Telmisartan/Hydroklortiazid "Medical Valley"

C09DA07
 
 
Antihypertensivum. Kombination af telmisartan, en angiotensin II-receptorantagonist, og hydrochlorthiazid, et diuretikum af thiazidgruppen.

Anvendelsesområder

Arteriel hypertension hos patienter, der ikke kan behandles sufficient med monoterapi. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 80 mg telmisartan og 12,5 mg hydrochlorthiazid. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 1 tabl. dgl. om morgenen.

 

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Anbefalet initialdosis 20 mg telmisartan dgl. (kombipræparat er ikke velegnet). 

  Rutinemæssig monitorering af P-kalium og P-Kreatinin.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Højst 40 mg telmisartan dgl. ved let til moderat nedsat leverfunktion.
 • Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion og/eller kolestase.

Se endvidere

Kontraindikationer

Telmisartan 

 • Tidligere angioneurotisk ødem under behandling med angiotensin II-antagonister.
 • Samtidig behandling med aliskiren hos patienter med diabetes eller nedsat nyrefunktion (GFR < 60 ml/min).

 

Hydrochlorthiazid 

Forsigtighedsregler

Telmisartan 

 • Angioødem i anamnesen
 • Nyrearteriestenose
 • Aorta- eller mitralklapstenose
 • Obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati.
 • I forbindelse med de første doser er der hos enkelte patienter konstateret excessivt blodtryksfald, specielt ved samtidig behandling med diuretika og/eller andre vasodilatorer.
 • Hypovolæmi bør korrigeres, før behandlingen indledes.
 • Risiko for hyperkaliæmi ved samtidig indgift af aldosteronantagonister eller ACE-hæmmere.
 • Diabetespatienter i behandling med insulin eller antidiabetika bør monitoreres omhyggeligt, og dosisjustering af insulin eller antidiabetika kan være nødvendigt.

 

Hydrochlorthiazid 

 • Alvorlig koronar eller cerebral arteriosklerose.
 • Arthritis urica.
 • Regelmæssig kontrol af elektrolytbalancen tilrådes.
 • Diabetes, da hydrochlorthiazid kan øge fasteblodsukker og nedsætte glucosetolerancen.
 • Forsigtighed ved alvorlig overfølsomhed for antibakterielle sulfonamider, fx sulfamethizol, sulfamethoxazol og sulfasalazin, selvom risikoen for krydsallergi er beskeden.
 • Sulfonamid-afledte lægemidler som thiazider kan forårsage en idiosynkratisk reaktion, der medfører choroidal effusion med synsfeltsdefekt, forbigående myopi og akut snævervinklet glaukom. Primær behandling er øjeblikkelig seponering. Omgående medicinsk eller kirurgisk behandling bør overvejes, hvis det intraokulære tryk forbliver ukontrolleret, da ubehandlet akut snævervinklet glaukom kan føre til permanent synstab.
 • Der er observeret øget risiko for non-melanom hudkræft ved langvarig brug af hydrochlorthiazid, muligvis pga. dets fotosensibiliserende virkning. Se Thiazider.
 • Der er rapporteret meget sjældne tilfælde af akut respiratorisk distress syndrom (ARDS). Ved mistanke om ARDS bør behandling seponeres.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Nervesystemet Svimmelhed
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Arytmier Takykardi
Mave-tarm-kanalen Diarré, Flatulens, Mundtørhed
Undersøgelser Forhøjet serum-urat
Metabolisme og ernæring Hypokaliæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelkramper, Rygsmerter Myalgi
Nervesystemet Paræstesier
Psykiske forstyrrelser Angst
Det reproduktive system og mammae Erektil dysfunktion Brystsmerter
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø Hoste
Hud og subkutane væv Fotosensibilitet
Vaskulære sygdomme Hypotension, Ortostatisk hypotension, Synkope
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hjerte Bradykardi
Øjne Sløret syn, Synsforstyrrelser
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Dyspepsi, Gastritis, Obstipation, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Smerter
Lever og galdeveje Leverpåvirkning
Immunsystemet Angioødem Urticaria
Infektioner og parasitære sygdomme Infektion i nedre luftveje, Sepsis Infektion i øvre luftveje, Influenzalignende symptomer
Undersøgelser Forhøjede leverenzymer, Forhøjet plasma-kreatinin
Metabolisme og ernæring Hypoglykæmi  (diabetikere), Hyponatriæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Smerter i ekstremiteter, Systemisk lupus erythematosus
Psykiske forstyrrelser Depression Søvnforstyrrelser
Luftveje, thorax og mediastinum Lungeødem, Pneumoni Sinuitis
Hud og subkutane væv Erytem Hudkløe, Hududslæt, Øget svedtendens
Meget sjældne (< 0,01 %)
Luftveje, thorax og mediastinum Akut respiratorisk distress syndrom  (HCT), Interstitiel lungesygdom
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Anæmi, Eosinofili, Knoglemarvsdepression, Trombocytopeni
Øjne Myopi  (akut), Snævervinklet glaukom  (akut)
Mave-tarm-kanalen Pancreatitis Sialoadenitis
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion
Metabolisme og ernæring Hyperkaliæmi
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Non-melanom hudcancer
Nyrer og urinveje Nyrefunktionspåvirkning
Hud og subkutane væv Erythema multiforme, Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)
Vaskulære sygdomme Vasculitis

Interaktioner

Anden medicin sammen med Telmisartan/Hydroklortiazid "Medical Valley", komb.

Telmisartan 

 • Kalium, kaliumbesparende diuretika og andre lægemidler, som øger serum-kalium kan forårsage hyperkaliæmi.
 • NSAID kan reducere den antihypertensive effekt af angiotensin II-antagonister og kan øge risikoen for nyrefunktionsnedsættelse. Samtidig behandling skal ske med forsigtighed, især ved ældre.
 • Koncentrationen af digoxin og lithium kan øges, og monitorering af plasmakoncentrationen af hhv. lithium og digoxin anbefales.
 • Samtidig behandling med aliskiren hos patienter med diabetes eller nedsat nyrefunktion (GFR < 60 ml/min) kan give kraftige bivirkninger og er kontraindiceret.
 • Samtidig anvendelse af ACE-hæmmere eller aliskiren (dobbelthæmning af renin-angiotensin-aldosteronsystemet) øger risikoen for hypotension, hyperkaliæmi og nedsat nyrefunktion (inklusiv akut nyresvigt). Hvis dobbelthæmmende behandling er absolut nødvendigt, bør det kun ske under supervision af en speciallæge og under tæt monitorering.

 

Hydrochlorthiazid 

 • Samtidig indgift af colestyramin/colestipol nedsætter absorptionen af thiazider.
 • Samtidig indgift af lithium kan øge serum-lithium pga. øget reabsorption af lithium i de proksimale tubuli, og monitorering anbefales.
 • Virkningen af hjerteglykosider kan forstærkes ved samtidig indgift af thiazider på grund af thiazidinduceret renalt kaliumtab.
 • Risikoen for hyponatriæmi øges ved samtidig behandling med SSRI´er eller carbamazepin.
 • Ved samtidig behandling med sotalol, kan thiazidinduceret hypokaliæmi øge risikoen for sotalolinduceret arytmi (synkope, forlænget QT).
 • Kombination af kaliumtabende diuretika og NSAID kan føre til let blodtrykstigning pga. NSAID´s antidiuretiske effekt.
 • På grund af nedsat udskillelse, kan serumcalcium niveauet være øget. Der anbefales monitorering af calciumniveauet før opstart af behandling med calcium tilskud, med henblik på at justere calcium dosis.

Graviditet

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes.

Baggrund: 

 • Telmisartan
  Der er meget sparsomme data for angiotensin II-antagonister med lidt over 300 gravide eksponeret i 1. trimester af graviditeten. Der er beskrevet oligohydramnios, anuri, væksthæmning og neonatal hypotension, specielt ved eksponering i 2. og 3. trimester.
  Der er ikke specifikke data for telmisartan, som tillader et meningsfyldt risikoestimat.
 • Hydrochlorthiazid
  For hydrochlorthiazid er der data for ca. 600 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Datamængden tillader ikke at udelukke en øget risiko.
  For thiazider som gruppe er der data for mere end 2.000 eksponerede, heraf 1.000 i 1. trimester, med en let øget overhyppighed af misdannelser; i hvilket omfang disse observationer skyldes lægemiddel eller underliggende sygdom er uklart. Elektrolytforstyrrelser, hypoglykæmi, trombocytopeni og hyperbilirubinæmi hos den nyfødte har været meddelt. Behandling med diuretika kan kompromittere placentaperfusionen.

Se endvidere Hypertension hos gravide

 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 4029, 4030, 4329, 4332

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må tappes. Hvis indikationen er forhøjet blodtryk, skal behandlingen have været uforandret i de seneste 3 måneder.

Doping

Forbudt

Anvendelse af diuretika medfører diskvalifikation af den sportsudøvende både i og uden for konkurrence.  

Farmakodynamik

Telmisartan 

 • Blokerer angiotensin-II-type 1- receptoren, hvilket resulterer i en forhøjelse af plasma-renin- og angiotensin-II-niveauerne samt nedsat aldosteron i plasma. Den kliniske effekt er universel vasodilatation uden sympatikusaktivering som ved ACE-hæmmere.
 • Maksimal virkning indtræder i løbet af ca. 3 timer.
 • Virkningsvarighed minimum 24 timer.

Hydrochlorthiazid 

 • Thiazider hæmmer reabsorptionen af natrium og chlorid i de renale tubuli, hvilket medfører en øget, dosisafhængig udskillelse af natrium og vand. Natriuresen medfører en sekundær udskillelse af kalium og hydrogencarbonat. Den blodtryksænkende virkning skyldes initialt en reduktion i plasmavolumen og dermed i slagvolumen. Ved fortsat behandling skyldes blodtryksænkningen hovedsagelig et fald i den totale perifere vaskulære resistens.
 • Virkningen indtræder efter ca. 2 timer og er maksimal efter ca. 4-6 timer.
 • Virkningsvarighed ca. 12 timer.

 

Farmakokinetik

Telmisartan 

 • Biotilgængelighed ca. 50 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 0,5-2 timer.
 • Metaboliseres ved glucuronidering i leveren.
 • Eliminationen er bifasisk med en terminal halveringstid ca. 24 timer.
 • Udskilles hovedsageligt med galden som uomdannet stof og glucuronider heraf.
 • < 1 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Hydrochlorthiazid 

 • Biotilgængelighed ca. 70 %.
 • Plasmahalveringstid 9-13 timer.
 • Udskilles hovedsageligt uomdannet gennem nyrerne.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
tabletter 80 mg+12,5 mg, Medical Valley  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Synkes hele.

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) tabletter 80 mg+12,5 mg 453697
98 stk. (blister)
186,55 1,90

Substitution

tabletter 80 mg+12,5 mg
Tolucombi KRKA, Hydrochlorthiazid, Telmisartan, tabletter 80 mg/12.5 mg Genordn. B
 

Foto og identifikation

Foto

Tabletter  80 mg+12,5 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Pink, Hvid
Mål i mm: 10,5 x 10,5
tabletter 80 mg+12,5 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4332. Shimada C, Akaishi R, Cho K et al. Outcomes of 83 fetuses exposed to angiotensin receptor blockers during the second or third trimesters: a literature review. Hypertens Res. 2015; 38(5):308-13, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25693853 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4329. Walfisch A, Al-maawali A, Moretti ME et al. Teratogenicity of angiotensin converting enzyme inhibitors or receptor blockers. J Obstet Gynaecol. 2011; 31(6):465-72, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21823839 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4029. Rodriguez SU, Leikin SL, Hiller MC. Neonatal thombocytopenia assiciated with ante-partum administration of thiazide drugs. N Engl J Med. 1964; 270:881-4, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14110034 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4030. Cuadros A, Tatum HJ. The prophylactic and therapeutic use of bendroflumethiazide in pregnancy. Am J Obstet Gynecol. 1964; 89:891-7, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14207556 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

09.05.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. oktober 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...