Galantamin "Krka"

N06DA04
 
 

Kolinesterasehæmmer. Middel til behandling af demens. Tertiær alkaloid. 

Anvendelsesområder

Anvendes ved Alzheimers sygdom, Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom, alle i let til svær grad. Se endvidere Demens

Se endvidere:

Dispenseringsform

Depotkapsler, hårde. 1 depotkapsel indeholder 8 mg, 16 mg eller 24 mg galantamin (som hydrobromid). 

Doseringsforslag

Voksne. Initialt 8 mg om morgenen i forbindelse med et måltid. Efter 4 ugers behandling kan dosis øges til 16 mg dgl., og evt. efter yderligere 4 ugers behandling til 24 mg dgl. 

Bemærk: 

 • Depotkapslerne synkes hele med et glas vand.
 • Depotkapslerne må ikke åbnes, tygges, suges eller opløses.
 • Indholdet må ikke tygges eller knuses.
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Patienten bør som hovedregel have en omsorgsperson (kan være fra hjemmeplejen), som hjælper med at håndtere medicineringen.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret, erfaring savnes

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Child-Pugh 7-9. Dosisintervallet bør initialt nedsættes til 8 mg hver 2. dag i 1 uge. Derefter 8 mg dgl. i 4 uger. Maksimal døgndosis 16 mg.
 • Child-Pugh > 9. Kontraindiceret pga. manglende erfaring.

Se endvidere

Forsigtighedsregler

Bradykardi 

Forsigtighed ved syg sinusknude-syndrom eller andre supraventrikulære overledningsforstyrrelser i hjertet. Galantamin kan have vagotonisk virkning på hjertefrekvensen og kan medføre bradykardi og AV-blok.  

 

Mavesår 

Kolinerge midler kan øge syresekretionen i ventriklen og derved øge risikoen for forværring af ulcus.  

 

Monitorering af vægt 

Patientens vægt bør følges, da behandling med kolinesterasehæmmere kan øge risikoen for vægttab. 

 

Obstruktive lungesygdomme 

Galantamin har en kolinerg effekt. Forsigtighed ved astma eller kronisk obstruktiv lungesygdom. 

 

Risiko for forlænget QT-interval 

Forlænget QT-interval er forekommet og udvikling af torsades de pointes er set ved overdosering. Forsigtighed ved medfødt langt QT-interval eller anden eksisterende QT-forlængelse. 

 

Risiko for kramper 

Udvikling af kramper er set under behandling med galantamin. Forsigtighed ved nedsat krampetærskel. 

 

Risiko for udvikling af alvorlige hudreaktioner 

Der er forekommet alvorlige hudreaktioner som fx Stevens-Johnsons syndrom ved behandling med galantamin. Ved symptomer på alvorlige hudreaktioner bør behandlingen seponeres. 

 

Urinvejsobstruktion 

Kolinerge midler kan medføre blæreobstruktion. Opmærksomhed på mulig forværring af tilstanden ved urinvejsobstruktion. 

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
For høj initialdosis. Der blev fejlagtigt ordineret 8 mg x 2 i stedet for 8 mg x 1. Forværring af atrieflimren.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme, Opkastning
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Bradykardi
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Dyspepsi
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed, Træthed
Undersøgelser Vægttab
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelkramper
Nervesystemet Svimmelhed, Tremor Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Depression, Hallucinationer, Somnolens
Luftveje, thorax og mediastinum Rhinitis
Vaskulære sygdomme Hypertension, Synkope
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte AV-blok, Supraventrikulær ekstrasystoli Palpitationer
Øre og labyrint Tinnitus
Øjne Sløret syn
Mave-tarm-kanalen Smagsforstyrrelser
Immunsystemet Allergiske reaktioner
Undersøgelser Forhøjede leverenzymer
Metabolisme og ernæring Dehydrering
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelsvaghed
Nervesystemet Paræstesier
Hud og subkutane væv Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Hypotension
Sjældne (0,01-0,1 %)
Lever og galdeveje Hepatitis
Ikke kendt hyppighed
Immunsystemet Stevens-Johnsons syndrom
Hud og subkutane væv Akut generaliseret eksantematøs pustulose, Erythema multiforme

Kvalme og opkastning ses oftest ved dosisøgning. 

Interaktioner

 • På grund af de farmakodynamiske virkninger bør galantamin ikke gives samtidig med andre lægemidler med kolinerg virkning.
 • Plasmakoncentrationen af galantamin øges ved samtidig indgift af paroxetin (ca. 40 %) og fluoxetin, begge hæmmere af CYP2D6, samt erythromycin (ca. 12 %), hæmmer af CYP3A4. Lignende effekt kan forventes ved andre CYP2D6- og CYP3A4-hæmmere. Se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Galantamin kan forstærke virkningen af depolariserende muskelrelaksantia.

Graviditet

Amning

Ikke relevant.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Forgiftning

Kolinergt toksidrom.  

Behandling: Massiv overdosering kan behandles med atropin, evt. gentaget afhængig af effekt. 

 

Bemærk: Ved snævervinklet glaukom skal øjnene dryppes med pilocarpin 2 % samtidig med injektion af atropin. 

Farmakodynamik

Selektiv, kompetitiv og reversibel hæmmer af acetylkolinesterase. Virker desuden ved at modulere præsynaptiske nicotinreceptorer medførende en øget aktivitet i det kolinerge system. Virker overvejende centralt. Forbedrer kognitive funktioner samt patientens samlede (globale) funktion. Forhindrer ikke sygdomsprogressionen, men forsinker symptomudviklingen. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 90 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 4 timer.
 • Metaboliseres i leveren via CYP3A4 og CYP2D6 til delvis aktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 7-8 timer.
 • Ca. 20 % udskilles uomdannet gennem nyrerne,
 • Depotkapslerne (polydepot) frigiver det aktive stof over et længere tidsrum.

Håndtering af kapsler og tabletter

hårde depotkapsler 8 mg, KRKA  
hårde depotkapsler 16 mg, KRKA  
hårde depotkapsler 24 mg, KRKA  

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knusning/åbning

Må ikke åbnes.

Administration

Synkes hele.

Må ikke opløses.

Må ikke tygges.

Indholdet må ikke tygges eller knuses.

Må ikke suges.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Tilskud

Enkelttilskud vil normalt kunne gives, når følgende betingelser er opfyldt og fremgår af ansøgningen: 

 • Patienten har Alzheimers demens, Lewy Body demens eller demens som led i Parkinsons sygdom.
 • Diagnosen er stillet af en speciallæge i psykiatri, neurologi og/eller geriatri
 • Andre demenssygdomme (specielt reversible demenstilstande) er udelukkede, bl.a. ved CT-scanning.
 • Patienten på grund af bivirkninger eller af anden grund ikke kan anvende anden kolinesterasehæmmer.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(A) hårde depotkapsler 8 mg 161754
28 stk. (blister)
114,40 4,09 8,17
(A) hårde depotkapsler 16 mg 187258
28 stk. (blister)
160,20 5,72 5,72
(A) hårde depotkapsler 16 mg 412682
84 stk. (blister)
284,85 3,39 3,39
(A) hårde depotkapsler 24 mg 391390
28 stk. (blister)
197,75 7,06 4,71
(A) hårde depotkapsler 24 mg 090635
84 stk. (blister)
239,55 2,85 1,90

Substitution

hårde depotkapsler 8 mg
Galantamin "Stada" STADA Nordic, Galantamin, hårde depotkapsler 8 mg
 
hårde depotkapsler 16 mg
Galantamin "Stada" STADA Nordic, Galantamin, hårde depotkapsler 16 mg
 
hårde depotkapsler 24 mg
Galantamin "Stada" STADA Nordic, Galantamin, hårde depotkapsler 24 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Hårde depotkapsler  8 mg

Præg:
G 8
Kærv: Ikke relevant
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,4 x 18,3
hårde depotkapsler 8 mg
 
 
 

Hårde depotkapsler  16 mg

Præg:
G, 16
Kærv: Ikke relevant
Farve: Lyserød
Mål i mm: 6,9 x 19,7
hårde depotkapsler 16 mg
 
 
 

Hårde depotkapsler  24 mg

Præg:
G, 24
Kærv: Ikke relevant
Farve: Lys orange
Mål i mm: 7,6 x 24,5
hårde depotkapsler 24 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

06.07.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...