Amisulprid "DLF"

N05AL05
 
 

2. generations antipsykotikum med ringe sedativ effekt. Benzamidderivat. Se desuden tabel 2 i Klassifikation af antipsykotika.  

Anvendelsesområder

Skizofreni og andre psykotiske tilstande. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 50 mg (delekærv) eller 200 mg (delekærv) amisulprid. 

Doseringsforslag

Bør som andre antipsykotika doseres individuelt efter aktuelle kliniske tilstand, behandlingsmål, kliniske effekt og bivirkninger. 

 

Akutte psykoser 

400-800 mg dgl. Dosis kan øges til 1.200 mg dgl. 

Overvejende negative symptomer 

50-300 mg dgl.  

 

Bemærk: 

 • Døgndoser over 400 mg bør fordeles på 2 doser.
 • Gradvis seponering anbefales.
 • Begrænset erfaring vedr. ældre.
 • Erfaring savnes vedr. børn yngre end pubertetsalderen.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Dosis nedsættes til 33% af normaldosis. 

  Erfaring savnes ved GFR < 10 ml/min. Særlig forsigtighed anbefales. 

 • GFR 30-60 ml/min.

  Dosis nedsættes til 50% af normaldosis. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Komatøse tilstande.
 • Fæokromocytom.
 • Prolaktinstigning kan ses ved brug af antipsykotika og særligt ved bl.a. amisulprid. Kontraindiceret ved prolaktin-afhængige tumorer som fx brystcancer og anvendes med forsigtighed ved tidligere brystcancer.
 • Forlænget QT-interval. Samtidig behandling med lægemidler, der forlænger QT-intervallet samt levodopa.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved:
  • Kardiovaskulære sygdomme
  • Øget risiko for cerebrovaskulære tilfælde
  • Hypokaliæmi
  • Nedsat krampetærskel
  • Organisk hjernelidelse
  • Parkinsonisme.
 • Desuden forsigtighed til ældre - bl.a. pga. øget risiko for ortostatisk hypotension.
 • QT-forlængelse er forekommet. Patienten bør monitoreres for symptomer på arytmier og ekg bør foretages før behandlingen og efterfølgende (1906) (2867). Forsigtighed ved risikofaktorer for forlænget QT-interval: Elektrolytforstyrrelser (hypokaliæmi, hypomagnesiæmi, hypocalcæmi), bradykardi, strukturel hjertesygdom, medfødt langt QT-syndrom, tidligere QT-forlængelse, samtidig behandling med diuretika, kvinder, ældre. Se desuden kontraindikationer. Ved risikofaktorer overvejes kontakt til kardiolog.
 • Hvis der opstår feber eller andre symptomer på infektioner uden umiddelbar årsag, kan det skyldes agranulocytose. Behandlingen pauseres og der foretages kontrol af knoglemarvsfunktionen.
 • På grund af risikoen for hyperglykæmi bør patienten løbende vurderes. Det gælder især patienter med diabetes, prædiabetes eller diabetesdisposition, hvor blodsukker bør kontrolleres med passende mellemrum.
 • Leverskade er forekommet. Patienten skal instrueres i at søge læge ved symptomer på leverpåvirkning (fx kraftesløshed, nedsat appetit, kvalme, abdominalsmerter, icterus). Ved symptomer skal patienten straks udredes for evt. leverpåvirkning.
 • Behandling med antipsykotika medfører overdødelighed hos demente ældre og der er set en højere frekvens af cerebrovaskulære hændelser.
 • Venøs tromboemboli (VTE) kan ses ved behandling med antipsykotika. Ekstra opmærksomhed bør udvises ved risikofaktorer for VTE.
Referencer: 1906, 2867

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Ekstrapyramidale gener  (herunder akatisi, tremor, dyskinesier), Hypokinesi.
Almindelige (1-10 %) Hyperprolaktinæmi.
Sløret syn.
Kvalme, Mundtørhed, Obstipation, Opkastning.
Vægtøgning.
Akut dystoni  (herunder okulogyration, torticollis, trismus).
Agitation, Angst, Somnolens, Søvnløshed.
Amenoré, Anorgasme, Erektil dysfunktion, Galaktoré, Gynækomasti, Mastalgi.
Hypotension.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Leukopeni, Neutropeni.
Bradykardi.
Leverskade.
Allergiske reaktioner.
Hyperglykæmi, Hyperkolesterolæmi, Hypertriglyceridæmi.
Kramper, Osteopeni, Osteoporose.
Tardive dyskinesier.
Konfusion.
Urinretention.
Aspirationspneumoni*.
Hypertension.
Sjældne (0,01-0,1 %) Agranulocytose.
Ventrikulære arytmier  (herunder torsades de pointes, ventrikelflimren, ventrikulær takykardi, hjertestop).
Malignt neuroleptikasyndrom, Pludselig død.
Angioødem.
Forlænget QT-interval**.
Hyponatriæmi.
Hypofyseadenom.
Dyb venetrombose  (herunder lungeemboli).
Ikke kendt hyppighed Fotosensibilitet.

* Oftest set ved samtidig brug af andre CNS-deprimerende midler. 

** QT-forlængelse er associeret til udvikling af torsades de pointes og pludselig hjertedød.  

 

 • Malignt neuroleptikasyndrom (se Antipsykotika - bivirkninger) kræver omgående seponering og ofte indlæggelse på specialafdeling.
 • Langtidsbehandling med store doser kan fremkalde irreversible neurologiske bivirkninger.

Interaktioner

 • Forsigtighed ved samtidig brug af lægemidler der kan medføre bradykardi (fx β-blokkere og visse calciumantagonister).
 • Effekten af levodopa, dopamin og andre sympatomimetika kan hæmmes.
 • Kombination med clozapin kan øge plasmakoncentrationen af amisulprid.
 • Forstærker den sederende virkning af hypnotika, analgetika (herunder opioider), alkohol og antihistaminer.

 

Samtidig behandling med midler, der kan forlænge QT-intervallet er kontraindiceret:  

 • Visse antiarytmika (fx amiodaron2, dronedaron2, flecainid, sotalol)
 • En lang række antipsykotika (fx chlorprothixen2, clozapin1, droperidol2, flupentixol, haloperidol1,2, levomepromazin, lurasidon, melperon, paliperidon, periciazin, pimozid1,2, prochlorperazin2, quetiapin, risperidon, sertindol1,2, sulpirid, ziprasidon1,2)
 • Visse anæstetika (fx propofol, sevofluran)
 • Visse azoler (fx fluconazol)
 • Fluorquinoloner (ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin2)
 • Makrolider (azithromycin, clarithromycin, erythromycin, roxithromycin)
 • Visse serotonin-receptorantagonister (fx ondansetron)
 • Visse SSRI (fx citalopram2, escitalopram2)
 • Tricykliske antidepressiva
 • En række øvrige midler (bl.a. anagrelid, chloroquin, domperidon2, donepezil, lithium1, methadon1, moclobemid, oxaliplatin, terlipressin, vandetanib2, venlafaxin).

1 For disse psykofarmaka er effekten særlig udtalt og/eller veldokumenteret. 

2 Samtidig behandling med andre midler, der kan forlænge QT-intervallet, er angivet som kontraindiceret på disse midler. 

Se desuden Antiarytmika

Desuden forsigtighed ved samtidig brug af midler, der kan medføre elektrolytforstyrrelser (kan øge risikoen for QT-forlængelse). 

Graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (3 måneders karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Forgiftning

Farmakodynamik

Binder sig, som andre antipsykotika, til dopamin-D2-receptorer i hjernen, hvilket antages, at være den primære årsag til den antipsykotiske effekt. Påvirker desuden en række andre receptorer i varierende grad.
Amisulprid er et 2. generationsantipsykotikum med lavere risiko for ekstrapyramidale bivirkninger i forhold til 1. generations midler. Se Klassifikation af antipsykotika

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 50 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 3-4 timer.
 • Plasmahalveringstid ca. 12 timer.
 • Udskilles hovedsageligt uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Amisulpridtabletter  50 mgtabletter  200 mg

Hjælpestoffer

Andre:
Lactose : tabletter 50 mg, tabletter 200 mg

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud ved: 

 • Patienter, hvor behandling med antipsykotisk lægemiddel med generelt tilskud uden klausulering har vist sig utilstrækkelig eller ikke tolereres.
 • Aktuelt/tidligere velbehandlede patienter, for hvem det efter lægens samlede kliniske vurdering af patientens psykiske tilstand vil være uhensigtsmæssigt at behandle med eller skifte til et antipsykotisk lægemiddel med generelt tilskud uden klausulering.

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) tabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 069287
90 stk. (blister)
244,90 2,72 21,77
(B) tabletter 200 mg (kan dosisdisp.) 069309
90 stk. (blister)
322,00 3,58 7,16

Substitution

tabletter 50 mg
Aktiprol Medochemie, Amisulprid, tabletter 50 mg
Solian Sanofi, Amisulprid, tabletter 50 mg
 
tabletter 200 mg
Aktiprol Medochemie, Amisulprid, tabletter 200 mg
Solian Sanofi, Amisulprid, tabletter 200 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  50 mg  (Nyt udseende - foto på vej)

Præg:
A50
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6 x 6
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 

Tabletter  50 mg  (Udfases - skifter udseende)

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6 x 6
tabletter 50 mg (Udfases - skifter udseende)
 
 
 

Tabletter  200 mg

Præg:
A, 200
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 11 x 11
tabletter 200 mg
 
 
 

Tabletter  200 mg  (Udfases)

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 11 x 11
tabletter 200 mg (Udfases)
 
 
 

Referencer

3837. Damkier P, Videbech P. The Safety of Second-Generation Antipsychotics During Pregnancy: A Clinically Focused Review. CNS Drugs. 2018; 32(4):351-66, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29637530 (Lokaliseret 26. september 2018)


2867. retsinformation.dk. Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser. VEJ nr 9276 af 06/05/2014. 2014; , https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163024 (Lokaliseret 7. juni 2016)


1906. Dansk Cardiologisk Selskab og Dansk Psykiatrisk Selskab. Arytmi-risiko ved anvendelse af psykofarmaka. 2011; , http://dpsnet.dk/wp-content/uploads/2014/12/vejledning_1-2011-arytmi-dec2011.pdf (Lokaliseret 3. juni 2016)

 
 

Revisionsdato

15.10.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 24. januar 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...