Rasagilin "Krka"

N04BD02
 
 

Anvendelsesområder

Idiopatisk Parkinsons sygdom (IPS) som monoterapi hos nydiagnosticerede patienter eller som adjuverende behandling i kombination med levodopa hos patienter med motoriske fluktuationer. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 1 mg rasagilin (som hemitartrat). 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 1 mg 1 gang dgl.

 

Bemærk 

 • Tabletterne tages med et glas vand.
 • Tabletterne kan knuses.
 • Tablet eller knust tablet kan opslæmmes i vand.
 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Bør ikke anvendes til børn og unge pga. manglende dokumentation.

Kontraindikationer

 • Andre MAO-hæmmere (se interaktioner).
 • Alvorligt nedsat leverfunktion.

Forsigtighedsregler

 • Let nedsat leverfunktion.
 • Ved moderat nedsat leverfunktion bør behandling undgås. Hvis patientens leverfunktion udvikler sig fra at være let til moderat nedsat, bør behandlingen med rasagilin seponeres.
 • Enhver mistænkelig hudforandring bør vurderes af en speciallæge.
 • Rasagilin kan forårsage døsighed i løbet af dagen, somnolens og undertiden indsovning under daglige aktiviteter - især ved anvendelse sammen med andre dopaminerge lægemidler. Patienterne skal informeres om dette og rådes til at udvise forsigtighed, mens de fører motorkøretøj eller betjener maskiner under behandling med rasagilin.
 • Patienter skal monitoreres regelmæssigt for udvikling af patologiske vane- og impulshandlinger. Det anbefales at genoverveje behandlingen, hvis disse symptomer opstår.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Nervesystemet Dyskinesier*** Hovedpine
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Leukopeni
Hjerte Angina pectoris
Øjne Conjunctivitis
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter*** Flatulens, Kvalme***, Mundtørhed, Obstipation***, Opkastning***
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Balanceforstyrrelser Feber, Utilpashed
Immunsystemet Allergiske reaktioner
Infektioner og parasitære sygdomme Influenzalignende symptomer
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Faldtendens
Undersøgelser Vægttab
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Artritis Myalgi, Nakkesmerter
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Hudcancer*
Nervesystemet Dystoni, Karpaltunnelsyndrom***, Svimmelhed
Psykiske forstyrrelser Depression, Hallucinationer Abnorme drømme
Nyrer og urinveje Pludselig vandladningstrang
Luftveje, thorax og mediastinum Rhinitis
Hud og subkutane væv Kontaktdermatitis Hududslæt***
Vaskulære sygdomme Ortostatisk hypotension
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Myokardieinfarkt
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Psykiske forstyrrelser Konfusion
Vaskulære sygdomme Cerebrovaskulære tilfælde
Ikke kendt hyppighed
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Serotoninsyndrom
Psykiske forstyrrelser Impulskontrolforstyrrelser, Somnolens**
Vaskulære sygdomme Hypertension

* I kliniske undersøgelser er påvist en øget forekomst af malign hudsygdom, karcinom og melanom. Undersøgelser tyder indtil videre på, at dette skyldes grundsygdommen og ikke den medicinske behandling. 

** Episoder med ekstrem daglig søvnighed (EDS, Excessive daytime sleepiness) og pludselig opstået søvn (SOS, sudden sleep onset) er rapporteret efter markedsføring. 

*** Bivirkninger registreret ved kombinationsbehandling. 

Interaktioner

 • Samtidig behandling med andre MAO-hæmmere (inkl. håndkøbsmidler som perikon) kan resultere i voldsom hypertension, og kombinationen bør undgås.
 • Der bør gå mindst 14 dage fra seponering af rasagilin til behandling med MAO-hæmmere.
 • Samtidig behandling med sympatomimetika (herunder ephedrin) eller dextromethorphan øger risikoen for bivirkninger. Svære toksiske reaktioner i form af excitation og hyperpyreksi kan optræde ved samtidig indgift af dextromethorphan.
 • Forsigtighed ved samtidig behandling med antidepressiva (SNRI/SSRI/tri- og tetracykliske), da der er set alvorlige bivirkninger ved denne kombination.
 • Samtidig behandling med levodopa kan forstærke virkningen af levodopa og allerede eksisterende dyskinesi kan dermed forværres. Der har været tilfælde af hypotensive bivirkninger, hvis rasagilin tages samtidig med levodopa. Patienter med Parkinsons sygdom er særligt sårbare over for hypotension pga. deres eksisterende gangforstyrrelser. Dosisreduktion af levodopa kan reducere denne bivirkning.
 • Alvorlige symptomer (fx kramper, høj feber, kredsløbsdepression, koma) ved kombination med opioider eller tramadol kan ikke udelukkes. Samtidig behandling med opioider eller tramadol og behandling med irreversible MAO-hæmmere inden for 14 dage bør undgås.
 • Potente CYP1A2-hæmmere som fluoxetin, fluvoxamin og ciprofloxacin øger AUC for rasagilin betydeligt og kan give risiko for serotoninsyndrom. En evt. behandling med rasagilin må først indledes 5 uger efter seponering af fluoxetin. Der bør gå mindst 14 dage fra seponering af rasagilin, til behandling med fluoxetin eller fluvoxamin indledes. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Hos rygere kan ses nedsat plasmakoncentration af rasagilin som følge af metabolisering via CYP1A2.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Forgiftning

Farmakodynamik

Selektiv og irreversibel MAO-B-hæmmer. Hæmmer dopamins metabolisme i basalganglierne. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 36 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 30 minutter.
 • Metaboliseres i leveren via CYP1A2.
 • Plasmahalveringstid 0,6-2 timer.
 • < 1 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Håndtering af kapsler og tabletter

tabletter 1 mg, KRKA  Ingen kærv

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Tablet eller knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) tabletter 1 mg 032092
28 stk. (blister)
107,95 3,86 3,86
(B) tabletter 1 mg 518224
112 stk. (blister)
248,65 2,22 2,22

Substitution

tabletter 1 mg
Rasagilin "Glenmark" Glenmark Nordic, Rasagilin, tabletter 1 mg
Rasagilin "Stada" STADA Nordic, Rasagilin, tabletter 1 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Tabletter  1 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7 x 7
tabletter 1 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

22.08.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...