Remsima

L04AB02
 
 

Immunsuppressivt virkende middel. Monoklonalt kimærisk (humant/murint) antistof mod tumor nekrosis faktor (TNF).
Remsima er et biosimilært lægemiddel

Anvendelsesområder

 • Moderat til svær aktiv eller aktiv fistulerende Crohns sygdom og moderat til svær aktiv colitis ulcerosa, hvor adækvat behandling med glukokortikoid og andet immunosuppressivum ikke har givet tilfredsstillende respons
 • Reumatoid artritis (i kombination med methotrexat), spondylartritis, moderat til svær plaque-psoriasis og psoriasisartritis (alene eller i kombination med methotrexat), hvor konventionel behandling har haft utilstrækkelig effekt

 

Infliximab bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til behandling af ovennævnte sygdomme. 

Dispenseringsform

Pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 100 mg infliximab. 

Doseringsforslag

Colitis ulcerosa

Voksne og børn > 6 år 

 • 5 mg/kg legemsvægt.
 • Behandlingen gentages 2 og 6 uger efter første infusion og herefter hver 8. uge.
 • Hvis der ikke er effekt efter de 3 første doser, skal fortsat behandling nøje revurderes

Crohns sygdom

Voksne og børn > 6 år 

 • 5 mg/kg legemsvægt
 • Behandlingen gentages 2 og 6 uger efter første infusion og herefter hver 8. uge.
 • Moderat til svær Crohns sygdom: Hvis ingen effekt efter 2 doser, bør der ikke gives yderligere behandling .
 • Fistulerende Crohns sygdom: Hvis ingen effekt efter 3 doser, bør der ikke gives yderligere behandling.
 • Ved recidiv inden for 16 uger efter sidste dosis kan der gives 5 mg/kg legemsvægt.

Reumatoid artritis

Voksne 

 • 3 mg/kg legemsvægt
 • Behandlingen gentages 2 uger og 6 uger efter første infusion og herefter hver 8. uge.

Anvendes i kombination med methotrexat. 

Spondylartritis

Voksne 

 • 5 mg/kg legemsvægt
 • Behandlingen gentages 2 uger og 6 uger efter første infusion og herefter hver 6.-8. uge.

Psoriasis og psoriasisartritis

Voksne 

 • 5 mg/kg legemsvægt
 • Behandlingen gentages 2 uger og 6 uger efter første infusion og herefter hver 8. uge.
 • Behandlingen bør give respons inden for 14 uger (4 doser), i modsat fald bør behandlingen seponeres.


Bemærk: 

 • Ifølge Dansk Reumatologisk Selskab (5286) indgives infliximab på følgende måde:
  • 1.-4. gang gives infusionen over 2 timer, patienten tilrådes at vente 30 minutter efter indgift for at observere for allergisk reaktion
  • 5.-10. gang gives infusionen over 1 time
  • herefter gives infusionen over 30 min.
Referencer: 5286

Kontraindikationer

 • Tuberkulose eller andre alvorlige infektioner
 • Moderat til svær hjerteinsufficiens (NYHA III/IV)
 • Overfølsomhed over for murine proteiner.

Forsigtighedsregler

 • Inden behandlingsstart skal der screenes for latent tuberkulose og for hepatitis B.
 • Forsigtighed ved infektionstendens, hjerteinsufficiens (NYHA I/II), demyeliniserende lidelser og kirurgi.
 • Vaccination med levende vaccine skal undgås. For spædbørn, der har været eksponeret for infliximab i uterus, tilrådes det at vente mindst 6 måneder efter fødslen før administration af levende vacciner.
 • Ved nuværende eller tidligere malign sygdom skal behandling som hovedregel undgås. Generelt bør der observeres for udvikling af malign sygdom, specielt i livmoderhals, hud og lymfeknuder.
 • Ved gentagen behandling skal patienterne følges nøje med henblik på udvikling af forsinket overfølsomhed, se produktresume.
 • Ældre (≥ 65 år): Der er i kliniske studier set øget forekomst af alvorlige, herunder letale, infektioner blandt reumatoid artritis-patienter ≥ 65 år.
 • Børn: I kliniske studier er infektioner rapporteret hyppigere hos børn end hos voksne.

Bivirkninger

 • Cerebrovaskulære tilfælde i forbindelse med infusionen samt forsinket reaktion med myalgi, artralgi, hududslæt og angioødem ses hos ca. 25 % ved fornyet behandling efter 2-4 år.
Meget almindelige (> 10 %) Abdominalsmerter, Kvalme.
Smerter.
Virale infektioner.
Infusions- eller injektionsrelaterede reaktioner.
Hovedpine.
Almindelige (1-10 %) Anæmi, Leukopeni, Lymfadenopati, Neutropeni.
Palpitationer, Takykardi.
Conjunctivitis.
Diarré, Dyspepsi, Gastro-intestinal blødning, Gastro-øsofageal refluks, Obstipation.
Feber, Svimmelhed, Træthed.
Leverpåvirkning.
Allergiske reaktioner, Urticaria.
Infektioner.
Reaktioner på indstiksstedet.
Forhøjede levertransaminaser.
Artralgi, Myalgi, Rygsmerter.
Hypæstesi, Paræstesier.
Depression, Søvnløshed.
Urinvejsinfektion.
Brystsmerter.
Dyspnø, Epistaxis.
Alopeci, Debuterende eller forværret psoriasis, Hudkløe, Hududslæt, Purpura, Tør hud, Øget svedtendens.
Flushing, Hedeture, Hypertension, Hypotension.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Lymfopeni, Trombocytopeni.
Arytmier, Bradykardi, Hjerteinsufficiens.
Keratitis.
Gastro-intestinal perforation.
Anafylaktisk reaktion, Periorbitalt ødem, Serumsygdomslignende reaktioner.
Svampeinfektioner, Tuberkulose.
Dyslipidæmi.
Kramper, Systemisk lupuslignende syndrom.
Hukommelsesbesvær, Neuropati.
Konfusion, Nervøsitet, Somnolens.
Bronkospasme, Lungeødem, Pleuraekssudat, Pleuritis.
Synkope.
Sjældne (0,01-0,1 %) Agranulocytose, Hæmolytisk anæmi, Lymfom, Pancytopeni.
Perikardieansamling.
Endophthalmitis.
Stevens-Johnsons syndrom.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Cervixneoplasi, Leukæmi, Malignt melanom.
Aseptisk meningitis, Demyelisering.
Apati.
Interstitiel lungesygdom.
Akut generaliseret eksantematøs pustulose, Erythema multiforme, Trombocytopenisk purpura.
Cyanose.
Ikke kendt hyppighed Myokardieinfarkt, Myokardieiskæmi.
Synstab*.
Kaposis sarkom.
Cerebrovaskulære tilfælde.

*Kan ses som kortvarigt synstab under infusionen eller inden for 2 timer efter infusionen. 

Interaktioner

 • Infusion af infliximab øger koncentrationen af azathioprins aktive metabolit i løbet af 1-3 uger og koncentrationen normaliseres efter 3 måneder.
 • Samtidig behandling med azathioprin eller methotrexat reducerer dannelsen af antistoffer mod infliximab og øger dermed plasmakoncentrationen af aktivt stof.
 • Samtidig brug af andre biologiske lægemidler anbefales ikke pga. øget infektionsrisiko.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for mere end 2.000 levendefødte børn eksponeret i 1. trimester uden tegn på overhyppighed af medfødte misdannelser. Der er formentlig et betydeligt overlap mellem nogle datakilder. Producenten beskriver 1850 1. trimester-eksponerede fra deres globale interne safety database med 1500 levendefødte børn. I disse observationelle data er der ikke tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. TNF-hæmmere er i nogle studier forbundet med en øget risiko for præterm fødsel, men risiko for andre udfald end misdannelser er generelt utilstrækkeligt belyst.  

Referencer: 3957, 3959, 3960, 3961, 4843

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Koncentrationen i modermælken er umålelig lav. Infliximab er ikke biotilgængeligt efter oral administration. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Infliximab binder det proinflammatoriske cytokin TNF (Tumor Necrosis Factor), der spiller en vigtig rolle i den autoimmune inflammation. Herved hindres stimulation af immunologiske målceller og udvikling i den autoimmune inflammation. 

Farmakokinetik

Terminal plasmahalveringstid ca. 9 døgn. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering

Tilberedning af koncentrat til infusionsvæske 

 • Hætteglasset med pulver til koncentrat til infusionsvæske tilsættes 10 ml sterilt vand.
 • Pulveret opløses ved forsigtig vending af hætteglasset, som ikke må omrystes.
 • Koncentrat til infusionsvæske skal stå 5 minutter før videre fortynding.
 • Advarsel: Koncentrat til infusionsvæske må ikke indgives ufortyndet.

 

Tilberedning af infusionsvæske 

 • Den beregnede mængde koncentrat til infusionsvæske fortyndes med isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske til 250 ml.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

 

Forligelighed ved infusion 

 • Bør ikke blandes med andre infusionsvæsker eller tilsættes andre farmaka.
 • Skal indgives via separat infusionsslange med et minimalt proteinbindende filter.

Holdbarhed

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC).
 • Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk holdbar i 28 dage ved (2-8ºC) og yderligere i 24 timer ved 25ºC, men bør anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 100 mg 069790
1 stk.
3.299,95 3.299,95 123,75

Referencer

4843. Geldhof A, Slater J, Clark M et al. Exposure to Infliximab During Pregnancy: Post-Marketing Experience. Drug Saf. 2020; 43(2):147-61, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31677004 (Lokaliseret 8. april 2020)


5286. S. Krabbe, A. Hansen og Farma NBV gruppen. Behandling med TNF-hæmmere. Dansk Reumatologi. 2019; Version 2, https://danskreumatologi.dk/laegemidler/tnf%CE%B1-haemmere/ (Lokaliseret 10. juni 2021)


3960. Lichtenstein GR, Feagan BG, Mahadevan U et al. Pregnancy Outcomes Reported During the 13-Year TREAT Registry: A Descriptive Report. Am J Gastroenterol. 2018; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30022113 (Lokaliseret 14. november 2018)


3961. Luu M, Benzenine E, Doret M. Continuous Anti-TNFα Use Throughout Pregnancy: Possible Complications For the Mother But Not for the Fetus. A Retrospective Cohort on the French National Health Insurance Database (EVASION). Am J Gastroenterol. 2018; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29961771 (Lokaliseret 14. november 2018)


3959. Bröms G, Granath F, Ekbom A. Low Risk of Birth Defects for Infants Whose Mothers Are Treated With Anti-Tumor Necrosis Factor Agents During Pregnancy. Clin Gastroenterol Hepatol. 2016; 14(2):234-41, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26375613 (Lokaliseret 14. november 2018)


3957. Weber-Schoendorfer C, Oppermann M, Wacker E et al. Pregnancy outcome after TNF-α inhibitor therapy during the first trimester: a prospective multicentre cohort study. Br J Clin Pharmacol. 2015; 80(4):727-39, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25808588 (Lokaliseret 14. november 2018)

 
 

Revisionsdato

21.10.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. november 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...