Toujeo

A10AE04
 
 

Langsomt indsættende og langtidsvirkende insulinanalog. Opløsning af krystallinsk, højtrenset insulin glargin. Fremstillet ved rekombinant genteknologi. 

Anvendelsesområder

Diabetes mellitus hos voksne. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning i pen, SoloStar®. 1 ml indeholder 300 E insulin glargin. Hver pen indeholder 1,5 ml svarende til 450 E insulin. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Individuel s.c. dosering.
 • Dosis tages s.c. 1 gang dgl. 
 • Det kan gives på hvilket som helst tidspunkt af dagen, men på samme tid ± 3 timer hver dag.
 • Type 1 diabetes:
  • lnsulin glargin skal kombineres med korttids-/hurtigtvirkende insulin for at dække insulinbehov ved måltider.
 • Type 2 diabetes:
  • Anbefalet initial dosis 0,2 E/kg legemsvægt.
  • Kan kombineres med andre antidiabetika.

  

Skift mellem insulin glargin 300 E/ml og 100 E/ml  

 • Insulin glargin 300 E/ml og 100 E/ml er ikke bioækvivalente. Derfor gælder:
  • Ved præparatskift fra 100 E/ml til 300 E/ml bibeholdes tidligere dosis, men det kan være nødvendigt med 10-18% højere dosis af 300 E/ml.
  • Ved præparatskift fra 300 E/ml til 100 E/ml bør dosis reduceres med ca. 20%.
  • Tæt metabolisk kontrol de første uger efter præparatskift.

  

Nedsat lever- eller nyrefunktion 

 • Der kan være behov for nedsat dosis.


Bemærk: Erfaring savnes vedr. børn. 

Forsigtighedsregler

 • Patienten skal informeres om at kontakte lægen før rejse mellem forskellige tidszoner, da det evt. kan være nødvendigt at indtage insulin og mad på andre tidspunkter.
 • Anden samtidig sygdom, især infektioner og febertilstande, øger normalt insulinbehovet.
 • Ved samtidige sygdomme, der påvirker binyrer, hypofyse eller thyroidea, eller nyre- eller leversygdomme kan det være nødvendigt at ændre insulindosis.

Typiske alvorlige fejl

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Ordinationsfejl Manglende monitorering og/eller aktion på p-glucose værdier. Hyper- eller hypoglykæmi.
Administrations-/ dispenseringsfejl Dobbeltadministration. Patient får sin vanlige Insulatard 30 IE om morgenen, men får fejlagtigt også Insulatard 30 IE om aftenen. Alvorlig hypoglykæmi, indlæggelse.
Administrations-/ dispenseringsfejl Fejlagtig administration af doseringerne for langtidsvirkende insuliner, så de bliver givet med for kort tidsinterval. Hypoglykæmi.
Administrations-/ dispenseringsfejl Forveksling af dosis mellem hurtigtvirkende og langsomtvirkende insulin. Insulinshock
Administrations-/ dispenseringsfejl Forveksling af morgen- og aftendosis. Alvorlig hypoglykæmi.
Administrations-/ dispenseringsfejl Forveksling af præparatets styrke (100 E/ml) og ordinerede dosis (18 E), så der gives 100 E i stedet for 18 E. Alvorlig hypoglykæmi, indlæggelse, fald.
Administrations-/ dispenseringsfejl Manglende pausering af vanlig dosering af insulin under glucose-drop. Bevidsthedssvækkelse.
Administrations-/ dispenseringsfejl Regnefejl ved beregning af dosis bl.a. faktor 10-fejl. Insulinshock
Administrations-/ dispenseringsfejl Man anvendte forkert insulinpræparat (fx Insulatard® i stedet for Actrapid®). Hyper- eller hypoglykæmi.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Hypoglykæmi.
Almindelige (1-10%) Lipodystrofi på indstiksstedet, Reaktioner på indstiksstedet.
Ikke almindelige (0,1-1%) Akkommodationsbesvær.
Sjældne (0,01-0,1%) Ødemer.
Allergiske reaktioner.
Retinopati, Synsforstyrrelser.

Se endvidere Insulin

 

Reaktioner på indstiksstedet og hudreaktioner er set med højere frekvens hos børn end hos voksne. 

Interaktioner

 • Ved samtidig anvendelse af β-blokkere er der risiko for afsvækkede og ændrede symptomer på hypoglykæmi og medfølgende blodtryksstigning.
 • Symptomerne på hypoglykæmi tilsløres af ikke-β1-selektive β-blokkere. β1-selektive β-blokkere bør derfor foretrækkes.
 • Insulinfølsomheden kan øges ved alkoholindtagelse og ved anvendelse af MAO-hæmmere.
 • Glukokortikoider nedsætter virkningen af antidiabetika på grund af antagonistisk virkning på glucosemetabolismen.
 • Der er risiko for hypoglykæmi ved samtidig brug af ACE-hæmmere.
 • Pioglitazon kan sammen med insulin øge risikoen for hjerteinsufficiens, særligt hos patienter med risikofaktorer for udvikling af hjerteinsufficiens. Kombinationen bør anvendes med forsigtighed.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er ingen data specifikt for insulin glargin. Der er mange tusinde diabetikere, som har været eksponeret for insulin under graviditet. Frekvensen af uønsket fosterpåvirkning er højere end i baggrundspopulationen, men dette er med stor sikkerhed et resultat af confounding by indication. Se endvidere Type 1-diabetes


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Doping

Anvendelse af insulin medfører diskvalifikation af den sportsudøvende, medmindre der er givet dispensation (TUE) pga. diabetes mellitus. 

Forgiftning

Farmakodynamik

 • Insulin glargin er en human insulinanalog.
 • Insuliner og insulinanaloger, herunder insulin glargin:
  • primære virkning er regulering af glucosemetabolismen.
  • desuden flere anabole og antikatabole virkninger i forskellige væv.

Farmakokinetik

 • Efter subkutan injektion neutraliseres den sure injektionsvæske, og der dannes mikropræcipitater, hvorfra insulin glargin langsomt frigives. 
 • Steady state-plasmakoncentration nås inden for 3-4 døgn. 
 • Virkningen på blodglucosekoncentrationen indtræder ca. 4 timer efter subkutan injektion.
 • Virkningsvarighed op til 36 timer. Efter subkutan injektion jævnt fordelt over 24 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH ca. 4. 

 

Håndtering 

 • Se medfølgende brugsvejledning.

 

Holdbarhed 

 • Insulin, som ikke er taget i brug:
  • Opbevares i køleskab (2-8°C).
  • Må ikke placeres for tæt på køleelementerne i køleskabet.
  • Injektionsvæske, som har været frosset, må ikke anvendes.
 • Insulin, som er i brug:
  • ikke opbevares i køleskab.
  • Kan opbevares højst 6 uger ved stuetemperatur (højst 30°C).
  • Må ikke udsættes for ekstremt høje temperaturer eller direkte sollys.
 • Insulin må ikke anvendes, hvis den er uklar.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, opl. i pen 300 enheder/ml 445705
3 x 1,5 ml
408,35 12,10
(B) injektionsvæske, opl. i pen 300 enheder/ml 135216
5 x 1,5 ml
668,55 11,89

Foto og identifikation

Injektionsvæske, opl. i pen  300 enheder/ml

Farve: Grøn
Mål i mm: 167 x 15,5
Toujeo® Solostar®
 
 
 
 
Uden beskyttelseshætte
 
Toujeo® Solostar®
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-05-24. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...