Simbrinza

S01EC54
 
 

Øjenmiddel der nedsætter det intraokulære tryk. Adrenergt α2 -receptorstimulerende middel (brimonidin) i kombination med  carboanhydrasehæmmer (brinzolamid)

Anvendelsesområder

Forhøjet intraokulært tryk (IOP) hos voksne med åbenvinklet glaukom eller okulær hypertension, når monoterapi giver utilstrækkelig reduktion af IOP. 

Dispenseringsform

Øjendråber, suspension. 1 ml indeholder 10 mg brinzolamid og 2 mg brimonidintartrat. 

Doseringsforslag

Voksne. 1 dråbe 2 gange dgl. 

 

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. behandling af børn og unge under 17 år.
 • Ved nasolakrimal okklusion i 2 minutter reduceres den systemiske absorption.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-30 ml/min.

  Brinzolamid: Kontraindiceret ved stærkt nedsat nyrefunktion, da brinzolamid og dets metabolitter overvejende elimineres renalt.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

 

Kontraindikationer

 • Svær overfølsomhed for andre carboanhydrasehæmmere pga. risiko for krydsallergi
 • Samtidig behandling med MAO-hæmmere, tricykliske antidepressiva eller mianserin
 • Hyperchloræmisk acidose
 • Behandling af nyfødte og børn under 2 år.

Forsigtighedsregler

 • Carboanhydrasehæmmere kan påvirke væsketilførslen til cornea. Derfor har kontaktlinsebærere en øget risiko for skader på cornea. Det anbefales, at patienter med skadet cornea, herunder patienter med diabetes mellitus eller cornea-dystrofi, overvåges nøje.
 • Forsinkede okulære overfølsomhedsreaktioner er blevet rapporteret med brimonidin, hvoraf nogle er blevet rapporteret til at være forbundne med en stigning i IOP.
 • Forsigtighed ved samtidig brug af antihypersensitiver og/eller hjerteglykosider eller ved alvorlig eller ustabil og ukontrolleret kardiovaskulær sygdom
 • Forsigtighed ved depression.
 • Forsigtighed ved cerebral- eller koronarinsufficiens, Raynauds syndrom, ortostatisk hypotension eller tromboangitis obliterans.
 • Syre/base-forstyrrelser.
 • Forsigtighed ved alvorlig overfølsomhedsreaktion for antibakterielle sulfonamider, fx dapson, sulfamethizol, sulfamethoxazol og sulfasalazin, selvom risikoen for krydsallergi er beskeden.
 • Indeholder benzalkoniumchlorid, der kan medføre øjenirritation og misfarvning af bløde kontaktlinser. Kontaktlinser bør fjernes før applikation og tidligst indsættes 15 min. efter applikation, se Kontaktlinsebrug ved øjendråber og salve.

Bivirkninger

Tabellen indbefatter også bivirkninger, som er rapporteret ved monoterapi med ét af de to indholdsstoffer i præparatet. 

Almindelige (1-10 %) Allergiske reaktioner i øjet, Keratitis, Konjunktival hyperæmi, Sløret syn, Synsforstyrrelser*, Øjenirritation, Øjensmerter.
Mundtørhed, Smagsforstyrrelser.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Angina pectoris**, Arytmier*, Bradykardi*, **, Ventrikelflimren.
Tinnitus**.
Corneaerosion****, Corneaødem**, Dobbeltsyn**, Korneal uklarhed  (keratin-udfældninger), Lysfænomener**, Okulær hypæstesi**, Pterygium**, Synstab.
Svimmelhed*.
Allergiske reaktioner, Hypersensitivitet*.
Kontaktdermatitis**.
Nedsat hæmatokritværdi**.
Hyperchloridæmi**.
Artralgi**, Kramper**, Rygsmerter**, Smerter i ekstremiteter**.
Iriscyste**.
Hukommelsesbesvær**, Hypæstesi, Paræstesier**.
Apati**, Depression*, **, Humørforstyrrelser**, Nervøsitet**, Somnolens.
Nyresmerter**.
Erektil dysfunktion**.
Dyspnø**.
Alopeci**.
Hypotension**.
Meget sjældne (< 0,01 %) Uveitis*.
Hypertension*, Synkope*.
Ikke kendt Choroidealøsning***, Tab af øjenvipper og -bryn**.
Leverpåvirkning**.
Ansigtsødem.
Tremor**.
Astma**.
Erytem**.
Perifere ødemer**.

* Bivirkninger observeret med brimonidin-monoterapi. 

** Bivirkninger observeret med brinzolamid-monoterapi.  

*** Rapporteret ved samtidig administration af præparater, der nedsætter produktionen af kammervæske. 

**** Benzalkoniumchlorid kan forårsage punktatkeratopati og/eller toksisk ulcerativ keratopati. 

Interaktioner

 • Samtidig behandling med MAO-hæmmere, tricykliske antidepressiva eller mianserin.
 • Mulighed for en additiv eller forstærkende sedativ effekt ved brug af CNS-depressiva (fx alkohol, barbiturater, opiater, sedativer eller anæstetika).
 • Samtidig brug af antihypersensitiver og/eller hjerteglykosider kan påvirke puls og blodtryk.
 • Samtidig behandling med orale carboanhydrasehæmmere anbefales ikke.
 • CYP3A4-inhibitorer som fx itraconazol eller ritonavir kan hæmme metaboliseringen af brinzolamid via CYP3A4. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Absorberes systemisk i nogen grad. Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den maternelle systemiske eksposition er lav, og det skønnes usandsynligt, at barnet eksponeres for klinisk betydende mængder af lægemidlet under amning. 


Se endvidere

Forgiftning

Som følge af brinzolamid-komponenten i midlet kan der forekomme elektrolyt-ubalance, udvikling af en acidotisk tilstand og mulig påvirkning af nervesystemet. Serum-elektrolytniveauer (især kalium) og blodets pH-niveau skal monitoreres. 

Farmakodynamik

Brinzolamid 

 • Hæmmer enzymet carboanhydrase med efterfølgende reduktion af natrium- og væsketransport på tværs af det ciliære epitel og dermed mindre kammervandsproduktion.

Brimonidin 

 • Hæmmer enzymet adenylatcyclase og undertrykker den cAMP-afhængige dannelse af kammervæske. Desuden øget uveoskleralt afløb.

Farmakokinetik

 • Brinzolamid absorberes systemisk efter lokal applikation i øjet.
  Udskilles overvejende uomdannet gennem nyrerne.
 • Brimonidin absorberes i ringe grad systemisk.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Øjendråberne skal omrystes før brug. 

 

Holdbarhed 

Højst 1 måned efter anbrud. 

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) øjendråber, suspension 10 + 2 mg/ml 109476
5 ml (2care4)
230,70
(B) øjendråber, suspension 10 + 2 mg/ml 472984
5 ml
207,80
(B) øjendråber, suspension 10 + 2 mg/ml 498710
5 ml (Orifarm)
227,00
(B) øjendråber, suspension 10 + 2 mg/ml 500815
5 ml (Paranova)
Udgået 28-06-2021
(B) øjendråber, suspension 10 + 2 mg/ml 072883
3 x 5 ml (Abacus)
589,80
(B) øjendråber, suspension 10 + 2 mg/ml 387012
3 x 5 ml
589,80
(B) øjendråber, suspension 10 + 2 mg/ml 394597
3 x 5 ml (Orifarm)
607,00
(B) øjendråber, suspension 10 + 2 mg/ml 436377
3 x 5 ml (2care4)
619,40
(B) øjendråber, suspension 10 + 2 mg/ml 478806
3 x 5 ml (Paranova)
Udgået 28-06-2021

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

20.05.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...