Neo-Mercazole®

H03BB01
 
 
Antithyroidt middel. Imidazolderivat.

Anvendelsesområder

Tyrotoksikose.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (overtrukken) indeholder 5 mg carbimazol. 

Doseringsforslag

Individuel og afhængig af sygdommens sværhedsgrad (3284) (4995). Som retningslinjer kan anføres: 

 

Voksne 

Svære tilfælde 

 • 20-60 mg dgl. fordelt på flere doser.
 • I meget svære tilfælde med tyrotoksisk krise op til 120 mg dgl.
 • Dosis reduceres under kontrol af serum-thyroxin og triiodthyronin til vedligeholdelsesdosis på 2,5-20 mg dgl., typisk i løbet af 1-3 måneder med månedlige kontroller.

Lette tilfælde 

 • Initialt 15-20 mg dgl.
 • Vedligeholdelsesdosis. 2,5-10 mg dgl.
 • Dosis på 15 mg eller mindre kan gives 1 gang dgl.

 

Børn og unge 3-17 år 

 • Sædvanlig initial dosis 0,2-0,5 mg/kg dgl. fordelt på 2 doser.
 • Dosis reduceres til vedligeholdelsesdosis på baggrund af patientens respons.
 • Der bør højst gives 30 mg dgl.

 

Bemærk: 

 • Synkes hele eller halve, med et glas vand
 • Kan knuses
 • Knust tablet kan opslæmmes i vand
 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad
 • Kan tages med eller uden mad
 • Erfaring savnes vedr. børn < 3 år.
Referencer: 3284, 4995

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved let til moderat nedsat leverfunktion (Child-Pugh score B). 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Overfølsomhed over for et imidazolderivat.
 • Moderat til svær granulocytopeni.
 • Svært nedsat leverfunktion.
 • Tidligere tilfælde af pancreatitis under behandlingen med carbimazol eller thiamazol.

Forsigtighedsregler

 • En struma kan vokse under behandlingen. Dette har især betydning ved intratorakal struma, og hvor en struma giver kompression af trachea.
 • Ved symptomer på agranulocytose (fx feber, pharyngitis, stomatitis) skal patienten ophøre med at tage midlet og søge læge. Hvis måling af leukocyttal og granulocyttal viser agranulocytose seponeres behandlingen.
 • Ved tiltagende leverpåvirkning under behandlingen skal behandlingen seponeres. Patienten skal søge læge ved symptomer på leverpåvirkning (fx øvre abdominalsmerter, anoreksi, generel pruritus).
 • Pga. risiko for hypothrombinæmi bør tromboplastintid monitoreres særligt forud for operative indgreb.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Dyspepsi, Kvalme
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Feber
Immunsystemet Urticaria
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi  (ofte i proksimale fingerled)
Nervesystemet Neuritis, Neuropati, Paræstesier, Svimmelhed Hovedpine
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Agranulocytose, Aplastisk anæmi, Eosinofili, Hæmolytisk anæmi, Knoglemarvsdepression, Neutropeni, Pancytopeni, Trombocytopeni
Mave-tarm-kanalen Smagsforstyrrelser
Hud og subkutane væv Alopeci
Sjældne (0,01-0,1 %)
Mave-tarm-kanalen Sialoadenitis
Meget sjældne (< 0,01 %)
Knogler, led, muskler og bindevæv Myopati
Ikke kendt hyppighed
Det endokrine system Forværret struma, Hypotyroidisme
Øjne Exophthalmus
Mave-tarm-kanalen Pancreatitis, Stomatitis Opkastning  (akut), Orale ulcera
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Temperaturstigning, Træthed, Utilpashed
Lever og galdeveje Hepatitis, Kolestase, Leverpåvirkning Icterus
Immunsystemet Angioødem
Undersøgelser Forhøjet plasma-kreatinin
Metabolisme og ernæring Autoimmunt insulin syndrom
Knogler, led, muskler og bindevæv Myalgi
Psykiske forstyrrelser Angst
Luftveje, thorax og mediastinum Halssmerter
Hud og subkutane væv Alvorlige hudreaktioner  (herunder Steven-Johnson’ syndrom, eksfoliativ dermatitis)
Vaskulære sygdomme Vasculitis
 • Ved myalgi bør plasma-kreatinkinase måles.
 • Bivirkningerne skønnes at være dosisafhængige og tiltager specielt ved doser over 30 mg dgl.

Interaktioner

 • Effekten formindskes i udtalt grad, hvis patienterne i forvejen er behandlet med iod.
 • Da carbimazol er en vitamin K-antagonist, kan virkningen af antikoagulantia blive forstærket.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Behandling af gravide bør forestås af speciallæge i medicinsk endokrinologi. Kvinder med graviditetsønske bør om muligt behandles med propylthiouracil. Nyere guidelines anbefaler, at patienter, som konstateres gravide under behandling med carbimazol/ thiamazol, skiftes til propylthiouracil i 1. trimester. Evidensgrundlaget for dette - for at mindske risikoen for carbimazol/ thiamazol inducerede misdannelser - er lavt og baserer sig primært på en teoretisk ekstrapolation. Epidemiologiske data fra flere tusinde patienter, som er blevet skiftet i behandling under 1. trimester, har ikke kunnet påvise en effekt på risikoen for medfødte misdannelser. Der er fagligt en del diskussion og uenighed om disse i forhold til nøjagtigheden af disse epidemiologiske data med tilstrækkelig nøjagtighed kan adskille skift fra carbimazol/ thiamazol til propylthiouracil i relation til konceptionstidspunktet. 

 

Carbimazol metaboliseres til thiamazol, og datagrundlaget er behandlet sammenlagt for disse to molekyler.  

 

Der er kliniske data for udfaldet af mere end 6.000 graviditeter eksponeret for carbimazol/ thiamazol tidligt i graviditeten, heraf omkring mere end 2.000 som er skiftet til propylthiouracil i løbet af 1. trimester. I disse studier er der overordnet set en noget øget risiko for misdannelser af størrelsesordenen 7-9 %. Opgørelsen af disse data er dog i de store datasæt foretaget på en måde, som ikke tvangfrit tillader sammenligning med andre data i litteraturen, idet samtlige kodede misdannelser er talt med. Dette er ikke standard inden for denne type af studier, da der på denne måde medregnes mange mindre defekter, som i nogle tilfælde ikke kan defineres som en egentlig misdannelse, fx rententio testis, epicantus og laryngeal stridor.  

For imidazolpræparater er der en øget risiko for en særlig gruppe af misdannelser: Aplasia cutis, choanal atresi, esophagus atresi og omphalocele. Der er ikke tvivl om, at dette signal er reelt, men den absolutte risiko er i disse to opgørelser lav, omkring 1,5 %.  

 

Ubehandlet hypertyroidisme under graviditet er forbundet med en væsentlig øget risiko for uønsket fosterpåvirkning, inklusive spontanabort, fosterdød og præmatur fødsel. 

Se endvidere Thiouracilderivater og imidazolderivater

 

Fertile kvinder og mænd

I produktresuméet anbefales, at kvinder i den fertile alder skal anvende sikker kontraception under behandlingen. Denne anbefaling er baseret på en teoretisk vurdering af det aktive stofs egenskaber. Ved graviditetsønske bør om muligt behandles med propylthiouracil. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 4195, 4196, 4197, 4198, 4199, 4200, 4201, 4202, 4203

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 2 %. Der er ikke bekrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

Antityroidt middel. Modvirker iltningen af iodid til iod, hvorved indbygningen af iod i thyroglobulinmolekylet forhindres. Hæmmer desuden kobling af mono- og diiodtyrosin til liothyronin og levothyroxin. 

Begyndende virkning indtræder efter ca. 8 timer.  

Farmakokinetik

 • Prodrug. 90-100 % absorberes og omdannes hurtigt i blodet til det virksomme thiamazol.
 • Maksimal plasmakoncentration af thiamazol efter 1-2 timer.
 • Plasmahalveringstid på 3-5 timer.
 • Metaboliseres i leveren.

Håndtering af kapsler og tabletter

overtrukne tabletter 5 mg, Amdipharm  Ingen kærv

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Synkes hele eller halve.

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) overtrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 171777
100 stk.
251,45 2,51 7,54

Foto og identifikation

Foto

Overtrukne tabletter  5 mg

Præg:
Neo, 5
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 7,2 x 7,2
overtrukne tabletter 5 mg
 
 
 

Referencer

4995. Brix TH, Lund LC, Henriksen DP et al. Methimazole an drisk of acute pancreatitis. Lancet. 2020; 8:187-9, https://www.thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587(20)30025-5/fulltext (Lokaliseret 4. marts 2022)


4196. Kahaly GJ, Bartalena L, Hegedüs L et al. 2018 European Thyroid Association Guideline for the Management of Graves' Hyperthyroidism. Eur Thyroid J. 2018; 7:167-86, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30283735 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4197. Seo GH, Kim TH, Chung JH. Antithyroid Drugs and Congenital Malformations: A Nationwide Korean Cohort Study. Ann Intern Med. 2018; 168:405-13, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29357398 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4198. Andersen SL, Lönn S, Vestergaard P et al. Birth defects after use of antithyroid drugs in early pregnancy: a Swedish nationwide study. Eur J Endocrinol. 2017; 177:369-78, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28780518 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4199. Song R, Lin H, Chen Y. Effects of methimazole and propylthiouracil exposure during pregnancy on the risk of neonatal congenital malformations: A meta-analysis. PLoS One. 2017; 12, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28671971 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4200. Khan I, Okosieme O, Lazarus J. Antithyroid drug therapy in pregnancy: a review of guideline recommendations. Expert Rev Endocrinol Metab. 2017; 12:269-78, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30058885 (Lokaliseret 24. februar 2022)


3284. Ross DS, Burch HB, Cooper DS et al. American Thyroid Association Guidelines for Diagnosis and Management of Hyperthyroidism and Other Causes of Thyrotoxicosis. Thyroid. 2016; 26:1343-1421, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27521067 (Lokaliseret 22. februar 2022)


4195. Yoshihara A, Noh JY, Watanabe N et al. Substituting Potassium Iodide for Methimazole as the Treatment for Graves' Disease During the First Trimester May Reduce the Incidence of Congenital Anomalies: A Retrospective Study at a Single Medical Institution in Japan. Thyroid. 2015; 25:1155-61, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26222916 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4201. Gianetti E, Russo L, Orlandi F et al. Pregnancy outcome in women treated with methimazole or propylthiouracil during pregnancy. J Endocrinol Invest. 2015; 38:977-85, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25840794 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4202. Li H, Zheng J, Luo J et al. Congenital anomalies in children exposed to antithyroid drugs in-utero: a meta-analysis of cohort studies. PLoS One. 2015; 10, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25974033 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4203. Andersen SL, Olsen J, Wu CS et al. Birth defects after early pregnancy use of antithyroid drugs: a Danish nationwide study. J Clin Endocrinol Metab. 2013; 98:4373-81, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24151287 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

14.07.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. marts 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...