Latuda

N05AE05
 
 

2. generations antipsykotika. Se desuden tabel 2 i Klassifikation af antipsykotika

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 18,5 mg, 37 mg eller 74 mg lurasidon (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Bør som andre antipsykotika doseres individuelt efter aktuelle kliniske tilstand, behandlingsmål, kliniske effekt og bivirkninger. 

 

Voksne 

Individuelt. Almindeligvis initialt 37 mg 1 gang dgl. Dosis kan øges til maksimalt 148 mg dgl. 

 

Børn og unge over 13 år 

Individuelt. Almindeligvis initialt 37 mg 1 gang dgl. Dosis kan øges til maksimalt 74 mg dgl. 

 

Bemærk: 

 • Tabletterne synkes hele og tages sammen med et måltid.
 • Ved pausering i mere end 3 dage hos patienter, der får doser over 111 mg dgl., genoptages behandlingen med initialt 111 mg 1 gang dgl, hvorefter der titreres til optimal dosis. Ved doser under 111 mg dgl. genoptages behandlingen med sidst anvende dosis.
 • Nedsat leverfunktion: Ved moderat (Child-Pugh B) eller stærkt nedsat ( Child-Pugh C) leverfunktion initialt 18,5 mg 1 gang dgl. Maksimalt 74 mg dgl. ved moderat nedsat leverfunktion og maksimalt 37 mg dgl. ved stærkt nedsat leverfunktion.
 • Nedsat nyrefunktion: Ved GFR < 50 ml/min. initialt 18,5 mg 1 gang dgl. og maksimalt 74 mg dgl.
 • Bør kun anvendes til børn og unge under 18 år, hvis behandlingen varetages af en speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri.
 • CYP3A4: Ved kombination med moderate hæmmere af CYP3A4 initialt 18,5 mg 1 gang dgl. og maksimalt 74 mg dgl.
 • Ingen erfaring vedr.:
  • Børn og unge under 13 år
  • Brug af doser på 148 mg dgl. til ældre over 65 år
  • Behandling af ældre med demens.


Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-50 ml/min.

  Voksne. Initialt 18,5 mg 1 gang dgl. Døgndosis højst 74 mg dgl.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Kombination med potente hæmmere af CYP3A4 (fx amprenavir, atazanavir, clarithromycin, fosamprenavir, itraconazol, ritonavir, saquinavir, voriconazol) eller potente induktorer af CYP3A4 (fx carbamazepin, phenobarbital, phenytoin, perikon, rifabutin, rifampicin). 

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved:
  • Kardiovaskulære sygdomme
  • Øget risiko for cerebrovaskulære tilfælde
  • Parkinsons sygdom
  • Tidligere kramper eller faktorer, der kan medføre sænket krampetærskel.
 • Forlænget QT-interval er ikke registreret som bivirkning for lurasidon, men en mulig risiko for udvikling af torsades de pointes kan ikke udelukkes (3774). Forsigtighed ved faktorer, der kan disponere til forlænget QT-interval anbefales: Elektrolytforstyrrelser (hypokaliæmi, hypomagnesiæmi, hypocalcæmi), bradykardi, strukturel hjertesygdom, medfødt langt QT-syndrom, tidligere QT-forlængelse, samtidig behandling med diuretika, kvinder, ældre.
 • Svær hyperglykæmi er set ved anvendelse af antipsykotika. Det gælder især patienter med diabetes, prædiabetes eller diabetesdisposition, hvor blodsukker bør kontrolleres med passende mellemrum.
 • BMI og taljeomfang bør måles og følges. Se endvidere Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser fra Sundhedsstyrelsen (2867).
 • Generel forsigtighed til ældre - bl.a. pga. øget risiko for ortostatisk hypotension.
 • Behandling med antipsykotika medfører overdødelighed hos demente ældre og der er set en højere frekvens af cerebrovaskulære hændelser.
 • Venøs tromboemboli (VTE) kan ses ved behandling med antipsykotika. Ekstra opmærksomhed bør udvises ved risikofaktorer for VTE.
 • Prolaktinstigning kan ses ved brug af antipsykotika. Forsigtighed ved anvendelse til kvinder i behandling for brystcancer.
 • Klinisk monitorering anbefales ved GFR < 15 ml/min.
Referencer: 3774, 2867

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Akatisi.
Somnolens.
Almindelige (1-10 %) Abdominalsmerter, Dyspepsi, Kvalme, Mundtørhed, Opkastning, Øget spytsekretion.
Svimmelhed, Træthed.
Hypersensitivitet.
Forhøjet plasma-kreatinin, Forhøjet plasma-kreatinkinase, Vægtøgning.
Muskelstivhed.
Dyskinesier, Dystoni, Parkinsonisme.
Agitation, Angst, Rastløshed, Søvnløshed.
Hudkløe, Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Hyperprolaktinæmi.
Sløret syn.
Hyperglykæmi, Hyponatriæmi.
Ledstivhed, Rygsmerter.
Gangforstyrrelser, Katatoni, Sedation, Tardive dyskinesier.
Dysartri.
Hypertension, Hypotension, Ortostatisk hypotension.
Sjældne (0,01-0,1 %) Eosinofili.
Malignt neuroleptikasyndrom.
Angioødem.
Rhabdomyolyse.
Ikke kendt Anæmi, Leukopeni, Neutropeni.
Angina pectoris, AV-blok  (grad 1), Bradykardi, Pludselig død ved kardiovaskulær sygdom.
Stevens-Johnsons syndrom.
Kramper.
Panikangst, Suicidaladfærd.
Nyresvigt.
Amenoré, Erektil dysfunktion.
 • Ovenstående er baseret på bivirkningsopgørelser for voksne.
 • Ved tegn på tardive dyskinesier skal seponering overvejes.
 • Ved behandling med antipsykotika kan ses malignt neuroleptikasyndrom (se Antipsykotika - bivirkninger), der kræver omgående seponering og ofte indlæggelse på specialafdeling.

Interaktioner

CYP3A4-hæmmere, -induktorer og -substrater 

 • Ketoconazol øger den maksimale plasmakoncentration af lurasidon 7 gange. Andre potente CYP3A4-hæmmere må forventes at have en lignende effekt. Kombination med en potent CYP3A4-hæmmer er kontraindiceret og kombination med en moderat CYP3A4-hæmmer kræver dosisjustering (se Doseringsforslag).
 • Rifampicin mindsker AUC for lurasidon med op til 6 gange. Andre potente CYP3A4-induktorer må forventes at have en lignende effekt. Kombination med en potent CYP3A4-induktor er kontraindiceret og kombination med en let eller moderat CYP3A4-induktor kan kræve dosisjustering i op til 2 uger efter seponering af CYP3A4-induktoren.
 • Forsigtighed ved kombination med CYP3A4-substrater, der har et snævert terapeutisk indeks (fx ergotamin).
 • Se desuden tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

 

Forøget sedation 

 

Risiko for serotoninsyndrom  

 • Risiko for serotoninsyndrom ved samtidig brug af serotonerge midler (fx MAO-hæmmere, tramadol og triptaner), se SSRI.

 

Risiko for forlænget QT-interval 

Forlænget QT-interval er ikke registreret som bivirkning for lurasidon, men i lighed med andre antipsykotika anbefales forsigtighed ved samtidig behandling med midler, der kan forlænge QT-intervallet:  

 • Visse antiarytmika (fx amiodaron2, dronedaron2, flecainid, sotalol)
 • En lang række antipsykotika (fx amisulprid2, chlorprothixen2, clozapin1, droperidol2, flupentixol, haloperidol1,2, levomepromazin, melperon, paliperidon, periciazin, pimozid1,2, prochlorperazin2, quetiapin, risperidon, sertindol1,2, sulpirid, ziprasidon1,2)
 • Visse anæstetika (fx propofol, sevofluran)
 • Visse azoler (fx fluconazol)
 • Fluorquinoloner (ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin2)
 • Makrolider (azithromycin, clarithromycin, erythromycin, roxithromycin)
 • Visse serotonin-receptorantagonister (fx ondansetron)
 • Visse SSRI (fx citalopram2, escitalopram2)
 • Tricykliske antidepressiva
 • En række øvrige midler (bl.a. anagrelid, chloroquin, domperidon2, donepezil, lithium1, methadon1, moclobemid, oxaliplatin, terlipressin, vandetanib2, venlafaxin).

1 For disse psykofarmaka er effekten særlig udtalt og/eller veldokumenteret. 

2 Samtidig behandling med andre midler, der kan forlænge QT-intervallet, er angivet som kontraindiceret på disse midler. 

Se desuden Antiarytmika

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (3 måneders karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Forgiftning

Farmakodynamik

Binder sig, som andre antipsykotika, til dopamin-D2-receptorer i hjernen, hvilket antages, at være den primære årsag til den antipsykotiske effekt. Påvirker desuden en række andre receptorer i varierende grad.
Lurasidon er et 2. generationsantipsykotikum med lavere risiko for ekstrapyramidale bivirkninger i forhold til 1. generations midler. Se Klassifikation af antipsykotika

Farmakokinetik

 • Biotilgængeligheden forøges 1,5-2 gange ved samtidig fødeindtagelse.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-3 timer.
 • Fordelingsvolumen ca. 86 l/kg.
 • Steady state efter ca. 7 dage.
 • Metaboliseres i leveren primært via CYP3A4 til delvist aktive metabolitter (ID-14283 og ID-14326). ID-14283 metaboliseres også via CYP3A4.
 • Plasmahalveringstid 20-40 timer (lurasidon).
 • Udskilles overvejende med fæces.

Indholdsstoffer

Lurasidonfilmovertrukne tabletter  18,5 mgfilmovertrukne tabletter  37 mgfilmovertrukne tabletter  74 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Indigotin (indigocarmin) (E132) : filmovertrukne tabletter 74 mg
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 74 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 18,5 mg, filmovertrukne tabletter 37 mg, filmovertrukne tabletter 74 mg
Andre:
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 18,5 mg, filmovertrukne tabletter 37 mg, filmovertrukne tabletter 74 mg

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud ved: 

 • Patienter, hvor behandling med antipsykotisk lægemiddel med generelt tilskud uden klausulering har vist sig utilstrækkelig eller ikke tolereres.
 • Aktuelt/tidligere velbehandlede patienter, for hvem det efter lægens samlede kliniske vurdering af patientens psykiske tilstand vil være uhensigtsmæssigt at behandle med eller skifte til et antipsykotisk lægemiddel med generelt tilskud uden klausulering.

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 18,5 mg 112935
28 stk. (unit-dose) (Orifarm)
Udgået 14-06-2021
(B) filmovertrukne tabletter 18,5 mg 435409
28 stk. (unit-dose) (2care4)
Udgået 28-06-2021
(B) filmovertrukne tabletter 18,5 mg 540115
28 stk. (unit-dose)
534,65 61,93
(B) filmovertrukne tabletter 18,5 mg 581209
28 stk. (unit-dose) (Paranova)
774,05 89,66
(B) filmovertrukne tabletter 37 mg 378840
28 stk. (unit-dose) (Paranova)
798,25 46,23
(B) filmovertrukne tabletter 37 mg 423579
28 stk. (blister) (2care4)
564,00 32,66
(B) filmovertrukne tabletter 37 mg 424320
28 stk. (blister) (Orifarm)
529,00 30,64
(B) filmovertrukne tabletter 37 mg 519672
28 stk. (blister) (Abacus)
757,90 43,89
(B) filmovertrukne tabletter 37 mg 579636
28 stk. (blister)
534,65 30,96
(B) filmovertrukne tabletter 74 mg 078274
28 stk. (unit-dose) (Paranova)
511,80 14,82
(B) filmovertrukne tabletter 74 mg 199507
28 stk. (blister) (Abacus)
753,90 21,83
(B) filmovertrukne tabletter 74 mg 409349
28 stk. (blister) (2care4)
Udgået 26-07-2021
(B) filmovertrukne tabletter 74 mg 507209
28 stk. (blister)
514,50 14,90

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  18,5 mg

Præg:
LA
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,1 x 6,1
filmovertrukne tabletter 18,5 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  37 mg

Præg:
LB
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,1 x 8,1
filmovertrukne tabletter 37 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  74 mg

Præg:
LD
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegrøn
Mål i mm: 7 x 12
filmovertrukne tabletter 74 mg
 
 
 

Referencer

3774. AZCERT (Arizona Center for Education and Research on Therapeutics). CredibleMeds. https://crediblemeds.org/. 2019;


3837. Damkier P, Videbech P. The Safety of Second-Generation Antipsychotics During Pregnancy: A Clinically Focused Review. CNS Drugs. 2018; 32(4):351-66, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29637530 (Lokaliseret 26. september 2018)


2867. retsinformation.dk. Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser. VEJ nr 9276 af 06/05/2014. 2014; , https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163024 (Lokaliseret 7. juni 2016)

 
 

Revisionsdato

26.02.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...