Eliquis

B01AF02
 
 

Direkte faktor Xa-hæmmer indeholdende apixaban. DOAK (Direkte orale antikoagulantia). 

 

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Vær opmærksom på pausering, bridging og reordination perioperativt. Læs mere

 

Anvendelsesområder

 • Forebyggelse af venøs tromboemboli ved elektiv hofte- eller knæalloplastik.
 • Forebyggelse af apopleksi og systemisk emboli hos voksne med non-valvulær atrieflimren/-flagren med en eller flere risikofaktorer, såsom:
  • Apopleksi eller transitorisk iskæmisk attak i anamnesen
  • alder ≥ 75 år
  • hypertension
  • diabetes mellitus
  • symptomatisk hjertesvigt (NYHA-klasse ≥ II).
 • Behandling af dyb venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE) samt forebyggelse af recidiverende DVT og LE.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 2,5 mg eller 5 mg apixaban. 

Doseringsforslag

Voksne 

Knæ- og hoftealloplastik 

 • Initialt 2,5 mg 2 gange dgl.
 • Første dosis 12-24 timer efter indgrebet.
 • Behandlingsvarighed
  • 10-14 dage ved knæalloplastik
  • 32-38 dage ved hoftealloplastik

 

Forebyggelse af apopleksi og systemisk emboli ved non-valvulær atrieflimren/-flagren 

 • 5 mg 2 gange dgl.
 • 2,5 mg 2 gange dgl. ved mindst to af flg. karakteristika:
  • alder ≥ 80 år
  • kropsvægt ≤ 60 kg
  • P-kreatinin ≥ 133 mikromol/l.
 • Patienter kan forblive på apixaban i forbindelse med kardiovertering.

 

Behandling af akut DVT og LE 

 • 10 mg 2 gange dgl. i 7 dage
 • derefter 5 mg 2 gange dgl. i mindst 3 måneder.

 

Forebyggelse af recidiverende DVT og LE 

 • Efter afsluttet 6 måneders behandling med apixaban (5 mg 2 x dgl.) eller andet antikoagulans reduceres dosis til 2,5 mg 2 gange dgl.

 

Bemærk: 

 • Hvis dosis glemmes, skal denne straks tages, og derefter fortsættes med den daglige dosis 2 gange om dagen som før.
 • Tabletterne kan tages med eller uden mad.
 • Tabletterne kan knuses og opslæmmes i vand, æblejuice eller blandes med æblemos og indtages umiddelbart efter. Eller tabletterne kan knuses og opslæmmes i 60 ml vand eller glucose 5 % opløsning og administreres straks via en nasogastrisk sonde.
 • Knuste tabletter er stabile i vand, glucose 5 % opløsning, æblejuice og æblemos i op til 4 timer.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.

 

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Skift fra anden oral AK-behandling til apixaban

 • Skift fra vitamin K-antagonist (VKA) til apixaban
  • Ved INR < 2,0 kan apixaban opstartes samme dag.
  • Ved INR 2,0 - 2,5 kan skift ske dagen efter ophør med VKA, dvs. der holdes en dags pause.
 • Skift fra andre DOAKs til apixaban
  • Seponér det fravalgte DOAK og start behandling med apixaban på tidspunktet for næste dosis af oral antikoagulation.

Skift fra apixaban til anden oral AK-behandling

 • Skift fra apixaban til vitamin K-antagonist (VKA)
  • Ved skift fra apixaban til VKA-behandling gives apixaban og VKA initialt sideløbende.
  • I de første to dage af skifteperioden gives standard-initialdosis af VKA, hvorefter VKA doseres ud fra INR-målinger.
  • Blodprøve til INR-bestemmelse skal tages umiddelbart før næste dosis apixaban, da apixaban ellers vil bidrage til INR-stigningen.
  • Apixaban seponeres ved INR ≥ 2,0.
 • Skift fra apixaban til andet DOAK
  • Seponér apixaban og start behandling med det andet DOAK på tidspunktet for næste dosis af oral antikoagulation.

Skift mellem parenterale antikoagulantia og apixaban

 • Ved skift fra parenterale antikoagulantia til apixaban påbegyndes apixaban på det tidspunkt, hvor næste planlagte subkutane injektion af det parenterale antikoagulantia skulle være givet (seponeres) eller på tidspunktet for seponering af kontinuerlig intravenøs administration af et parenteralt antikoagulantia.
 • Ved skift fra apixaban til parenterale antikoagulantia skal første dosis af det parenterale antikoagulantia administreres på tidspunktet for næste planlagte administration af apixaban, som seponeres.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, erfaring savnes

 • GFR 0-15 ml/min.

  Bør ikke anvendes. 

Dosisjustering

 • GFR 15-30 ml/min.

  Forsigtighed tilrådes pga. øget blødningsrisiko.  

  Forebyggelse af apopleksi og systemisk emboli ved NVAF: 

  Dosis bør ikke overstige 2,5 mg 2 gange dgl. 

 • GFR 30-45 ml/min.

  Forebyggelse af apopleksi og systemisk emboli ved NVAF: 

  Ved serumkreatinin ≥ 1,5 mg/dl (133 mikromol/l) og alder ≥ 80 år og/eller kropsvægt ≤ 60 kg skal dosis nedsættes til 2,5 mg 2 gange dgl. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Kontraindiceret ved leversygdom, som er forbundet med koagulopati og klinisk relevant blødningsrisiko.
 • Anbefales ikke ved stærkt nedsat leverfunktion.
 • Forsigtighed ved:
  • let til moderat nedsat leverfunktion (Child-Pugh A-B)
  • forhøjede værdier af ALAT/ASAT > 2 gange øvre normalgrænse
  • total bilirubin ≥ 1,5 gange øvre normalgrænse.
  • Der bør indgå en ALAT-bestemmelse som evaluering før behandlingsstart.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Aktiv klinisk signifikant blødning
 • Nyligt gennemgået hjerne-, spinal- eller øjenkirurgi, nylig intrakraniel blødning, øsofagusvaricer, arteriovenøse misdannelser, vaskulære aneurismer eller større intraspinale eller intracerebrale vaskulære abnormiteter
 • Samtidig behandling med andre antikoagulantia undtagen ved skift til og fra VKA-behandling eller ved små doser heparin til opretholdelse af et åbent centralt vene- eller arteriekateter.
 • På grund af manglende undersøgelser frarådes behandling af patienter med mekaniske hjerteklapper.

Forsigtighedsregler

 • Øget blødningsrisiko
 • Ældre patienter, der samtidig behandles med trombocythæmmere (fx acetylsalicylsyre).
 • Spinal-/epiduralanæstesi eller spinalpunktur: første dosis bør tidligst gives 5 timer efter fjernelse af kateter.
 • DOAKs frarådes til patienter med tromboser i anamnesen, som er diagnosticeret med antifosfolipid-syndrom pga. mulig øget risiko for tilbagevendende trombotiske hændelser - sammenlignet med Vitamin-K-behandling. Dette gælder især højrisikogruppen, som er 3-dobbelt positive for lupus antikoagulans, anticardiolipin-antistoffer og anti-beta-2-glykoprotein-I-antistoffer.

 

Kirurgi og invasive indgreb 

 • Apixaban skal seponeres inden elektiv kirurgi eller invasive indgreb:
  • GFR ≥ 30 ml/min. Lav blødningsrisiko: mindst 24 timer før
  • GFR ≥ 30 ml/min. Høj blødningsrisiko: mindst 48 timer før
  • GFR 15-29 ml/min. Lav blødningsrisiko: mindst 48 timer før
  • GFR 15-29 ml/min. Høj blødningsrisiko: mindst 72 timer før
 • Hvis kirurgi eller invasive indgreb ikke kan udsættes, skal der udvises forsigtighed pga. øget blødningsrisiko. Blødningsrisikoen bør afvejes imod vigtigheden af indgrebet.
 • Behandling med apixaban bør genstartes hurtigst muligt efter indgreb, forudsat den kliniske situation tillader det, og adækvat hæmostase er opnået.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Dobbeltordination. Man overså, at patienten i forvejen fik antitrombotisk behandling. Død.
Fortsættelse af ordination uafhængigt af journalnotat og pausering i EPJ. Blodtransfusion.
Manglende reordination/-administration af NOAK efter pausering. Tromboemboli.
Overset forsigtighed/kontraindikation. Behandling gives på trods af, at patienten har øget risiko for blødning (under fx visse operationer og biopsier). Blødninger.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Anæmi, Blødningstendens
Mave-tarm-kanalen Kvalme
Nyrer og urinveje Hæmaturi
Det reproduktive system og mammae Vaginalblødning
Hud og subkutane væv Hududslæt
Vaskulære sygdomme Hæmatom
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Trombocytopeni
Mave-tarm-kanalen Gastro-intestinal blødning
Lever og galdeveje Leverpåvirkning
Luftveje, thorax og mediastinum Epistaxis
Hud og subkutane væv Alopeci Hudkløe
Vaskulære sygdomme Hypotension
Sjældne (0,01-0,1 %)
Øjne Okulær blødning
Mave-tarm-kanalen Rektal blødning Gingival blødning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Hæmoptyse
Immunsystemet Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelblødning
Meget sjældne (< 0,01 %)
Hud og subkutane væv Erythema multiforme
Ikke kendt hyppighed
Immunsystemet Angioødem
Vaskulære sygdomme Cerebral hæmoragi, Kutan vasculitis

Ved forebyggelse af apopleksi og systemisk emboli ses hyppigere allergiske reaktioner, gastro-intestinal blødning, epistaxis, hæmoptyse og okulær blødning. Desuden cerebral hæmoragi (ikke almindelig). 

Ved behandling af DVT og LE ses hyppigere gastro-intestinal blødning og epistaxis. Desuden sjældent cerebral hæmoragi. 

Interaktioner

 • Kraftige CYP3A4- og P-glykoproteinhæmmere (fx ketoconazol, itraconazol, voriconazol og posaconazol) og HIV-proteasehæmmere (fx ritonavir) kan forstærke virkningen af apixaban. Kombination bør undgås.
 • Svagere CYP3A4- og P-glykoproteinhæmmere forventes kun at øge plasmakoncentrationen af apixaban i mindre udstrækning.
 • Kraftige CYP3A4- og P-glykoprotein-induktorer (fx rifampicin, phenytoin, carbamazepin, phenobarbital eller perikon) kan medføre et fald i plasmakoncentrationen af apixaban og dermed medføre risiko for terapisvigt. Skal anvendes med forsigtighed. Samtidig behandling med disse præparater frarådes ved behandling af DVT og LE.
 • Samtidig behandling med andre antikoagulantia resulterer i additiv virkning på anti-faktor Xa-aktiviteten og er kontraindiceret.
 • Samtidig behandling med ASA og/eller clopidogrel, SSRI eller SNRI øger blødningsrisikoen og bør derfor anvendes med forsigtighed.
 • Behandling med et NSAID må ikke igangsættes hos patienter, der er i behandling med et DOAK-præparat, med mindre dosisjustering er overvejet mhp. den øgede blødningsrisiko. Ved samtidig behandling med DOAK og NSAID skal patienten monitoreres for symptomer på blødninger og opfordres til straks at kontakte lægen ved mulige tegn på blødning.
 • På grund af begrænset erfaring og øget blødningsrisiko bør samtidig behandling med andre trombocythæmmere, såsom GPIIb/IIIa-receptor antagonister og dipyridamol, samt trombolytika undgås.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 døgns karantæne).

Forgiftning

Farmakodynamik

Reversibel, direkte og selektiv faktor Xa-hæmmer. Apixaban hæmmer frit og fibrinbundet faktor Xa samt protrombinaseaktivitet. Dette resulterer indirekte i en hæmning af fibrindannelsen samt trombocytaggregationen induceret af trombin. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 50 % (ved doser < 10 mg). Biotilgængeligheden falder ved større doser.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 3-4 timer.
 • Metaboliseres hovedsageligt via CYP3A4/5.
 • Plasmahalveringstid ca. 12 timer.
 • Ca. 27 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Håndtering af kapsler og tabletter

filmovertrukne tabletter 2,5 mg, Bristol-Myers Squibb  Ingen kærv
filmovertrukne tabletter 5 mg, Bristol-Myers Squibb  Ingen kærv

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Knust tablet kan opslæmmes i vand, æblejuice eller glucose 5% opløsning.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 2,5 mg (kan dosisdisp.) 146758
10 stk. (blister)
125,10 12,51 50,04
(B) filmovertrukne tabletter 2,5 mg (kan dosisdisp.) 130627
20 stk. (blister)
233,40 11,67 46,68
(B) filmovertrukne tabletter 2,5 mg (kan dosisdisp.) 067845
60 stk. (blister) (Orifarm)
664,00 11,07 44,27
(B) filmovertrukne tabletter 2,5 mg (kan dosisdisp.) 073592
60 stk. (blister) (2care4)
665,40 11,09 44,36
(B) filmovertrukne tabletter 2,5 mg (kan dosisdisp.) 161436
60 stk. (blister) (Abacus)
654,00 10,90 43,60
(B) filmovertrukne tabletter 2,5 mg (kan dosisdisp.) 458805
60 stk. (blister)
666,50 11,11 44,43
(B) filmovertrukne tabletter 2,5 mg (kan dosisdisp.) 589216
60 stk. (blister) (Paranova)
666,75 11,11 44,45
(B) filmovertrukne tabletter 2,5 mg (kan dosisdisp.) 380466
168 stk. (blister)
1.805,65 10,75 42,99
(B) filmovertrukne tabletter 2,5 mg (kan dosisdisp.) 493633
168 stk. (blister) (Orifarm)
1.642,00 9,77 39,10
(B) filmovertrukne tabletter 2,5 mg (kan dosisdisp.) 510204
168 stk. (blister) (Abacus)
1.648,95 9,82 39,26
(B) filmovertrukne tabletter 2,5 mg (kan dosisdisp.) 512052
168 stk. (blister) (Medartuum)
1.702,55 10,13 40,54
(B) filmovertrukne tabletter 2,5 mg (kan dosisdisp.) 520156
168 stk. (blister) (Paranova)
Udgået 26-12-2022
(B) filmovertrukne tabletter 2,5 mg (kan dosisdisp.) 063062
200 stk. (blister) (Paranova)
2.111,25 10,56 42,23
(B) filmovertrukne tabletter 2,5 mg (kan dosisdisp.) 375882
200 stk. (blister) (Orifarm)
2.037,00 10,19 40,74
(B) filmovertrukne tabletter 2,5 mg (kan dosisdisp.) 462015
200 stk. (blister) (2care4)
1.964,00 9,82 39,28
(B) filmovertrukne tabletter 2,5 mg (kan dosisdisp.) 568969
200 stk. (blister) (Abacus)
1.954,45 9,77 39,09
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 035134
14 stk. (blister)
168,40 12,03 24,06
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 052133
28 stk. (blister)
320,00 11,43 22,86
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 193560
28 stk. (blister) (2care4)
Udgået 15-05-2023
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 459467
60 stk. (blister) (2care4)
668,05 11,13 22,27
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 503459
60 stk. (blister) (Paranova)
670,10 11,17 22,34
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 566318
60 stk. (blister) (Orifarm)
648,00 10,80 21,60
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 072096
100 stk. (blister) (2care4)
1.083,35 10,83 21,67
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 085574
100 stk. (blister)
1.081,60 10,82 21,63
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 528882
100 stk. (blister) (Orifarm)
1.081,60 10,82 21,63
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 533360
100 stk. (blister) (Abacus)
1.081,65 10,82 21,63
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 069697
168 stk. (blister) (Orifarm)
1.766,00 10,51 21,02
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 108230
168 stk. (blister) (2care4)
1.721,30 10,25 20,49
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 499136
168 stk. (blister) (Abacus)
1.785,65 10,63 21,26
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 586967
168 stk. (blister)
1.805,65 10,75 21,50
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 048588
200 stk. (blister) (2care4)
2.034,40 10,17 20,34
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 416773
200 stk.(blister) (Orifarm)
2.033,50 10,17 20,34
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 482110
200 stk. (blister) (Abacus)
2.037,70 10,19 20,38
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 511905
200 stk. (blister) (Paranova)
2.115,25 10,58 21,15

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  2,5 mg

Præg:
893, 2 1/2
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 6 x 6
filmovertrukne tabletter 2,5 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  5 mg

Præg:
894, 5
Kærv: Ingen kærv
Farve: Pink
Mål i mm: 5,2 x 9,7
filmovertrukne tabletter 5 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

04.01.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...