Latuda

N05AE05
 
 

2. generations antipsykotika. Se desuden tabel 2 i Klassifikation af antipsykotika

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 18,5 mg, 37 mg eller 74 mg lurasidon (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Bør som andre antipsykotika doseres individuelt efter aktuelle kliniske tilstand, behandlingsmål, kliniske effekt og bivirkninger. 

 

Voksne 

Individuelt. Almindeligvis initialt 37 mg 1 gang dgl. Dosis kan øges til maksimalt 148 mg dgl. 

 

Børn og unge over 13 år 

Individuelt. Almindeligvis initialt 37 mg 1 gang dgl. Dosis kan øges til maksimalt 74 mg dgl. 

 

Bemærk: 

 • Tabletterne synkes hele med et glas vand.
 • Tabletterne kan knuses.
 • Bør dog ikke knuses eller tygges pga. bitter smag.
 • Tablet eller knust tablet kan opslæmmes i vand.
 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.
 • Tages sammen med et måltid.
 • Ved pausering i mere end 3 dage hos patienter, der får doser over 111 mg dgl., genoptages behandlingen med initialt 111 mg 1 gang dgl, hvorefter der titreres til optimal dosis. Ved doser under 111 mg dgl. genoptages behandlingen med sidst anvende dosis.
 • Nedsat leverfunktion: Ved moderat (Child-Pugh B) eller stærkt nedsat ( Child-Pugh C) leverfunktion initialt 18,5 mg 1 gang dgl. Maksimalt 74 mg dgl. ved moderat nedsat leverfunktion og maksimalt 37 mg dgl. ved stærkt nedsat leverfunktion.
 • Nedsat nyrefunktion: Ved GFR < 50 ml/min. initialt 18,5 mg 1 gang dgl. og maksimalt 74 mg dgl.
 • Bør kun anvendes til børn og unge under 18 år, hvis behandlingen varetages af en speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri.
 • CYP3A4: Ved kombination med moderate hæmmere af CYP3A4 initialt 18,5 mg 1 gang dgl. og maksimalt 74 mg dgl.
 • Ingen erfaring vedr.:
  • Børn og unge under 13 år
  • Brug af doser på 148 mg dgl. til ældre over 65 år
  • Behandling af ældre med demens.


Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-50 ml/min.

  Voksne. Initialt 18,5 mg 1 gang dgl. Døgndosis højst 74 mg dgl.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Kombination med potente hæmmere af CYP3A4 (fx amprenavir, atazanavir, clarithromycin, fosamprenavir, itraconazol, ritonavir, saquinavir, voriconazol) eller potente induktorer af CYP3A4 (fx carbamazepin, phenobarbital, phenytoin, perikon, rifabutin, rifampicin). 

Forsigtighedsregler

Brystcancer 

Prolaktinstigning kan ses ved brug af antipsykotika, herunder lurasidon. Forsigtighed ved anvendelse til kvinder i behandling for brystcancer, da den kliniske betydning af prolaktinstigning ved prolaktinafhængige tumorer er ukendt. 

 

Demens 

Behandling med antipsykotika medfører overdødelighed hos demente ældre og der er set en højere frekvens af cerebrovaskulære hændelser.  

 

Forlænget QT-interval 

Forlænget QT-interval er ikke registreret som bivirkning for lurasidon, men en mulig risiko for udvikling af torsades de pointes kan ikke udelukkes (3774). Forsigtighed ved faktorer, der kan disponere til forlænget QT-interval anbefales: Elektrolytforstyrrelser (hypokaliæmi, hypomagnesiæmi, hypocalcæmi), bradykardi, strukturel hjertesygdom, medfødt langt QT-syndrom, tidligere QT-forlængelse, samtidig behandling med diuretika, kvinder, ældre.  

 

Hyperglykæmi 

Svær hyperglykæmi er set ved anvendelse af antipsykotika. Det gælder især patienter med diabetes, prædiabetes eller diabetesdisposition, hvor HbA1c bør kontrolleres med passende mellemrum (2867)

 • Prolaktinstigning kan ses ved brug af antipsykotika. Forsigtighed ved anvendelse til kvinder i behandling for brystcancer.
 • Klinisk monitorering anbefales ved GFR < 15 ml/min.

 

Parkinsons sygdom 

Parkinsonisme er registreret som almindelig bivirkning. Latuda bør undgås ved Parkinsons sygdom pga. risiko for forværring af tilstanden. 

 

Risiko for kramper 

Kramper er en registreret bivirkning. Forsigtighed ved tidligere tilfælde af kram-per, sygdom forbundet med kramper eller ved nedsat krampetærskel. 

 

Risikofaktorer for venøs tromboemboli (VTE) 

Venøs tromboemboli (VTE) kan ses ved behandling med antipsykotika. Ekstra opmærksomhed bør udvises ved risikofaktorer for VTE.  

 

Vægtøgning 

Vægtøgning er set ved behandling med lurasidon. BMI og taljeomfang bør måles og følges. Råd om regelmæssig fysisk aktivitet og kostvejledning kan evt. modvirke vægtøgning og reducere risikoen for følgesygdomme. 

Se Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser fra Sundhedsstyrelsen (2867) 

 

Ældre 

Generel forsigtighed til ældre - bl.a. pga. øget risiko for ortostatisk hypotension.  

Referencer: 3774, 2867

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme
Nervesystemet Akatisi
Psykiske forstyrrelser Søvnløshed
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Takykardi
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Dyspepsi, Mundtørhed, Opkastning, Øget spytsekretion
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Immunsystemet Hypersensitivitet
Undersøgelser Forhøjet plasma-kreatinin, Forhøjet plasma-kreatinkinase, Vægtøgning
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Rygsmerter Muskelstivhed
Nervesystemet Dyskinesier, Dystoni, Parkinsonisme, Svimmelhed
Psykiske forstyrrelser Agitation, Angst, Somnolens Rastløshed
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt
Vaskulære sygdomme Hypertension
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Anæmi
Hjerte Angina pectoris, AV-blok  (1. grad), Bradykardi
Det endokrine system Hyperprolaktinæmi
Øjne Sløret syn
Mave-tarm-kanalen Gastritis, Meteorisme, Synkebesvær
Undersøgelser Forhøjet ALAT
Metabolisme og ernæring Hyperglykæmi, Hyponatriæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper, Ledstivhed Myalgi, Nakkesmerter
Nervesystemet Gangforstyrrelser, Katatoni, Sedation, Tardive dyskinesier
Psykiske forstyrrelser Dysartri, Panikangst Mareridt
Nyrer og urinveje Dysuri
Det reproduktive system og mammae Amenoré, Erektil dysfunktion Dysmenoré
Luftveje, thorax og mediastinum Nasopharyngitis
Hud og subkutane væv Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Hypotension, Ortostatisk hypotension, Synkope Hedeture
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Eosinofili, Leukopeni
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Malignt neuroleptikasyndrom, Pludselig død
Immunsystemet Angioødem
Knogler, led, muskler og bindevæv Rhabdomyolyse
Psykiske forstyrrelser Suicidaladfærd
Nyrer og urinveje Nyresvigt
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter, Galaktoré, Mastalgi
Vaskulære sygdomme Cerebrovaskulære tilfælde
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Neutropeni
Immunsystemet Stevens-Johnsons syndrom
Psykiske forstyrrelser Søvnforstyrrelser
Det reproduktive system og mammae Mammahypotrofi
 • Ovenstående er baseret på bivirkningsopgørelser for voksne. Bl.a. hovedpine og somnolens er registrerede som meget almindelige bivirkninger hos unge.
 • Ved tegn på tardive dyskinesier skal seponering overvejes.
 • Ved behandling med antipsykotika kan ses malignt neuroleptikasyndrom (se Antipsykotika - bivirkninger), der kræver omgående seponering og ofte indlæggelse på specialafdeling.

Interaktioner

Anden medicin sammen med Latuda

CYP3A4-hæmmere, -induktorer og -substrater 

 • Ketoconazol øger den maksimale plasmakoncentration af lurasidon 7 gange. Andre potente CYP3A4-hæmmere må forventes at have en lignende effekt. Kombination med en potent CYP3A4-hæmmer er kontraindiceret og kombination med en moderat CYP3A4-hæmmer kræver dosisjustering (se Doseringsforslag).
 • Rifampicin mindsker AUC for lurasidon med op til 6 gange. Andre potente CYP3A4-induktorer må forventes at have en lignende effekt. Kombination med en potent CYP3A4-induktor er kontraindiceret og kombination med en let eller moderat CYP3A4-induktor kan kræve dosisjustering i op til 2 uger efter seponering af CYP3A4-induktoren.
 • Forsigtighed ved kombination med CYP3A4-substrater, der har et snævert terapeutisk indeks (fx ergotamin).
 • Se desuden tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

 

Forøget sedation 

 

Risiko for serotoninsyndrom  

 • Risiko for serotoninsyndrom ved samtidig brug af serotonerge midler (fx MAO-hæmmere, tramadol og triptaner), se SSRI.

 

Risiko for forlænget QT-interval 

Forlænget QT-interval er ikke registreret som bivirkning for lurasidon, men i lighed med andre antipsykotika anbefales forsigtighed ved samtidig behandling med midler, der kan forlænge QT-intervallet:  

 • Visse antiarytmika (fx amiodaron2, dronedaron2, flecainid, sotalol)
 • En lang række antipsykotika (fx amisulprid2, chlorprothixen2, clozapin1, droperidol2, flupentixol, haloperidol1,2, levomepromazin, melperon, paliperidon, periciazin, pimozid1,2, prochlorperazin2, quetiapin, risperidon, sertindol1,2, sulpirid, ziprasidon1,2)
 • Visse anæstetika (fx propofol, sevofluran)
 • Visse azoler (fx fluconazol)
 • Fluorquinoloner (ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin2)
 • Makrolider (azithromycin, clarithromycin, erythromycin, roxithromycin)
 • Visse serotonin-receptorantagonister (fx ondansetron)
 • Visse SSRI (fx citalopram2, escitalopram2)
 • Tricykliske antidepressiva
 • En række øvrige midler (bl.a. anagrelid, chloroquin, domperidon2, donepezil, lithium1, methadon1, moclobemid, oxaliplatin, terlipressin, vandetanib2, venlafaxin).

1 For disse psykofarmaka er effekten særlig udtalt og/eller veldokumenteret. 

2 Samtidig behandling med andre midler, der kan forlænge QT-intervallet, er angivet som kontraindiceret på disse midler. 

Se desuden Antiarytmika

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (3 måneders karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Alkohol

Alkohol: Alkohol bør undgås ved behandling med Latuda.Den sløvende effekt af Latuda forstærkes.

Alkohol bør undgås ved behandling med Latuda. 

Den sløvende effekt af Latuda forstærkes. 

Forgiftning

Farmakodynamik

Binder sig, som andre antipsykotika, til dopamin-D2-receptorer i hjernen, hvilket antages at være den primære årsag til den antipsykotiske effekt. Påvirker desuden en række andre receptorer i varierende grad.
Lurasidon er et 2. generationsantipsykotikum med lavere risiko for ekstrapyramidale bivirkninger i forhold til 1. generations midler. Se Klassifikation af antipsykotika

Farmakokinetik

 • Biotilgængeligheden forøges 1,5-2 gange ved samtidig fødeindtagelse.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-3 timer.
 • Fordelingsvolumen ca. 86 l/kg.
 • Steady state efter ca. 7 dage.
 • Metaboliseres i leveren primært via CYP3A4 til delvist aktive metabolitter (ID-14283 og ID-14326). ID-14283 metaboliseres også via CYP3A4.
 • Plasmahalveringstid 20-40 timer (lurasidon).
 • Udskilles overvejende med fæces.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 18,5 mg, CNX  Ingen kærv
filmovertrukne tabletter 37 mg, CNX  Ingen kærv
filmovertrukne tabletter 74 mg, CNX  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Tages til et måltid.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Synkes hele.

Tablet eller knust tablet kan opslæmmes i vand.

Bør dog ikke knuses eller tygges pga. bitter smag.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud ved: 

 • Patienter, hvor behandling med antipsykotisk lægemiddel med generelt tilskud uden klausulering har vist sig utilstrækkelig eller ikke tolereres.
 • Aktuelt/tidligere velbehandlede patienter, for hvem det efter lægens samlede kliniske vurdering af patientens psykiske tilstand vil være uhensigtsmæssigt at behandle med eller skifte til et antipsykotisk lægemiddel med generelt tilskud uden klausulering.

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 18,5 mg
Latuda
112935
28 stk. (unit-dose) (Orifarm)
Udgået 24-07-2023
(B) filmovertrukne tabletter 18,5 mg
Latuda
435409
28 stk. (unit-dose) (2care4)
492,10 17,58 57,00
(B) filmovertrukne tabletter 18,5 mg
Latuda
540115
28 stk. (unit-dose)
490,75 17,53 56,85
(B) filmovertrukne tabletter 18,5 mg
Latuda
581209
28 stk. (unit-dose) (Paranova)
492,10 17,58 57,00
(B) filmovertrukne tabletter 37 mg
Latuda
378840
28 stk. (unit-dose) (Paranova)
463,40 16,55 26,84
(B) filmovertrukne tabletter 37 mg
Latuda
423579
28 stk. (blister) (2care4)
462,70 16,53 26,80
(B) filmovertrukne tabletter 37 mg
Latuda
424320
28 stk. (blister) (Orifarm)
Udgået 24-07-2023
(B) filmovertrukne tabletter 37 mg
Latuda
519672
28 stk. (blister) (Abacus)
464,05 16,57 26,87
(B) filmovertrukne tabletter 37 mg
Latuda
579636
28 stk. (blister)
461,40 16,48 26,72
(B) filmovertrukne tabletter 74 mg
Latuda
078274
28 stk. (unit-dose) (Paranova)
Udgået 13-11-2023
(B) filmovertrukne tabletter 74 mg
Latuda
199507
28 stk. (blister) (Abacus)
457,40 16,34 13,25
(B) filmovertrukne tabletter 74 mg
Latuda
427281
28 stk. (blister) (Orifarm)
412,00 14,71 11,93
(B) filmovertrukne tabletter 74 mg
Latuda
507209
28 stk. (blister)
410,65 14,67 11,89

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  18,5 mg

Præg:
LA
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,1 x 6,1
filmovertrukne tabletter 18,5 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  37 mg

Præg:
LB
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,1 x 8,1
filmovertrukne tabletter 37 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  74 mg

Præg:
LD
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegrøn
Mål i mm: 7 x 12
filmovertrukne tabletter 74 mg
 
 
 

Referencer

3774. AZCERT (Arizona Center for Education and Research on Therapeutics). CredibleMeds. 2019, https://crediblemeds.org/ (Lokaliseret 24. februar 2022)


3837. Damkier P, Videbech P. The Safety of Second-Generation Antipsychotics During Pregnancy: A Clinically Focused Review. CNS Drugs. 2018; 32(4):351-66, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29637530 (Lokaliseret 24. februar 2022)


2867. retsinformation.dk. Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser. VEJ nr 9276 af 06/05/2014. 2014, https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163024 (Lokaliseret 4. maj 2023)

 
 

Revisionsdato

17.11.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...