Marilamed

C09BA05
 
 
Antihypertensivum. Kombination af ramipril, der hæmmer Angiotensin I Converting Enzyme (ACE), og hydrochlorthiazid, et diuretikum af thiazidgruppen.

Anvendelsesområder

Arteriel hypertension, der ikke kan behandles sufficient med monoterapi. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (delekærv) indeholder 25 mg hydrochlorthiazid og 5 mg ramipril. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Initialt 0,5 tabl. dgl. indgivet om morgenen.
 • Dosis kan øges med mindst 3 ugers interval til højst 2 tabl. dgl. indgivet om morgenen.

 

Bemærk: 

 • Tabletterne synkes hele eller delte med et glas vand.
 • Tabletterne må ikke tygges eller knuses.
 • Tabletterne kan tages med eller uden mad.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Kombinationspræparatet bør kun anvendes efter dosistitrering med ramipril og hydrochlorthiazid.
  Rutinemæssig monitorering af P-kalium og P-kreatinin.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Ramipril 

 • Tidligere forekomst af angioneurotisk ødem under behandling med ACE-hæmmere
 • Der er krydsallergi med øvrige ACE-hæmmere.
 • Samtidig behandling med aliskiren til patienter med diabetes eller med nedsat nyrefunktion, GFR < 60 ml/min.
 • Samtidig behandling med sacubitril/valsartan pga. øget risiko for angioødem.

 

Hydrochlorthiazid 

Forsigtighedsregler

Ramipril 

 • Arvelig eller idiopatisk angioødem
 • Mitralklapstenose
 • Aortastenose
 • Hypertrofisk kardiomyopati
 • Levercirrose og/eller ascites
 • Nyrearteriestenose
 • Bindevævssygdomme og tilstande med leuko- og trombocytopeni
 • Ekstrakorporal behandling, der fører til blodkontakt med negativt ladede overflader.
 • En evt. hyponatriæmi og hypovolæmi bør korrigeres, før behandlingen indledes
 • Efter de første doser kan der komme et udtalt blodtryksfald. Risikoen er størst ved samtidig behandling med diuretika og/eller andre vasodilatorer.

 

Hydrochlorthiazid 

 • Alvorlig koronar eller cerebral arteriosklerose
 • Arthritis urica
 • Regelmæssig kontrol af elektrolytbalancen tilrådes
 • Diabetes, da hydrochlorthiazid kan øge fasteblodsukker og nedsætte glucosetolerancen.
 • Forsigtighed ved alvorlig overfølsomhed for antibakterielle sulfonamider, fx sulfamethizol, sulfamethoxazol og sulfasalazin, selvom risikoen for krydsallergi er beskeden.
 • Sulfonamid-afledte lægemidler som thiazider kan forårsage en idiosynkratisk reaktion, der medfører choroidal effusion med synsfeltsdefekt, forbigående myopi og akut snævervinklet glaukom. Primær behandling er øjeblikkelig seponering. Omgående medicinsk eller kirurgisk behandling bør overvejes, hvis det intraokulære tryk forbliver ukontrolleret, da ubehandlet akut snævervinklet glaukom kan føre til permanent synstab.
 • Der er observeret øget risiko for non-melanom hudkræft ved langvarig brug af hydrochlorthiazid, muligvis pga. dets fotosensibiliserende virkning. Se Thiazider.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Overset nyreinsufficiens. Ingen dosistilpasning som følge af monitorering af nyrefunktion. Nærsynkope.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Hoste er den hyppigste bivirkning og hos 5-10 % af patienterne så generende, at behandlingen må seponeres. 

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed, Træthed
Infektioner og parasitære sygdomme Infektion i øvre luftveje
Undersøgelser Forhøjet serum-urat
Metabolisme og ernæring Anfald af arthritis urica, Hypertriglyceridæmi, Hypoglykæmi, Nedsat glukosetolerans
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Luftveje, thorax og mediastinum Hoste
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Anæmi, Hæmolytisk anæmi, Leukopeni, Trombocytopeni
Hjerte Arytmier, Myokardieiskæmi Palpitationer, Takykardi
Øjne Conjunctivitis, Synsforstyrrelser
Mave-tarm-kanalen Dyspepsi, Gastroenteritis, Kvalme, Obstipation, Smagsforstyrrelser, Tandkødsbetændelse
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Feber
Lever og galdeveje Hepatitis
Immunsystemet Angioødem
Undersøgelser Forhøjede leverenzymer, Forhøjet plasma-kreatinin
Metabolisme og ernæring Hypokaliæmi Nedsat appetit, Tørst
Knogler, led, muskler og bindevæv Myalgi
Nervesystemet Paræstesier, Tremor
Psykiske forstyrrelser Angst, Apati, Humørforstyrrelser, Nervøsitet Rastløshed, Søvnforstyrrelser
Nyrer og urinveje Nyrefunktionspåvirkning
Det reproduktive system og mammae Impotens Brystsmerter
Luftveje, thorax og mediastinum Nasal tilstopning
Hud og subkutane væv Alopeci, Dermatitis, Fotosensibilitet Hudkløe, Hududslæt, Rødme
Vaskulære sygdomme Hypotension, Ortostatisk hypotension, Perifere ødemer, Synkope
Meget sjældne (< 0,01 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter, Stomatitis Diarré, Mundtørhed, Opkastning
Metabolisme og ernæring Hyperkaliæmi
Luftveje, thorax og mediastinum Akut respiratorisk distress syndrom  (pga. hydrochlorthiazid)
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Knoglemarvsdepression
Hjerte Myokardieinfarkt
Øre og labyrint Høreforstyrrelser
Det endokrine system Uhensigtsmæssig produktion af antidiuretisk hormon - SIADH
Øjne Glaukom, Gulsyn, Myopi  (akut), Snævervinklet glaukom  (akut)
Mave-tarm-kanalen Pancreatitis Sialoadenitis
Lever og galdeveje Leverinsufficiens Icterus
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Forværring af psoriasis, Stevens-Johnsons syndrom Urticaria
Undersøgelser Glucosuri, Udvikling af antistoffer
Metabolisme og ernæring Hypercalcæmi, Hypomagnesiæmi, Hyponatriæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Muskelkramper
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Non-melanom hudcancer
Nyrer og urinveje Interstitiel nefritis
Det reproduktive system og mammae Gynækomasti Nedsat libido
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme, Lungeødem
Hud og subkutane væv Eksfoliativ dermatitis, Erythema multiforme, Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)
Vaskulære sygdomme Cerebral iskæmi, Raynauds syndrom, Vasculitis

Interaktioner

Ramipril 

 • Samtidig behandling med aliskiren er kontraindiceret til patienter med diabetes eller med nedsat nyrefunktion, GFR < 60 ml/min.
 • Samtidig behandling med sacubitril/valsartan er kontraindiceret pga. øget risiko for angioødem. Behandling med sacubitril/valsartan må ikke indledes før mindst 36 timer efter sidste dosis ramipril, og behandling med ramipril må ikke indledes før mindst 36 timer efter den sidste dosis sacubitril/valsartan.
 • Samtidig anvendelse af angiotensin II-receptorantagonist eller aliskiren (dobbelthæmning af renin-angiotensin-aldosteronsystemet) øger risikoen for hypotension, hyperkaliæmi og nedsat nyrefunktion.
 • Ved samtidig indgift af kalium eller kaliumbesparende diuretika øges kaliumkoncentrationen i blodet på grund af ACE-hæmmernes aldosteronsekretionshæmmende virkning.
 • Der er risiko for lithiumintoksikation ved samtidig indgift af lithium. Serum-lithium bør kontrolleres.
 • Samtidig behandling med trimethoprim/sulfamethoxazol eller ciclosporin kan øge risikoen for hyperkaliæmi. Serum-kalium bør følges.
 • NSAID (inkl. ASA > 300 mg/døgn) kan reducere den antihypertensive effekt af ACE-hæmmere og kan øge risikoen for nyrefunktionsnedsættelse.
 • Det er uafklaret, om ACE-hæmmere øger insulinfølsomheden og kan medføre hypoglykæmi ved samtidig behandling med antidiabetika. Hyppig måling af blodsukkeret ved indledning og ophør af kombinationsbehandling anbefales.
 • Der er øget risiko for angioødem ved samtidig behandling med mTOR-hæmmere (fx everolimus og sirolimus).

 

Hydrochlorthiazid 

 • Samtidig indgift af colestyramin/colestipol nedsætter absorptionen af thiazider.
 • Samtidig indgift af lithium kan øge serum-lithium pga. øget reabsorption af lithium i de proksimale tubuli, og monitorering anbefales.
 • Virkningen af hjerteglykosider kan forstærkes ved samtidig indgift af thiazider på grund af thiazidinduceret renalt kaliumtab.
 • Risikoen for hyponatriæmi øges ved samtidig behandling med SSRI´er eller carbamazepin.
 • Ved samtidig behandling med sotalol, kan thiazidinduceret hypokaliæmi øge risikoen for sotalolinduceret arytmi (synkope, forlænget QT).
 • Kombination af kaliumtabende diuretika og NSAID kan føre til let blodtrykstigning pga. NSAID´s antidiuretiske effekt.
 • På grund af nedsat udskillelse, kan serumcalcium niveauet være øget. Der anbefales monitorering af calciumniveauet før opstart af behandling med calcium tilskud, med henblik på at justere calcium dosis.

Graviditet

Må ikke anvendes.

Baggrund: 

 • Ramipril
  Risikoen for uønsket fosterpåvirkning ved 1. trimester eksponering for ACE-hæmmere generelt er let forhøjet sammenlignet med baggrundsrisikoen til omkring 5-6 %. Sammenlignet med ubehandlet hypertension (og justeret for andre faktorer) synes risikoen imidlertid uændret.
  Må ikke anvendes i 2. og 3. trimester af graviditeten på grund af øget risiko for uønsket fosterpåvirkning, specielt i form af væksthæmning, hypocalvaria, oligohydramnios, neonatal anuri, neonatal hypotension og persisterende ductus arteriosus.
  De forskellige studier omfatter sammenlagt mere end 6.700 gravide eksponeret for en ACE-hæmmer i 1. trimester af graviditeten, heraf ca. 300 for ramipril.
  Se endvidere ACE-hæmmere.
 • Hydrochlorthiazid
  For hydrochlorthiazid er der data for ca. 600 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Datamængden tillader ikke at udelukke en øget risiko.
  For thiazider som gruppe er der data for mere end 2.000 eksponerede, heraf 1.000 i 1. trimester, med en let øget overhyppighed af misdannelser; i hvilket omfang disse observationer skyldes lægemiddel eller underliggende sygdom er uklart.
  Elektrolytforstyrrelser, hypoglykæmi, trombocytopeni og hyperbilirubinæmi hos den nyfødte har været meddelt. Behandling med diuretika kan kompromittere placentaperfusionen.

Det anbefales fortsat at skifte behandlingen til et af de rekommanderede præparater; se Hypertension hos gravide

 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 3878, 4029, 4030, 4327, 4328, 4329, 4330, 4331

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Hvis indikationen er forhøjet blodtryk, skal behandlingen have været uforandret i de seneste 3 måneder.

Doping

Anvendelse af diuretika medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Farmakodynamik

Ramipril  

 • Hæmmer enzymet ACE og dermed omdannelsen af angiotensin I til II, hvorved universel vasodilatation indtræder.
 • Virkningsvarighed ca. 24 timer.

Hydrochlorthiazid 

 • Thiazider hæmmer reabsorptionen af natrium og chlorid i de renale tubuli, hvilket medfører en øget, dosisafhængig udskillelse af natrium og vand. Natriuresen medfører en sekundær udskillelse af kalium og hydrogencarbonat. Den blodtryksænkende virkning skyldes initialt en reduktion i plasmavolumen og dermed i slagvolumen. Ved fortsat behandling skyldes blodtryksænkningen hovedsagelig et fald i den totale perifere vaskulære resistens.
 • Virkningen indtræder efter 2 timer og er maksimal efter 4-6 timer.
 • Virkningsvarighed ca. 12 timer.

 

Farmakokinetik

Ramipril 

 • Ramipril er en prodrug, som hydrolyseres i leveren til den aktive substans ramiprilat.
 • Biotilgængelighed ca. 45 % (ramiprilat).
 • Maksimal plasmakoncentration efter 2-4 timer (ramiprilat).
 • Steady state efter ca. 4 dage.
 • Plasmahalveringstid ca. 15 timer (ramiprilat).
 • Udskilles hovedsageligt som ramiprilat gennem nyrerne.

Hydrochlorthiazid 

 • Biotilgængelighed ca. 70 %.
 • Plasmahalveringstid 9-13 timer.
 • Udskilles hovedsageligt uomdannet gennem nyrerne.

Håndtering af kapsler og tabletter

tabletter 5+25 mg, KRKA  Delekærv

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knusning/åbning

Må ikke knuses.

Administration

Kan synkes hele eller halve.

Må ikke tygges.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) tabletter 5+25 mg (kan dosisdisp.) 183577
100 stk. (blister)
53,00 0,53

Substitution

tabletter 5+25 mg
Ramipril/HClthiazid "1A Farma" 1A Farma, Hydrochlorthiazid, Ramipril, tabletter 5+25 mg
Ranid STADA Nordic, Hydrochlorthiazid, Ramipril, tabletter 5+25 mg Genordn. B
 

Foto og identifikation

Foto

Tabletter  5+25 mg

Præg:
25
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,1 x 10,1
tabletter 5+25 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


3878. Briggs GG, Freeman RK, Towers CV et al. Briggs: Drugs in Pregnancy and Lactation. Wolters Kluwer. 2021; 12th Edition, https://www.wolterskluwer.com/en/solutions/ovid/briggs-drugs-in-pregnancy-and-lactation-a-reference-guide-to-fetal-and-neonatal-risk-730 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4331. Bateman BT, Patorno E, Desai RJ et al. Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors and the Risk of Congenital Malformations. Obstet Gynecol. 2017; 129(1):174-84, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27926639 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4330. Polifka JE. Is there an embryopathy associated with first-trimester exposure to angiotensin-converting enzyme inhibitors and angiotensin receptor antagonists? A critical review of the evidence. Birth Defects Res A Clin Mol Teratol. 2012; 94(8):576-98, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22807387 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4328. Li DK, Yang C, Andrade S et al. Maternal exposure to angiotensin converting enzyme inhibitors in the first trimester and risk of malformations in offspring: a retrospective cohort study. BMJ. 2011; 343, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22010128 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4329. Walfisch A, Al-maawali A, Moretti ME et al. Teratogenicity of angiotensin converting enzyme inhibitors or receptor blockers. J Obstet Gynaecol. 2011; 31(6):465-72, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21823839 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4327. Cooper WO, Hernandez-Diaz S, Arbogast PG. Major congenital malformations after first-trimester exposure to ACE inhibitors. N Engl J Med. 2006; 354(23):2443-51, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16760444 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4029. Rodriguez SU, Leikin SL, Hiller MC. Neonatal thombocytopenia assiciated with ante-partum administration of thiazide drugs. N Engl J Med. 1964; 270:881-4, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14110034 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4030. Cuadros A, Tatum HJ. The prophylactic and therapeutic use of bendroflumethiazide in pregnancy. Am J Obstet Gynecol. 1964; 89:891-7, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14207556 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

11.01.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...