Bosulif

L01EA04
 
 

Antineoplastisk middel. Proteinkinasehæmmer

Anvendelsesområder

Philadelphiakromosompositiv (Ph+) kronisk myeloid leukæmi 

 • i kronisk fase som 1. linje-behandling
 • i kronisk, accelereret eller blastfase efter behandlingssvigt med en eller flere tyrosinkinasehæmmere - og hvor behandling med imatinib, nilotinib eller dasatinib ikke er egnet.

Bosutinib bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 100 mg, 400 mg eller 500 mg bosutinib. 

Doseringsforslag

Voksne. 500 mg 1 gang dgl. (Ved nydiagnosticeret sygdom dog 400 mg 1 gang dgl). 

 • Ved manglende opnåelse af komplet hæmatologisk respons inden uge 8 eller komplet cytogenetisk respons inden uge 12, kan dosis evt. øges til 600 mg 1 gang dgl. sammen med føde, såfremt patienten er uden vedvarende, moderate bivirkninger. Ved nydiagnosticeret sygdom kan dosis øges i trin på 100 mg til højst 600 mg dgl, se produktresume.
 • Behandlingen styres under kontrol af leukocyt- og trombocyttal, bilirubin- og levertransaminaseniveau. Dosisreduktion ved hæmatologiske og ikke-hæmatologiske bivirkninger, se produktresumé.

Bemærk: 

 • Tabletterne synkes hele med et glas vand.
 • Tabletterne må ikke knuses.
 • Tages i forbindelse med et måltid.
 • Glemt dosis kan tages indtil 12 timer før næste dosis.
 • Erfaring savnes vedr. patienter under 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-30 ml/min.
  • Nydiagnosticeret: Voksne. 200 mg 1 gang dgl. sammen med føde. Dosis kan evt. øges til 300 mg 1 gang dgl.
  • Efter tidligere behandling: Voksne. 300 mg 1 gang dgl.
 • GFR 30-50 ml/min.

  Nydiagnosticeret: Voksne. 300 mg 1 gang dgl. sammen med føde. Dosis kan evt. øges til 400 mg 1 gang dgl.  

  Efter tidligere behandling: Voksne. 400 mg 1 gang dgl. Dosis kan evt. øges til 500 mg 1 gang dgl.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Behandling skal seponeres ved transaminasestigninger ≥ 3 gange øvre normal grænse samtidig med bilirubinstigninger > 2 gange øvre normal grænse og basisk fosfatase < 2 x normal grænse.
 • Behandlingen skal afbrydes ved neutrofiltal < 1 x mia./l, trombocyttal < 50 x mia./l, ved levertransaminaser > 5 gange øvre normalgrænse, ved svær diarré eller ved svær væskeretention. Genoptages i mindre dosering. Se produktresumé.
 • Forsigtighed ved QTc-forlængelse i anamnesen eller prædisposition herfor, ukontrolleret eller signifikant hjertesygdom og pancreatitis i anamnesen.
 • Reaktivering af hepatitis B kan forekomme.
 • Asiatere har øget risiko for at udvikle bivirkninger pga. lavere clearance.
 • Pga. risiko for fotosensibilisering bør direkte sollys og UV-lys så vidt mulig undgås og ellers bør der anvendes solbeskyttelsesprodukter med høj faktor (mindst 50).

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Blod og lymfesystem Anæmi, Neutropeni, Trombocytopeni
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Kvalme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed, Temperaturstigning, Træthed
Infektioner og parasitære sygdomme Luftvejsinfektion
Undersøgelser Forhøjet ALAT/ASAT, Forhøjet plasma-lipase
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Rygsmerter
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø Hoste, Nasopharyngitis
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt
Vaskulære sygdomme Ødemer
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Leukopeni
Hjerte Perikardiel ekssudation
Øre og labyrint Tinnitus
Mave-tarm-kanalen Gastro-intestinal blødning, Pancreatitis Gastritis, Smagsforstyrrelser
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Smerter
Lever og galdeveje Hepatotoksicitet
Immunsystemet Hypersensitivitet Urticaria
Infektioner og parasitære sygdomme Influenzalignende symptomer
Undersøgelser Forlænget QT-interval Forhøjede levertransaminaser, Forhøjet bilirubin, Forhøjet plasma-amylase, Forhøjet plasma-kreatinin, Forhøjet plasma-kreatinkinase
Metabolisme og ernæring Dehydrering, Hyperkaliæmi, Hypofosfatæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Myalgi
Nyrer og urinveje Akut nefropati, Nyrefunktionspåvirkning, Nyresvigt
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter
Luftveje, thorax og mediastinum Pleuraekssudat, Pneumoni
Hud og subkutane væv Fotosensibilitet Acne
Vaskulære sygdomme Hypertension
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Pericarditis
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Tumorlysesyndrom
Luftveje, thorax og mediastinum Lungeødem, Respirationsdepression
Hud og subkutane væv Eksfoliativ dermatitis, Erythema multiforme
Ikke kendt hyppighed
Immunsystemet Stevens-Johnsons syndrom
Luftveje, thorax og mediastinum Interstitiel lungesygdom
Hud og subkutane væv Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)

Interaktioner

 • Potente CYP3A4-hæmmere (fx clarithromycin, erythromycin, itraconazol, ritonavir samt grapefrugtjuice) kan øge plasmakoncentrationen af bosutinib. Samtidig administration bør undgås.
 • Potente CYP3A4-inducerende midler, fx carbamazepin, phenobarbital, phenytoin, rifabutin, rifampicin og naturlægemidler med perikon, nedsætter koncentrationen af bosutinib. Samtidig administration bør undgås. Se endvidere Tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder bør anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst 1 måned efter afslutning af behandlingen. 

Amning

Må ikke anvendes.

På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Hæmmer den på Philadelphiakromosomet onkogene BCR/ABL inducerede tyrosinkinaseaktivitet. 

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 6 timer.
 • Biotilgængeligheden øges ved samtidig fødeindtagelse og er her ca. 34 %.
 • Metaboliseres overvejende i leveren.
 • Plasmahalveringstid ca. 34 timer.
 • Ca. 1 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Håndtering af kapsler og tabletter

filmovertrukne tabletter 100 mg, Pfizer  Ingen kærv
filmovertrukne tabletter 400 mg, Pfizer  Ingen kærv
filmovertrukne tabletter 500 mg, Pfizer  Ingen kærv

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Tages med mad.

Knusning/åbning

Må ikke knuses.

Administration

Synkes hele.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) filmovertrukne tabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 075209
28 stk. (blister) (Orifarm)
8.914,45 318,37 1.273,49
(BEGR) filmovertrukne tabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 479904
28 stk. (blister)
7.633,30 272,62 1.090,47
(BEGR) filmovertrukne tabletter 400 mg (kan dosisdisp.) 129814
28 stk. (blister) (Orifarm)
28.281,00 1.010,04 1.010,04
(BEGR) filmovertrukne tabletter 400 mg (kan dosisdisp.) 558417
28 stk. (blister)
26.885,45 960,19 960,19
(BEGR) filmovertrukne tabletter 500 mg (kan dosisdisp.) 068790
28 stk. (blister) (Orifarm)
32.065,20 1.145,19 916,15
(BEGR) filmovertrukne tabletter 500 mg (kan dosisdisp.) 492377
28 stk. (blister)
30.482,80 1.088,67 870,94

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  100 mg

Præg:
Pfizer, 100
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 5,5 x 10,6
filmovertrukne tabletter 100 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  400 mg

Præg:
Pfizer, 400
Kærv: Ingen kærv
Farve: Orange
Mål i mm: 8,9 x 17,1
filmovertrukne tabletter 400 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  500 mg

Præg:
Pfizer, 500
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rød
Mål i mm: 9,4 x 18,2
filmovertrukne tabletter 500 mg
 
 
 

Referencer

4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 3. marts 2022)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 10. maj 2023)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 10. maj 2023)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 24. februar 2022)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 4. maj 2023)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 4. maj 2023)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15120665/ (Lokaliseret 7. december 2021)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 24. februar 2022)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11476352/ (Lokaliseret 7. december 2021)

 
 

Revisionsdato

26.04.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...