression og hallucinationer er set med ukendt hyppighed. Ellers ses de fleste af de nævnte bivirkninger mindre hyppigt hos børn.
 • Ved nasal applikation ses desuden almindeligvis nasal tilstopning, rhinitis og epistaxis.

Interaktioner

Anden medicin sammen med Minirin®

Der bør tages forholdsregler for at undgå hyponatriæmi - restriktion af væskeindtag og tæt monitorering af serum-natrium - hvis der samtidig indtages lægemidler, der kan inducere SIADH, fx: 

  

Samtidig behandling med loperamid og desmopressintabletter kan føre til en tredobling af plasmakoncentrationen af desmopressin. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for omkring 100 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. Behandling under graviditet bør foregå på baggrund af en individuel vurdering på specialistniveau.  

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 4427, 5324

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1 %. Absorberes ikke. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Forbudt

Anvendelse af Minirin® medfører diskvalifikation af den sportsudøvende, både i og uden for konkurrence.  

Læs mere om Doping 

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Minirin® påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Minirin® påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Forgiftning

Behandling: Symptomatisk. Brug af vasopressin-receptorantagonisten tolvaptan som antidot kan forsøges. 

Farmakodynamik

Vandreabsorptionen i nyrernes samlerør reguleres af det antidiuretiske hormon ADH (vasopressin). Desmopressin er en syntetisk fremstillet vasopressinanalog med øget antidiuretisk effekt og næsten elimineret pressoreffekt. 

Forventet virkningsvarighed 6-8 timer (oralt) og 8-12 timer (intranasalt). 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 0,08-0,16 % (oralt), 0,25 % (sublingualt) og ca. 3-5 % (intranasalt).
 • Gastro-intestinal absorption nedsættes med 40 % ved samtidig fødeindtagelse.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 2 timer (oralt) og 1 time (intranasalt).

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Næsespray 2,5 mikrogram/dosis. Opbevares i køleskab (2-8ºC).
 • Frysetørrede tabletter. Opbevares i originalpakning for at beskytte mod lys og fugt.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
frysetørrede tabletter 60 mikrogram, Ferring  Ingen kærv
frysetørrede tabletter 60 mikrogram, Ferring (Orifarm)  kærv: ikke oplyst
frysetørrede tabletter 60 mikrogram, Ferring (Abacus)  kærv: ikke oplyst
frysetørrede tabletter 120 mikrogram, Ferring  Ingen kærv
frysetørrede tabletter 120 mikrogram, Ferring (Orifarm)  kærv: ikke oplyst
frysetørrede tabletter 120 mikrogram, Ferring (Abacus)  kærv: ikke oplyst
frysetørrede tabletter 120 mikrogram, Ferring (Epione)  kærv: ikke oplyst
frysetørrede tabletter 240 mikrogram, Ferring  Ingen kærv
frysetørrede tabletter 240 mikrogram, Ferring (Abacus)  kærv: ikke oplyst
Mad og drikke

Mad og drikke

Kan tages med eller uden mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan om nødvendigt knuses.

Administration

Må ikke synkes hele.

Lægges under tungen.

Efter opløsning i munden synkes med spyttet.

OBS

Kan evt. knuses ved mundtørhed. 

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) frysetørrede tabletter 60 mikrogram
Minirin
021593
30 stk. (blister)
362,80 12,09 48,37
(B) frysetørrede tabletter 60 mikrogram  (Orifarm)
Minirin
593489
30 stk. (blister)
252,00 8,40 33,60
(B) frysetørrede tabletter 60 mikrogram  (Abacus)
Minirin
122509
30 stk. (blister)
234,45 7,82 31,26
(B) frysetørrede tabletter 60 mikrogram
Minirin
021604
100 stk. (blister)
1.119,25 11,19 44,77
(B) frysetørrede tabletter 60 mikrogram  (Orifarm)
Minirin
091931
100 stk. (blister)
780,00 7,80 31,20
(B) frysetørrede tabletter 60 mikrogram  (Abacus)
Minirin
094827
100 stk. (blister)
780,45 7,80 31,22
(B) frysetørrede tabletter 120 mikrogram
Minirin
021614
30 stk. (blister)
684,60 22,82 45,64
(B) frysetørrede tabletter 120 mikrogram  (Epione)
Minirin
536843
30 stk. (blister)
684,35 22,81 45,62
(B) frysetørrede tabletter 120 mikrogram
Minirin
021641
100 stk. (blister)
2.221,70 22,22 44,43
(B) frysetørrede tabletter 120 mikrogram  (Orifarm)
Minirin
535639
100 stk. (blister)
2.221,70 22,22 44,43
(B) frysetørrede tabletter 120 mikrogram  (Abacus)
Minirin
111862
100 stk. (blister)
2.204,60 22,05 44,09
(B) frysetørrede tabletter 240 mikrogram
Minirin
069106
30 stk. (blister)
1.364,50 45,48 45,48
(B) frysetørrede tabletter 240 mikrogram
Minirin
069115
100 stk. (blister)
4.421,60 44,22 44,22
(B) frysetørrede tabletter 240 mikrogram  (Abacus)
Minirin
165974
100 stk. (blister)
4.422,35 44,22 44,22
(B) næsespray, opløsning 2,5 mikrogram/dosis
Minirin
440925
1 x 5 ml
263,05 52,61 52,61
(B) næsespray, opløsning 10 mikrogram/dosis
Minirin
104489
5 ml
415,75 83,15 20,79

Substitution

frysetørrede tabletter 60 mikrogram
Desmopressin "2care4" (Parallelimport), Desmopressin, frysetørrede tabletter 60 mikrogram
 
frysetørrede tabletter 120 mikrogram
Desmopressin "2care4" (Parallelimport), Desmopressin, frysetørrede tabletter 120 mikrogram
 
frysetørrede tabletter 240 mikrogram
Desmopressin "2care4" (Parallelimport), Desmopressin, frysetørrede tabletter 240 mikrogram
Minirin Melt (Parallelimport), Desmopressin, frysetørrede tabletter 240 mikrogram
 

Foto og identifikation

Foto

Frysetørrede tabletter  60 mikrogram

Præg:
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 12,5 x 12,5
frysetørrede tabletter 60 mikrogram
 
 
 

Frysetørrede tabletter  120 mikrogram

Præg:
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 12,5 x 12,5
frysetørrede tabletter 120 mikrogram
 
 
 

Frysetørrede tabletter  240 mikrogram

Præg:
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 12,5 x 12,5
frysetørrede tabletter 240 mikrogram
 
 
 

Næsespray, opløsning  2,5 mikrogram/dosis

Mål i mm: 26 x 91
Minirin® 2,5 mikg/dosis
 
 
 
 
 

Næsespray, opløsning  10 mikrogram/dosis

Mål i mm: 26 x 91
Minirin® 10 mikg/dosis
 
 
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


5324. Ryoyu Takeda, Masashi Demura, Yoshihisa Sugimura et al. Pregnancy-associated diabetes insipidus in Japan-a review based on quoting from the literatures reported during the period from 1982 to 2019. Endocr J. 2021; 68(4):375-85, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33775975/ (Lokaliseret 23. oktober 2023)


4427. Chanson P, Salenave S. Diabetes insipidus and pregnancy. Ann Endocrinol (Paris). 2016; 77:135-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27172867 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 
 

Revisionsdato

08.12.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. december 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...