Moxifloxacin "Orion"

J01MA14
 
 

Antibiotikum, fluorsubstitueret quinolon

Anvendelsesområder

 • Infektioner forårsaget af moxifloxacin-følsomme bakterier, især akutte nedre luftvejsinfektioner.
 • Desuden komplicerede hud- og bløddelsinfektioner. Se endvidere Fluorquinoloner (antibiotika til systemisk brug)
 • Bemærk: EMA anbefaler, at oral brug af moxifloxacin begrænses til situationer, hvor andre antibiotika ikke kan anvendes.

 

Bemærk: 

 • Jf. EMA og brev med direkte sikkerhedsinformation, DHPC, må moxifloxacin og andre fluorquinoloner ikke ordineres til:
  • behandling af infektioner, som ikke er svære eller er selvbegrænsende, fx faryngitis, tonsillitis og akut bronchitis
  • at forhindre rejsediarré eller tilbagevendende infektioner i de nedre urinveje
  • lette eller moderate infektioner (herunder ukompliceret cystitis, akut forværring af kronisk bronchitis og kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), akut bakteriel rhinosinuitis og akut otitis media), medmindre andre antibiotika, der normalt anbefales til disse infektioner, ikke anses for at være hensigtsmæssige.
 • Sundhedsstyrelsen peger på det hensigtsmæssige i at begrænse forbruget af dette antibiotikum, se Sundhedsstyrelsen (Vejledning om ordination af antibiotika, 2012).

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 400 mg moxifloxacin (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Akut opblussen i kronisk obstruktiv lungesygdom 

 • Voksne. 400 mg 1 gang dgl. i 5-7 dage.

 

Pneumoni 

 • Voksne. 400 mg 1 gang dgl. i 5-7 dage.

 

Bemærk: 

 • Tabletterne synkes hele med et glas vand.
 • Tabletterne kan knuses.
 • Knust tablet kan opslæmmes i vand.
 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.
 • Kan tages med eller uden mad.

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved: 

 • stærkt nedsat leverfunktion
 • levertransaminaseværdi, som er forhøjet mere end fem gange.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Ved behandling af forsøgsdyr med moxifloxacin er der set beskadigelse af ledbrusken. Moxifloxacin bør derfor indtil videre ikke anvendes til behandling af børn og unge i voksealderen.
 • Kendt forlænget QT-interval eller samtidig behandling med lægemidler, der forlænger QT-intervallet.
 • Klinisk betydende bradykardi, svær hjerteinsufficiens eller hypokaliæmi.

Forsigtighedsregler

 • Hjerteklapinsufficiens:
  • Systemiske og inhalerede fluorquinoloner kan øge risikoen for hjerteklapinsufficiens, og brug af disse til patienter med risiko for hjerteklapinsufficiens bør derfor kun ske efter grundig vurdering af fordel-/risiko-forholdet og efter overvejelse af andre behandlingsmuligheder.
  • Prædisposition for hjerteklapinsufficiens (medfødt eller præeksisterende hjerteklapsygdom) omfatter fx Marfans syndrom/Ehlers-Danlos syndrom, Turner-syndrom, Behcets sygdom, hypertension, reumatoid artritis og infektiøs endocarditis.
  • Patienter skal informeres om at søge øjeblikkelig lægehjælp i tilfælde af akut dyspnø, nyopstået hjertebanken eller ved udvikling af væskeansamling i abdomen eller underekstremiteter.
 • Bør gives med stor forsigtighed til patienter med epilepsi eller anden særlig risiko for kramper, idet midlet nedsætter krampetærsklen.
 • Bør gives med særlig forsigtighed til ældre, ved nedsat nyrefunktion, til organtransplanterede og ved samtidig behandling med glukokortikoider, fordi risikoen for fluorquinolon-induceret tendinitis og seneruptur kan forværres.
 • Ved tegn på polyneuropati og senesygdomme, fx tendinitis (fx smertefuld hævelse eller inflammation) og seneruptur (specielt af akillessenen), skal behandlingen med moxifloxacin seponeres.
 • Patienter skal informeres om:
  • at afbryde behandlingen ved første tegn på tendinitis eller seneruptur samt straks kontakte egen læge og aflaste afficerede ekstremitet.
  • at kontakte egen læge ved symptomer på neuropati, da moxifloxacin bør seponeres for at hindre udvikling af irreversibel tilstand.
  • tegn og symptomer på alvorlige hudreaktioner.
 • Patienter bør informeres om straks at kontakte:
  • øjenlæge, hvis de oplever synsnedsættelse eller andre påvirkninger af øjnene.
  • en læge, hvis de oplever pludselige mave-, bryst- eller rygsmerter.
 • Under behandlingen monitoreres tæt for alvorlige hudreaktioner, fx Stevens-Johsnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse og akut generaliseret eksantematøs pustulose, således moxifloxacin straks kan seponeres i tilfælde af disse hudreaktioner. Hvis en/flere af disse alvorlige hudbivirkninger optræder og skyldes brug af moxifloxacin, må behandlingen med moxifloxacin ikke genoptages på noget tidspunkt.
 • Pga. risiko for fotosensibilisering bør patienter i behandling med moxifloxacin undgå udsættelse for stærkt sollys og UV-lys.
 • Omhyggelig monitorering af diabetespatienters blodglucose anbefales pga. risiko for dysglykæmi ved behandling med moxifloxacin - tilfælde af hypoglykæmisk koma er rapporteret. Særligt hos ældre diabetespatienter med samtidig behandling med et oralt hypoglykæmisk lægemiddel (fx sulfonylurinstof) eller med insulin.
 • Jf. studier øget risiko for aortaaneurisme og -dissektion efter indtagelse af fluorquinoloner, især hos den ældre. Ved familieanamnese med aneurismer, ved tidligere diagnose med aortaaneurisme og/eller -dissektion eller ved andre risikofaktorer/tilstande, der prædisponerer for aortaaneurisme og -dissektion (fx Marfans syndrom, vaskulær Ehlers-Danlos syndrom, Takayasus arteritis, kæmpecelle arteritis, Behcets sygdom, hypertension eller kendt aterosklerose) bør fluorquinoloner kun anvendes efter omhyggelig vurdering af fordel-/risiko-forhold og efter overvejelse af anden behandling. Patienter bør informeres om ved pludseligt opståede smerter i abdomen, bryst eller ryg at tage på skadestuen straks.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Kvalme, Opkastning
Infektioner og parasitære sygdomme Superinfektion
Undersøgelser Forlænget QT-interval* Forhøjede levertransaminaser
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Det reproduktive system og mammae Vaginal candidiasis
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Anæmi, Eosinofili, Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni, Trombocytose
Hjerte Angina pectoris, Atrieflimren Palpitationer, Takykardi
Øjne Synsforstyrrelser**
Mave-tarm-kanalen Flatulens, Gastritis, Obstipation, Smagsforstyrrelser
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Smerter Utilpashed
Lever og galdeveje Leverpåvirkning
Immunsystemet Allergiske reaktioner Urticaria
Undersøgelser Forhøjet gamma-glutamyltransferase - GGT, Forlænget protrombintid Forhøjet basisk fosfatase, Forhøjet bilirubin, Forhøjet plasma-amylase
Metabolisme og ernæring Dehydrering, Hyperlipidæmi Nedsat appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi Myalgi
Nervesystemet Dysæstesi, Paræstesier, Tremor
Psykiske forstyrrelser Angst, Hyperaktivitet, Konfusion Døsighed, Søvnforstyrrelser
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt, Tør hud, Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Vasodilatation
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hjerte Takyarytmier, Ventrikulære arytmier
Øre og labyrint Høretab, Tinnitus
Øjne Fotofobi
Mave-tarm-kanalen Pseudomembranøs colitis, Stomatitis Synkebesvær
Lever og galdeveje Hepatitis Icterus
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Angioødem
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Tendinitis
Undersøgelser Forhøjet serum-urat
Metabolisme og ernæring Hyperglykæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper, Muskelkramper, Muskelsvaghed
Nervesystemet Hukommelsesbesvær, Hypæstesi, Koordinationsbesvær, Neuropati
Psykiske forstyrrelser Delirium, Depression, Dysartri, Følelsesmæssig labilitet, Hallucinationer, Koncentrationsbesvær, Psykiske ændringer Abnorme drømme
Nyrer og urinveje Nyrefunktionspåvirkning, Nyresvigt
Luftveje, thorax og mediastinum Ændret lugtesans
Vaskulære sygdomme Hypertension, Hypotension, Synkope, Ødemer
Meget sjældne (< 0,01 %)
Blod og lymfesystem Agranulocytose, Pancytopeni
Hjerte Hjertestop, Torsades de pointes-takykardi
Det endokrine system Uhensigtsmæssig produktion af antidiuretisk hormon - SIADH
Øjne Synstab***, Uveitis  (og bilateral akut iristransillumering)
Lever og galdeveje Fulminant hepatitis
Immunsystemet Stevens-Johnsons syndrom
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Seneruptur
Undersøgelser Forhøjet INR
Metabolisme og ernæring Hypoglykæmi, Hypoglykæmisk koma
Knogler, led, muskler og bindevæv Artritis, Forværret myasthenia gravis Muskelstivhed
Nervesystemet Hyperæstesi
Psykiske forstyrrelser Personlighedsændringer, Psykose, Suicidaladfærd
Hud og subkutane væv Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)
Vaskulære sygdomme Vasculitis
Ikke kendt hyppighed
Knogler, led, muskler og bindevæv Rhabdomyolyse
Hud og subkutane væv Akut generaliseret eksantematøs pustulose

* QT-forlængelse set hos patienter med hypokaliæmi. 

** Påvirkning af synet omfatter risiko for nethindeløsning. 

*** Synstab er forbigående. 

 

 • Allerede inden for de første 48 timer efter behandlingsstart kan der forekomme tendinitis og seneruptur (specielt akillessenen), af og til bilateralt.
 • Inflammation og rupturer af senerne kan forekomme selv flere måneder efter endt behandling med moxifloxacin.
 • Livsfarlige leverbivirkninger med tilfælde af dødsfald er beskrevet efter oral anvendelse.
 • Muskuloskeletale, neurologiske og psykiske bivirkninger samt øjen- og øre-bivirkninger:
  I relation til brug af quinoloner og fluoroquinoloner er der rapporteret meget sjældne tilfælde af langvarige (op til måneder/år), invaliderende, potentielt irreversible alvorlige bivirkninger, der ofte påvirker flere systemorganklasser og sanser, herunder tendinitis, seneruptur, artralgi, smerter i ekstremiteter, gangforstyrrelse, neuropati forbundet med paræstesi, depression, træthed, hukommelsessvigt, søvnforstyrrelser, høretab, synsforstyrrelser/-tab, ændret smags- og lugtesans), og dette er i nogle tilfælde uanset præeksisterende risikofaktorer. Moxifloxacin skal omgående seponeres ved de første tegn eller symptomer på en alvorlig bivirkning.
 • Vedr. forholdsregler ved alvorlige hudreaktioner, fx Stevens-Johsnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse og akut generaliseret eksantematøs pustulose, se Forsigtighedsregler.

Interaktioner

 • Jernpræparater, zinkpræparater samt antacida indeholdende aluminium, calcium eller magnesium nedsætter absorptionsfraktionen af moxifloxacin ved samtidig indgift. De bør derfor indtages ca. 6 timer før eller efter moxifloxacin.
 • Samtidig indgift af lægemidler, der forlænger QT-intervallet, øger risikoen for alvorlige kardielle bivirkninger i form af hjertearytmi, se Antiarytmika.
 • Moxifloxacin øger effekten af warfarin (øger INR).
 • Samtidig brug af glukokortikoider bør undgås, se Forsigtighedsregler.

Graviditet

Må ikke anvendes.

Baggrund: I et mindre studie fandtes misdannelser blandt 6/93 eksponerede børn, hvilket er noget mere end forventet, men observationen kan også være et tilfældigt fund. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3719

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Doping

Generelt gælder, at intravenøst drop og/eller indsprøjtninger af mere end 100 ml væske over 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med behandling på hospital, kirurgiske procedurer eller kliniske diagnostiske undersøgelser. 

Farmakodynamik

 • Hæmmer specifikt bakteriens DNA-gyrase og topoisomerase IV.
 • Hæmningen resulterer i bakteriedrab.
 • Den tilsvarende humane topoisomerase er så forskellig fra gyrasen, at moxifloxacin ikke har nogen virkning på de menneskelige cellers DNA.
 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  • Moxifloxacin er relativt bredspektret.
  • Det er virksomt over for både grampositive, gramnegative og anaerobe bakterier.
  • Følsomme bakterier har MIC ≤ 0,5 mikrogram/ml
  • Resistente bakterier har MIC > 1 mikrogram/ml.
  • MIC for Staphylococcus aureus er < 0,1 mikrogram/ml
  • Streptococcus pyogenes (gruppe A-streptokokker) 0,24 mikrogram/ml
  • Streptococcus pneumoniae < 0,3 mikrogram/ml, inkl. de penicillin- og makrolidresistente stammer.
  • Meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) er tillige ofte moxifloxacinresistente.
  • MIC over for enterokokker er 1-4 mikrogram/ml, og disse er derfor relativt resistente.
  • De fleste Enterobacterales er følsomme.
  • Pseudomonas spp. og Stenotrophomonas maltophilia er resistente.
  • Haemophilus influenzae og Moraxella catarrhalis er følsomme med MIC på < 0,125 mikrogram/ml uanset evt. β-laktamaseproduktion.
  • MIC over for Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae og Legionella spp. er ≤ 1 mikrogram/ml, og de er dermed følsomme.
  • Flere anaerobe bakterier er følsomme for moxifloxacin:
   • Clostridium spp.
   • Fusobacterium spp.
   • Prevotella spp.
   • Peptostreptokokker.
  • Bacteroides fragilis er intermediært følsomme til resistente med MIC på ca. 2 mikrogram/ml.
  • Moxifloxacin er aktivt over for Mycobacterium tuberculosis med MIC på 0,5 mikrogram/ml.
  • Grænsen for fuldt følsomme bakterier er ≤ 1 mikrogram/ml.

Farmakokinetik

 • Fordelingsvolumen ved steady state ca. 2 l/kg.
 • Metaboliseres til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 12 timer.
 • Ca. 20 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Oral administration. Biotilgængelighed ca. 90 %. Maksimal plasmakoncentration efter 0,5-4 timer.

 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Opbevares i original yderpakning for at beskytte mod fugt. 

Håndtering af kapsler og tabletter

filmovertrukne tabletter 400 mg, Orion Pharma  Ingen kærv

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Synkes hele.

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 400 mg 597476
5 stk. (blister)
43,65 8,73 8,73
(B) filmovertrukne tabletter 400 mg 489969
7 stk. (blister)
217,85 31,12 31,12

Substitution

filmovertrukne tabletter 400 mg
Avelox Bayer, Moxifloxacin, filmovertrukne tabletter 400 mg
Moxifloxacin "Accord" Accord, Moxifloxacin, filmovertrukne tabletter 400 mg
Moxifloxacin "Krka" KRKA, Moxifloxacin, filmovertrukne tabletter 400 mg
Moxiva TEVA, Moxifloxacin, filmovertrukne tabletter 400 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  400 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rosa
Mål i mm: 7,8 x 19,4
filmovertrukne tabletter 400 mg
 
 
 

Referencer

3719. Padberg S, Wacker E, Meister R et al. Observational cohort study of pregnancy outcome after first-trimester exposure to fluoroquinolones. Antimicrob Agents Chemother. 2014; 58(8):4392-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24841264 (Lokaliseret 22. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

27.04.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...