Cimzia®

L04AB05
 
 

Immunsuppressivt virkende middel. Humaniseret pegyleret Fab-fragment, der binder specifikt til tumor nekrosis faktor (TNF)

Anvendelsesområder

 • Moderat til svær aktiv reumatoid artritis (i kombination med methotrexat), hvor behandling med methotrexat alene ikke er tilstrækkelig. Kan gives som monoterapi, når fortsat behandling med methotrexat er uhensigtsmæssig eller har medført uacceptable bivirkninger.
 • Spondylartritis, hvor NSAID har haft utilstrækkelig effekt eller ikke tåles.
 • Psoriasis artritis, hvor behandling med methotrexat ikke er tilstrækkelig eller har medført uacceptable bivirkninger.
 • Moderat til svær plaque psoriasis.

Certolizumab pegol bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til behandling af reumatoid artritis, spondylartritis, psoriasis artrit og psoriasis. 

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning i fyldt sprøjte. 1 sprøjte indeholder 200 mg certolizumab pegol. 

Injektionsvæske, opløsning i fyldt pen. 1 pen indeholder 200 mg certolizumab pegol. 

Doseringsforslag

Voksne. 400 mg (som to injektioner a 200 mg s.c. samme dag) i uge 0, 2 og 4, efterfulgt af 200 mg s.c. hver 2. uge (eller alternativt 400 mg hver 4. uge ved aksial spondylartritis). 

 

Hvis der ikke er respons inden for de første 12 behandlingsuger (16 uger ved plaque psoriasis), bør anden behandling overvejes.  

 

Bemærk: Erfaring savnes vedr. patienter < 18 år. 

Kontraindikationer

 • Tuberkulose eller andre alvorlige infektioner
 • Moderat til svær hjerteinsufficiens (NYHA III/IV).

Forsigtighedsregler

 • Inden behandlingsstart skal der screenes for latent tuberkulose og for hepatitis B og C.
 • Forsigtighed ved infektionstendens og demyeliniserende lidelse.
 • Vaccination med levende vaccine bør undgås.
 • Ved nuværende eller tidligere malign sygdom bør behandling som hovedregel undgås. Generelt bør der observeres for udvikling af malign sygdom, specielt i hud og lymfeknuder.
 • Beskyttelseshætten på den fyldte sprøjte indeholder latex, som kan give allergiske reaktioner.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Eosinofili, Leukopeni
Mave-tarm-kanalen Kvalme
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Smerter Kraftesløshed, Temperaturstigning, Træthed
Lever og galdeveje Hepatitis
Infektioner og parasitære sygdomme Infektioner
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner på indstiksstedet
Nervesystemet Paræstesier Hovedpine
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt
Vaskulære sygdomme Hypertension
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Anæmi, Blødningstendens, Koagulationsforstyrrelser, Lymfadenopati, Trombocytopeni, Trombocytose
Hjerte Arytmier, Kardiomyopati Palpitationer
Øre og labyrint Tinnitus
Øjne Synsforstyrrelser
Mave-tarm-kanalen Gastro-intestinal blødning eller perforation Gastro-intestinale gener
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Sårhelingskomplikationer
Lever og galdeveje Kolestase
Immunsystemet Forværring af psoriasis
Infektioner og parasitære sygdomme Alvorlige infektioner Influenzalignende symptomer
Undersøgelser Elektrolytforstyrrelser Forhøjet bilirubin, Forhøjet plasma-kreatinkinase
Knogler, led, muskler og bindevæv Systemisk lupus erythematosus  (SLE)
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Hudcancer, Maligne tumorer
Nervesystemet Perifer neuropati, Svimmelhed, Tremor
Psykiske forstyrrelser Angst, Humørforstyrrelser
Nyrer og urinveje Nyrefunktionspåvirkning
Det reproduktive system og mammae Menstruationsforstyrrelser
Luftveje, thorax og mediastinum Astma, Pleuraekssudat Hoste
Hud og subkutane væv Alopeci, Fotosensibilitet, Purpura Acne, Misfarvning af huden, Negleforandringer, Tør hud
Vaskulære sygdomme Lungeemboli, Synkope, Tromboflebitis, Ødemer
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Pancytopeni, Splenomegali
Hjerte AV-blok, Pericarditis
Det endokrine system Thyroideapåvirkning
Mave-tarm-kanalen Fistler
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Balanceforstyrrelser
Lever og galdeveje Galdesten
Immunsystemet Angioødem, Serumsyge, Stevens-Johnsons syndrom Panniculitis
Undersøgelser Forhøjet serum-urat
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Sekundær malignitet
Nervesystemet Koordinationsbesvær
Psykiske forstyrrelser Delirium, Suicidaladfærd
Det reproduktive system og mammae Seksuelle forstyrrelser
Luftveje, thorax og mediastinum Interstitiel lungesygdom, Pneumonitis
Hud og subkutane væv Erythema multiforme
Vaskulære sygdomme Cerebrovaskulære tilfælde, Raynauds syndrom
Ikke kendt hyppighed
Immunsystemet Dissemineret sklerose
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Kaposis sarkom
Nervesystemet Guillain-Barrés syndrom

Interaktioner

Anden medicin sammen med Cimzia®

Samtidig brug af andre biologiske lægemidler anbefales ikke pga. øget infektionsrisiko. 

Graviditet

Ingen restriktioner.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for mere end 1.000 1. trimester-eksponerede med kendt udfald af graviditeten uden tegn på øget risiko for medfødte misdannelser eller spontanabort. Der er yderligere mere end 3.000 eksponerede med udokumenteret udfald af graviditeten. Disse data er fra producentens globale overvågningsdatabase af behandling med certulizumab pegol hos gravide. Omkring 1.200 eksponerede gravide er indberettet til EudraVigilance systemet (der er formentlig et overlap med producentens data) med en hyppighed af medfødte misdannelser på 8 % - denne overhyppighed kan dog med meget stor sandsynlighed henføres til rapporteringsbias. Certolizumab pegol synes kun i ringe grad at passere placenta.  

TNF-hæmmere er i nogle studier forbundet med en øget risiko for præterm fødsel, men risiko for andre udfald end misdannelser og spontanabort er generelt utilstrækkelig belyst.  

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3963, 3966, 5727, 5728

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er < 1 %. Biotilgængeligheden af denne lave mængde hos et diende barn er forventeligt meget lav på grund af intestinal nedbrydning. Bivirkninger hos ammede børn er ikke beskrevet. 

Referencer: 3380

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Doping

Ingen restriktioner

Ingen restriktioner 

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Cimzia® påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Cimzia® påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

Certolizumab pegol binder det proinflammatoriske cytokin TNF (Tumor Necrosis Factor), der spiller en vigtig rolle i den autoimmune inflammation. Herved hindres stimulation af immunologiske målceller og udvikling i den autoimmune inflammation. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 80 % efter s.c. injektion.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 48 timer.
 • Plasmahalveringstid ca. 2 uger.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 4,7. 

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8 ºC) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Kan opbevares i højst 10 dage ved stuetemperatur (højst 25 °C) beskyttet mod lys og må derefter ikke genplaceres i køleskab.

 

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(NBS) (Derm.reuma) injektionsvæske, opl. i pen 200 mg 429168
2 stk.
9.277,00 4.638,50 324,70
(NBS) (Derm.reuma) injektionsvæske, opl. i sprøjte 200 mg  i fyldt sprøjte  060597
2 stk.
9.277,00 4.638,50 324,70
(NBS) (Derm.reuma) injektionsvæske, opl. i sprøjte 200 mg 598793
2 stk. (Abacus)
9.769,00 4.884,50 341,92

Foto og identifikation

Foto

Injektionsvæske, opl. i pen  200 mg

Cimzia® inj. væske i fyldt pen (demo model)
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, opl. i sprøjte  200 mg  i fyldt sprøjte

Cimzia® inj. væske i fyldt sprøjte (demo model)
 
 
 
 
 

Referencer

5727. Clowse M, Fischer-Betz R, Nelson-Piercy C et al. Pharmacovigilance pregnancy data in a large population of patients with chronic inflammatory disease exposed to certolizumab pegol. Ther Adv Musculoskelet Dis. 2022; 14, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35464812/ (Lokaliseret 4. august 2022)


5728. Ghalandari N, Crijns H I, Bergman J EH et al. Reported congenital malformations after exposure to non-tumour necrosis factor inhibitor biologics: a retrospective comparative study in EudraVigilance. Br J Clin Pharmacol. 2022, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35894810/ (Lokaliseret 4. august 2022)


3963. Mariette X, Förger F, Abraham B. Lack of placental transfer of certolizumab pegol during pregnancy: results from CRIB, a prospective, postmarketing, pharmacokinetic study. Ann Rheum Dis. 2018; 77(2):228-33, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29030361 (Lokaliseret 24. februar 2022)


3380. Clowse ME, Förger F, Hwang C. Minimal to no transfer of certolizumab pegol into breast milk: results from CRADLE, a prospective, postmarketing, multicentre, pharmacokinetic study. Ann Rheum Dis. 2017; 76(11):1890-6, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28814432 (Lokaliseret 22. februar 2022)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

23.05.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...