Candesartan/Hydrochlorothiazide "Orion"

C09DA06
 
 

Antihypertensivum. Kombination af candesartancilexetil, en angiotensin II-receptorantagonist, og hydrochlorthiazid, et diuretikum af thiazidgruppen. 

Anvendelsesområder

Arteriel hypertension hos patienter, der ikke kan behandles sufficient med monoterapi. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (delekærv) indeholder 16 mg candesartancilexetil og 12,5 mg hydrochlorthiazid.  

Doseringsforslag

Voksne. 1 tabl. dgl. om morgenen. 

 

Bemærk 

Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år. 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Tæt monitorering af P-kalium og P-kreatinin pga. indhold af hydrochlorthiazid. 

  GFR < 15 ml/min: Begrænset erfaring med candesartan ved hypertension. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Dosistitrering af candesartan ved let til moderat nedsat leverfunktion.
 • Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion og/eller kolestase.

Se endvidere

Kontraindikationer

Candesartan 

 • Tidligere angioneurotisk ødem under behandling med angiotensin II-antagonister.
 • Samtidig behandling med aliskiren hos patienter med diabetes eller nedsat nyrefunktion (GFR < 60 ml/min).

 

Hydrochlorthiazid 

Forsigtighedsregler

Candesartan: 

 • Angioødem i anamnesen
 • Nyrearteriestenose
 • Mitralklapstenose
 • Aortastenose
 • Hypertrofisk kardiomyopati
 • I forbindelse med de første doser er der hos enkelte patienter konstateret excessivt blodtryksfald, specielt ved samtidig behandling med diuretika og/eller andre vasodilatorer.
 • Hypovolæmi bør korrigeres, før behandlingen indledes.
 • Risiko for hyperkaliæmi og nedsat nyrefunktion ved samtidig indgift af aldosteronantagonister eller ACE-hæmmere.

 

Hydrochlorthiazid: 

 • Alvorlig koronar eller cerebral arteriosklerose.
 • Arthritis urica.
 • Regelmæssig kontrol af elektrolytbalancen tilrådes.
 • Diabetes, da hydrochlorthiazid kan øge fasteblodsukker og nedsætte glucosetolerancen.
 • Forsigtighed ved alvorlig overfølsomhed for antibakterielle sulfonamider, fx sulfamethizol, sulfamethoxazol og sulfasalazin, selvom risikoen for krydsallergi er beskeden.
 • Sulfonamid-afledte lægemidler som thiazider kan forårsage en idiosynkratisk reaktion, der medfører choroidal effusion med synsfeltsdefekt, forbigående myopi og akut snævervinklet glaukom. Primær behandling er øjeblikkelig seponering. Omgående medicinsk eller kirurgisk behandling bør overvejes, hvis det intraokulære tryk forbliver ukontrolleret, da ubehandlet akut snævervinklet glaukom kan føre til permanent synstab.
 • Der er observeret øget risiko for non-melanom hudkræft ved langvarig brug af hydrochlorthiazid, muligvis pga. dets fotosensibiliserende virkning. Se Thiazider.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed
Infektioner og parasitære sygdomme Luftvejsinfektion
Undersøgelser Forhøjet serum-urat
Metabolisme og ernæring Hyperglykæmi, Hyperkaliæmi, Hypokaliæmi
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré, Obstipation
Immunsystemet Urticaria
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Hud og subkutane væv Fotosensibilitet Hududslæt
Vaskulære sygdomme Ortostatisk hypotension
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Anæmi, Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni
Hjerte Arytmier
Øjne Synsforstyrrelser
Mave-tarm-kanalen Pancreatitis
Lever og galdeveje Icterus
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelkramper
Nervesystemet Paræstesier
Psykiske forstyrrelser Depression Rastløshed, Søvnforstyrrelser
Nyrer og urinveje Nyrefunktionspåvirkning
Luftveje, thorax og mediastinum Lungeødem, Pneumoni
Hud og subkutane væv Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)
Vaskulære sygdomme Vasculitis
Meget sjældne (< 0,01 %)
Immunsystemet Angioødem
Luftveje, thorax og mediastinum Akut respiratorisk distress syndrom  (HCT)
Ikke kendt hyppighed
Øjne Choroideal effusion, Myopi  (akut), Snævervinklet glaukom  (akut)
Knogler, led, muskler og bindevæv Kutan lupus erythematosus-lignende reaktion, Systemisk lupus erythematosus
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Non-melanom hudcancer

Interaktioner

Anden medicin sammen med Candesartan/Hydrochlorothiazide "Orion", komb.

Candesartan 

 • Kalium, kaliumbesparende diuretika og andre lægemidler, som øger serum-kalium kan forårsage hyperkaliæmi.
 • Lithiumkoncentrationen kan øges, hvorfor kontrol af serum-lithiumniveau anbefales.
 • NSAID kan svække den antihypertensive effekt.
 • Samtidig behandling med aliskiren hos patienter med diabetes eller nedsat nyrefunktion (GFR < 60 ml/min) kan give kraftige bivirkninger og er kontraindiceret.
 • Samtidig anvendelse af ACE-hæmmere eller aliskiren (dobbelthæmning af renin-angiotensin-aldosteronsystemet) øger risikoen for hypotension, hyperkaliæmi og nedsat nyrefunktion (inklusiv akut nyresvigt). Kombinationen frarådes.

 

Hydrochlorthiazid 

 • Samtidig indgift af colestyramin/colestipol nedsætter absorptionen af thiazider.
 • Samtidig indgift af lithium kan øge serum-lithium pga. øget reabsorption af lithium i de proksimale tubuli, og monitorering anbefales.
 • Virkningen af hjerteglykosider kan forstærkes ved samtidig indgift af thiazider på grund af thiazidinduceret renalt kaliumtab.
 • Risikoen for hyponatriæmi øges ved samtidig behandling med SSRI´er eller carbamazepin.
 • Ved samtidig behandling med sotalol, kan thiazidinduceret hypokaliæmi øge risikoen for sotalolinduceret arytmi (synkope, forlænget QT).
 • Kombination af kaliumtabende diuretika og NSAID kan føre til let blodtrykstigning pga. NSAID´s antidiuretiske effekt.
 • På grund af nedsat udskillelse, kan serumcalcium niveauet være øget. Der anbefales monitorering af calciumniveauet før opstart af behandling med calcium tilskud, med henblik på at justere calcium dosis.

Graviditet

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes.

Baggrund: 

 • Candesartan
  Der er meget sparsomme data for angiotensin II-antagonister med lidt over 300 gravide eksponeret i 1. trimester af graviditeten. Der er beskrevet oligohydramnios, anuri, væksthæmning og neonatal hypotension, specielt ved eksponering i 2. og 3. trimester.
  Der er ikke specifikke data for candesartan, som tillader et meningsfyldt risikoestimat.
 • Hydrochlorthiazid
  For hydrochlorthiazid er der data for ca. 600 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Datamængden tillader ikke at udelukke en øget risiko.
  For thiazider som gruppe er der data for mere end 2.000 eksponerede, heraf 1.000 i 1. trimester, med en let øget overhyppighed af misdannelser; i hvilket omfang disse observationer skyldes lægemiddel eller underliggende sygdom er uklart. Elektrolytforstyrrelser, hypoglykæmi, trombocytopeni og hyperbilirubinæmi hos den nyfødte har været meddelt. Behandling med diuretika kan kompromittere placentaperfusionen.

Se endvidere Hypertension hos gravide

 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 4029, 4030, 4329, 4332

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: 

 • Candesartan
  RVD er 0,1 % baseret på data fra 3 ammende kvinder. Plasmakoncentrationen er målt på 2 børn og var i begge tilfælde under detektionsgrænsen.
 • Hydrochlorthiazid
  Den relative vægtjusterede dosis for hydrochlorthiazid er under 2 %. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet.
Referencer: 5754

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må tappes. Hvis indikationen er forhøjet blodtryk, skal behandlingen have været uforandret i de seneste 3 måneder.

Doping

Forbudt

Anvendelse af diuretika medfører diskvalifikation af den sportsudøvende både i og uden for konkurrence.  

Farmakodynamik

Candesartan 

 • Blokerer angiotensin-II-type 1- receptoren, hvilket resulterer i en forhøjelse af plasma-renin- og angiotensin-II-niveauerne samt nedsat aldosteron i plasma. Den kliniske effekt er universel vasodilatation uden sympatikusaktivering som ved ACE-hæmmere.
 • Virkningen indtræder inden for 2 timer.
 • Virkningsvarighed ca. 24 timer.

Hydrochlorthiazid 

 • Thiazider hæmmer reabsorptionen af natrium og chlorid i de renale tubuli, hvilket medfører en øget, dosisafhængig udskillelse af natrium og vand. Natriuresen medfører en sekundær udskillelse af kalium og hydrogencarbonat. Den blodtryksænkende virkning skyldes initialt en reduktion i plasmavolumen og dermed i slagvolumen. Ved fortsat behandling skyldes blodtryksænkningen hovedsagelig et fald i den totale perifere vaskulære resistens.
 • Virkningen indtræder efter ca. 2 timer og er maksimal efter 4-6 timer.
 • Virkningsvarighed ca. 12 timer.

Farmakokinetik

Candesartancilexetil 

 • Candesartancilexetil er en prodrug, som i tarmvæggen hydrolyseres til den aktive substans candesartan.
 • Biotilgængelighed ca. 15 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 4 timer.
 • Plasmahalveringstid 9-12 timer.
 • Ca. 25 % udskilles gennem nyrerne i form af candesartan.

Hydrochlorthiazid 

 • Biotilgængelighed ca. 70 %.
 • Plasmahalveringstid 9-13 timer.
 • Udskilles hovedsageligt uomdannet gennem nyrerne.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
tabletter 16+12,5 mg, Orion Pharma  Delekærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Synkes hele eller halve.

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) tabletter 16+12,5 mg (kan dosisdisp.) 191568
98 stk. (blister)
201,30 2,05

Substitution

tabletter 16+12,5 mg
Atacand Zid 16 mg/12,5 mg Cheplapharm, Candesartancilexetil, Hydrochlorthiazid, tabletter 16+12,5 mg Genordn. B
Candemox Comp Sandoz, Candesartancilexetil, Hydrochlorthiazid, tabletter 16+12,5 mg Genordn. B
Candesartan/HClthiazid "Krka" KRKA, Candesartancilexetil, Hydrochlorthiazid, tabletter 16+12,5 mg Genordn. B
 

Foto og identifikation

Foto

Tabletter  16+12,5 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Fersken
Mål i mm: 4,5 x 9,5
tabletter 16+12,5 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


5754. Coberger ED, Jensen BP, Dalrymple JM. Transfer of Candesartan Into Human Breast Milk. Obstet Gynecol. 2019; 134(3):481-4, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31403599/ (Lokaliseret 5. december 2022)


4332. Shimada C, Akaishi R, Cho K et al. Outcomes of 83 fetuses exposed to angiotensin receptor blockers during the second or third trimesters: a literature review. Hypertens Res. 2015; 38(5):308-13, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25693853 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4329. Walfisch A, Al-maawali A, Moretti ME et al. Teratogenicity of angiotensin converting enzyme inhibitors or receptor blockers. J Obstet Gynaecol. 2011; 31(6):465-72, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21823839 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4029. Rodriguez SU, Leikin SL, Hiller MC. Neonatal thombocytopenia assiciated with ante-partum administration of thiazide drugs. N Engl J Med. 1964; 270:881-4, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14110034 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4030. Cuadros A, Tatum HJ. The prophylactic and therapeutic use of bendroflumethiazide in pregnancy. Am J Obstet Gynecol. 1964; 89:891-7, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14207556 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

17.07.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...