Brintellix®

N06AX26
 
 

Antidepressivum med modulerende virkning på serotoninreceptoraktiviteten og hæmmende virkning på serotonintransportøren. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 5 mg, 10 mg, 15 mg eller 20 mg vortioxetin (som hydrobromid). 

Doseringsforslag

Voksne 

Initialt 10 mg dgl. Dosis kan evt. justeres ned til 5 dgl. eller op til højest 20 mg dgl. 

Sædvanlig vedligeholdelsesdosis er 10 mg dgl. 

 

Bemærk: 

 • Tabletterne tages med et glas vand.
 • Tabletterne kan knuses.
 • Knust tablet kan opslæmmes i vand.
 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Ældre over 65 år: Initialt 5 mg dgl. Begrænset erfaring vedr. doser over 10 mg dgl.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge under 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, erfaring savnes

 • GFR 0-60 ml/min.

  Forsigtighed pga. manglende erfaring.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed pga. manglende erfaring. 


Se endvidere

Seponering

Stop af behandling

Der er ikke set seponeringsymptomer i de kliniske studier, men der er indberettet enkelte tilfælde af bl.a. svimmelhed, hovedpine, føleforstyrrelser, tremor, angst og kvalme/opkastning efter markedsføring. De indberettede symptomer forekom inden for den første uge efter pludselig seponering af behandlingen. Gradvis seponering kan overvejes. 

Kontraindikationer

Behandling med MAO-hæmmere (isocarboxazid, linezolid, moclobemid, rasagilin, selegilin). 

Behandling med en irreversibel MAO-hæmmer (fx isocarboxazid) inden for de sidste 14 dage eller en reversibel MAO-hæmmer (fx linezolid, moclobemid) inden for det sidste døgn. 

Forsigtighedsregler

Blødningstendens 

Abnorm blødning er forekommet ved behandling med antidepressiva med virkning på serotonin-systemet, herunder vortioxetin. Forsigtighed ved risikofaktorer for blødningsforstyrrelser.  

 

Elektrostimulation (ECT) 

Ved samtidig behandling med elektrostimulation (ECT) bør udvises forsigtighed pga. manglende erfaring.  

 

Epilepsi eller andre tilstande med kramper 

Udvikling af kramper er set. Behandling bør undgås ved ukontrolleret epilepsi. Øget monitorering ved kontrolleret, stabil epilepsi. Behandlingen seponeres ved tegn på forværret epilepsi eller nedsat krampetærskel. 

 

Glaukom 

Et øget niveau af serotonin kan medføre mydriasis, der kan øge risikoen for udvikling af akut snævervinklet glaukom. Forsigtighed ved nuværende eller tidligere snævervinklet glaukom. 

 

Hypomani eller mani 

Bør anvendes med forsigtighed til patienter med bipolar sygdom, mani eller hypomani pga. risiko for induktion af mani. Behandling af bipolar depression med antidepressiva må almindeligvis kun fortages under samtidig dække af stemningsstabiliserende medicin. Ved udvikling af mani anbefales behandlingen seponeret, da disse kan bidrage til at forværre manien. 

 

Hyponatriæmi 

Forsigtighed ved risikofaktorer for hyponatriæmi som fx SIADH eller diuratika. Seponering bør overvejes ved tegn på hyponatriæmi. 

 

Påvirkning af narkotikatests 

Der er set falsk positive resulter i enzymimmunanalyser for methadon i urin hos patienter, der har været i behandling med vortioxetin. Bekræftelse vha. en alternativ analysemetode bør overvejes. 

 

Risiko for Suicidaltanker og -adfærd 

Mulig øget risiko for suicidaltanker og -adfærd i starten af behandlingen, særligt hos unge under 25 år. Alle patienter følges tæt de første uger af behandlingen og ved dosisændringer. Speciel forsigtighed ved angstsymptomer eller ved tidligere suicidaladfærd. 

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré, Dyspepsi, Obstipation, Opkastning
Nervesystemet Svimmelhed
Psykiske forstyrrelser Abnorme drømme
Hud og subkutane væv Hudkløe, Øget svedtendens  (bl.a. om natten)
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Øjne Sløret syn
Nervesystemet Tremor
Vaskulære sygdomme Flushing
Sjældne (0,01-0,1 %)
Øjne Pupildilatation
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Blødning  (herunder kontusion, ekkymose, epistaxis og gastrointestinal eller va-ginal blødning)
Det endokrine system Hyperprolaktinæmi  (bl.a. i forbindelse med galaktoré)
Mave-tarm-kanalen Tænderskæren
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Seponeringssymptomer
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Angioødem Urticaria
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Serotoninsyndrom**
Metabolisme og ernæring Hyponatriæmi
Nervesystemet Ataksi, Trismus Hovedpine, Restless legs syndrome
Psykiske forstyrrelser Aggressivitet*, Agitation Søvnløshed
Hud og subkutane væv Hududslæt

* Patienten bør vurderes af læge ved opstået eller forværret aggressivitet. 

** Serotoninsyndrom (se SSRI) er forekommet med ukendt hyppighed. 

 

 • Bivirkningerne er sædvanligvis forbigående og indtræder i løbet af de første to behandlingsuger.
 • Gastro-intestinale bivirkninger forekom hyppigere hos kvinder.
 • Øget hyppighed af seksuel dysfunktion er kun set ved doser på 20 mg dgl (seksuel dysfunktion var på placeboniveau ved doser på 5-15 mg dgl).
 • Ved doser på 20 mg dgl. sås kvalme og obstipation hyppigere hos patienter over 65 år.
 • Øget risiko for postpartumblødning er set ved anvendelse af SSRI og SNRI i måneden før fødsel. En lignende risiko kan ikke udelukkes for vortioxetin.

Interaktioner

Anden medicin sammen med Brintellix®
 • Kombination med MAO-hæmmere kan medføre alvorlige bivirkninger og er kontraindiceret.
 • Samtidig brug af andre serotonerge midler (fx MAO-hæmmere (i mindre grad MAO-B-hæmmere), tramadol, fentanyl og triptaner) giver risiko for udvikling af serotoninsyndrom (5820), se SSRI.
 • Kombination med dopaminantagonister (fx antispykotika) kan give risiko for malignt neuroleptikasyndrom, se Antipsykotika - bivirkninger.
 • Bupropion kan øge AUC for vortioxetin med faktor 2,3. Lignende effekt kan forventes ved kombination med andre potente CYP2D6-hæmmere, og dosisjustering af vortioxetin kan overvejes. Se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Forsigtighed ved kombination med potente hæmmere af CYP3A4 (fx itraconazol, clarithromyscin, HIV-proteasehæmmere) eller hæmmere af CYP2C9 (fx fluconazol, amiodaron) hos patienter med nedsat CYP2D6 metabolisme. Se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Rifampicin kan formindske AUC for vortioxetin med 72 %. Lignende effekt kan forventes ved kombination med andre midler, der inducerer flere CYP-enzymer (carbamazepin og phenytoin). Dosisjustering af vortioxetin kan overvejes.
 • Forsigtighed ved kombination med midler, der kan sænke krampetærsklen (fx antidepressiva og antipsykotika).
 • Effekten af antikoagulerende midler kan ændres.
 • Samtidig brug af naturlægemidler med perikon kan medføre risiko for serotonerg potensering.
Referencer: 5820

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (2 ugers karantæne).

Alkohol

Alkohol: Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Brintellix®.Patienten kan opleve øget træthed.

Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Brintellix®. 

Patienten kan opleve øget træthed. 

Forgiftning

Mulig risiko for udvikling af serotoninsyndrom - se SSRI (forgiftninger)

Farmakodynamik

 • Vortioxetin har antidepressiv og anxiolytisk effekt og enkelte undersøgelser antyder forbedring af kognition, indlæring og hukommelse (5827).
 • Midlet modulerer serotoninreceptoraktiviteten og fungerer som antagonist på 5-HT3-, 5-HT7- og 5-HT1D-receptorerne, som partiel agonist på 5-HT1B-receptoren samt som agonist på 5-HT1A-receptoren. Desuden hæmmes 5-HT transporteren.
 • Flere andre neurotransmittere, bl.a. glutamat, noradrenalin og dopamin, påvirkes gennem den serotonergt modulerende effekt.
 • Den nærmere betydning af påvirkningen af de enkelte receptorer for den terapeutiske effekt er uafklaret.
 • Vortioxetin har, som andre antidepressiva, indflydelse på en række andre faktorer, der kan være vigtige for mekanismen (fx opregulering af cortisolreceptorerne, medførende mindsket hypofyse-binyrebark aktivitet, øget neurogenese i hippocampus) (5828).
Referencer: 5827, 5828

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 75 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 7-11 timer.
 • Fordelingsvolumen ca. 37 l/kg.
 • Steady state efter ca. 2 uger.
 • Metaboliseres i leveren primært via CYP2D6 og i mindre grad CYP3A4/5 og CYP2C9 til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 66 timer.
 • Udskilles gennem nyrerne og med fæces i form af metabolitter.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 5 mg, Lundbeck  Ingen kærv
filmovertrukne tabletter 10 mg, Lundbeck  Ingen kærv
filmovertrukne tabletter 15 mg, Lundbeck  Ingen kærv
filmovertrukne tabletter 20 mg, Lundbeck  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud ved depression, hvor behandling med antidepressivum med generelt tilskud uden klausulering har vist sig utilstrækkelig eller ikke tolereres. 

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 081181
28 stk. (blister) (Paranova)
161,00 5,75 11,50
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 123939
28 stk. ( blister) (Orifarm)
156,80 5,60 11,20
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 136653
28 stk. (blister)
219,60 7,84 15,69
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 539936
28 stk. (blister) (2care4)
158,80 5,67 11,34
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 175484
28 stk. (blister) (Abacus)
259,15 9,26 9,26
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 381956
28 stk. (blister) (Orifarm)
257,00 9,18 9,18
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 462059
28 stk. (blister) (2care4)
258,45 9,23 9,23
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 484422
28 stk. (blister) (Paranova)
259,80 9,28 9,28
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 495757
28 stk. (blister)
423,75 15,13 15,13
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 071722
98 stk. (blister) (2care4)
910,80 9,29 9,29
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 172592
98 stk. (blister)
1.435,65 14,65 14,65
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 184146
98 stk. (blister) (Paranova)
864,55 8,82 8,82
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 418352
98 stk. (blister) (Orifarm)
882,00 9,00 9,00
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 514111
98 stk. (blister) (Abacus)
855,90 8,73 8,73
(B) filmovertrukne tabletter 15 mg (kan dosisdisp.) 077097
28 stk. (blister) (2care4)
367,95 13,14 8,76
(B) filmovertrukne tabletter 15 mg (kan dosisdisp.) 088558
28 stk. (blister)
627,85 22,42 14,95
(B) filmovertrukne tabletter 15 mg (kan dosisdisp.) 165117
28 stk. (blister) (Orifarm)
352,00 12,57 8,38
(B) filmovertrukne tabletter 15 mg (kan dosisdisp.) 575550
28 stk. (blister) (Paranova)
359,90 12,85 8,57
(B) filmovertrukne tabletter 15 mg (kan dosisdisp.) 583845
28 stk. (blister) (Abacus)
359,90 12,85 8,57
(B) filmovertrukne tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 152152
28 stk. (blister) (Orifarm)
514,00 18,36 9,18
(B) filmovertrukne tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 455291
28 stk. (blister) (Paranova)
Udgået 10-07-2023
(B) filmovertrukne tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 499518
28 stk. (blister) (2care4)
552,60 19,74 9,87
(B) filmovertrukne tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 499920
28 stk. (blister)
827,55 29,56 14,78
(B) filmovertrukne tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 580907
28 stk. (blister) (Abacus)
493,15 17,61 8,81
(B) filmovertrukne tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 025927
98 stk. (blister)
2.854,45 29,13 14,56
(B) filmovertrukne tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 137817
98 stk. (blister) (Abacus)
1.697,60 17,32 8,66
(B) filmovertrukne tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 452420
98 stk. (blister) (2care4)
1.735,45 17,71 8,85
(B) filmovertrukne tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 476472
98 stk. (blister) (Orifarm)
1.687,00 17,21 8,61
(B) filmovertrukne tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 512740
98 stk. (blister) (Paranova)
1.700,25 17,35 8,67

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  5 mg

Præg:
TL, 5
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 5 x 8,4
filmovertrukne tabletter 5 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  10 mg

Præg:
TL, 10
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 5 x 8,4
filmovertrukne tabletter 10 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  15 mg

Præg:
TL, 15
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lys orange
Mål i mm: 5 x 8,4
filmovertrukne tabletter 15 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  20 mg

Præg:
TL, 20
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rødbrun
Mål i mm: 5 x 8,4
filmovertrukne tabletter 20 mg
 
 
 

Referencer

5820. Videbech P. Serotoninsyndrom. Ugeskriftet for Læger. 2022, https://ugeskriftet.dk/videnskab/serotoninsyndrom (Lokaliseret 21. februar 2023)


5827. Huang IC, Chang TS, Chen C et al. Effect of Vortioxetine on Cognitive Impairment in Patients With Major Depressive Disorder: A Systematic Review and Meta-analysis of Randomized Controlled Trials. Int J Neuropsychopharmacol. 2022; 25(12):969-78, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35981958/ (Lokaliseret 23. februar 2023)


5828. De Diego-Adeliño J, Crespo JM, Mora F et al. Vortioxetine in major depressive disorder: from mechanisms of action to clinical studies. An updated review. Expert Opin Drug Saf. 2022; 21(5):673-90, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34964415/ (Lokaliseret 23. februar 2023)

 
 

Revisionsdato

08.08.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...