Imnovid®

L04AX06
 
 

Middel mod myelomatose. 

Anvendelsesområder

 • Myelomatose i kombination med bortezomib og dexamethason efter mindst én anden behandling, herunder lenalidomid.
 • Myelomatose i kombination med dexamethason efter mindst to andre behandlinger, herunder lenalidomid og bortezomib.

 

Pomalidomid bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til myelomatose og behandling heraf.  

Se endvidere:

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 1 mg, 2 mg, 3 mg eller 4 mg pomalidomid. 

Doseringsforslag

I kombination med bortezomib og dexamethason 

 • Voksne. 4 mg 1 gang dgl. på dag 1-14 af hver 21-dages cyklus i i alt 8 cycli. Samtidig gives
  bortezomib (1,3 mg/m2 i.v. eller s.c.) på dag 1, 4, 8 og 11 af hver 21-dages cyklus og
  dexamethason (20 mg p.o.) på dag 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11 og 12 af hver 21-dages cyklus.
 • Fra 9. cyklus gives bortezomib kun dag 1 og 8 og dexamethason kun dag 1,2,8 og 9).

I kombination med dexamethason 

 • Voksne. 4 mg 1 gang dgl. dag 1-21 af hver 28-dages cyklus. Samtidig gives
  40 mg dexamethason oralt 1 gang dgl. dag 1, 8, 15 og 22 af hver 28-dages cyklus.

Bemærk: 

 • Kapslerne synkes hele med et glas vand.
 • Kapslerne må ikke tygges eller åbnes.
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Dosisjustering foretages ud fra de hæmatologiske bivirkninger, se Produktresumé hos EMA.
 • Ved andre grad 3 eller 4 bivirkninger, der kan relateres til pomalidomid, skal behandlingen pauseres og genoptages med 1 mg mindre, når bivirkningerne er lindret til ≤ grad 2.
 • Ældre > 75 år: Dosis af dexamethason halveres, se Produktresumé.
 • Hvis en dosis glemmes, springes denne dosis over, og den efterfølgende dag tages den næste dosis på det normale tidspunkt.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, betinget

 • GFR 0-10 ml/min.

  Hæmodialyse: Dosis bør tages efter afsluttet dialyse. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Manglende evne til at overholde nødvendige præventionsforholdsregler.
 • Svær overfølsomhedsreaktion på thalidomid og analoger pga. risiko for krydsallergi.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved tidligere tromboembolisk tilfælde, samtidig indgift af erytropoetiske midler eller hormonsubstitution pga. risiko for tromboemboli. Antikoagulation anbefales.
 • Reaktivering af hepatitis B kan forekomme.
 • Progressiv multifokal leukoencefalopati (PML) er beskrevet. Ved mistanke om PML skal behandlingen seponeres, indtil PML er udelukket.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Blod og lymfesystem Anæmi, Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni
Mave-tarm-kanalen Diarré, Kvalme, Obstipation, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Temperaturstigning, Træthed
Infektioner og parasitære sygdomme Infektion i nedre luftveje Infektion i øvre luftveje
Metabolisme og ernæring Hyperglykæmi, Hypokaliæmi Nedsat appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelsvaghed, Rygsmerter
Nervesystemet Perifer neuropati, Svimmelhed, Tremor
Psykiske forstyrrelser Søvnløshed
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø, Pneumoni Hoste
Vaskulære sygdomme Perifere ødemer
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Lymfopeni, Pancytopeni
Hjerte Atrieflimren, Hjerteinsufficiens
Øjne Katarakt
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter, Gastro-intestinal blødning Mundtørhed, Smagsforstyrrelser
Immunsystemet Angioødem Urticaria
Infektioner og parasitære sygdomme Herpes zoster, Luftvejsinfektion, Sepsis
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Faldtendens
Undersøgelser Forhøjet serum-urat Forhøjede levertransaminaser
Metabolisme og ernæring Hypercalcæmi, Hyperkaliæmi, Hypocalcæmi, Hypofosfatæmi, Hypomagnesiæmi, Hyponatriæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Bækkensmerter, Knoglesmerter, Muskelkramper
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Hudcancer
Nervesystemet Bevidsthedstab, Paræstesier
Psykiske forstyrrelser Depression, Konfusion
Nyrer og urinveje Nyresvigt, Stranguri, Urinretention, Urinvejsinfektion
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter
Luftveje, thorax og mediastinum Interstitiel lungesygdom Epistaxis, Nasopharyngitis
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt
Vaskulære sygdomme Cerebral hæmoragi, Dyb venetrombose, Hypertension, Hypotension, Lungeemboli, Septisk shock, Synkope
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Myokardieinfarkt
Det endokrine system Hypotyroidisme
Lever og galdeveje Hepatitis
Immunsystemet Afstødning af transplantat
Undersøgelser Forhøjet bilirubin
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Tumorlysesyndrom
Vaskulære sygdomme Cerebrovaskulære tilfælde
Ikke kendt hyppighed
Lever og galdeveje Hepatitis  (reaktivering af hepatitis B)
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Stevens-Johnsons syndrom
Hud og subkutane væv Lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer - DRESS, Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)

Interaktioner

Anden medicin sammen med Imnovid®

Pomalidomid metaboliseres delvist af CYP1A2. Samtidig indgift af potente CYP1A2-hæmmere (fx ciprofloxacin og fluvoxamin) kan øge plasmakoncentrationen af pomalidomid, og patienten bør overvåges nøje for bivirkninger. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet

Graviditet

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes.

Baggrund: Der er ingen humane data, men pomalidomid er strukturelt beslægtet med det meget teratogene lægemiddel thalidomid. Se endvidere Thalidomid og analoger

Se også Klassifikation - graviditet 

 

Fertile kvinder og mænd

I produktresumeet anbefales, at kvinder i den fertile alder skal anvende sikker kontraception i mindst 4 uger før behandlingsstart og mindst 4 uger efter behandlingens ophør. Graviditet skal udelukkes før behandlingsstart. 

Mandlige patienter skal benytte sikker antikonception under behandlingen og i 1 uge efter behandlingens ophør. 

Disse anbefalinger er baseret på en teoretisk vurdering af midlets virkning.  

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Imnovid® påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Imnovid® påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

Pomalidomid har antineoplastiske, antiangiogene og immunmodulerende egenskaber. 

Farmakokinetik

 • Absorberes hurtigt med maksimal plasmakoncentration efter 2-3 timer.
 • Fordelingsvolumen 62-138 liter ved steady state.
 • Plasmahalveringstid ca. 7 timer.
 • Ca. 2 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Udskilles i sæd.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Bemærk - personalerisiko: 

Ved håndtering af pomalidomid bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
hårde kapsler 1 mg, Celgene  
hårde kapsler 2 mg, Celgene  
hårde kapsler 3 mg, Celgene  
hårde kapsler 4 mg, Celgene  
Mad og drikke

Mad og drikke

Kan tages med eller uden mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Må ikke åbnes.

Administration

Synkes hele med et glas vand.

Må ikke tygges.

Andet

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af dette lægemiddel bør udvises forsigtighed. 

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) hårde kapsler 1 mg
Imnovid
190607
14 stk. (blister)
44.925,35 3.208,95 9.626,17
(BEGR) hårde kapsler 1 mg
Imnovid
576123
21 stk. (blister)
67.379,65 3.208,55 9.625,66
(BEGR) hårde kapsler 2 mg
Imnovid
429393
14 stk. (blister)
45.631,20 3.259,37 4.889,23
(BEGR) hårde kapsler 2 mg
Imnovid
455325
21 stk. (blister)
68.438,35 3.258,97 4.888,45
(BEGR) hårde kapsler 3 mg
Imnovid
407399
14 stk. (blister)
46.336,30 3.309,74 3.309,74
(BEGR) hårde kapsler 3 mg
Imnovid
554720
21 stk. (blister)
69.496,05 3.309,34 3.309,34
(BEGR) hårde kapsler 4 mg
Imnovid
127634
14 stk. (blister)
47.041,40 3.360,10 2.520,03
(BEGR) hårde kapsler 4 mg
Imnovid
461441
21 stk. (blister)
70.553,70 3.359,70 2.519,78

Foto og identifikation

Foto

Hårde kapsler  1 mg

Præg:
POML, 1 mg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Lysegul, Blå
Mål i mm: 5,8 x 15,9
hårde kapsler 1 mg
 
 
 

Hårde kapsler  2 mg

Præg:
POML, 2 mg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Blå, Orange
Mål i mm: 6,9 x 19,4
hårde kapsler 2 mg
 
 
 

Hårde kapsler  3 mg

Præg:
POML, 3 mg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Grøn, Blå
Mål i mm: 6,9 x 19,4
hårde kapsler 3 mg
 
 
 

Hårde kapsler  4 mg

Præg:
POML, 4 mg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Lyseblå, Blå
Mål i mm: 6,9 x 19,4
hårde kapsler 4 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

20.11.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...