Firdapse®

N07XX05
 
 

Middel til behandling af Lambert-Eatons syndrom. 

Anvendelsesområder

 • Lambert-Eatons syndrom. 
 • Amifampridin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til ovennævnte sygdom og dens behandling.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 10 mg (delekærv) amifampridin (som fosfat). 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Initialdosis. 15 mg dgl. fordelt på 3-4 doser. Dosis kan øges med 5 mg hver 4. eller 5. dag. Højst 20 mg pr. dosis og højst 60 mg dgl.

Bemærk: 

 • Tabletterne tages med et glas vand.
 • Tabletterne skal tages sammen med mad.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Voksne. Initialdosis nedsættes til 5 mg dgl. 

  Dosis kan øges med 5 mg hver 7. dag. 

 • GFR 60-90 ml/min.

  Voksne. Initialdosis nedsættes til 10 mg dgl. 

  Dosis kan øges med 5 mg hver 7. dag. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Dosis bør nedsættes til 10 mg ved let nedsat leverfunktion (Child-Pugh score A). Dosis kan øges med 5 mg hver 7. dag.
 • Dosis bør nedsættes til 5 mg ved moderat til stækt nedsat leverfunktion (Child-Pugh score B, C) . Dosis kan øges med 5 mg hver 7. dag.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Epilepsi.
 • Ukontrolleret astma.
 • Medfødt QT-syndrom.
 • Samtidig behandling med lægemidler, der har snævert terapeutisk indeks eller kan medføre risiko for QTc-forlængelse.

Forsigtighedsregler

 • Ikke-paraneoplastisk Lambert-Eatons syndrom bør kun behandles efter omhyggelig vurdering af risiko/fordele.
 • Ekg bør kontrolleres før behandlingsstart og derefter 1 gang årlig.
 • Ved mistanke om hjerterytmeforstyrrelser (fx palpitationer eller lipotymi-tilfælde) bør der straks foretages et ekg.
 • Forsigtighed ved øget risiko for schwannom.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme, Oral hypæstesi
Nervesystemet Hypæstesi, Oral paræstesi, Paræstesier, Svimmelhed
Hud og subkutane væv Øget svedtendens
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter
Vaskulære sygdomme Kolde hænder og fødder
Ikke kendt hyppighed
Hjerte Arytmier Palpitationer
Øjne Sløret syn
Mave-tarm-kanalen Diarré
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Undersøgelser Forhøjede leverenzymer
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper, Muskelsvaghed
Nervesystemet Chorea, Myokloni Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Angst Døsighed, Søvnforstyrrelser
Luftveje, thorax og mediastinum Forværret astma Hoste, Øget bronkialsekretion
Vaskulære sygdomme Raynauds syndrom
 • Både sværhedsgrad og hyppighed af de fleste bivirkninger er dosisafhængig.
 • Da Lambert-Eaton syndrom er en meget sjælden sygdom, findes der et begrænset antal rapporter om bivirkninger. En del bivirkninger kan derfor ikke angives med hyppigheder.

Interaktioner

 • Samtidig brug af lægemidler, der har snævert terapeutisk indeks (fx digoxin) eller kan medføre risiko for QTc-forlængelse er kontraindiceret.
 • Amifampridins eliminationsvej er ukendt. Potente enzyminduktorer (fx barbiturater, carbamazepin og rifamyciner) eller -inhibitorer (fx itraconazol) bør derfor kun gives under overvågning af henholdsvis virkning og bivirkninger.
 • Samtidig brug af amifampridin og lægemidler med atropinlignende virkning, fx antiparkinsonmidler, antikolinerge midler og clozapin nedsætter virkningen af begge midler.
 • Samtidig brug af depolariserende muskelrelaksantia, fx suxamethon kan også nedsætte virkningen af begge midler.
 • Samtidig brug af amifampridin og lægemidler med kolinerge virkninger kan øge virkningen af begge midler.
 • Samtidig brug af lægemidler, der nedsætter krampetærsklen - fx tricycliske antidepressiva, antipsykotika og tramadol, medfører øget risiko for epileptiske krampe anfald.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Blokerer spændingsafhængige kaliumkanaler og forlænger derved den præsynaptiske depolarisering af cellemembranen, hvilket medfører øget transport af calcium til nerveenderne. Herved forøges muskelstyrken. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed 93-100 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 0,5-1,5 timer.
 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 2 timer.

Håndtering af kapsler og tabletter

tabletter 10 mg, SERB SA  Delekærv

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Tages med mad.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) tabletter 10 mg 113885
100 stk. (blister)
20.006,90 200,07 800,28

Foto og identifikation

Foto

Tabletter  10 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 10 x 10
tabletter 10 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

11.11.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...